Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 11, 1 - 15 юни 2024 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2024 г.
Писма и указания

№ 20-31-20 от 29.02.2024 г. ОТНОСНО: Определяне вида на осигуряване на самоосигуряващо се лице

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-31-20/29.02.2024 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка с писмо на ТП на НОИ – гр. ……… по повод представен болничен лист за периода от 15.01.2024 г. до 28.01.202...

№ 26-М-411#1 от 22.2.2024 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и за предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане (СИДДО) на доходи по договор за доставка на железопътни вагони при условията на отложено прехвърляне на собствеността върху същите

Във Ваше писмено запитване с вх. № 26-М-411/19.09.2023 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите, e изложена следната фактическа обстановка: „АБВ“ ЕООД е новоучредено дружество, което е дъщерно на малтийското дружество АБВ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД. Представл...

№ 26-Ч-12 от 14.03.2024 г. ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на Спогодба между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото (СИДДО между България и Германия)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше запитване с вх. № 24-Ч-12/26.09.2023 г. От представената в запитването фактическа обстановка става ясно, че през първите месеци на 2022 г. българското дружество „М….“ ООД изпълнява проект за звукозаписи, ...

№ ЕП-04-19-179 от 13.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше запитване с вх. №ЕП-04-19-179 от 05.02.2024 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В края на 2022 г. сте изградили фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за собствени нужди с мощност 8...

№ М-24-38-19 от 14.03.2024 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 178 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. №М-24-38-19/19.02.2024 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Кооперативна организация на инвалиди по смисъла на Закона за хората с увреждания (ЗХУ) преотстъпва ...

№ М-24-39-176 от 31.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с продажба на вземания

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-176/03.10.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „К….“ ООД (българско дружество/дружеството) предоставя консултантски услуги на местни и чуждестранни компании, опериращи в различ...

№ М-24-39-33 от 11.03.2024 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за дарение в полза на народно читалище

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, връчено чрез ССЕВ на 10.11.2023 г., препратено по компетентност и заведено с вх.№ М-24-39-33/02.02.2024 г., в което е описана следната фактическа обстановка: Дружеството е с основна дейност счет...

№ М-26-С-59#1 от 08.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Обединени Арабски Емирства (ОАЕ)

В писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. ……………….. е изложена следната фактическа обстановка: ***** е дружество, учредено съгласно законодателството на ОАЕ, със седалище и адрес на управление в Дубай. Дружеството няма клон, о...

Анотации

Допълнителен трудов договор с работодателя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли лице назначено на постоянен трудов договор по чл. 67 ал. 1, т. 1 на длъжност домакин, да съвместява и длъжност снабдител, която е незает щат? Възможно ли е с допълнение на длъжностната характеристика да се вменят допълнителни...

Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по втори трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначен е служител, съгл. чл. 111 от КТ на втори трудов договор на четири часа. Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - чл. 12 (8) Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален...

Издаване на електронни ваучери за храна

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно чл.2, ал. 1 от Наредба №7/2003 г., доп. ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г. „Чрез ваучерите за храна на хартиен носител работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управ...

Облагане на търговия с виртуални валути

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ДДС, осъществява търговия с виртуална валута, използвайки специализирана платформа. 1. Как данъчно и счетоводно трябва да се третира търговията с виртуални валути съгласно ЗДДС - к...

Отпуск по чл. 319 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При назначаване служител с решение на ТЕЛК (50%), следва ли удълженият му основен годишен отпуск да се впише в трудовия договор (26 дни, вместо 20 дни)? Ако отговорът е да означава ли, че при изтичане давността на решението на ТЕЛК и...

Пенсиониране на учител по чл. 68а от КСО

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като учителка, но искам да се пенсионирам по чл.68а от КСО (една година по-рано). Към момента имам 39 години общ стаж, от който 30 години е учителски. 1. Кога мога да се пенсионирам по чл. 68а от КСО? 2. С колко ще бъде намале...

Предизвестие за прекратяване на ТД при придобиване на право за пенсиониране на работник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли работодателят да връчи предизвестие за прекратяване на ТД при придобиване на право за пенсиониране на работник в отпуск по болест? Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудов...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2024 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник в бр. 11 от 2024 г.

ДВ, бр. 42 от 14.5.2024 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта Закон за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 2 на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 ...

Справочна информация бр. 11/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 24.05. - 10.06.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 11 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...