начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 7, 1 - 15 април 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-25-201 от 01.09.2009 г. - ОТНОСНО: Сделки между консорциум – гражданско дружество, и строителните организации в качеството на съдружници

ОТНОСНО: Сделки между консорциум – гражданско дружество, и строителните организации в качеството на съдружници Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив, с вх. № 20-25-201/01.09.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка и...

№ 26-00-3819 от 04.01.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС (в сила от 01 януари 2010 г.) на услуги по отдаване под наем на плавателни съдове, използвани за круизни пътувания по река Дунав

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС (в сила от 01 януари 2010 г.) на услуги по отдаване под наем на плавателни съдове, използвани за круизни пътувания по река Дунав Във връзка с постъпило в Дирекция "'Данъчна политика" ваше писмо ви уведомяваме за сле...

№ 3-4842 от 30.10.2009 г. - ОТНОСНО: Определяне на амортизациите за данъчни цели на дълготрайни активи след преобразуване на бюджетно предприятие в държавно предприятие по реда на чл. 62, ал. 3 от ТЗ

ОТНОСНО: Определяне на амортизациите за данъчни цели на дълготрайни активи след преобразуване на бюджетно предприятие в държавно предприятие по реда на чл. 62, ал. 3 от ТЗ Според изложеното в запитването О. с. по с. – гр. П. (ОСС – П.), е претърпяла ...

№ 44/37 от 12.02.2010 г. Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.), по-конкретно прилагането на разпоредбите, касаещи издаването на разрешения за продажба на тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект и предвид обстоятелството, че условията и редът за издаването на такива разрешения ще бъдат определени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), ви уведомяваме следното:

До обнародването на Правилника за изменение и допълнение на ППЗАДС началниците на митници или началниците на митническите учреждения, намиращи се най-близо до обекта, приемат заявления от лицата, желаещи да извършват търговия с тютюневи изделия, като...

№ 91-01-77 от 26.02.2010 г. - ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2009 г.

ОТНОСНО: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2009 г. І. Промени в нормативните разпоредби за определяне на окончателния размер на осигурителния доход Съгласно изменението на чл. 6, ал. 8 от Кодекса...

№ 94ИИ/178 от 27.04.2009 г. ОТНОСНО: Когато временната неработоспособност пора¬ди общо заболяване, трудова злополука или профе¬сионална болест е настъпила до 2 месеца от прекратяването на трудовия договор или осигурява¬нето, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 75 календарни дни. В тези случаи паричното обез¬щетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование

В запитването се посочва, че лицето получава инвалидна пенсия и до октомври 2008 г. е работило по трудов договор, кой¬то е превратен от работодателя по чл. 71 от Кодекса на труда (преди изтичане на срока за изпитване). През ноември същата година, т.е...

Анотации

Допълнително възнаграждение с постоянен характер за работа с неквалифицирана информация

Полага ли се допълнително възнаграждение с постоянен характер за работа с некласифицирана информация и взема ли се предвид при опре¬деляне размера на обезщетението на работника за неизползван отпуск при пенсиониране? Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 от Н...

Кои са най-важните особености на МСФО 9?

1. На този етап в обхвата на стандарта са включени само финансо¬вите активи. Не се променят изискванията за класифицирането и оце¬няването на финансовите пасиви в МСС 39 (това ще бъде обхванато от следващата фаза на проекта по замяната на МСС 39). Бр...

Облагане на доход от лице, което е ЕТ, но и упражняващо свободна професия

Как трябва да бъде обложен и деклариран придобитият през 2009 г. доход от лице, упражняващо свободна професия, при условие че то едновременно извършва дейност и като ЕТ - в Приложение № 3 (самостоятелно като доходи от друга стопанска дейност) или в П...

Облагане с данък при източника.

Съгласно договор със срок на действие две години английска фирма предоставя услуги, свързани с инсталиране на софтуер и обучение, на българска фирма. Възнаграждението на английската фирма подлежи ли на облагане с данък при източника? Тъй като услугит...

Осъществяване на обратното проявление на временната разлика, формирана при увеличението на финансовия резултат по реда на чл. 23, ал. 2, т. 21, б. "е" от ЗКПО

При какви случаи и как се осъществява обратното проявление на временната разлика, формирана при увеличението на финансовия резултат по реда на чл. 23, ал. 2, т. 21, б. "е" от ЗКПО? Обратното проявление на посочената временна разлика, т.е. намалението...

Право на повторно обезщетение по чл. 222, ал. 2 от КТ при прекратяване на трудов договор на работник поради болест

Има ли право на повторно обезщетение чл. 222, ал. 2 от КТ при прекратяване на трудов договор на работник поради болест? Съгласно изричната разпоредба на чл. 222, ал. 2 от КТ при прекратяване на трудово правоотноше¬ние поради болест (чл. 325, т. 9 и ...

Промените при възстановяване на ДДС от бюджета

Какви са промените при възстановяване на ДДС от бюджета? Своевременното възстановяване на недължимия данък от бюджета има съществено значение за финансовото състояние на данъкоплатците. Не са редки случаите на забавено възстановяване на данъка и лиша...

Разходи, които се признават на земеделски производител – физическо лице

Какви разходи се признават на земеделски производител - физическо лице? Според чл. 29, т. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земе¬делски производители, за производство на неп...

Регистрация по ЗДДС на лицата, продаващи тютюневи изделия

Трябва ли лицата, продаващи тютюневи изделия да са регистрирани по ЗДДС и трябва ли да имат разрешение от митницата, а не от общината? С чл. 100 от Закона за измене¬ние и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), който е в сила от...

Срок за подаване на ГДД за 2009 г.

Какъв е срокът за подаване на ГДД за 2009 г. и внасянето на данъка за довнасяне? Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ, ГДД за 2009 г. се подaвa дo 30.04.2010 г. Лицата, които подадат дек¬ларацията до 10.02.2010 г., ще ползват отстъпка 5% върху внесената в...