Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 14, 11 - 17 април 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 11 - 17 април 2011 г.
Законодателство

Особености при издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са ЕТ или юридически лица

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2012 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния въпрос: Има ли особености при издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци ...

При деклариране на доходите за 2010 г. по ЗДДФЛ се формират две годишни данъчни основи

Проф. Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт Физическите лица, които са или не са еднолични търговци, получили доходи през 2010 г. трябва да подадат годишна данъчна декларация в съответната териториална дирекция на НАП до 2 май 2011 г. В този срок следва да се внесе и дължимият данък...

Въпроси и отговори

Дефиниране на понятието авторско възнаграждение по ЗДДФЛ

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт 1. IT фирма изплаща авторско възнаграждение на съдружник за създаден от него софтуер по извънтрудови правоотношения. 2. Художествена галерия продава произведение, създадено от съдружник, за което му изплаща авторско възнаграждение. Доко...

По-важни моменти при Годишното счетоводно приключване на отчетната 2010 г. в аграрните предприятия - 1

(Продължение от бр. 13) Какво означава това? Например, когато предприятието бенефициент се е забавило със срока за представяне на документите по мярка СЕПП, за всеки ден закъснение се налага санкция и тази санкция се удържа от сумата за получаване. Следователно, щом санкцията е ...

Продажба на недвижими имоти

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с. Дружеството ни прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Притежаваме недвижими имоти - земя и сграда, които са придобити през 2010 г. Имотите са декларирани в МДТ на Общината по отчетната стойност ...

Промени в ДОПК, касаещи събирането на публичните задължения

Ясен КОВАЧЕВ - адвокат С част от промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г., се изменят някои правила, касаещи производствата по събирането на публичните задължения по р...

Условие за вътреобщностна доставка

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант Дружеството ни извършва външнотърговска дейност и е достигнало праговете за деклариране на доставките си с Интрастат-декларация. Предстои ни да извършим ВОД на стока за Германия като транспортирането им до уговорения пункт за доставка ...

В пресата за вас

Компонентен подход на амортизация

Бойка Брезоева, д.е.с. В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира компонентния подход на амортизация. Прилагането на МСФО предполага по-широко използване на компонентния подход на амортизация. При този подход всяка разграничима част от даден ос...

Отчитане на финансов лизинг

Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Предприятие, изготвящо своите финансови отчети на база НСФОМСП, предоставя сграда по финансов лизинг за срок о...

Полагане на извънреден труд

Въпрос: Какво следва да се направи, за да се полага труд извън работно време, когато липсва заповед, с която се установяват длъжностите за ненормиран работен ден. Следва ли да се иска разрешение за полагане на извънреден труд и да се издава заповед за работа извън работно време? ...