Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 23, 17 - 23 юни 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 17 - 23 юни 2024 г.
Законодателство

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на данъчното облагане

Преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда, предвиден от Закона за корпоративното подоходно облагане, представлява процес, при който данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува със счетоводни приходи и разходи, които н...

Министерски съвет

Правителството одобри като основа за водене на преговори проект на Спогодба между Република България и Австралия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане

Чрез сключването на спогодбата ще се постигне подобряване на инвестиционния климат между двете държави, като се създадат реални предпоставки за разширяване на пазарните ниши за българския износ, ускоряване на двустранния търговски обмен и реализиране на нови инвестиционни проекти...

Държавен вестник

ДВ, бр. 40 от 7.5.2024 г.

Постановление № 152 от 30 април 2024 г. за откриване на Институт за иновационни технологии за растително и почвено здраве (Institute of Innovation Technologies in Plant and Soil Health) като основно звено в структурата на Аграрния университет - Пловдив Постановление № 153 от 30 а...

ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Президент на Репуб­ликата Указ № 138 за освобождаване на бригаден генерал Станимир Христов Христов от длъжността команди...

ДВ, бр. 42 от 14.5.2024 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта Закон за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 2 на международен договор (LOA) BU-D-SAB “Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка” (F-16 Block 70 aircraft and associated supp...

ДВ, бр. 43 от 17.5.2024 г.

Президент на Репуб­ликата Указ № 145 за освобождаване на Елеонора Димитрова Димитрова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Малдиви Указ № 146 за назначаване на Николай Христов Янков - извънреден и пълномощен посланик на Република Българ...

ДВ, бр. 44 от 21.5.2024 г.

Президент на Репуб­ликата Указ № 150 за награждаване на г-жа Анна Мария Патриция Гадалета - почетен консул на Република България за област Пулия, Италианска република, с орден “Св. св. Кирил и Методий” първа степен Указ № 151 за награждаване на г-н Франко Кастелини - почетен конс...

ДВ, бр. 45 от 28.5.2024 г.

Народно събрание Решение за освобождаване на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” Решение за задължаване на представителите, определени от Министерския съвет в Надзорния съвет на Националния осигурителен ...

Въпроси и отговори

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑42/22, решение от 9 март 2023 г. страни: Generali Seguros SA, по-рано Global — Companhia de Seguros SA срещу Autoridade Tributária e Aduaneira Предмет на спора е облагаеми или освободени са продажбите на катастрофирали автомобили? Дружество Generali Seguros е за...

Облагане на разходите за застраховка “Живот”

В ЕООД са назначени две лица на трудов договор, едно от които е пенсионер, и собственикът, който е самоосигуряващо се лице с личен труд (има месечно възнаграждение, удържа се ДОД и възнаграждението му е разход за дружеството). Собственикът и едното лице на трудов договор имат спе...

Отчитане на договор за финансов лизинг

Фирма Х сключва договор с лизингова фирма за автомобил. Фирма Х изплаща автомобила пет месеца по погасителен плат, в резултат на което фирма Х губи 5 месечни вноски по договора за финансов лизинг. Дружеството приспада като данъчен кредит начисления ДДС по договора за финансов лиз...

Отчитане на придобитите финансови инструменти

Юридическо лице инвестира свободни парични средства като купува дялове във фондове "Амунди“, които дялове към момента на покупката (м. май 2023 г.) са 1808 броя на стойност 178 500 евро. Към 31.12.2023 г. стойността на дяловете по оценка на фонда е 182 000 евро. Договора за инвес...

Право на данъчен кредит при покупка на лични предпазни средства за наети работници

1. Ред и изисквания за наличие на право на данъчен кредит Редът и изискванията на ЗДДС за упражняване правото на приспадане или възстановяване на ДДС, платен за придобити или внесени стоки и/или услуги , т. нар. “данъчен кредит”, са регламентирани с разпоредбите на чл. 68-чл. 72...

Справочник

Справочна информация бр. 23/2024

Централни валутни курсове за периода 7.06.2024 г. - 13.06.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 23 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...