Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите бр. 48/2012

Въпрос: През 2008 г. на 31.07. закупихме два апартамента на стойност 34 750 евро, като сумата е получена като банков кредит. Поради невъзможност да погасяваме ежемесечните вноски банката изиска да продадем имота. Същият е описан от съдия-изпълнител, но не е реализирана публична п...

Промени в ДОПК и ЗДДФЛ

С преходните и заключителни разпоредби на обнародвания в ДВ, брой 94 от 30.11.2012 г., ЗИД на ЗДДС се внесоха съществени изменения в редица закони, регламентиращи счетоводната отчетност и данъчното облагане на данъчно задължените физически и юридически лица. В настоящия материал ...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 48/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C- 158/98, решение от 29 юни 1999 г. страни: VOF Coffeeshop Siberiл и Staatssecretaris van Financiлn Предмет на спора е предоставяне на място за продажба на наркотици. В своето решение Съдът на ЕО приема, че чл. 2 от Шест...

Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия

I. Теоретична характеристика и нормативна регламентация на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия Годишното счетоводно приключване е специален период в счетоводната дейност. Осъществяването му доказва, че предприятието е било действащо през отчетната година, а...

Графици за работа при сумирано работно време

Трябва ли предварително да се утвърждават поименни графици за работа при сумирано работно време за целия период на сумиране - 6 месеца? Сумираното изчисляване на работното време по смисъла чл. 142, ал. 2 от КТ се установява от работодателя, когато през периода на сумиране се р...

Изчисляване нa обезщетенията по чл. 222 и 224 от КТ

Има ли разлика при изчисляване на обезщетенията по чл. 222 и чл. 224 от КТ? Разлика има и тя се проявява при определяне на базовия месец за изчисляване на обезщетенията. Обезщетението по чл. 222 от КТ се определя от брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ прекра...

Отчитане на стоки, продадени в чужбина

Страна А (Италия) доставя суров материал до страна Б (България), който се обработва тук и тъй като клиентът на страна А е Норвегия (страна В), по-удобно е стоката, след като е произведена в България, да тръгне оттук директно за Норвегия. Цената, която страна Б калкулира за стран...

Прилагането на ЗОПБ и внасяне по платежна сметка

Физическо лице дава заем на ЕООД. Физическото лице е собственик и управител на дружеството. Следва ли плащанията по даването и връщането на този заем да се извършват само от банкова сметка към банкова сметка, или е възможно вноските по заема и връщането им да се извършват чрез вн...

Съотношение между временно удостоверение и акция

Съгласно чл. 167 ал. 1 от ТЗ срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на управителния съвет, съответно на съвета на директорите. Трябва ли изрично съветът на директорите да упълномощава изпъ...

В пресата за вас

Издаване на данъчни документи в особени случаи

В бр. 8 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира издаването на данъчни документи в особени случаи. Законът за ДДС и правилникът третират специални случаи, при които се издават данъчни документи. 1. Правоприемство Когато след вписва...

Инвентаризация на изписаните на разход при доставката на строежа, но невложени в производството към 31 декември суровини, материали, заготовки и полуконструкции

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира инвентаризацията на изписаните на разход при доставката на строежа, но невложени в производството към 31 декември суровини, материали, заготовки и полуконструкции. Строителн...

Хипотези за неспазването на изискването за кворум като основание единствено за отмяна на решението по реда на чл. 74 ТЗ

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, посочва конкретни хипотези за неспазването на изискването за кворум като основание единствено за отмяна на решението по реда на чл. 74 от Търговския закон. Ако неспазването на изискването за кворум е...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимост на отделните отчетни периоди...

Държавен вестник, бр. 100 - 101/2012 г.

ДВ, бр. 100 от 15.12.2012 г. (извънреден) Министърът на здравеопазването издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Продължение от бр. 99) ДВ, бр. 101 от 18.12.2012 г....

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.

С разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ЗБДОО 2013 г.): - се запазва същият диференциран размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2011 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на парич...

Система за SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на търговския регистър

Агенция по вписванията I. АБОНИРАНЕ ЗА УСЛУГАТА За ползване на услугата е необходима регистрация. След успешна регистрация е необходима активация на услугата. 1. Регистрация При регистрация е необходимо да попълните следната информация в контактна форма: - Номер на мобилен...