Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 4, Април 2011 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2011 г.
Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 деке...

Закон за ограничаване на плащанията в брой

Обн., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2011 г. Глава първа ПРЕДМЕТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ Чл. 1. Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната. Чл. 2. Законът не се прилага при: 1. тегленето и внасянето...

Коментар на експерта

Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

1. Основание и процедура за възстановяване на акциза Законът за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.) е изготвен в изпълнение на решение С-2/09 от 3 юни 2010 г. на Съда на Европейския съюз по преюд...

Новият ред за ползване на платения годишен отпуск

С приетите през юли 2010 г. изменения и допълнения на Кодекса на труда парламентът възприе нов ред за ползване на платените годишни отпуски. Както беше коментирано и на страниците на „Български законник”, някои от промените създадоха повече проблеми,...

Определяне на понятието „основна дейност“ за целите на чл. 96, ал. 3 ЗДДС във връзка със задължителна регистрация по ЗДДС

Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през койт...

Последните изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

С промените на Закона за изменение и допълнение на ДОПК, обнародвани в ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от деня на обнародването, освен относно промяната на легалната дефиниция за доходи от спестявания, която влезе в сила с обратно действие, счита...

Промените в Закона за местните данъци и такси

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци, който е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 98 от 14 декември 2010 г., са направени промени в закона, които са в сила от 1 януари 2011 г. Основните промени са свързани с увеличаване ...

Въпроси и отговори от практиката

Авансов данък за доходи, начислени за месец 12.2007 г. и изплатени след 01.01.2008 г.

Въпрос: Доходи за възнаграждения по договор за управление и контрол, начислени за месец 12.2007 г., изплатени след 01.01.2008 г., имат ли нормативно признати разходи 10% и дължи ли се авансов данък 10%? Отговор: От 1 януари 2008 г. правоотношенията ...

Включване на туристическия данък в данъчната основа за облагане с ДДС

Въпрос: Съгласно чл. 61р от ЗМДТ туристическият данък, в сила от 01.01.2011 г., се посочва отделно в документа, издаден от данъчо задълженото лице към лицето, ползващо нощувката. Включва ли се туристическият данък в данъчната основа за облагане с ДДС...

Данъчно облагане на продажби на стоки

Въпрос: Едноличен търговец, регистриран по ЗДДС, продава стоки на физически лица (чуждестранни граждани) от ЕС, като им изпраща стоките до желаното от тях място. Как следва да се облагат тези продажби и как фактурата ще бъде отразена в дневника на пр...

Доходи от консултантска и рекламна дейност

Въпрос: През 2008 година е сключен договор за консултантска и рекламна дейност. Получените доходи какви са - доходи от извънтрудови правоотношения или доходи от свободна професия? Отговор: Дефиниции на понятията „лица, упражняващи свободна професия” ...

Заповед за полагане на извънреден труд

Въпрос: Какво следва да се направи, за да се полага труд извън работно време, когато липсва заповед, с която се установяват длъжностите за ненормиран работен ден? Следва ли да се иска разрешение за полагане на извънреден труд и да се издава заповед з...

Издаване на фактура за получен аванс

Въпрос: Получено е 50% авансово плащане за износ през януари. Износът ще е през март. Каква фактура трябва да се издаде за получения аванс и какво основание да се посочи в нея? Отговор: На основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице...

Начисляване на ДДС за покупка на туристически пакети

Въпрос: ЕТ, което не е регистрирано по ЗДДС, сключва договор с туристическа фирма, от която купува например 30 туристически пакета в страна от ЕС (например Италия). Продава пакетите на различни фирми - техни клиенти, като към сумата на пакета се доба...

Облагане на доходи от продажба на акции

Въпрос: През 2008 г. физическо лице продава акции чрез инвестиционен посредник на юридическо лице. Акциите са закупени по номинал и са продадени по пазарни цени (с печалба). Следва ли според ЗДДФЛ лицето да обложи тези доходи и да плати 10% данък? От...

Определяне на минимален осигурителен доход за 2011 г.

Въпрос: Съгласно Заповед № РД 01-3/03.01.2011 г. на МТСП при определяне на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г. се прилага Структурата на Националната класификация на професиите и ...

Определяне на осигурителен доход на самоосигуряващо се лице

Въпрос: На какъв осигурителен доход трябва да се осигуряват самоосигуряващите се лица в търговски дружества, когато за 2009 г. дружеството е имало 9000 лв. печалба, но не е разпределяло дивиденти на съдружници и те не са получили доход от дружеството...

Осигурителен доход за 2011 г.

Въпрос: Какъв ще е осигурителният доход за 2011 година на самоосигуряващи се лица, собственици и управители на ООД и ЕООД, които се осигуряват като самоосигуряващи се лица и за 2009 нямат други доходи? Отговор: Ако облагаемият доход като самоосигуря...

Осигуряване на собственик на ООД

Въпрос: На какво основание и върху какъв осигурителен доход следва да се осигурява собственик на ООД, който е и управител на същото дружество, но в сключения договор за управление не е вписано възнаграждение? Отговор: Трудовата дейност е основна прав...

Осчетоводяване на фактури за покупки и евентуални продажби в дневниците за покупки и продажби и начислияване на ДДС на продажбата

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, има подадено заявление за маржа на цената, е закупила употребявани леки автомобили от Германия с фактури и договори. Неначисляването на ДДС е на основание § 4 и § 25 от законодателството на Германия. Как следва да...

Откупуване на трудов стаж

Въпрос: Ако една жена има трудов стаж 26 години, може ли да се пенсионира на шестдесет години? Ако не може, кога ще започне да взема пенсия за прослужено време и старост и има ли ограничения за откупуване на трудов стаж в години? Отговор: От 01.01.20...

Подаване на Декларация обр. № 1 от лицата, внасящи само здравни осигуровки на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

Въпрос: Подават ли Декларация образец № 1 лицата, внасящи само здравни осигуровки на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО? Отговор: Самоосигуряващите се лица, които имат задължение да внасят вноски само за здравно осигуряване на основание чл. 40, ал....

Промяна на код по НКПД

Въпрос: Необходима ли е промяна на кода по НКПД в допълнително споразумение към трудов договор, сключвано за увеличение на заплащането? Разбира се, кодът се сменя в подаваната Декларация обр. 1 за съответните периоди. Лицето остава в НАП с кода, по к...

Уведомяване на НАП при смяна на код по НКПД

Въпрос: Служителка е назначена като медицинска сестра с код по НКИД2005 - 32315002. При НКИД този код сменя своя номер на 22215001. Необходимо ли е уведомяване в НАП по чл. 62 от КТ, при положение че длъжността си е същата - медицинска сестра? Отгово...

Удържане и внасяне на данък върху дивиденти по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ

Въпрос: Кой следва да удържа и внася данък върху дивиденти по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ (касае се за дивиденти, които ще се изплащат на местно физическо лице - собственик на ЕООД, от печалбата на неговата фирма), при положение че в чл. 65, ал. 1 от ЗДДФ...

№ 3-287 от 28.01.2011 г. ОТНОСНО: Признаване за данъчни цели на фактура, плащането по която се извършва чрез използване на лицензирана платежна институция по Закона за платежните услуги и платежните системи

Според изложеното в запитването дружеството притежава фактура за доставка на ел. енергия. Към фактурата липсва касов бон или платежно нареждане, а е налице разписка за платена сума, копие от която e приложено към запитването. Предвид изложеното се по...

Писма и указания

№ 1-8 от 26.01.2011 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наем

В запитването сте посочили, че фирмата ви ползва помещение от физическо лице, което е с намалена работоспособност 100% за срок до 01.06.2012 г. Въпросите ви са следните: 1. Следва ли да удържате авансов данък след приспадане на нормативно признатите ...

№ 20-00-45 от 11.02.2011 г. - ОТНОСНО: Във връзка с постъпилите множество запитвания, свързани с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда, направени с наредбите за изменение и допълнение на цитираните наредби

ОТНОСНО: Във връзка с постъпилите множество запитвания, свързани с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при т...

№ 3-425 от 10.02.2011 г. ОТНОСНО: Задължение за издаване на фактура по договор за възлагане на социални услуги съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

Според изложеното в запитването ЮЛНЦ има сключен договор с община В. за възлагане на социални услуги. Социалните услуги по договора се финансират от бюджетна субсидия, определена с Решение на МС и изчислена по стандарти за издръжка на делегирани от д...

Процедури

Издаване на разрешения за прилагане на опростени процедури за деклариране от Агенция „Митници”

Правно основание Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митническия кодекс на Общността Регламент на Съвета (ЕО) № 2454/93 от 2 юли 1993 година, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета ...

Приемане на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице”

I. Правно основание Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - чл. 2, ал. 1. ІI. Харак...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за март 2011 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканир...

Съдържание на в. „Главен счетоводител”, бр. 22/2010 г. - бр. 1/2011 г.

бр. 22, 16 - 30 ноември 2010 г. Писма на министерства и ведомства • № 91-00-907 от 11.10.2010 г. ОТНОСНО: Невъзстановяване на фактически разходваните средства за присъдена издръжка, изплатени по реда на Наредбата за реда за изплащане от държавата ...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 1 - 7/2011 г.

бр. 1, 10 - 16 януари 2011 г. Законодателство • Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Въпроси и отговори • Осигуряване в случаите, в които лицата работят на повече...

“Държавен вестник”, бр. 15 - 23/2011 г.

ДВ, бр. 15 от 18.02.2011 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 30 от 10 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на...