Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 14, 16 - 31 юли 2011 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2011 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-15-397 от 31.08.2010 г. - ОТНОСНО: Транспортни услуги по дестинация трета държава - държава членка и обратно с получател българска фирма

ОТНОСНО: Транспортни услуги по дестинация трета държава - държава членка и обратно с получател българска фирма Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив с вх. № 20-15-397 от 31.08.2010 г., е изложена следната фактическа обстановка:...

№ 3-1013 от 05.04.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчни и осигурителни задължения при изплащане на обезщетения при пенсиониране

ОТНОСНО: Данъчни и осигурителни задължения при изплащане на обезщетения при пенсиониране Според изложеното в запитването служител във фирма Х ще се пенсионира. Лицето е назначено по Кодекса на труда (КТ), има 10 г. осигурителен стаж във фирмата и ще ...

№ 3-1171 от 18.04.2011 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител Според изложеното в запитването лицето е регистриран земеделски производител и през 2010 г. е получило безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Зе...

№ 3-1179 от 18.04.2011 г. - ОТНОСНО: Извършване на корекция на подадена VIES декларация съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Извършване на корекция на подадена VIES декларация съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването във връзка с договор за финансиране от 26.07.2010 г. с ДК, Полша, по програма за професиона...

№ 3-1245 от 26.04.2011 г. - ОТНОСНО: Наличие на данъчно събитие по смисъла на чл. 25 от Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Наличие на данъчно събитие по смисъла на чл. 25 от Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването на основание предварителен договор за закупуване на недвижим имот, сключен между „Б” ЕООД – купувач, и „Д” АД и „Ф” ...

№ 91-01-165 от 08.07.2011 г. - ОТНОСНО: Допълнение на писмо № 91-01-60 от 22.02.2005 г. във връзка със заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи без трудово правоотношение за периода след 31.12.2005 г.

ОТНОСНО: Допълнение на писмо № 91-01-60 от 22.02.2005 г. във връзка със заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи без трудово правоотношение за периода след 31.12.2005 г. 1. Осигурителни книжки В сила от 01.01.2009 г., те...

№ 9104-281 от 30.03.2010 г. - ОТНОСНО: Задължение на ползващия отпуска за отглеждане на дете по чл. 164 КТ е да уведоми работодателя, разрешил ползването, в случай че детето е настанено в детско заведение, за да се прекрати ползването на отпуска

ОТНОСНО: Задължение на ползващия отпуска за отглеждане на дете по чл. 164 КТ е да уведоми работодателя, разрешил ползването, в случай че детето е настанено в детско заведение, за да се прекрати ползването на отпуска Правото на платен отпуск за отглеж...

№ 92 от 10.01.2011 г. - ОТНОСНО: Частната детска градина не е на бюджетна издръжка, поради което служителката, работила в такава детска градина, няма право на обезщетение по ПМС № 31 от 11.02.1994 г. в размер на 6 брутни заплати

ОТНОСНО: Частната детска градина не е на бюджетна издръжка, поради което служителката, работила в такава детска градина, няма право на обезщетение по ПМС № 31 от 11.02.1994 г. в размер на 6 брутни заплати От изложеното в запитването и данните по преп...

№ 94РР-58 от 16.04.2010 г. ОТНОСНО: Тъй като времето, през което се работи по тру­дов договор на основание чл. 114 КТ, се зачита за трудов стаж, то работникът или служителят при спазване на законоустановените изисквания има всички права, произтичащи от трудов стаж, включително право на платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и др.

Съгласно изменението на чл. 114 от Кодекса на труда (КТ), обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г., трудов договор може да се сключ­ва и за работа през определени дни от месеца. От 23.12.2008 г., когато близа в сила това изменение на чл. 114 КТ, основната ...

№ 94СС-343 от 12.01.2011 г. ОТНОСНО: Обезщетенията по ал. 2 на чл. 222 КТ и по ал. 3 на чл. 222 КТ се дължат на различни основа­ния, поради което, ако работникът или служителят отговаря на изискванията на чл. 222, ал. 3 КТ, има право и на това обезщетение

От изложеното е видно, че лицето работи в потреби­телна кооперация с. Джурово от 01.01.1999 г. Видно е също така, че от 29.01.2009 г. е пенсионер по инвалидност с право на работа. При пенсионирането му е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 2 КТ в р...

№ 94СС-439 от 27.12.2010 г. ОТНОСНО: В случай че трудовият договор на работника или служителя е прекратен и същият е регистрирал фирма - ЕТ, не може да се приеме, че последните 10 години от трудовия си стаж е работил „при същия работодател” по смисъла на § 1, т. 1 от ДП на КТ, поради което при прекратяване на трудо­вия договор, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще има право на обезщетение от 2 брутни заплати

От запитването е видно, че от 01.12.1995 г. лицето ра­боти към ЗК „О.” АД на различни длъжности, като пос­ледната е фронт офис. Видно е също така, че през ноември 2000 г. ръководството на компанията е преобразувало всички офиси в генерални представит...

№ 96-00-321 от 17.08.2010 г. - ОТНОСНО: Приложение на чл. 27 от ЗДДФЛ

ОТНОСНО: Приложение на чл. 27 от ЗДДФЛ Във връзка с направеното от вас запитване с писмо вх. № 96-00-321 от 17.08.2010 г. при Дирекция „ОУИ” – Пловдив, изразяваме следното становище: Съгласно описаната фактическа обстановка лицето, което представлява...

Анотации

Дисциплинарно уволнение на служител, който е подал молба за напускане

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса има ли право работодателят да уволни дисциплинарно служител, който вече е подал молба за напускане по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ. Съгласно чл. 327, т. 2 от...

Задължения на лицата, придобили доходи по § 1, т. 26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 8/2011 г. Лорета Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса какви са задълженията на лицата, придобили доходи по § 1, т. 26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ. В чл. 50, ал. 3 от ЗДДФЛ, изрично е указано, че местните и...

Задължения на работодателя, свързани с подготовката по изготвяне на графика за ползване на платения годишен отпуск и данните, които следва да съдържа

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса какви са задълженията на работодателя, свързани с подготовката по изготвянето на графика за ползване на платения годишен отпуск и данните, които следва...

Лихви във връзка с авансовите вноски за корпоративен подоходен данък и определяне на техния размер

В сп. „Експерт”, бр. 2/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса в кои случаи се дължат лихви във връзка с авансовите вноски за корпоративен подоходен данък и как се определя техният размер. Възможността ДЗЛ да дължат лихви във...

Облагане и документиране на доставка

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 7/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма извършва монтаж на доставена от нея стока на ДЗЛ в държава - членка на ЕС. Какъв е режимът на облагане и документиране на доставката? Уча...

Осигуряване на член-кооператори, които са пенсионери

В сп. „Информационен бюлетин по труда”, бр. 6/2011 г. Лариса Тодорова – държавен експерт в МТСП, отговаря на въпросите: Подлежат ли на осигуряване член-кооператорите, които са пенсионери, работещи в кооперацията без трудови правоотношения (по граждан...

Отчитане на възстановяване на платен акциз при износ на акцизни стоки

В сп. „Експерт”, бр. 4 – 5/2011 г. Евгени Рангелов – магистър по финанси, отговаря на въпроса как следва да се отчете възстановяването на платен акциз при износ на акцизни стоки. При износ на акцизни стоки внесеният акциз се възстановява при условият...

Прилагане на чл. 70, ал. 1 от ЗОП

За кои процедури се прилага чл. 70, ал. 1 от ЗОП? Важен въпрос по правилното прилагане на чл. 70, ал. 1 ЗОП е при провеждането на кои видове процедури следва да се изисква обосновка. Тълкуването на систематичното място на разпоредбата нa чл. 70, ал....

Размер на туристически данък, който се дължи при настаняване на лица в къща, собствениците на която не са регистрирани като хотелиери

В сп. „Експерт”, бр. 3/2011 г. Лиляна Панева – данъчен консултант, отговаря на въпроса какъв е размерът на туристическия данък, който се дължи при настаняване на лица в къща, собствениците на която не са регистрирани като хотелиери. Въвеждането на ту...

Уведомяване на НАП от самоосигуряващи, които прекъсват дейността си

В сп. „Труд и право”, бр. 4/2011 г. Жанет Богомилова – юрист, отговаря на въпроса трябва ли самоосигуряващите се лица да уведомяват НАП, ако прекъснат дейността си. Самоосигуряващото се лице следва да уведоми Националната агенция по приходите (НАП) з...

Увеличаване на неправилно отчетени разходи

В сп. „Данъчна практика”, бр. 4/2011 г. Мария Босолова, разглежда следния казус: При одит на финансовия отчет на предприятие за 2010 г., който приключва след подаването на годишната данъчна декларация се установява, че в текущия финансов резултат са ...

Услуги, които влизат при съпътстващи доставки при транспорт на стоки

В сп. „Финанси и право”, бр. 6/2011 г. Милена Кирилова – юрист, отговаря на въпроса кои услуги влизат при съпътстващите доставки при транспорт на стоки. Съпътстващи доставки при транспорт на стоки могат да бъдат следните услуги: натоварването на плав...