Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 6, 16 - 31 март 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 0403-11 от 05.02.2013 г. - ОТНОСНО: На лице, което е дългогодишен кръводарител и носител на знака на БЧК „Почетен кръводарител на НРБ", не може да бъде отпусната персонална пенсия само на това основание - необходимо е лицето да отговаря на други условия, посочени в чл. 7 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Преценката дали това лице отговаря на условията за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията е от компетентност на министъра, който осъществява провеждането на държавната политика в областта, в която са особените заслуги на лицето - в случая министърът на здравеопазването

ОТНОСНО: На лице, което е дългогодишен кръводарител и носител на знака на БЧК „Почетен кръводарител на НРБ", не може да бъде отпусната персонална пенсия само на това основание - необходимо е лицето да отговаря на други условия, посочени в чл. 7 от На...

№ 08-В-6 от 11.12.2012 г. - ОТНОСНО: Момент, от който следва да се ползва облекчение за основно жилище по чл. 25, ал. 2 ЗМДТ

ОТНОСНО: Момент, от който следва да се ползва облекчение за основно жилище по чл. 25, ал. 2 ЗМДТ В отговор на поставените въпроси ви уведомяваме: 1. Относно момента, от който следва да се ползва облекчението. В чл. 25, ал. 2 и чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМД...

№ 12-00-621 от 05.12.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ за доходи от наем

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наем. Според изложеното в запитването ви „……………... на помещение, което е съпружеска имуществена общност. И двамата съпрузи са инвалиди и освен доходите...

№ 24-29-403 от 04.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС в случаите на доставка на неблагороден метал – сплав и благороден метал (сребро), получени в резултат на демонетизиране

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка на неблагороден метал – сплав и благороден метал (сребро), получени в резултат на демонетизиране Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………...

№ 24-34-102 от 13.12.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС в случаите на получени доставки от данъчно задължено лице, свързани с пътуване и престой на командировани лица

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на получени доставки от данъчно задължено лице, свързани с пътуване и престой на командировани лица Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-102/04.07.2012 г...

№ 24-34-159 от 12.12.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 28 от ЗДДС в случаите, когато българско дружество изпраща или превозва стоката си до друга държава членка, в която пред съответното компетентно митническо учреждение на износа представя митническата си декларация за износ на стоката

ОТНОСНО: Приложение на чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато българско дружество изпраща или превозва стоката си до друга държава членка, в която пред съответното компетентно митническо учреждение на износа пре...

№ 29-22 от 31.10.2012 г. - ОТНОСНО: При определяне съдържанието на понятието „пенсия за осигурителен стаж и възраст" се прилага § 1, т. 11 от ДР на КСО

ОТНОСНО: При определяне съдържанието на понятието „пенсия за осигурителен стаж и възраст" се прилага § 1, т. 11 от ДР на КСО Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмен...

№ 3-3637 от 04.12.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при временно спиране на работата на фискално устройство

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ при временно спиране на работата на фискално устройство Според изложеното в запитването лицето притежава вендинг автомати с монтирани фискални устройства, вградени в автомат на ...

№ 3-3657 от 06.12.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 113, ал. 5 от ЗДДС

ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 113, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството осъществява транспортни услуги във връзка с вътреобщностни доставки. Възникват затруднения при докум...

№ 3-3708 от 11.12.2012 г. - ОТНОСНО: Отразяване на издадени фактури съгласно разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: Отразяване на издадени фактури съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването гимназията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на земеделието и храните и...

№ 3-3834 от 27.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството „А” има сключен договор за изработка на изделия с дружество от Словения - I. A., d.d от 2007 г...

№ 53-00-941 от 13.12.2012 г. - ОТНОСНО: Следва ли ЧСИ да издаде документ (фактура или сметка) на платилия таксата за образуване на изпълнително дело взискател с оглед упражняване право на приспадане на данъчен кредит от последния?

ОТНОСНО: Следва ли ЧСИ да издаде документ (фактура или сметка) на платилия таксата за образуване на изпълнително дело взискател с оглед упражняване право на приспадане на данъчен кредит от последния? Фактическа обстановка Взискател заплаща на частен ...

№ 91-01-71 от 11.03.2013 г. - ОТНОСНО: Изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност С оглед спазването на срока за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност след въвеждането на единната сметка за внасяне на осигурителни внос...

№ М-24-31-69 от 05.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗДДС на факторинг, когато възнаграждението по договора се формира от отделни елементи

ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на факторинг, когато възнаграждението по договора се формира от отделни елементи В Протокол за писмено запитване с вх. № 2021/22.06.2012 г. на ИРМ …., изпратен от...

№ М-24-33-113 от 03.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС в случаите на извършване на монтаж на съоръжение - лентов филтър, и изграждане на стоманена конструкция, необходима при монтажа му

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на извършване на монтаж на съоръжение - лентов филтър, и изграждане на стоманена конструкция, необходима при монтажа му Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с ...

№ М-24-33-178 от 04.12.2012 г. - ОТНОСНО: Дали самоосигуряващо се лице, осъществяващо патентна дейност, при определяне на годишната данъчна основа за доход от наем, придобит през 2011 г., може да приспадне вноските, които е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) в качеството си на самоосигуряващо се лице, както и предвид относимата нормативна уредба

ОТНОСНО: Дали самоосигуряващо се лице, осъществяващо патентна дейност, при определяне на годишната данъчна основа за доход от наем, придобит през 2011 г., може да приспадне вноските, които е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по ре...

№ М-26-Г-22 от 19.12.2012 г. - ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) Във ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № М-26-Г-22/23.03.2012 г., е изложена следната фактическа обс...

Анотации

Възможности за приспадане на платен в чужбина данък

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 4/2013 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какви са възможностите за приспадане на платен в чужбина данък. Когато е налице сключена данъчна спогодба или друг международен договор, приспадането...

Изключения от ограниченията на правото на данъчен кредит за доставки с леки автомобили

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 2/2013 г. Валери Колчев - данъчен консултант, отговаря на въпроса какви са изключенията от ограниченията на правото на данъчен кредит за доставки с леки автомобили? В чл. 70, ал. 2 ЗДДС са извършени допълнени...

Изпълнение върху налични ценни книжа

В сп. „Търговско и облигационно право”, бр. 1/2013 г. Мариана Обретенова – частен съдебен изпълнител, отговаря на въпроса какъв е редът за изпълнение върху налични ценни книжа. Налагането на запор върху налични ценни книжа става чрез опис и изземанет...

Обезщетение за неизползвания размер на платения годишен отпуск

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2013 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса какво е обезщетението за неизползвания размер на платения годишен отпуск. Обезщетение за неползвания размер на платения годишен отпуск по чл. 224 КТ е най-често изплаща...

Обезщетение при напускане за неползван платен годишен отпуск

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2013 г. Емилия Банова – юрист, отговаря на въпроса: Работник във фирма има 19 работни дни неизползван платен годишен отпуск за 2012 г. Налага му се да напусне фирмата, в която работи, през 2013 г. На колко дни обезщетение ...

Облагане на недвижим нежилищен имот, придобит от предприятие

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 2/2013 г. Красимира Узунова – главен юрисконсулт в Централното управление на НАП, разглежда следния казус: При придобиване през годината на нежилищен недвижим имот от предприятие, който е принадлежал на физич...

Облагане с ДДС наемането на автомобил за срок по-дълъг от 30 дни

Във в. „Актив”, бр. 4/2013 г. Лиляна Панева - данъчен консултант, разглежда следния казус: Основната дейност на фирма е охранителна дейност, регистрирани са по ЗДДС и следователно имат право да ползват данъчен кредит при наемане на леко МПС от друго ...

Право на данъчен кредит при лизинг на лек автомобил

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 4/2013 г. Христо Досев – регистриран одитор, разглежда следния казус: Дружество има сключен договор за финансов лизинг на лек автомобил. Имат ли право на данъчен кредит за начисления им от лизинговата компания ДДС,...

Предоставяне на информация за трудоустроен работник

Във в. „Актив”, бр. 4/2013 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят да представи пред ТЕЛК информация за заеманата длъжност от работник, който кандидатства за трудоустрояване? Когато работникът или служителя...

Увеличаване на пенсиите

В сп. „Бюлетин по труда”, бр. 2/2013 г. Петя Малакова - главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", разглежда следния казус: Лице получава пенсия за осигурителен стаж и възраст от 2000 г. В момента получава 14...

Справочник

8,6 млн. лв. са приходите от данъка върху лихвите за месец

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 8,6 млн. лв. са приходите от данъка върху лихвите за месец Приходите от данъка върху лихвите по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната, които са постъпили в хазна...

Държавен вестник, бр. 22- 24/2013 г.

Министерски съвет Решение № 124 от 22 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 693 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 73 от 2011 г.) за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за ...

И фирмите без дейност подават годишни декларации

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ И фирмите без дейност подават годишни декларации 2/3 от корпоративните декларациите досега са подадени по електронен път. Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подав...

Издаване на нова трудова книжка

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” Издаване на нова трудова книжка 1. Наименование - Издаване на нова трудова книжка 2. Правно основание – чл. 350, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и тру...

Издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” Издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години Наименование - Издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години Правно основание - чл. 303, ал. 3 ...

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г. На 15 март (петък) Националният осигурителен институт (НОИ) даде старт на програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 ...

Осигурителен календар за април 2013 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1- 15 март 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...