Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 11, Ноември 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2011 г.
Закони и правителствени актове

Вътрешни правила на лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги в РБългария за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, задължени лица по чл. 3, ал. 2, т. 31 от ЗМИП

РАЗДЕЛ I Общи положения Чл. 1 Нормативното основание за разработване на настоящите Вътрешни правила са чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ). Чл. 2 Целта на настоящите вътреш...

Закон за мерките срещу изпирането на пари.

ДВ, бр. 57 от 26 юли 2011 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн., ДВ, бр. 85 от 24 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 3...

Критерии за разкриване на съмнителни сделки, операции и клиенти от лица, които по занятие извършват правни консултации (задължено лице по чл. 3, ал. 2, т. 28 от ЗНИП)

1. В случаите, когато клиент поиска услуги, чрез които се прикриват незакон­но резултатите от дейността на предприятието му пред компетентните ор­гани. 2. В случаите, когато клиент е поискал услуги, за извършването на които ад­вокатът няма нужните експертни знания, с изключение ...

Коментар на експерта

Данъчно третиране на консорциума

I. Правна регламентация на консорциума Съгласно действащото данъчно законодателство консорциумът е неперсонифицирано дружество и е самостоятелно данъчно задължено лице. Същевременно извън третирането си за целите на данъчното облагане консорциумът не е самостоятелен правен субект...

Какво трябва да знаем за здравното осигуряване в България

Правоотношенията, свързани със здравното осигуряване в България, се регламентират основно от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и здравноосигурителни премии, управлението на набраните средства и тяхно...

Нова възможност за технологична модернизация на малки и средни фирми

В средата на месец септември беше обявена поредната схема по Оперативна програма „Конкурентоспособност” за технологична модернизация в малки и средни предприятия. Проекти по схемата могат да се подготвят и подават до 20 декември 2011 г. в Изпълнителната агенция за насърчаване на ...

Нови задължения за счетоводните къщи и други лица, които по занятие извършват счетоводни услуги

По силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 57 от 26.07.2011 г.) в чл. 3, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) бяха създадени две нови точки – т. 31 и т. 32, чрез които лицата, които по з...

Осигуряване за работа по граждански договор. Прилики и разлики с осигуряването по трудов договор

Много работодатели или възложители се замислят дали да сключат трудов или граждански договор. Не е без значение за тях кое е по-изгодно от финансова гледна точка, как да не нарушат законите, какви са ползите и недостатъците на двата вида договори. За да се уточнят различията в ос...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на получени субсидии от Държавен фонд `Земеделие`

Въпрос: Земеделски производител - физическо лице, регистриран по Закона за ДДС, трябва ли да издава протокол по чл. 117 за получените субсидии от Държавен фонд „Земеделие”? Отговор: В запитването си не давате информация за документирането и евентуалното облагане на какъв вид субс...

Договор за съвместна дейност

Въпрос: Българска фирма по договор за съвместна строителна дейност (хидроизолация на сгради) с френска фирма командирова работници във френската фирма. Разходите за заплати, осигуровки и командировки на командированите работници са за сметка на българската фирма. При подписване н...

Комисионна услуга

Въпрос: Kлиент се занимава с услуга, наречена affilate marketing. Той се регистрира онлайн в сайта на чуждестранна фирма, която му дава право да дистрибутира техните продукти. Когато той прати клиент на техния сайт, през неговото име, който направи покупка, клиентът получава съот...

Начисляване на ДДС от доставчик

Въпрос: Българска фирма с предмет на дейност `транспортни услуги` извършва превоз на стоки на българско юридическо лице, което има данъчен адрес и идентификационен номер по ДДС в Германия. При тази услуга следва ли да бъде начисляван ДДС от доставчика? Отговор: Отговорът на въпро...

Облагаема доставка, свързана с недвижим имот

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор като подизпълнител с друга българска фирма, също регистрирана по ЗДДС, за извършване на проектантски услуги свързани с недвижим имот (промишлена сграда), намиращ се в Германия. Фирмата възложител има сключен договор з...

Определяне вида на сделка и данъчното й облагане с ДДС

Въпрос: На фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, предстои доставка до техен американски клиент, регистриран и осъществяващ стопанската си дейност в САЩ. Тази стока той ще продаде на свой клиент в Европа (Германия), също данъчно задължено лице. Американският клиент желае стоката...

Плащане на авансово ДОД за самоосигуряващи се лица

Въпрос: В кои случаи се плаща авансово ДОД за самоосигуряващи се лица? Отговор: Въпросът ви е изключително общо формулиран, тъй като не е посочен видът на доходите, за които се отнася. В тази връзка ще направим някои уточнения: 1. Доходите, които подлежат на авансово облагане съг...

Потвърджаване на основание във фактура

Въпрос: Фирма продава програмен продукт на юридическо лице, което е от държава - нечлен на Евросъюза. Плащането е по банков път, а програмният продукт ще бъде получен през Интернет. Какво да се запише в графата основание на фактурата, както и какви допълнителни документи трябва д...

Прилагане на чл. 204, ал. 3 от ЗКПО

Въпрос: Стопанската дейност на фирма е търговия на дребно. Има търговски обекти в София и страната. По трудов договор работят служители на длъжности - експерт търговия, специалист продажби, експерт реклама, мениджър ключови клиенти, организатор търговска дейност, технически сътру...

Продажба на бракувана машина

Въпрос: Фирма бракува закупена през 2008 г. употребявана машина. При покупката на машината фирмата е ползвала правото на данъчен кредит, а при бракуването е начислила ДДС съгласно чл. 79 ЗДДС. При предаването на машината за скрап начислява ли се ДДС от фирмата и ако не, то на осн...

Продажба на част от сграда

Въпрос: Фирма има собствена сграда, за която разрешението за ползване е от 01.04.2006 г. Предстои продажба на част от тази сграда, за която е сменено предназначението от 15.08.2011 г., за което е издадено разрешение за ползване от 15.08.2011 г. Може ли при продажбата на тази част...

Процедура по приспадане на ДДС

Въпрос: Фирма е регистрирана по ДДС на 29.07.2011 г. Подава нулева СД по ДДС за месец юли 2011 г., за месец август фирмата излиза на възстановяване, през месец септември също излиза на възстановяване. През месец октомври, като се подава СД по ДДС за септември, излиза ли фирмата в...

Условия и изискване за право на данъчен кредит

Въпрос: Нотариус, регистриран по ЗДДС, извършва нотариални услуги при клиенти на място - лежащо болни, и на адрес при корпоративни клиенти. Всеки ден носят сделки за вписване в Агенцията по вписвания. Пазаруват консумативи на едро за офиса - тонери, канцеларски материали и др. Ос...

Писма и указания

№ 20-15-299 от 21.06.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи на командировани в Германия лица

Според изложеното съдържание осъществявате дейност във ФР Германия по изпълнение на договор за строителство. Имате командировани лица, за които престоят ще бъде по-кратък от 183 дни в календарната година, и такива, които ще престоят повече от 183 дни. Задавате следните въпроси: 1...

№ 3-2680 от 15.09.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно и осигурително третиране на възнагражденията, получавани от съдружник в търговско дружество с ограничена отговорност

Постъпило е писмено запитване относно данъчното и осигурителното третиране на възнагражденията на съдружник в дружество с ограничена отговорност, който е и негов управител. Съгласно изложеното в същото задълженото лице работи и съответно е осигурено върху максималния месечен осиг...

№ 96-00-336 от 15.07.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС и ЗКПО при търговия с автомобили от страни в ЕС и извън ЕС

Дружеството е регистрирано по ЗДДС в страната. Същото ще извършва покупки на автомобили от страни в ЕС и извън ЕС. Автомобилите ще се продават на немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия. Превозните средства няма да се транспортират до България. При така посочената фактическа...

Решения на съдилища

Решение № 11111 от 10.08.2011 г. по адм. дело № 110/2011 г. на ВАС, І отд.

         Съдът основателно е кредитирал приобщените към данъчната преписка протоколи от разпит на свидетели в досъдебното производство. Тези протоколи принципно съдържат изявления на трети лица, данните от които могат да служат като доказателства в ревизионното производство. Прав...

Решение № 7/22.02.2011 г. по т. д. № 264/2010 г., ТК, I т. о.

Свидетелските показания за установяване на факта на предоста­вяне (предаване) на стоките са допу­стими в случаите, когато в договора за покупко-продажба страните са уговорили, че приемането следва да се извърши с двустранни отчетни до­кументи, но купувачът, по твърдения на продав...

Решение № 81/31.05.2010 г. по т.д. № 675/2009 г., ТК, II т.о.

При разносната търговия по смисъла на § 1 от ДР на Наредба № 4/16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (отм.) фискалната касова бележка се издава преди плащането, предава се на разносвача, който от своя страна е длъжен да я предаде на купувача пр...

Процедури

Издаване на сертификат за клас инвестиция

Правно основание Закон за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции Характеристика По реда на ЗНИ се насърчават инвестициите за придобиване на дълготрай...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр.11/2011

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за октомври 2011 г. За повече информация погледнете на страници 115, 116 и 117 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 14 - 18/2011 г.

Брой 14, 16 - 31 юли 2011 г. Писма на министерства и ведомства • № 3-1171 от 18.04.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител • № 3-1245 от 26.04.2011 г. ОТНОСНО: Наличие на данъчно събитие по смисъла ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 62 до бр. 79 от 2011 г.

ДВ, бр. 62 от 12.08.2011 г. Народното събрание взе Решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020. Министерският съвет прие Постановление № 237 от 3 август 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюд­жет по бюджета ...