Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 7, Юли 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2011 г.
Закони и правителствени актове

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(преработена версия) СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕИСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, и по-специално член 397 от н...

Коментар на експерта

Новият Закон за Сметната палата

В „Държавен вестник”, бр. 98 от 14.12.2010 година, бе обнародван нов Закон за Сметната палта, повторно приет от Народното събрание на Република България и предложен за публикуване в „Държавен вестник” с Указ № 335 на президента на Република България от 10 декември 2010 година. То...

Новото в представянето на болничните листове в ТП на НОИ от 1 юли 2011 г.

От 1 юли 2011 г. болничните листове се представят в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) с новото Приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО). От с...

Последните изменения и допълнения на Закона за търговския регистър, Търговския закон и Закона за счетоводството

Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, обнародван в ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г., предстои да влезе в сила, считано 01.01.2012 г., освен относно направените промени в ТЗ и Закона за счетоводството, които вече са в сила, считано от 03.05.2011 г. В същия...

Правила, свързани с облагането с ДДС, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15.03.2011 г., приложими от 01.07.2011 г.

В следващите редове ще разгледаме по-съществените правила, свързани с облагането с ДДС съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011 на Съвета от 15.03.2011 г., приложими от 01.07.2011 г. The European Council adopted a regulation (282/2011) containing a set of rules for the imp...

Промените в ЗКПО от 1 януари 2011 г.

[[table_1]]...

Въпроси и отговори от практиката

Авансова фактура за аванс

Въпрос: На 19.04.2011 г. е получен 100% аванс от фирма, която е извън Общността. Реално износът се осъществи месец май. Трябва ли да се издаде авансова фактура за аванса? Отговор: По силата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС, когато българско данъчно задължено лице получи паричен превод (...

Авансово плащане на фактура и отразяването й в дневниците по ЗДДС

Въпрос: Получена е фактура от немска фирма за такса за участие на панаир в Германия. Фактурата е с дата 12.04.2011 г., а панаирът ще се състои на 26.06.2011 г. Фактурата е платена 100% авансово на 28.04.2011 г. С каква дата следва да бъде издаден протокол по чл. 117 от ЗДДС и как...

Годишен финансов отчет на фирма - малко предприятие

Въпрос: Какво съдържа годишният финансов отчет на фирма, отчитаща се по НСС и отговаряща на определението за малко предприятие, която не е извършвала стопанска дейност през съответната година? Отговор: Тъй като не уточнявате каква е “фирмата”, отчетите на всички търговци подлежат...

Данъчно облагане на туроператорска дейност

Въпрос: Фирма „А” със седалище, постоянен адрес и основна икономическа дейност в Дубай (ОАЕ) сключва договор за закупуване на нощувки (определен брой стаи) от хотел в България с фирма „Б” със седалище Махе (Сейшелски острови) - собственик на хотела. Дубайската фирма ще продава но...

Начисляване на ДДС върху продажба на автомобил

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил и няма право на данъчен кредит. Ако дружеството реши да продаде след месец автомобила, трябва ли да начисли 20% ДДС върху продажбата? Отговор: Фактът, че при закупаването на въпросния автомобил не е ползван данъчен к...

Начисляване на ДДС при извършена презентация в България

Въпрос: Следва ли да се начислява ДДС при извършена презентация в България от словенска фирма, за което ще издава фактура българската фирма за организиране на презентация към словенската фирма, и трябва ли да се удържа данък при източника? Отговор: В отговора си приемаме, че бълг...

Облагаема сделка по ЗДДС при прехвърляне на фирма на трето лице

Въпрос: Едноличен търговец желае да прехвърли фирмата си на трето лице при спазване изискванията на чл. 15, ал. 1 от ТЗ. След сделката предприятието на ЕТ ще бъде заличено от ТР. Облагаема ли е тази сделка по ЗДДС? Отговор: При посочените обстоятелства е налице прехвърляне на пре...

Определяне на дейност на фирма при регистрация по ЗДДС

Въпрос: Новорегистрирано ООД в България ще извършва покупко-продажба на автомобили втора употреба от Германия на гръцки граждани и фирми. Става въпрос за предварително одобрен автомобил 1 бр. от купувача (гръцки гражданин, фирма), който се закупува от физическо или юридическо лиц...

Отразяване на данък в Интрастат декларация

Въпрос: Получена е фактура от доставчик от Германия, датата на която е 27.05.2011, фактическото преминаване на стоките на територията на България обаче е на 01.06.2011. В кой месец е редно да се издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС, т.е. да се начисли дължимият данък, съответно да ...

Подаване на справка за възстановяване на ДДС

Въпрос: През месец март дружество излиза на възстановяване по ЗДДС, например 50 ед. – започва първи месец от процедурата по приспадане на ДДС. През м. април дружеството излиза на внасяне по ЗДДС - 40 ед., и си приспада 40 ед. от м. март, при което остават 10 ед. за възстановяване...

Подаване на справки в Търговския регистър

Въпрос: Кой подава справки в търговския регистър? Какви справки се подават в търговския регистър до 30 юни? Как се подават от упълномощено лице? Кой оповестява ГФО в средствата за масова информация? Подава ли се ГФО едновременно в ТР и в СМИ? Отговор: Не е ясно точно какво разбир...

Ползване на натрупан платен отпуск от служители, които нямат навършени 8 месеца трудов стаж към 31.12.2010 г.

Въпрос: Фирма има служители, които няма да имат навършени 8 месеца трудов стаж към 31.12.2010 г. Броят дни платен отпуск, който ще натрупат обаче за календарната 2010 г., ще бъде над 10. Може ли тези служители да запазят тези дни (над 10) и как става ползването им? Отговор: Право...

Преотстъпване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Въпрос: Може ли бащата да преотстъпи на майката полагащия му се 6 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст? Отговор: По силата на чл. 167а от КТ всеки от родителите (осиновителите) на дете, което е навършило двегодишна възраст, има право при поискване да ...

Придобиване на активи като освободени доставки

Въпрос: Фирма е с предмет на дейност производство на зъбни протези (зъботехническа лаборатория). До 31.12.2010 г. извършваните от нея доставки са били освободени от облагане с ДДС на основание чл. 39, т. 5 от ЗДДС. От 01.01.2011 г. вследствие промяна в ЗДДС извършваните доставки ...

Процедура за публикация на ГФО на ООД

Въпрос: Каква е процедурата за публикуване на ГФО на ООД от съставител? От чие име се изготвя заявлението Г1 за обявяване на актове? Кои са придружаващите декларации? Нужно ли е нотариално заверено пълномощно за публикуването? Отговор: Формулярът Г1 се изготвя от името на управит...

Публикуване на отчети

Въпрос: Във връзка с промените в Закона за счетоводството, в сила от 03.05.2011 г., ЕТ трябва ли да публикува отчетите си за 2010г.? ЕТ, който е пререгистриран през м. 02.2011 г., трябва ли да публикува отчетите от 2007 г. до 2010 г. включително? Отговор: Отчетите на ЕТ, които не...

Разходи за изграждане на ДМА

Въпрос: Дружество прилага национални счетоводни стандарти. В момента се засажда овощна градина, в следващите три години предстоят инвестиции и агротехнически мероприятия по създаването й. Кои разходи трябва да бъдат отнесени като изграждане на ДМА и кои като текущи? Отговор: Труд...

Регистриране на касови апарати извън София за временна дейност

Въпрос: Предметът на дейност на дружеството ни е производство и търговия с учебници и учебни помагала. Складовата ни база и търговските ни обекти са концентрирани в София. Реализацията на продукцията на издателството има сезонен характер, като пикът е от май до октомври. За да см...

Регулация на извършени разходи

Въпрос: Център за професионално обучение към българска фирма извършва професионално обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” срещу ваучери. Запознати са с Постановление № 251 от 21.10.2009 г., Постановление №180 от 27.07.2007 г., Постановление №...

Съкращаване на работник без съгласието на инспекцията по труда

Въпрос: Пенсионер по болест работи на постоянен трудов договор. Работодателят иска да го съкрати. Mоже ли лицето да бъде съкратено, без да се иска съгласието на инспекцията по труда? При положение че лицето бъде съкратено, ще може ли да се регистрира в бюрото по труда и да получа...

Писма и указания

№ 26-К-78 от 26.05.2010 г. ОТНОСНО: Възможността за съхраняване на счетоводни и други документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски на технически носител

Съгласно чл. 42, ал. 3 от Закона за счетоводството след записване (пренасяне) на счетоводната информация от хартиен върху магнитен, оптичен или друг технически носител, осигуряващ надеждното й възпроизвеждане, хартиеният носител може да се унищожи. За целите на данъчно-осигурител...

Решения на съдилища

Решение № 1/1.03.2010 г. по т.д. № 520/2009 г., ТК, II т.о.

Непредявяването на запис на заповед в едногодишния срок от издаването му по чл. 487, ал. 1, предл. 2, във вр. с чл. 537 ТЗ не прескрибира менителничния му ефект, нито води до основателност на абсолютното възражение по чл. 514 ТЗ. Независимо от начина на определяне на падежа непре...

Решение № 12/25.02.2010 г. по т.д. № 181/2009 г., ТК, II т.о.

Със заверяване на сметката на застрахования (от застрахователя е наредено превеждане на застрахователното обезщетение по сметка на застрахования, което не се оспорва) е извършено плащане на застрахователното обезщетение по смисъла на чл. 402, ал. 1 ТЗ и не подлежи на доказване по...

Решение № 1877 от 12.02.2010 г. по адм. дело № 10582 от 2009 г. на ВАС, І о.

    Текстът на чл. 239, т. 6 АПК изисква с решението на Европейския съд за защита правата на човека да е установено, че в атакуваното решение е допуснато нарушение на конвенцията. В случая е представено решение на ЕСПЧ, постановено по искане друг правен субект при различна фактич...

Решение № 3236 от 11.03.2010 г. по адм. дело № 13096 от 2009 г. на ВАС, І о.

    С оглед на изложеното правилен е изводът на съда, че не е доказано реалното изпълнение на посредническата услуга от страна на „Г. К.” АД и законосъобразно не е признато правото на приспадане на данъчен кредит на „Л.” ЕООД по издадената фактура № 8/27.12.2007 г.     От страна ...

Решение № 3248 от 11.03.2010 г. по адм. дело № 13162 от 2009 г. на ВАС, І о.

    Според последната практика на ВАС АПВ подлежат на изменение по специалния ред на чл. 133 и сл. от ДОПК единствено ако са влезли в сила до изменението на нормата на чл. 129, ал. 3 от ДОПК (ДВ, бр. 108 от 2007 г.). Неоснователни са оплакванията на касатора във връзка с неправил...

Решение № 510/27.06.2008 г. по т.д. № 209/2008 г., ТК, I т.о.

Данъчно-ревизионният акт (ДРА) е материалноправна предпоставка за откриване производството по несъстоятелност по смисъла на чл. 608, ал. 1 ТЗ само ако е бил връчен на адресата му. Съдът по несъстоятелността не е длъжен служебно да събира доказателства за редовността от външна стр...

Процедури

Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство и търговия с храни

Правно основание Административнопроцесуален кодекс (АПК) Закон за здравето Закон за храните (ЗХ) Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните Характеристика Всеки, който произвежда или търгува с храни, подлежи на вписване в Регистъра на обектите за производство и...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юни 2011 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 6 - 9/2011 г.

Брой 6, 16 - 31 март 2011 г. Писма на министерства и ведомства * № 3-482 от 15.02.2011 г. ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. от едноличен търговец за доходите, формирани от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък по реда н...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 31 до бр. 35 от 2011 г.

ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 2. Решение по Доклада за дейността на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. 3. Реш...