Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 7, 1 - 15 април 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-25-201 от 01.09.2009 г. - ОТНОСНО: Сделки между консорциум – гражданско дружество, и строителните организации в качеството на съдружници

ОТНОСНО: Сделки между консорциум – гражданско дружество, и строителните организации в качеството на съдружници Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив, с вх. № 20-25-201/01.09.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка и...

№ 26-00-3819 от 04.01.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС (в сила от 01 януари 2010 г.) на услуги по отдаване под наем на плавателни съдове, използвани за круизни пътувания по река Дунав

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС (в сила от 01 януари 2010 г.) на услуги по отдаване под наем на плавателни съдове, използвани за круизни пътувания по река Дунав Във връзка с постъпило в Дирекция "'Данъчна политика" ваше писмо ви уведомяваме за сле...

№ 3-4842 от 30.10.2009 г. - ОТНОСНО: Определяне на амортизациите за данъчни цели на дълготрайни активи след преобразуване на бюджетно предприятие в държавно предприятие по реда на чл. 62, ал. 3 от ТЗ

ОТНОСНО: Определяне на амортизациите за данъчни цели на дълготрайни активи след преобразуване на бюджетно предприятие в държавно предприятие по реда на чл. 62, ал. 3 от ТЗ Според изложеното в запитването О. с. по с. – гр. П. (ОСС – П.), е претърпяла ...

№ 44/37 от 12.02.2010 г. Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.), по-конкретно прилагането на разпоредбите, касаещи издаването на разрешения за продажба на тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект и предвид обстоятелството, че условията и редът за издаването на такива разрешения ще бъдат определени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), ви уведомяваме следното:

До обнародването на Правилника за изменение и допълнение на ППЗАДС началниците на митници или началниците на митническите учреждения, намиращи се най-близо до обекта, приемат заявления от лицата, желаещи да извършват търговия с тютюневи изделия, като...

№ 91-01-77 от 26.02.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2009 г.

ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2009 г. І. Промени в нормативните разпоредби за определяне на окончателния размер на осигурителния доход Съгласно изменението на чл. 6, ал. 8 от Кодекса...

№ 94ИИ/178 от 27.04.2009 г. ОТНОСНО: Когато временната неработоспособност пора¬ди общо заболяване, трудова злополука или профе¬сионална болест е настъпила до 2 месеца от прекратяването на трудовия договор или осигурява¬нето, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 75 календарни дни. В тези случаи паричното обез¬щетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование

В запитването се посочва, че лицето получава инвалидна пенсия и до октомври 2008 г. е работило по трудов договор, кой¬то е превратен от работодателя по чл. 71 от Кодекса на труда (преди изтичане на срока за изпитване). През ноември същата година, т.е...

Анотации

Допълнително възнаграждение с постоянен характер за работа с неквалифицирана информация

Полага ли се допълнително възнаграждение с постоянен характер за работа с некласифицирана информация и взема ли се предвид при опре¬деляне размера на обезщетението на работника за неизползван отпуск при пенсиониране? Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 от Н...

Кои са най-важните особености на МСФО 9?

1. На този етап в обхвата на стандарта са включени само финансо¬вите активи. Не се променят изискванията за класифицирането и оце¬няването на финансовите пасиви в МСС 39 (това ще бъде обхванато от следващата фаза на проекта по замяната на МСС 39). Бр...

Облагане на доход от лице, което е ЕТ, но и упражняващо свободна професия

Как трябва да бъде обложен и деклариран придобитият през 2009 г. доход от лице, упражняващо свободна професия, при условие че то едновременно извършва дейност и като ЕТ - в Приложение № 3 (самостоятелно като доходи от друга стопанска дейност) или в П...

Облагане с данък при източника.

Съгласно договор със срок на действие две години английска фирма предоставя услуги, свързани с инсталиране на софтуер и обучение, на българска фирма. Възнаграждението на английската фирма подлежи ли на облагане с данък при източника? Тъй като услугит...

Осъществяване на обратното проявление на временната разлика, формирана при увеличението на финансовия резултат по реда на чл. 23, ал. 2, т. 21, б. "е" от ЗКПО

При какви случаи и как се осъществява обратното проявление на временната разлика, формирана при увеличението на финансовия резултат по реда на чл. 23, ал. 2, т. 21, б. "е" от ЗКПО? Обратното проявление на посочената временна разлика, т.е. намалението...

Право на повторно обезщетение по чл. 222, ал. 2 от КТ при прекратяване на трудов договор на работник поради болест

Има ли право на повторно обезщетение чл. 222, ал. 2 от КТ при прекратяване на трудов договор на работник поради болест? Съгласно изричната разпоредба на чл. 222, ал. 2 от КТ при прекратяване на трудово правоотноше¬ние поради болест (чл. 325, т. 9 и ...

Промените при възстановяване на ДДС от бюджета

Какви са промените при възстановяване на ДДС от бюджета? Своевременното възстановяване на недължимия данък от бюджета има съществено значение за финансовото състояние на данъкоплатците. Не са редки случаите на забавено възстановяване на данъка и лиша...

Разходи, които се признават на земеделски производител – физическо лице

Какви разходи се признават на земеделски производител - физическо лице? Според чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земе¬делски производители, за производство на неп...

Регистрация по ЗДДС на лицата, продаващи тютюневи изделия

Трябва ли лицата, продаващи тютюневи изделия да са регистрирани по ЗДДС и трябва ли да имат разрешение от митницата, а не от общината? С чл. 100 от Закона за измене¬ние и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), който е в сила от...

Срок за подаване на ГДД за 2009 г.

Какъв е срокът за подаване на ГДД за 2009 г. и внасянето на данъка за довнасяне? Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ, ГДД за 2009 г. се подaвa дo 30.04.2010 г. Лицата, които подадат дек¬ларацията до 10.02.2010 г., ще ползват отстъпка 5% върху внесената в...