Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 22, 10 - 16 юни 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 10 - 16 юни 2024 г.
Законодателство

Аспекти по ЗДДС във връзка с правото на приспадане на данъчен кредит за платен ДДС по внос на стоки през 2024 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС, за целите на облагането с данък върху добавената стойност внос е въвеждането на необщностни стоки на територията на страната, както и всяко друго събитие, в резултат на което възни...

Държавен вестник

ДВ, бр. 38 от 30.4.2024 г.

Народно събрание Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Решение за предсрочно освобождаване на Росен Желязков - председател на Народното събр...

ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Закон за допълнение на Закона за пътищата Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеде...

Въпроси и отговори

Време за пътуване до местоработата

Каква е продължителността на почивката между две смени и влиза ли в това число пътуването от работа до вкъщи и обратно? В чл. 152 от КТ е предвидено, че работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. Съгласно ч...

Вътрешно съвместителство при заместване на болен служител

Възможно ли е служител в отпуск по болест да бъде заместен по вътрешно съвместителство от други двама служители, между които ще се разпределят функциите на замествания? Трябва ли с тях да се сключат отделни срочни трудови договори за новите им функции? Няма пречка работник или с...

Граждански или трудов договор за извършване определени дейности, свързани със счетоводното обслужване на предприятието

Въпросът ми е свързан с чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството - “Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия”. Какъв ...

Допълнително възнаграждение за научна степен по допълнителен договор

Служител е назначен с безсрочен допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ с работно време 1 час на ден. Има ли право на допълнително възнаграждение за научна степен "доктор“ и в какъв размер, ако получава такова допълнително възнаграждение и по основния си трудов договор за 8 ...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C‑453/22, решение от 7 септември 2023 г. страни: Michael Schütte срещу Finanzamt Brilon Предмет на спора е кога може да се иска възстановяване на платен ДДС? Лицето M. S. е земеделски производител, който също така е и горски стопанин. В периода 2011 - 2013 г. той ...

Здравноосигурителен доход за съдружник пенсионер в ООД, който се осигурява и в други дружества

Лице, което е управител и съдружник в “Х” ООД, като същевременно същото лице е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, трябва да бъде осигурявано здравно в същото дружество, тъй като е вписано като съдружник в Търговския регистър от 30 април 2024 г. Подадена е д...

Междудневна почивка

Какво означава понятието междудневна почивка - това почивка между два календарни дни ли е, или между два работни? Каква е почивката между неделя и понеделник? А между празничен и работен ден? Съгласно чл. 136, ал. 4 от КТ нормалната продължителност на работното време през деня е...

Необлагаема доставка с място на изпълнение извън територията на страната

Българска фирма купува стоки от Турция и ги продава в Израел. Стоките пътуват транзит Турция-Израел. Какво е данъчно третиране на тази тристранна сделка? В кои графи в дневниците за покупка и продажба се декларира сделката? Задължителна ли е регистрацията по ДДС и на трите юридич...

Определяне на приложимото осигурително законодателство и подаване на декларация обр. ОКд-5

Италиански гражданин е собственик на ЕООД. Дружеството е регистрирано съгласно българското законодателство. Едноличният собственик на капитала е гражданин на Италия - живее и се осигурява там. Дейността на българското дружество ще е свързана с преводачески услуги, които собствени...

Сключване на повече от един допълнителен трудов договор

Работник (продавач) има основен трудов договор за пълно работно време и допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ с друг работодател за работа през 5 дни в месеца. Има ли право да сключи трети трудов договор с друг работодател, като подпише декларация, че ще работи повече от 4...

Справочник

Прилагането на счетоводното и данъчното законодателство във връзка с учредено право на строеж за определен срок

Писмо № М-26-Р-205 от 04.10.2023 г. на НАП “Р....С.....” АД учредява възмездно право на строеж върху собствен поземлен имот (УПИ) за срок от 30 (тридесет) години. Двете страни по сделката не са свързани лица. Учреденото право включва правото да се построи сграда със застроена пл...

Справочна информация бр. 22/2024

Централни валутни курсове за периода 27.05.2024 г. - 6.06.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 22 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...