Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 7, Юли 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2011 г.
Закони и правителствени актове

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(преработена версия) СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕИСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност...

Коментар на експерта

Новият Закон за Сметната палата

В „Държавен вестник”, бр. 98 от 14.12.2010 година, бе обнародван нов Закон за Сметната палта, повторно приет от Народното събрание на Република България и предложен за публикуване в „Държавен вестник” с Указ № 335 на президента на Република България ...

Новото в представянето на болничните листове в ТП на НОИ от 1 юли 2011 г.

От 1 юли 2011 г. болничните листове се представят в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) с новото Приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено...

Последните изменения и допълнения на Закона за търговския регистър, Търговския закон и Закона за счетоводството

Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, обнародван в ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г., предстои да влезе в сила, считано 01.01.2012 г., освен относно направените промени в ТЗ и Закона за счетоводството, които вече са в сила, сч...

Правила, свързани с облагането с ДДС, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15.03.2011 г., приложими от 01.07.2011 г.

В следващите редове ще разгледаме по-съществените правила, свързани с облагането с ДДС съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011 на Съвета от 15.03.2011 г., приложими от 01.07.2011 г. The European Council adopted a regulation (282/2011) contain...

Промените в ЗКПО от 1 януари 2011 г.

[[table_1]]...

Въпроси и отговори от практиката

Авансова фактура за аванс

Въпрос: На 19.04.2011 г. е получен 100% аванс от фирма, която е извън Общността. Реално износът се осъществи месец май. Трябва ли да се издаде авансова фактура за аванса? Отговор: По силата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС, когато българско данъчно задължен...

Авансово плащане на фактура и отразяването й в дневниците по ЗДДС

Въпрос: Получена е фактура от немска фирма за такса за участие на панаир в Германия. Фактурата е с дата 12.04.2011 г., а панаирът ще се състои на 26.06.2011 г. Фактурата е платена 100% авансово на 28.04.2011 г. С каква дата следва да бъде издаден про...

Годишен финансов отчет на фирма - малко предприятие

Въпрос: Какво съдържа годишният финансов отчет на фирма, отчитаща се по НСС и отговаряща на определението за малко предприятие, която не е извършвала стопанска дейност през съответната година? Отговор: Тъй като не уточнявате каква е “фирмата”, отчети...

Данъчно облагане на туроператорска дейност

Въпрос: Фирма „А” със седалище, постоянен адрес и основна икономическа дейност в Дубай (ОАЕ) сключва договор за закупуване на нощувки (определен брой стаи) от хотел в България с фирма „Б” със седалище Махе (Сейшелски острови) - собственик на хотела. ...

Начисляване на ДДС върху продажба на автомобил

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил и няма право на данъчен кредит. Ако дружеството реши да продаде след месец автомобила, трябва ли да начисли 20% ДДС върху продажбата? Отговор: Фактът, че при закупаването на въпросния ав...

Начисляване на ДДС при извършена презентация в България

Въпрос: Следва ли да се начислява ДДС при извършена презентация в България от словенска фирма, за което ще издава фактура българската фирма за организиране на презентация към словенската фирма, и трябва ли да се удържа данък при източника? Отговор: В...

Облагаема сделка по ЗДДС при прехвърляне на фирма на трето лице

Въпрос: Едноличен търговец желае да прехвърли фирмата си на трето лице при спазване изискванията на чл. 15, ал. 1 от ТЗ. След сделката предприятието на ЕТ ще бъде заличено от ТР. Облагаема ли е тази сделка по ЗДДС? Отговор: При посочените обстоятелст...

Определяне на дейност на фирма при регистрация по ЗДДС

Въпрос: Новорегистрирано ООД в България ще извършва покупко-продажба на автомобили втора употреба от Германия на гръцки граждани и фирми. Става въпрос за предварително одобрен автомобил 1 бр. от купувача (гръцки гражданин, фирма), който се закупува о...

Отразяване на данък в Интрастат декларация

Въпрос: Получена е фактура от доставчик от Германия, датата на която е 27.05.2011, фактическото преминаване на стоките на територията на България обаче е на 01.06.2011. В кой месец е редно да се издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС, т.е. да се начисли ...

Подаване на справка за възстановяване на ДДС

Въпрос: През месец март дружество излиза на възстановяване по ЗДДС, например 50 ед. – започва първи месец от процедурата по приспадане на ДДС. През м. април дружеството излиза на внасяне по ЗДДС - 40 ед., и си приспада 40 ед. от м. март, при което ос...

Подаване на справки в Търговския регистър

Въпрос: Кой подава справки в търговския регистър? Какви справки се подават в търговския регистър до 30 юни? Как се подават от упълномощено лице? Кой оповестява ГФО в средствата за масова информация? Подава ли се ГФО едновременно в ТР и в СМИ? Отговор...

Ползване на натрупан платен отпуск от служители, които нямат навършени 8 месеца трудов стаж към 31.12.2010 г.

Въпрос: Фирма има служители, които няма да имат навършени 8 месеца трудов стаж към 31.12.2010 г. Броят дни платен отпуск, който ще натрупат обаче за календарната 2010 г., ще бъде над 10. Може ли тези служители да запазят тези дни (над 10) и как става...

Преотстъпване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Въпрос: Може ли бащата да преотстъпи на майката полагащия му се 6 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст? Отговор: По силата на чл. 167а от КТ всеки от родителите (осиновителите) на дете, което е навършило двегодишна възрас...

Придобиване на активи като освободени доставки

Въпрос: Фирма е с предмет на дейност производство на зъбни протези (зъботехническа лаборатория). До 31.12.2010 г. извършваните от нея доставки са били освободени от облагане с ДДС на основание чл. 39, т. 5 от ЗДДС. От 01.01.2011 г. вследствие промяна...

Процедура за публикация на ГФО на ООД

Въпрос: Каква е процедурата за публикуване на ГФО на ООД от съставител? От чие име се изготвя заявлението Г1 за обявяване на актове? Кои са придружаващите декларации? Нужно ли е нотариално заверено пълномощно за публикуването? Отговор: Формулярът Г1 ...

Публикуване на отчети

Въпрос: Във връзка с промените в Закона за счетоводството, в сила от 03.05.2011 г., ЕТ трябва ли да публикува отчетите си за 2010г.? ЕТ, който е пререгистриран през м. 02.2011 г., трябва ли да публикува отчетите от 2007 г. до 2010 г. включително? Отг...

Разходи за изграждане на ДМА

Въпрос: Дружество прилага национални счетоводни стандарти. В момента се засажда овощна градина, в следващите три години предстоят инвестиции и агротехнически мероприятия по създаването й. Кои разходи трябва да бъдат отнесени като изграждане на ДМА и ...

Регистриране на касови апарати извън София за временна дейност

Въпрос: Предметът на дейност на дружеството ни е производство и търговия с учебници и учебни помагала. Складовата ни база и търговските ни обекти са концентрирани в София. Реализацията на продукцията на издателството има сезонен характер, като пикът ...

Регулация на извършени разходи

Въпрос: Център за професионално обучение към българска фирма извършва професионално обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” срещу ваучери. Запознати са с Постановление № 251 от 21.10.2009 г., Постановление №180 от ...

Съкращаване на работник без съгласието на инспекцията по труда

Въпрос: Пенсионер по болест работи на постоянен трудов договор. Работодателят иска да го съкрати. Mоже ли лицето да бъде съкратено, без да се иска съгласието на инспекцията по труда? При положение че лицето бъде съкратено, ще може ли да се регистрира...

Писма и указания

№ 26-К-78 от 26.05.2010 г. ОТНОСНО: Възможността за съхраняване на счетоводни и други документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски на технически носител

Съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за счетоводството след записване (пренасяне) на счетоводната информация от хартиен върху магнитен, оптичен или друг технически носител, осигуряващ надеждното й възпроизвеждане, хартиеният носител може да се унищожи. З...

Решения на съдилища

Решение № 1/1.03.2010 г. по т.д. № 520/2009 г., ТК, II т.о.

Непредявяването на запис на заповед в едногодишния срок от издаването му по чл. 487, ал. 1, предл. 2, във вр. с чл. 537 ТЗ не прескрибира менителничния му ефект, нито води до основателност на абсолютното възражение по чл. 514 ТЗ. Независимо от начина...

Решение № 12/25.02.2010 г. по т.д. № 181/2009 г., ТК, II т.о.

Със заверяване на сметката на застрахования (от застрахователя е наредено превеждане на застрахователното обезщетение по сметка на застрахования, което не се оспорва) е извършено плащане на застрахователното обезщетение по смисъла на чл. 402, ал. 1 Т...

Решение № 1877 от 12.02.2010 г. по адм. дело № 10582 от 2009 г. на ВАС, І о.

    Текстът на чл. 239, т. 6 АПК изисква с решението на Европейския съд за защита правата на човека да е установено, че в атакуваното решение е допуснато нарушение на конвенцията. В случая е представено решение на ЕСПЧ, постановено по искане друг пра...

Решение № 3236 от 11.03.2010 г. по адм. дело № 13096 от 2009 г. на ВАС, І о.

    С оглед на изложеното правилен е изводът на съда, че не е доказано реалното изпълнение на посредническата услуга от страна на „Г. К.” АД и законосъобразно не е признато правото на приспадане на данъчен кредит на „Л.” ЕООД по издадената фактура № ...

Решение № 3248 от 11.03.2010 г. по адм. дело № 13162 от 2009 г. на ВАС, І о.

    Според последната практика на ВАС АПВ подлежат на изменение по специалния ред на чл. 133 и сл. от ДОПК единствено ако са влезли в сила до изменението на нормата на чл. 129, ал. 3 от ДОПК (ДВ, бр. 108 от 2007 г.). Неоснователни са оплакванията на ...

Решение № 510/27.06.2008 г. по т.д. № 209/2008 г., ТК, I т.о.

Данъчно-ревизионният акт (ДРА) е материалноправна предпоставка за откриване производството по несъстоятелност по смисъла на чл. 608, ал. 1 ТЗ само ако е бил връчен на адресата му. Съдът по несъстоятелността не е длъжен служебно да събира доказателств...

Процедури

Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство и търговия с храни

Правно основание Административнопроцесуален кодекс (АПК) Закон за здравето Закон за храните (ЗХ) Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните Характеристика Всеки, който произвежда или търгува с храни, подлежи на вписване в Регистъра...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юни 2011 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканир...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 6 - 9/2011 г.

Брой 6, 16 - 31 март 2011 г. Писма на министерства и ведомства * № 3-482 от 15.02.2011 г. ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. от едноличен търговец за доходите, формирани от дейности, подлежащи на облагане ...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 31 до бр. 35 от 2011 г.

ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 2. Решение по Доклада за дейността на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и пе...