Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 4, 1 - 7 февруари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 1 - 7 февруари 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно Интрастат - 3/2010

Въпрос: Следва ли стоките, доставяни за международни по¬лети на български плавателни съдове, да се декларират по системата ИНТРАСТАТ? Отговор: Не се декларират по система ИНТРАСТАТ изпращанията за международни полети на български плавателни съдове...

ПРОМЕНИТЕ В КСО ОТ 1 ЯНУАРИ 2010 Г., КАСАЕЩИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИТЕ ОТ ДОО

В “Държавен вестник” бр. 99 от 15.12.2009 г. е обнародван Законът за бюджета на ДОО за 2010 г., като с § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на този закон са направени изменения и допълнения в КСО, които са в сила от 1 януари 2010 г. и са свърз...

Въпроси и отговори

ВЪТРЕШНО ЗАМЕСТВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Напоследък наши работници и служители често отсъстват от работа - по различни причини. Естеството на тяхната работа е такова, че за времето на отсъствието им е необходимо да се намерят техни заместници. Предпочитаме заместниците да са някои от работе...

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 2009 - 2

(Продължение от бр. 3) 5. Установяване на отчетната стойност на активи, които са в процес на придобиване а) Ако съществува към 31 декември на текущата година незавършено придобиване чрез външна доставка на актив, изписван като разход, разходите за ...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ КЪМ 31.12.2009 Г. АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

1. Преходни разпоредби във връзка с правото за приспадане на ДК ПЗР на ЗИДЗДДС, свързани с правото на ДК, засягат два основни въпроса: - упражняването на правото за приспадане на данъчен кредит, възникнало преди 01.01.2010 г., но неупражнено към тази...

НОВИЯТ РЕД ЗА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ РЕШЕНИЯ, СПОРЕД РЕШЕНИЕ № 4/2009 Г. НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

I. Оспорени разпоредби и общи мотиви на решението В ДВ, бр. 47/23.06.2009 г. е публикувано Решение № 4/2009 г. от 16.06. 2009 г. на Конституционния съд на Република България по к.д. № 4/2009 г. Конституционното дело е образувано по искане на омбудсма...

ОПРЕДЕЛЯНЕ МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НА УСЛУГА

Българско данъчнозадължено лице извършва услуга (намиране на пазар в страна от Европейската общност) на друго данъчнозадължено юридическо лице от България, за произвеждана от него в страната (България) продукция. Следва ли да се начисли ДДС във факту...

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА ЗЕМЯ И СГРАДИ

Фирма Х притежава земя и сграда, които са заведени като активи на дружеството по реда на СС 16. През 2005 г. фирма Х сключва договор с фирма У за продажба на имотите (земя и сграда) на лизинг. В счетоводството на фирма Х имотите (земя и сграда) са от...

В пресата за вас

Активи, придобити частично с дарение

В бр. 19 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на активи, придобити частично с дарение чрез пример. Пример: Предприятие придобива дълготраен материален актив за 100 000 лв., от к...

Брой на местата за трудоустроени работници

В бр. 9/10 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” може да се намери отговор на следния въпрос: През м.януари 2009 г. сме определили места за трудоустроени работници или служители. Може ли сега да се разкриват допълнителни места и по кой ...

Задължително застраховане на риска “Трудова злополука”

В бр. 12 от 2009 г. на “Бюлетин по труда” Калина Петкова, началник отдел “Условия на труд” в МТСП, разглежда темата за задължителното застраховане за риска “Трудова злополука”. Предприятията, в които работниците и служителите подлежат на задължително...

Нарушаване на правилника за вътрешния трудов ред

В бр. 9/10 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” може да се намери отговор на следния въпрос: Може ли да се налагат финансови санкции, ако са регламентирани в правилника за вътрешния трудов ред на фирмата, на работещи, нарушаващи правил...

Начини за отчитане на задълженията в бюджетни предприятия

ПИСМО ДДС № 10 НА МФ ОТ 2004 Г. В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитане на задълженията в бюджетни предприятия. При уточняване начините за отчитане на задълженията следва да...

Обезщетение за неотработено предизвестие

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Подадох предизвестие от един месец и напуснах работа. Срокът на предизвестието не беше спазен от страна на работодателя ми и прекратиха договора ми по-рано....

Оповестяване според МСФО 7

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Финаси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира оповестяването според МСФО 7. Пазарните фактори (“вхо¬дящи данни” според МСФО 7), използвани в различните техники за оценяване при определяне на сп...

Особености на финансовите и счетоводните аспекти при валутен суап

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира финансовите и счетоводните аспекти на валутен суап. Валутният суaп е договор за размяна на лихвени плащания, деноминирани в една валута, срещу лих...