Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 6, 16 - 31 март 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 0403-11 от 05.02.2013 г. - ОТНОСНО: На лице, което е дългогодишен кръводарител и носител на знака на БЧК „Почетен кръводарител на НРБ", не може да бъде отпусната персонална пенсия само на това основание - необходимо е лицето да отговаря на други условия, посочени в чл. 7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Преценката дали това лице отговаря на условията за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията е от компетентност на министъра, който осъществява провеждането на държавната политика в областта, в която са особените заслуги на лицето - в случая министърът на здравеопазването

ОТНОСНО: На лице, което е дългогодишен кръводарител и носител на знака на БЧК „Почетен кръводарител на НРБ", не може да бъде отпусната персонална пенсия само на това основание - необходимо е лицето да отговаря на други условия, посочени в чл. 7 от Наредбата за пенсиите и осигурит...

№ 08-В-6 от 11.12.2012 г. - ОТНОСНО: Момент, от който следва да се ползва облекчение за основно жилище по чл. 25, ал. 2 ЗМДТ

ОТНОСНО: Момент, от който следва да се ползва облекчение за основно жилище по чл. 25, ал. 2 ЗМДТ В отговор на поставените въпроси ви уведомяваме: 1. Относно момента, от който следва да се ползва облекчението. В чл. 25, ал. 2 и чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ са регламентирани преференци...

№ 12-00-621 от 05.12.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ за доходи от наем

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наем. Според изложеното в запитването ви „……………... на помещение, което е съпружеска имуществена общност. И двамата съпрузи са инвалиди и освен доходите от наем нямат други доходи. П...

№ 24-29-403 от 04.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС в случаите на доставка на неблагороден метал – сплав и благороден метал (сребро), получени в резултат на демонетизиране

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка на неблагороден метал – сплав и благороден метал (сребро), получени в резултат на демонетизиране Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г., е изложена следната факти...

№ 24-34-102 от 13.12.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС в случаите на получени доставки от данъчно задължено лице, свързани с пътуване и престой на командировани лица

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на получени доставки от данъчно задължено лице, свързани с пътуване и престой на командировани лица Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-102/04.07.2012 г., е изложена следната фактиче...

№ 24-34-159 от 12.12.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 28 от ЗДДС в случаите, когато българско дружество изпраща или превозва стоката си до друга държава членка, в която пред съответното компетентно митническо учреждение на износа представя митническата си декларация за износ на стоката

ОТНОСНО: Приложение на чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато българско дружество изпраща или превозва стоката си до друга държава членка, в която пред съответното компетентно митническо учреждение на износа представя митническата си деклара...

№ 29-22 от 31.10.2012 г. - ОТНОСНО: При определяне съдържанието на понятието „пенсия за осигурителен стаж и възраст" се прилага § 1, т. 11 от ДР на КСО

ОТНОСНО: При определяне съдържанието на понятието „пенсия за осигурителен стаж и възраст" се прилага § 1, т. 11 от ДР на КСО Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника ил...

№ 3-3637 от 04.12.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при временно спиране на работата на фискално устройство

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при временно спиране на работата на фискално устройство Според изложеното в запитването лицето притежава вендинг автомати с монтирани фискални устройства, вградени в автомат на самообслужване (ФУВАС), в обек...

№ 3-3657 от 06.12.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 113, ал. 5 от ЗДДС

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 113, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството осъществява транспортни услуги във връзка с вътреобщностни доставки. Възникват затруднения при документирането на тези доставки и ...

№ 3-3708 от 11.12.2012 г. - ОТНОСНО: Отразяване на издадени фактури съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Отразяване на издадени фактури съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването гимназията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на земеделието и храните и е включена в СЕБРА. Доставчик...

№ 3-3834 от 27.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството „А” има сключен договор за изработка на изделия с дружество от Словения - I. A., d.d от 2007 г. Поради некачествено изпълнен...

№ 53-00-941 от 13.12.2012 г. - ОТНОСНО: Следва ли ЧСИ да издаде документ (фактура или сметка) на платилия таксата за образуване на изпълнително дело взискател с оглед упражняване право на приспадане на данъчен кредит от последния?

ОТНОСНО: Следва ли ЧСИ да издаде документ (фактура или сметка) на платилия таксата за образуване на изпълнително дело взискател с оглед упражняване право на приспадане на данъчен кредит от последния? Фактическа обстановка Взискател заплаща на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) такса...

№ 91-01-71 от 11.03.2013 г. - ОТНОСНО: Изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност С оглед спазването на срока за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност след въвеждането на единната сметка за внасяне на осигурителни вноски и данъци и реда на погасява...

№ М-24-31-69 от 05.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗДДС на факторинг, когато възнаграждението по договора се формира от отделни елементи

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на факторинг, когато възнаграждението по договора се формира от отделни елементи В Протокол за писмено запитване с вх. № 2021/22.06.2012 г. на ИРМ …., изпратен от Дирекция ОУИ …. и постъпил в ...

№ М-24-33-113 от 03.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС в случаите на извършване на монтаж на съоръжение - лентов филтър, и изграждане на стоманена конструкция, необходима при монтажа му

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на извършване на монтаж на съоръжение - лентов филтър, и изграждане на стоманена конструкция, необходима при монтажа му Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-33-113/09.05.2012 г...

№ М-24-33-178 от 04.12.2012 г. - ОТНОСНО: Дали самоосигуряващо се лице, осъществяващо патентна дейност, при определяне на годишната данъчна основа за доход от наем, придобит през 2011 г., може да приспадне вноските, които е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) в качеството си на самоосигуряващо се лице, както и предвид относимата нормативна уредба

ОТНОСНО: Дали самоосигуряващо се лице, осъществяващо патентна дейност, при определяне на годишната данъчна основа за доход от наем, придобит през 2011 г., може да приспадне вноските, които е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осиг...

№ М-26-Г-22 от 19.12.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) Във ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № М-26-Г-22/23.03.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, което...

Анотации

Възможности за приспадане на платен в чужбина данък

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 4/2013 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какви са възможностите за приспадане на платен в чужбина данък. Когато е налице сключена данъчна спогодба или друг международен договор, приспадането на платения данък в чужбина и...

Изключения от ограниченията на правото на данъчен кредит за доставки с леки автомобили

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 2/2013 г. Валери Колчев - данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са изключенията от ограниченията на правото на данъчен кредит за доставки с леки автомобили? В чл. 70, ал. 2 ЗДДС са извършени допълнения и от 01.01.2013 г. възниква ...

Изпълнение върху налични ценни книжа

В сп. „Търговско и облигационно право”, бр. 1/2013 г. Мариана Обретенова – частен съдебен изпълнител, отговаря на въпроса какъв е редът за изпълнение върху налични ценни книжа. Налагането на запор върху налични ценни книжа става чрез опис и изземането им от съдебния изпълнител (С...

Обезщетение за неизползвания размер на платения годишен отпуск

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2013 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какво е обезщетението за неизползвания размер на платения годишен отпуск. Обезщетение за неползвания размер на платения годишен отпуск по чл. 224 КТ е най-често изплащаното обезщетение от работодате...

Обезщетение при напускане за неползван платен годишен отпуск

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2013 г. Емилия Банова – юрист, отговаря на въпроса: Работник във фирма има 19 работни дни неизползван платен годишен отпуск за 2012 г. Налага му се да напусне фирмата, в която работи, през 2013 г. На колко дни обезщетение за неизползван платен годишен ...

Облагане на недвижим нежилищен имот, придобит от предприятие

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 2/2013 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Централното управление на НАП, разглежда следния казус: При придобиване през годината на нежилищен недвижим имот от предприятие, който е принадлежал на физическо лице, как следва да се оп...

Облагане с ДДС наемането на автомобил за срок по-дълъг от 30 дни

Във в. „Актив”, бр. 4/2013 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Основната дейност на фирма е охранителна дейност, регистрирани са по ЗДДС и следователно имат право да ползват данъчен кредит при наемане на леко МПС от друго данъчно регистрирано лице за ц...

Право на данъчен кредит при лизинг на лек автомобил

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 4/2013 г. Христо Досев – регистриран одитор, разглежда следния казус: Дружество има сключен договор за финансов лизинг на лек автомобил. Имат ли право на данъчен кредит за начисления им от лизинговата компания ДДС, включен във фактурите за месе...

Предоставяне на информация за трудоустроен работник

Във в. „Актив”, бр. 4/2013 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят да представи пред ТЕЛК информация за заеманата длъжност от работник, който кандидатства за трудоустрояване? Когато работникът или служителят поради болест или трудова зл...

Увеличаване на пенсиите

В сп. „Бюлетин по труда”, бр. 2/2013 г. Петя Малакова - главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", разглежда следния казус: Лице получава пенсия за осигурителен стаж и възраст от 2000 г. В момента получава 145 лв. Коментира се, че минимал...

Справочник

8,6 млн. лв. са приходите от данъка върху лихвите за месец

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 8,6 млн. лв. са приходите от данъка върху лихвите за месец Приходите от данъка върху лихвите по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната, които са постъпили в хазната за януари, са на обща стойн...

Държавен вестник, бр. 22- 24/2013 г.

Министерски съвет Решение № 124 от 22 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 693 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 73 от 2011 г.) за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалноо...

И фирмите без дейност подават годишни декларации

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ И фирмите без дейност подават годишни декларации 2/3 от корпоративните декларациите досега са подадени по електронен път. Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъщ...

Издаване на нова трудова книжка

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” Издаване на нова трудова книжка 1. Наименование - Издаване на нова трудова книжка 2. Правно основание – чл. 350, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж 3. Заявител – юрид...

Издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” Издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години Наименование - Издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години Правно основание - чл. 303, ал. 3 от КТ - Кодекса на труда Заяв...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г. На 15 март (петък) Националният осигурителен институт (НОИ) даде старт на програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г. Средствата, предвидени за н...

Осигурителен календар за април 2013 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1- 15 март 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...