Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 21, 3 - 9 юни 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 3 - 9 юни 2024 г.
Законодателство

Промени в Наредба № Н-18 относно регистриране и отчитане на продажбите

В “Държавен вестник”, бр. 38 от 30.04.2024 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лица...

Държавен вестник

ДВ, бр. 36 от 23.4.2024 г.

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно подновяване определянето на Региона...

ДВ, бр. 37 от 26.4.2024 г.

Народно събрание Решение за приемане на Национална здравна стратегия 2030 Решение по Доклада за дейността на Вре­мен­ната комисия към 49-ото Народно събрание по повод Споразумението между “Булгаргаз” - ЕАД, и турската енергийна компания “БОТАШ”, подписано на 3 януари 2023 г. в гр...

Въпроси и отговори

Възможни правни действия от страна на работодателя при отказ на служителя да върне зачислената му техника

Наш служител, работещ на постоянен трудов договор, ръководител на приключил проект към Фонд “Научни изследвания”. В изпълнение на същия са закупени 5 лаптопа, от които 2 броя са в служителя. Към момента техниката е амортизирана, но съгласно протокол за приключване на проекта не...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑642/21, решение от 27 октомври 2022 г. страни: Climate Corporation Emissions Trading GmbH срещу Finanzamt Österreich Предмет на спора е спор за ДДС по обществена поръчка. Фирма Climate Corporation, със седалище в Австрия, прехвърля възмездно квоти за емисии на п...

Запор върху трудовото възнаграждение

Как се определя размерът на запора върху работната заплата? Отчитат ли се и допълнителните възнаграждения? Размерът на запора се определя от съда. Общият размер на месечните удръжки от трудовото възнаграждение не може да надвишава размера, установен в чл. 446, ал. 1 и 2 от Гражд...

Нощно дежурство на майка с малко дете

Има ли право майка на дете на 4 г. и 8 м. да откаже да полага нощни дежурства? Нощен е трудът, който се полага от 22:00 ч. до 06:00 ч. Майките с деца до 6-годишна възраст, както и майките, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им, могат да полагат нощен т...

Облагане на доходите от наем

Самоосигуряващо се лице (свободна професия) получава доходи от редовен месечен наем на два имота. Имотите са придобити като физическо лице. Единия имот е жилище, придобито 2013 г. по възмезден начин с наследени средства, с наемател физическо лице от 2022 г. Другият е с предназнач...

Прекъсване/прекратяване на осигуряването на самоосигуряващ се пенсионер

Самоосигуряващо се лице - пенсионер се осигурява в дружество като “съдружник в ООД”. В края на 2023 г. излиза от съдружие и счетоводителката подава ОКД-5 за “прекратяване на дейността”. Сега в м.04/2024 г. обаче самоосигуряващото се лице пенсионер отново влиза в съдружие в ООД-то...

Признаване на прихода от продажбата на недвижим имот

По продажба на недвижим имот през 2022 г. с нотариален акт и фактура за продажба има остатък за плащане. Сключва се споразумение между страните, което не е нотариално заверено, че страните са съгласни остатъкът да не се дължи. Как следва да се осчетоводи подобно споразумение, а с...

Третиране по ЗДДФЛ на продажба/замяна на дялове/акции, придобити чрез направена непарична вноска - недвижимо имущество в търговско дружество

Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ (Изм., ДВ, бр. 106 от 2023 г. , в сила от 01.01.2024 г.), облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други фин...

Третиране по ЗКПО на безвъзмездно предоставяне за ползване на дълготраен материален актив на свързано лице

Законово е възможно да се сключват безвъзмездни сделки, но следва да се има предвид, че същите имат специфично данъчно третиране. По-специално договорните взаимоотношения, които поражда безвъзмездното предоставяне на определена вещ за временно ползване, се определят с т.нар. "дог...

Справочник

ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос относно предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства

Върховен касационен съд С Тълкувателно решение № 1/2020 от 15.03.2024 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши: Предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично п...

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата, получаващи доходи на различни основания

Национална агенция за приходите Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 2б, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове...

Справочна информация бр. 21/2024

Централни валутни курсове за периода 17.05.2024 г. - 23.05.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 21 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...