начало > Трудово право

Документи в категория "Трудово право"


Удостоверяване на предаването на трудовата книжка на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение

в. Седмичен законник, бр. 7, 20 - 26 февруари 2017 г.

В бр. 9 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: При изменение в трудовото правоотношение и промени на данните, които се вписват в трудовата книжка, как се удостоверява нейното “движение” (предаването й от работника или служителя...

Изпитателният срок се признава за трудов стаж

в. Седмичен законник, бр. 7, 20 - 26 февруари 2017 г.

Сключих трудов договор с изпитателен срок като счетоводител. След няколко месеца (преди изтичане на изпитателния срок) работодателят ми предложи да премина на нова длъжност като “личен състав”. Правилно ли е това? Зачита ли се времето, през което съм...

Срочните трудови договори и тяхното прекратяване

в. Седмичен законник, бр. 7, 20 - 26 февруари 2017 г.

Българското трудово законодателство предвижда различни възможности за наемане на работа на трудов договор, което позволява гъвкавост на трудовите правоотношения. Съгласно нормативната уредба трудовият договор може да бъде сключен или за неопределено ...

Трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Служителка е в отпуск по майчинство. На нейно място е назначена друга жена със срок до завръщане на титуляря. Тя също излиза в отпуск по майчинство и отново се вз...

Почивка за хранене

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП, отговарят на въпроса: В денонощен търговски обект се работи на две смени. На смяна са повече от един касиер. По време на почивките (обяд, кафе и т.н.) напускат работното си място като един ...

Ред и начин на издаване на болничен лист в случаите, когато на едно лице се е наложило лечение в чужбина

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: През м. октомври 2016 г. ми се наложи лечение в Германия. Какво е необходимо да бъде направено, за да ми бъде издаден болничен лист от България? Наредбата за медицинската ...

№ 94-2411 от 10.08.2016 г. Относно: получаване на по-благоприятно възнаграждение при заместване

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, а...

№ 94-672 от 25.03.2016 г. Относно: Допълнителни трудови възнаграждения

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

Видовете допълнителни трудови възнаграждения и техните минимални размери са регламентирани в глава трета на Наредбата за структурата и организация на работната заплата (НСОРЗ) - за положен извънреден и нощен труд, за времето на разположение, за образ...

Преизчисляване на нощните часове в дневни при сумирано изчисляване на работното време

в. Седмичен законник, бр. 6, 13 - 19 февруари 2017 г.

В бр. 10 от 2016 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Работници са с право на намалено работно време, за които нормалната продължителност на работното време е 7 часа, и е установено сумирано изчис­ляване. Трябва ли нощните часове да ...

Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ

в. Седмичен законник, бр. 6, 13 - 19 февруари 2017 г.

Облага ли се по ЗДДФЛ обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ? При незаконно уволнение работодателят дължи на работника или служителя обезщетение в размер на брутната му трудова заплата за времето на незаконно уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ак...

Срочен договор до обявяване на конкурс

в. Седмичен законник, бр. 6, 13 - 19 февруари 2017 г.

В нашия институт напусна колега. С изключение на техническия персонал всички останали длъжности, включително и неговата, се заемат чрез конкурс. Очаквахме сега също да бъде обявен такъв, но разбрахме, че на мястото е назначен човек със срочен трудов ...

Промените в Кодекса на труда от 01.01.2017 г.

в. Седмичен законник, бр. 6, 13 - 19 февруари 2017 г.

Продължавайки усилията за синхронизиране на българското трудово право с европейските принципи и норми и за актуализиране на правната уредба в духа на измененията в обществено-политическия живот, Народното събрание направи редица изменения и допълнени...

Може ли да се извърши прихващане с дължимо трудово възнаграждение в хипотезата на имуществена отговорност без съгласието на работника или служителя

в. Седмичен законник, бр. 5, 6 - 12 февруари 2017 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда казуса: Може ли да се из­ върши прихващане с дължимо трудово възнаграждение на имуществена (ограничена или пълна) отговорност по реда на чл. 207 и следващите от Кодекса на тр...

Процедура при налагане на дисциплинарно наказание за редовно закъснение от работа

в. Седмичен законник, бр. 5, 6 - 12 февруари 2017 г.

При дисциплинарно наказание за редовно закъснение или отсъствие от работа какви мерки е длъжен да предприеме работодателят и в какъв срок? На първо място следва да се отбележи, че налагането на дисциплинарни наказания е право, а не задължение на раб...

Право и размер на отпуск при временна неработоспособност

в. Седмичен законник, бр. 5, 6 - 12 февруари 2017 г.

В администрацията възникна спор по повод правото на служител да ползва допълнителен отпуск за инвалидност по чл. 319 от КТ. Същият представя три последователни експертни решения на ТЕЛК, с които му се определя над 50% намалена работоспособност. Първи...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017