Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 14, 11 - 17 април 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 11 - 17 април 2011 г.
Законодателство

Особености при издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са ЕТ или юридически лица

В сп. „Счетоводство +”, бр. 7/2012 г. Емилия Иванова – експерт по социално осигуряване, разглежда следния въпрос: Има ли особености при издаване и заверяване на осигурителни книжки на работници или служители, наети по трудов договор от осигурители, к...

При деклариране на доходите за 2010 г. по ЗДДФЛ се формират две годишни данъчни основи

Проф. Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт Физическите лица, които са или не са еднолични търговци, получили доходи през 2010 г. трябва да подадат годишна данъчна декларация в съответната териториална дирекция на НАП до 2 май 2011 г. В този срок следва...

Въпроси и отговори

Дефиниране на понятието авторско възнаграждение по ЗДДФЛ

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт 1. IT фирма изплаща авторско възнаграждение на съдружник за създаден от него софтуер по извънтрудови правоотношения. 2. Художествена галерия продава произведение, създадено от съдружник, за което му изплаща...

По-важни моменти при Годишното счетоводно приключване на отчетната 2010 г. в аграрните предприятия - 1

(Продължение от бр. 13) Какво означава това? Например, когато предприятието бенефициент се е забавило със срока за представяне на документите по мярка СЕПП, за всеки ден закъснение се налага санкция и тази санкция се удържа от сумата за получаване. ...

Продажба на недвижими имоти

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с. Дружеството ни прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Притежаваме недвижими имоти - земя и сграда, които са придобити през 2010 г. Имотите са декларирани в МДТ на О...

Промени в ДОПК, касаещи събирането на публичните задължения

Ясен КОВАЧЕВ - адвокат С част от промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г., се изменят някои правила, касаещи производствата по събирането...

Условие за вътреобщностна доставка

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант Дружеството ни извършва външнотърговска дейност и е достигнало праговете за деклариране на доставките си с Интрастат-декларация. Предстои ни да извършим ВОД на стока за Германия като транспортирането им до...

В пресата за вас

Компонентен подход на амортизация

Бойка Брезоева, д.е.с. В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира компонентния подход на амортизация. Прилагането на МСФО предполага по-широко използване на компонентния подход на амортизация. При този подход всяка...

Отчитане на финансов лизинг

Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Предприятие, изготвящо своите финансови отчети на база НСФОМСП, предоставя сград...

Полагане на извънреден труд

Въпрос: Какво следва да се направи, за да се полага труд извън работно време, когато липсва заповед, с която се установяват длъжностите за ненормиран работен ден. Следва ли да се иска разрешение за полагане на извънреден труд и да се издава заповед з...