Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 4, 1 - 7 февруари 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 1 - 7 февруари 2010 г.
Законодателство

Актуални въпроси и отговори относно Интрастат - 3/2010

Въпрос: Следва ли стоките, доставяни за международни по¬лети на български плавателни съдове, да се декларират по системата ИНТРАСТАТ? Отговор: Не се декларират по система ИНТРАСТАТ изпращанията за международни полети на български плавателни съдове, защото това се счита за вътр...

ПРОМЕНИТЕ В КСО ОТ 1 ЯНУАРИ 2010 Г., КАСАЕЩИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИТЕ ОТ ДОО

В “Държавен вестник” бр. 99 от 15.12.2009 г. е обнародван Законът за бюджета на ДОО за 2010 г., като с § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на този закон са направени изменения и допълнения в КСО, които са в сила от 1 януари 2010 г. и са свързани и с изплащането на парични...

Въпроси и отговори

ВЪТРЕШНО ЗАМЕСТВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Напоследък наши работници и служители често отсъстват от работа - по различни причини. Естеството на тяхната работа е такова, че за времето на отсъствието им е необходимо да се намерят техни заместници. Предпочитаме заместниците да са някои от работещите при нас, които също желая...

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 2009 - 2

(Продължение от бр. 3) 5. Установяване на отчетната стойност на активи, които са в процес на придобиване а) Ако съществува към 31 декември на текущата година незавършено придобиване чрез външна доставка на актив, изписван като разход, разходите за придобиването му не се капитал...

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ЗАВАРЕНИ КЪМ 31.12.2009 Г. АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ

1. Преходни разпоредби във връзка с правото за приспадане на ДК ПЗР на ЗИДЗДДС, свързани с правото на ДК, засягат два основни въпроса: - упражняването на правото за приспадане на данъчен кредит, възникнало преди 01.01.2010 г., но неупражнено към тази дата; и - прилагането на огра...

НОВИЯТ РЕД ЗА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ РЕШЕНИЯ, СПОРЕД РЕШЕНИЕ № 4/2009 Г. НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

I. Оспорени разпоредби и общи мотиви на решението В ДВ, бр. 47/23.06.2009 г. е публикувано Решение № 4/2009 г. от 16.06. 2009 г. на Конституционния съд на Република България по к.д. № 4/2009 г. Конституционното дело е образувано по искане на омбудсмана на Република България, койт...

ОПРЕДЕЛЯНЕ МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НА УСЛУГА

Българско данъчнозадължено лице извършва услуга (намиране на пазар в страна от Европейската общност) на друго данъчнозадължено юридическо лице от България, за произвеждана от него в страната (България) продукция. Следва ли да се начисли ДДС във фактурата, върху стойността на услу...

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА ЗЕМЯ И СГРАДИ

Фирма Х притежава земя и сграда, които са заведени като активи на дружеството по реда на СС 16. През 2005 г. фирма Х сключва договор с фирма У за продажба на имотите (земя и сграда) на лизинг. В счетоводството на фирма Х имотите (земя и сграда) са отписани и е осчетоводена лизинг...

В пресата за вас

Активи, придобити частично с дарение

В бр. 19 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на активи, придобити частично с дарение чрез пример. Пример: Предприятие придобива дълготраен материален актив за 100 000 лв., от които 60 000 лв. с финансиране ...

Брой на местата за трудоустроени работници

В бр. 9/10 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” може да се намери отговор на следния въпрос: През м.януари 2009 г. сме определили места за трудоустроени работници или служители. Може ли сега да се разкриват допълнителни места и по кой нормативен документ? Задължени...

Задължително застраховане на риска “Трудова злополука”

В бр. 12 от 2009 г. на “Бюлетин по труда” Калина Петкова, началник отдел “Условия на труд” в МТСП, разглежда темата за задължителното застраховане за риска “Трудова злополука”. Предприятията, в които работниците и служителите подлежат на задължително застраховане за риска “трудов...

Нарушаване на правилника за вътрешния трудов ред

В бр. 9/10 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” може да се намери отговор на следния въпрос: Може ли да се налагат финансови санкции, ако са регламентирани в правилника за вътрешния трудов ред на фирмата, на работещи, нарушаващи правилата за безопасност? Съгласно ч...

Начини за отчитане на задълженията в бюджетни предприятия

ПИСМО ДДС № 10 НА МФ ОТ 2004 Г. В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитане на задълженията в бюджетни предприятия. При уточняване начините за отчитане на задълженията следва да се има предвид и новата поста...

Обезщетение за неотработено предизвестие

В бр. 12 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Подадох предизвестие от един месец и напуснах работа. Срокът на предизвестието не беше спазен от страна на работодателя ми и прекратиха договора ми по-рано. В заповедта беше цитиран чл. ...

Оповестяване според МСФО 7

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Финаси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира оповестяването според МСФО 7. Пазарните фактори (“вхо¬дящи данни” според МСФО 7), използвани в различните техники за оценяване при определяне на справедливата стойност, може да ...

Особености на финансовите и счетоводните аспекти при валутен суап

В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира финансовите и счетоводните аспекти на валутен суап. Валутният суaп е договор за размяна на лихвени плащания, деноминирани в една валута, срещу лихвени плащания, деноминирани в ...