Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 14, 16 - 31 юли 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-15-397 от 31.08.2010 г. - ОТНОСНО: Транспортни услуги по дестинация трета държава - държава членка и обратно с получател българска фирма

ОТНОСНО: Транспортни услуги по дестинация трета държава - държава членка и обратно с получател българска фирма Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив с вх. № 20-15-397 от 31.08.2010 г., е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата извършва международен...

№ 3-1013 от 05.04.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчни и осигурителни задължения при изплащане на обезщетения при пенсиониране

ОТНОСНО: Данъчни и осигурителни задължения при изплащане на обезщетения при пенсиониране Според изложеното в запитването служител във фирма Х ще се пенсионира. Лицето е назначено по Кодекса на труда (КТ), има 10 г. осигурителен стаж във фирмата и ще му бъдат изплатени 6 брутни за...

№ 3-1171 от 18.04.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител Според изложеното в запитването лицето е регистриран земеделски производител и през 2010 г. е получило безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие” по „Национална програ...

№ 3-1179 от 18.04.2011 г. - ОТНОСНО: Извършване на корекция на подадена VIES декларация съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Извършване на корекция на подадена VIES декларация съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването във връзка с договор за финансиране от 26.07.2010 г. с ДК, Полша, по програма за професионално обучение „Леонардо да Винч...

№ 3-1245 от 26.04.2011 г. - ОТНОСНО: Наличие на данъчно събитие по смисъла на чл. 25 от Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Наличие на данъчно събитие по смисъла на чл. 25 от Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването на основание предварителен договор за закупуване на недвижим имот, сключен между „Б” ЕООД – купувач, и „Д” АД и „Ф” ЕООД – продавачи, на обща стой...

№ 91-01-165 от 08.07.2011 г. - ОТНОСНО: Допълнение на писмо № 91-01-60 от 22.02.2005 г. във връзка със заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи без трудово правоотношение за периода след 31.12.2005 г.

ОТНОСНО: Допълнение на писмо № 91-01-60 от 22.02.2005 г. във връзка със заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи без трудово правоотношение за периода след 31.12.2005 г. 1. Осигурителни книжки В сила от 01.01.2009 г., текстът на чл. 7, ал. 1, т. 1 от...

№ 9104-281 от 30.03.2010 г. - ОТНОСНО: Задължение на ползващия отпуска за отглеждане на дете по чл. 164 КТ е да уведоми работодателя, разрешил ползването, в случай че детето е настанено в детско заведение, за да се прекрати ползването на отпуска

ОТНОСНО: Задължение на ползващия отпуска за отглеждане на дете по чл. 164 КТ е да уведоми работодателя, разрешил ползването, в случай че детето е настанено в детско заведение, за да се прекрати ползването на отпуска Правото на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възр...

№ 92 от 10.01.2011 г. - ОТНОСНО: Частната детска градина не е на бюджетна издръжка, поради което служителката, работила в такава детска градина, няма право на обезщетение по ПМС № 31 от 11.02.1994 г. в размер на 6 брутни заплати

ОТНОСНО: Частната детска градина не е на бюджетна издръжка, поради което служителката, работила в такава детска градина, няма право на обезщетение по ПМС № 31 от 11.02.1994 г. в размер на 6 брутни заплати От изложеното в запитването и данните по преписката е видно, че служителкат...

№ 94РР-58 от 16.04.2010 г. ОТНОСНО: Тъй като времето, през което се работи по тру­дов договор на основание чл. 114 КТ, се зачита за трудов стаж, то работникът или служителят при спазване на законоустановените изисквания има всички права, произтичащи от трудов стаж, включително право на платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и др.

Съгласно изменението на чл. 114 от Кодекса на труда (КТ), обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г., трудов договор може да се сключ­ва и за работа през определени дни от месеца. От 23.12.2008 г., когато близа в сила това изменение на чл. 114 КТ, основната цел на промяната, направена от...

№ 94СС-343 от 12.01.2011 г. ОТНОСНО: Обезщетенията по ал. 2 на чл. 222 КТ и по ал. 3 на чл. 222 КТ се дължат на различни основа­ния, поради което, ако работникът или служителят отговаря на изискванията на чл. 222, ал. 3 КТ, има право и на това обезщетение

От изложеното е видно, че лицето работи в потреби­телна кооперация с. Джурово от 01.01.1999 г. Видно е също така, че от 29.01.2009 г. е пенсионер по инвалидност с право на работа. При пенсионирането му е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 2 КТ в размер на 2 брутни заплати, кат...

№ 94СС-439 от 27.12.2010 г. ОТНОСНО: В случай че трудовият договор на работника или служителя е прекратен и същият е регистрирал фирма - ЕТ, не може да се приеме, че последните 10 години от трудовия си стаж е работил „при същия работодател” по смисъла на § 1, т. 1 от ДП на КТ, поради което при прекратяване на трудо­вия договор, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще има право на обезщетение от 2 брутни заплати

От запитването е видно, че от 01.12.1995 г. лицето ра­боти към ЗК „О.” АД на различни длъжности, като пос­ледната е фронт офис. Видно е също така, че през ноември 2000 г. ръководството на компанията е преобразувало всички офиси в генерални представителства, на самоиздръжка под фо...

№ 96-00-321 от 17.08.2010 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 27 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Приложение на чл. 27 от ЗДДФЛ Във връзка с направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-321 от 17.08.2010 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище: Съгласно описаната фактическа обстановка лицето, което представлявате (прилагате пълномощно, нота...

Анотации

Дисциплинарно уволнение на служител, който е подал молба за напускане

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса има ли право работодателят да уволни дисциплинарно служител, който вече е подал молба за напускане по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ. Съгласно чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда работникът и...

Задължения на лицата, придобили доходи по § 1, т. 26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 8/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какви са задълженията на лицата, придобили доходи по § 1, т. 26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ. В чл. 50, ал. 3 от ЗДДФЛ, изрично е указано, че местните и чуждестранните физически лица...

Задължения на работодателя, свързани с подготовката по изготвяне на графика за ползване на платения годишен отпуск и данните, които следва да съдържа

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса какви са задълженията на работодателя, свързани с подготовката по изготвянето на графика за ползване на платения годишен отпуск и данните, които следва да съдържа графикът (чл. 37а ...

Лихви във връзка с авансовите вноски за корпоративен подоходен данък и определяне на техния размер

В сп. „Експерт”, бр. 2/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса в кои случаи се дължат лихви във връзка с авансовите вноски за корпоративен подоходен данък и как се определя техният размер. Възможността ДЗЛ да дължат лихви във връзка с авансовите си вноски...

Облагане и документиране на доставка

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 7/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма извършва монтаж на доставена от нея стока на ДЗЛ в държава - членка на ЕС. Какъв е режимът на облагане и документиране на доставката? Участва ли при определяне на обор...

Осигуряване на член-кооператори, които са пенсионери

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 6/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпросите: Подлежат ли на осигуряване член-кооператорите, които са пенсионери, работещи в кооперацията без трудови правоотношения (по граждански договори)? Ако се осигуряв...

Отчитане на възстановяване на платен акциз при износ на акцизни стоки

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как следва да се отчете възстановяването на платен акциз при износ на акцизни стоки. При износ на акцизни стоки внесеният акциз се възстановява при условията на чл. 26 от Закона за акциз...

Прилагане на чл. 70, ал. 1 от ЗОП

За кои процедури се прилага чл. 70, ал. 1 от ЗОП? Важен въпрос по правилното прилагане на чл. 70, ал. 1 ЗОП е при провеждането на кои видове процедури следва да се изисква обосновка. Тълкуването на систематичното място на разпоредбата нa чл. 70, ал. 1 ЗОП и анализът на характера...

Размер на туристически данък, който се дължи при настаняване на лица в къща, собствениците на която не са регистрирани като хотелиери

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какъв е размерът на туристическия данък, който се дължи при настаняване на лица в къща, собствениците на която не са регистрирани като хотелиери. Въвеждането на туристическия данък е една от съ...

Уведомяване на НАП от самоосигуряващи, които прекъсват дейността си

В сп. „Труд и право”, бр. 4/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса трябва ли самоосигуряващите се лица да уведомяват НАП, ако прекъснат дейността си. Самоосигуряващото се лице следва да уведоми Националната агенция по приходите (НАП) за обстоятелството, че е прекъс...

Увеличаване на неправилно отчетени разходи

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: При одит на финансовия отчет на предприятие за 2010 г., който приключва след подаването на годишната данъчна декларация се установява, че в текущия финансов резултат са включени разходи, които е след...

Услуги, които влизат при съпътстващи доставки при транспорт на стоки

В сп. „Финанси и право”, бр. 6/2011 г. Милена Кирилова – юрист, отговаря на въпроса кои услуги влизат при съпътстващите доставки при транспорт на стоки. Съпътстващи доставки при транспорт на стоки могат да бъдат следните услуги: натоварването на плавателен съд, на кораб, на вагон...