Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 48, 24 - 30 декември 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите бр. 48/2012

Въпрос: През 2008 г. на 31.07. закупихме два апартамента на стойност 34 750 евро, като сумата е получена като банков кредит. Поради невъзможност да погасяваме ежемесечните вноски банката изиска да продадем имота. Същият е описан от съдия-изпълнител, ...

Промени в ДОПК и ЗДДФЛ

С преходните и заключителни разпоредби на обнародвания в ДВ, брой 94 от 30.11.2012 г., ЗИД на ЗДДС се внесоха съществени изменения в редица закони, регламентиращи счетоводната отчетност и данъчното облагане на данъчно задължените физически и юридичес...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 48/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C- 158/98, решение от 29 юни 1999 г. страни: VOF Coffeeshop Siberiл и Staatssecretaris van Financiлn Предмет на спора е предоставяне на място за продажба на наркотици. В своето решение Съдът ...

Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия

I. Теоретична характеристика и нормативна регламентация на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия Годишното счетоводно приключване е специален период в счетоводната дейност. Осъществяването му доказва, че предприятието е било дейс...

Графици за работа при сумирано работно време

Трябва ли предварително да се утвърждават поименни графици за работа при сумирано работно време за целия период на сумиране - 6 месеца? Сумираното изчисляване на работното време по смисъла чл. 142, ал. 2 от КТ се установява от работодателя, когато...

Изчисляване нa обезщетенията по чл. 222 и 224 от КТ

Има ли разлика при изчисляване на обезщетенията по чл. 222 и чл. 224 от КТ? Разлика има и тя се проявява при определяне на базовия месец за изчисляване на обезщетенията. Обезщетението по чл. 222 от КТ се определя от брутното трудово възнаграждени...

Отчитане на стоки, продадени в чужбина

Страна А (Италия) доставя суров материал до страна Б (България), който се обработва тук и тъй като клиентът на страна А е Норвегия (страна В), по-удобно е стоката, след като е произведена в България, да тръгне оттук директно за Норвегия. Цената, коя...

Прилагането на ЗОПБ и внасяне по платежна сметка

Физическо лице дава заем на ЕООД. Физическото лице е собственик и управител на дружеството. Следва ли плащанията по даването и връщането на този заем да се извършват само от банкова сметка към банкова сметка, или е възможно вноските по заема и връщан...

Съотношение между временно удостоверение и акция

Съгласно чл. 167 ал. 1 от ТЗ срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от упълномощен член на управителния съвет, съответно на съвета на директорите. Трябва ли изрично съветът на ди...

В пресата за вас

Издаване на данъчни документи в особени случаи

В бр. 8 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира издаването на данъчни документи в особени случаи. Законът за ДДС и правилникът третират специални случаи, при които се издават данъчни документи. 1. Прав...

Инвентаризация на изписаните на разход при доставката на строежа, но невложени в производството към 31 декември суровини, материали, заготовки и полуконструкции

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира инвентаризацията на изписаните на разход при доставката на строежа, но невложени в производството към 31 декември суровини, материали, заготовки...

Хипотези за неспазването на изискването за кворум като основание единствено за отмяна на решението по реда на чл. 74 ТЗ

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, посочва конкретни хипотези за неспазването на изискването за кворум като основание единствено за отмяна на решението по реда на чл. 74 от Търговския закон. Ако неспазван...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 100 - 101/2012 г.

ДВ, бр. 100 от 15.12.2012 г. (извънреден) Министърът на здравеопазването издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Продължение от бр. 99) ...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.

С разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ЗБДОО 2013 г.): - се запазва същият диференциран размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2011 г., съответно 420 ...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2013 г.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2013 г. [[app_13452_1]] [[app_13453_2]] [[app_13454_3]] Забележки: 1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непъл...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...

Система за SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на търговския регистър

Агенция по вписванията I. АБОНИРАНЕ ЗА УСЛУГАТА За ползване на услугата е необходима регистрация. След успешна регистрация е необходима активация на услугата. 1. Регистрация При регистрация е необходимо да попълните следната информация в контак...