Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 5, май 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, май 2013 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от ...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г. Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 ...

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

ДВ. бр. 33 от 5 април 2013 г. Обн., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 2...

Коментар на експерта

Конвергенция на счетоводните стандарти или МСФО?

Както е известно, Комитетът по МСС е образуван през 1973 г. Неговите създатели са професионалните организации на Великобритания и САЩ. Те канят за свои съмишленици професионалните организации на Канада, Австралия, Мексико, Нова Зеландия, Япония, Франция, Германия и Холандия. По с...

Промени в наредбите, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване от 01.01.2013 г.

В 'Държавен вестник', бр. 33 от 05.04.2013 г., са публикувани изменения и допълнения в наредби, които са направени в резултат от промените в Кодекса за социално осигуряване и са в сила от 1 януари 2013 г. Изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж Пр...

Трудов спор и защита срещу незаконно уволнение

І. Трудови спорове по повод прекратяване на трудовите договори Прекратяването на трудовото правоотношение е една от основните причини за възникване на трудови спорове. Както е известно, страни по трудовите спорове са: - работникът или служителят и работодателят - относно възник...

Участие на транспортните разходи в ДО за ДДС при внос

Като “внос” по смисъла на чл. 16 от ЗДДС най-общо се определя въвеждането на необщностни стоки на територията на страната, при което възникват митнически и данъчни задължения. След погасяване на тези задължения стоките се освобождават от митницата и добиват статут на стоки за сво...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчен кредит за горива и резервни части

Въпрос: С оглед промяната в чл. 70 от ЗДДС, ако регистрирано по ЗДДС лице наеме лек автомобил от нерегистрирано физическо лице, ще може ли да ползва данъчен кредит за горива и резервни части, при положение че не извършва дейностите от чл. 70 ал. 2? Отговор: В случая регистрирано...

Данъчно третиране на безвъзмездна помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“

Въпрос: Следва ли да се декларира като облагаем доход в размер на 3000 лв. получена безвъзмездна помощ за първа година от проект по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ по ПЗСР 2007-2013 г. Лицето е новорегистриран земеделски производител...

Данъчно третиране на доставки на злато и златни предмети

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, има лиценз от МФ във връзка с предмет на дейност изкупуване на злато (под форма на монети, предмети и други) от граждани, впоследствие това злато ще бъде продавано на клиенти на държава от ЕС. Предполага се, че това злато няма да б...

Данъчно третиране на отстъпване правото на ползване върху паркоместа

Въпрос: С договор от 05.01.2013 г. фирма „А” продава на фирма „Б” право на ползване на 30 паркоместа за 100 000 лв. с ДДС, определено като възнаграждение по договора за 20-годишен период на действие, при условие че „сумата е дължима в срок от 3 години от сключване на договора” и ...

Деклариране на възнаграждения на лица, упражняващи свободна професия

Въпрос: Следва ли да се декларират в декларация по чл. 73 изплатените на нотариуси и адвокати възнаграждения през 2012 г.? Има ли право на командировъчни пари самоосигуряващо се лице (собственик на фирма, декларирал пред данъчните, че ще се самоосигурява), сключило договор за упр...

Доставка на стоки от посредник, участник в тристранна операция

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще купува стоки от холандска фирма, която също е регистрирана по ЗДДС в Холандия и ще продава тези стоки директно на румънска фирма, която е регистрирана по ЗДДС в Румъния. Стоките няма да влизат в България. Поставени са следните въп...

Доходи от аренда

Въпрос: Физическо лице, собственик на земеделска земя, я е предоставило по договор за аренда. Същото получава рента в размер на 52 000,00 лв. Трябва ли лицето да се регистрира по ЗДДС? Отговор: С отдаването на земя под аренда, за което получава редовно възнаграждение, физическот...

Заповед за възлагане на ревизия

Въпрос: Фирма има заповед за възлагане на ревизия от ТД на НАП – София, от 12.11.2011 г., която е редовно получена. Срокът на ревизията е три месеца. След това няма никакъв контакт с ревизиращите - нито са ги търсили, нито са идвали на адрес - абсолютно нищо. Преди два дни разбир...

Изваждане на ЛНЧ на чужденец

Въпрос: При сключване на граждански договори с чуждестранни физически лица трябва ли за тях да се извади ЛНЧ (личен номер на чужденец) от НАП? Отговор: При сключване на гражданския договор с чуждестранни физически лица е необходимо да се извади личен номер на чужденец....

Местоизпълнение за доставки на услуги за осигуряване на персонал

Въпрос: Чуждестранна фирма, регистрирана на Британските Вирджински острови, има регистрирано търговско представителство в Българската търговско-промишлена палата по ЗЧИ в България и ползва услугите на българска фирма за подбор на персонал. Персоналът ще работи в търговското предс...

Намаляване на работната заплата под осигурителния доход

Въпрос: Служителка работи по трудов договор като продавач- консултант. Възнаграждението, което й се изплаща по трудов договор, съвпада с минималния осигурителен доход за дейността - например 460 лв. Поради затруднения работодателят се е договорил с нея да й изплаща минимална рабо...

Начало на изпълнението на договор за заместване

Въпрос: Възможно ли е заместващият служител да постъпи на работа преди заместваният да е излязъл в дългосрочен отпуск? Отговор: По определение трудовият договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ се сключва за заместване на отсъстващ работник или служител. Поради това изпълнението на ...

Начисляване на лихва върху кредит

Въпрос: Две фирми са сключили договор за кредит с уточнен срок на връщане – 2 години след получаване на кредита, и лихвен процент в размер на 1 на сто в годишен аспект. В договора е уточнено, че главницата се връща наведнъж - в края на двегодишния период. Лихвата се начислява и п...

Нормативно признати разходи

Въпрос: При сключване на граждански договори с наеманите лица (певци, музиканти и други) какви осигуровки и данъци трябва да заплаща българската фирма за български граждани и съответно за чуждестранни физически лица от ЕС и за такива от други държави? Нормативно признатите разход...

Обезщетение на майка за отглеждане на дете

Въпрос: Служителка работи на трудов договор в ООД и също така извършва трудова дейност като собственик на ЕТ и се самоосигурява за всички осигурителни рискове в качеството си на самоосигуряващо се лице. След получено обезщетение при бременност и раждане тя има право съгласно чл....

Облагане на доходи по застраховка "Живот"

Въпрос: Физическо лице има сключена застраховка живот в ДЗИ. Всяка година се възползва от данъчното облекчение по чл. 19 от ЗДДФЛ, като подава годишна декларация и му връщат надвнесения данък. Застрахователите му съобщават, че като му изтече застраховката, преди да му изплатят за...

Осигуряване на морско лице

Въпрос: Какво е основанието за осигуряване на морско лице за 2013 г.? Какви са осигурителните вноски и какви декларации обр. 1 и обр. 6 се подават в НАП? Отговор: „Морско лице“ е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб,...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Лице, има ЕООД и желае да се осигурява на 800 лв. - като самоосигуряващо се лице. Има ли законово основание? Лицето може ли да бъде назначено по трудов договор като управител и да не се осигурява като самоосигуряващо се лице? Лицето има ли право да е назначено по трудов д...

Осчетоводяване на заем за обучение

Въпрос: Търговско дружество е предоставило м. 07.2012 г. дългосрочен заем на физическо лице за обучение, което след 4 месеца е назначено като мениджър и е в роднински връзки с управителя. Заемът е осчетоводен в сметка 262 Дългосрочни вземания и предоставени заеми и е посочен в ба...

Осчетоводяване на отстъпка

Въпрос: Българска фирма има сключен договор с италианска за доставка на оборудване на обори. Направена е доставката на оборудването и италианската фирма е решила като лоялни клиенти да им върне процент от стойността на оборудването. Интересува ги как ще се формулира отстъпката и ...

Осъществяване на продажби на български продукти на френския пазар

Въпрос: Физическо лице, което е французин по националност, предлага на френския пазар продукти на българска фирма. Може ли българската фирма да сключи комисионен договор за продажби с френското физическо лице, като възнаграждението му да бъде % от направените продажби на френския...

Отчитане на непарична вноска за увеличаване на капитала на дружество

Въпрос: С решение на едноличния собственик на капитала се прави непарична вноска за увеличаване на капитала. Непаричната вноска е недвижим имот. Решението е от м. ноември 2012 г. Подадено е заявление в търговският регистър за вписване на промяната на 14.01.2013 г., но към 27.02.2...

Отчитане на разходи за ремонт на нает склад

Въпрос: Фирма сключва договор за наем на склад за 5 години. Съгласно договора тя трябва да направи разходи за ремонт на склада за 200 000 лв. в продължение на 2 години. Как да отчита тези разходи, като обектът е нает? Разходите са свързани с подмяна на дограма, външна и вътрешна ...

Подаване на Декларации 1 и 6

Въпрос: Декларация 1 и 6 за изплатени възнаграждения по граждански договори се подава само за български физически лица или и за чуждестранни физически лица? Отговор: По принцип, за да се подаде Декларация обр. 1 в НАП, е необходимо преди подаването й да се извади от НАП служебен...

Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ

Въпрос: Необходимо ли е физическо лице, което е с група инвалидност и ползва облекчението от 7200 лева годишно и което отдава под наем апартамент на физическо лице, да подава на всеки 3 месеца декларация (празна) по чл. 55 ЗДДФЛ? Отговор: На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за ...

Префактуриране на битовите разходи от фирма в несъстоятелност

Въпрос: Фирма в несъстоятелност, която е дерегистрирана по ЗДДС, префактурира ел. енергия по издадени фактури от ел. разпределителната фирма, тъй като все е още неин абонат. Фактурата се издава на стойност, в която е включен ДДС. Фирмата получател (регистрирана по ЗДДС) също преф...

Решение № 4878 от 08.04.2013 г. по адм. дело № 9510/2012 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък по чл. 35 и чл. 40 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г. и 2005 г. Получените по сметката на ревизираното лице преводи от физически лица в размер на левовата равностойност на 29 020 щатски долара следва да се квалифицират като доходи от д...

Трудов договор за заместване

Въпрос: Може ли да бъде сключен срочен трудов договор съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ със заместващ служител от 11.03.2013 г. при следното условие - отсъстващият служител е бъдеща майка, на която отпускът за бременност и раждане започва от 30.03.2013 г. и до тази дата тя плани...

Формиране на разходите на физическо лице - адвокат

Въпрос: Чл. 77 от Закона за адвокатурата казва: „Адвокати, адвокатски дружества, адвокати от Европейския съюз и групи адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да сключв...

Решения на съдилища

Решение № 102 от 11.07.2012 г. по т.д. № 1294/2011 г., ТК, II г.о. на ВКС

„Скрито съучастие“ по смисъла на чл. 609 ТЗ е налице, когато физическо или юридическо лице, независимо дали притежава търговско качество, извършва цялата си търговска дейност или съществена част от нея, изразяваща се в сключването на търговски сделки чрез неплатежоспособен длъжни...

Решение № 3353 от 11.03.2013 г. по адм. дело № 7439/2012 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 20 000 лв. за периода 01.12. - 31.12.2009 г. и увеличен финансов резултат на дружеството, съответно е начислен корпоративен данък за 2009 г. Механизмът на ДДС поставя като условие за възникване на пр...

Решение № 3420 от 12.03.2013 г. по адм. дело № 9089/2012 г.

По общото правило на чл. 170, ал. 1 от АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК за администрацията е обвързаността да установи осъществяването на предпоставките за издаване на утежняващия административен акт за прекратяване на регистрацията по ЗДДС. Доказването на съществуването и размера...

Решение № 3423 от 12.03.2013 г. по адм. дело № 8486/2012 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка по чл. 124б, ал. 1 от ЗАДС - „запечатване на обект“ на ЕООД, и забрана за достъп до обекта на основание чл. 124в, ал. 1 от ЗАДС. Заповедта за налагане на дружеството на принудителна административна мярка - запечат...

Решение № 3457 от 12.03.2013 г. по адм. дело № 5715/2012 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 9 от ЗДДС в размер на 82 200 лв. по фактура, издадена от ЕООД във връзка с консултантски договор, определено е задължение за доначисляване на ДДС и са начислени лихви за забава. Съ...

Решение № 3544 от 13.03.2013 г. по адм. дело № 14233/2012 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит по доставки и са определени корпоративен данък и лихви въз основа на увеличение на финансовия резултат за 2009 г. със стойността по фактурите на посочените доставчици, издадени в този данъчен период. От съдържанието и реквизитите на пр...

Решение № 3606 от 14.03.2013 г. по адм. дело № 7047/2012 г.

Предмет на спора е отказ за възстановяване на акциз за бракувани акцизни бандероли с изтекъл срок на валидност. Нормата на § 39 от ПЗР на ЗИДЗАДС урежда заварените случаи на подадени искания преди изменението на закона и от нея не може да бъде направен извод, че е отпаднала въ...

Решение № 3663 от 15.03.2013 г. по адм. дело № 10113/2012 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС на ревизираното дружество за данъчни периоди октомври 2008 г. - март 2009 г. С предаването за превоз на съответните количества стоки, подробно индивидуализирани в международните товарителници (CMR), е прехвърлена собствеността въ...

Решение № 4031 от 22.03.2013 г. по адм. дело № 4553/2012 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит по фактури за доставка на уреа, слънчоглед, пшеница и царевица поради липса на доставки по фактурите. По делото са налице писмени доказателства - инвойс фактури от румънски доставчика, международни товарителници, фактури от...

Решение № 67 от 9.07.2012 г. по т. д. № 341/2011 г., ТК, II т.о. на ВКС

Липсата на решение по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ на общото събрание на обещателя по предварителния договор за покупко-продажба, респ. на едноличния собственик на капитала, не води до недействителност на договора. За успешното провеждане на конститутивния иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД оба...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за април 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 24 от 2013 г. до бр. 40 от 2013 г.

ДВ, бр. 24 от 12.03.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 45 от 4 март 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2013 г. 2. П...