Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2024 г.
Писма и указания

№ 3-237 от 01.03.2024 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на суми за възстановяване на разходи за платен данък

Според изложеното в писменото запитване, „В“ ЕООД притежава удостоверение за регистрация и разрешение от кмета на общината за извършване на таксиметрова дейност с 8 бр. автомобили. Дейността се осъществява със собствен автомобил и такива собственост на водачите, които изпълняват ...

№ 63-00-29 от 02.02.2024 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване

Във Ваше писмо, с вх. № 63-00-29 по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) и допълнително представената информация с писмо с вх. 63-00-29#2 е изложена следната фактическа обстановка: Сдружението е страна по сключен договор с Министерство на младежт...

№ 96-00-18 от 26.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……… постъпи Вашe запитванe с вх. № 96-00-18/26.01.2024 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС. В запитването не е изложена фактическа обстановка. Поставен е следният въпрос: Само за кредитните и дебитните извести...

№ 96-00-25 от 05.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-25/05.02.2024 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „И“ ЕООД, което представлявате, има намерение за закупи земеделска земя и трайни насаждения, засадени върху нея. Т...

№ М-24-39-1 от 02.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……., заведено с вх. № М-24-39-1/04.01.2024 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е отправена молба за разяcнение по прилагане на данъчното законодателство, без да е из...

№ М-24-39-175 от 31.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Федерална република Германия във връзка с дългосрочен заем, предоставен на дружество майка (чуждестранно юридическо лице) срещу минимална лихва

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-175/03.10.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Д.. СОФИЯ“ ЕООД е с основна дейност търговия на едро със суровини за храни и напитки. Едноличен собственик на капитала на същото...

№ М-24-39-185 от 01.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № М-24-39-185, в което е изложена следната фактическа обстановка: … ООД е с декларирана основна дейност търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадл...

№ М-26-Б-122 от 13.02.2024 г. Относно: Съхраняване на хартиен носител на подадените към НАП декларации образци № 1 и № 6

Във връзка с постъпило по електронен път в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. ……………………… запитване относно съхраняване на хартиен носител на подадените към НАП декларации образци № 1 и № 6, считам следното: Съгласно чл. 38, ал. 1 от Да...

№ М-26-В-178 от 19.04.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. № …. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), във връзка с промените в чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ са поставени следните въпроси: 1. Задължително ли е декларирането в подаваните данни в справката по чл. 73, а...

Анотации

Ваучери за храна и майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: По време на майчинство работодателят има ли право да прекрати предоставянето на ваучери за храна? В случай, че ваучерите за храна се предоставят по реда на чл. 285 КТ и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда...

Неплатен отпуск след майчинство

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: След връщането ми на работа от отпуск по майчинство за две години, използвам натрупаната отпуска заедно с тази за текущата година, след това имам ли право да ползвам неплатен отпуск по майчинство и за колко месеца? В чл. 167а от Код...

Обезщетение при пенсиониране на педагогически специалист

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам 38 години трудов стаж в системата на средното образование, като последните 20 години съм заемала следните длъжности: - 13 години „Старши експерт по биология и химия“ и „Старши експерт по организация на средното образование“ в РУ...

Облагане доходите от продажба на акции на съпрузи

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Съпрузи имат сметка при брокер (те са равноправни собственици), чрез който извършват сделки с различни активи, основно акции на компании и фондове. 1. Може ли само единият от съпрузите да подаде годишна ...

Пенсиониране при втора категория труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Роден съм на 17.07.1970 г., имам втора категория труд над 15 г. Кога мога да се пенсионирам по чл.69б - на 55 години и 8 месеца или спрямо предишни таблици на 56 г. и 4 месеца? И в двата случая ще имам 94 т. към датата на пенсиониран...

Подаване на документи за пенсия за инвалидност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: След като е отказана пенсия за инвалидност, защото не са достигнали 4 месеца стаж, може ли да се подаде повторно молба за пенсия след време, става въпрос за диабет тип 1 с намалена работоспособност 50% с право на работа? За придобив...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юни 2024 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник в бр. 10 от 2024 г.

ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Закон за допълнение на Закона за пътищата Закон за изменение и допълнение на Зако...

Осигурителен календар за месец юни 2024 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 8.05. - 23.05.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 10 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...