Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 17, 1 - 15 септември 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-1022 от 29.03.2013 г. ОТНОСНО: Допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, каквото е и възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит, са задължителен елемент от съдържанието на трудовия договор. Работодателят може едностранно само да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя, а не и да го намалява.

По отношение на работници и служители, които са постъпили или постъпват на работа при работодателя след 01.07.2007 г., допълнителното месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор, се опре...

№ 20-21-69 от 12.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 12.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването сте физическо лице, регистриран земеделски производител. Задавате въпрос: Облагаеми ли ...

№ 20-25-82 от 17.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени обезщетения на засегнати земеделски стопани

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 17.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването сте получила държавна помощ de minimis за изплащане на обезщетения на засегнатите земеде...

№ 3-1013 от 05.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Според изложеното в запитването собственик на лек автомобил марка „Пежо”, модел 306, е декларирал собствеността на автомобила с данъчна декларация на 27.01.2010 г. Автомобилът е с дизелов двигател и е произведен през 1999 г. Впоследствие лицето предс...

№ 3-1019 от 05.04.2013 г. ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. на МТСП и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ по отношение на общинските детски и специализирани звена за предоставяне на социални услуги

Според изложеното в запитването към община …….. има създадени детски и социални заведения на бюджетна издръжка, които притежават самостоятелни ЕИК по БУЛСТАТ. Източникът на финансиране е съответният стандарт за съответната дейност по ЗДБРБ и всички с...

№ 3-1084 от 12.04.2013 г. ОТНОСНО: Начисляване на лихви в случаите, когато за стари периоди са внесени съответните дължими вноски, но поради неподаване на Декларация обр. 6 в законоустановения срок същите са погасили други задължения на лицето, за които в данъчно-осигурителната му сметка има отразени задължения по декларации с по-късен падеж на плащане

Според изложената фактическа обстановка дружеството е внесло задължения за осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица за периоди месец август 2009 г., месеци март, юни и юли 2010 г. и месеци май и юни 2012 г., съответно на 06.10.2...

№ 3-1089 от 15.04.2013 г. ОТНОСНО: Изпълнение на условията на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от регистриран земеделски производител

Според изложеното в запитването дружество е регистриран земеделски производител, реализиращ облагаем оборот от продажбата на непреработена растителна продукция. Във връзка с приложението на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО поставя следните въпроси: 1. С...

№ 3-678 от 07.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация за прекратяване на осигуряването от лице, упражняващо свободна професия, придобило право на пенсия за инвалидност

Според изложеното в запитването задълженото лице упражнява свободна професия, за което е подало декларация за регистрация на самоосигуряващото се лице. Осигурявало се е за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. От месец октомври 2...

№ 3-758 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Деклариране на данни за дължимия данък по трудови правоотношения с подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и с Декларация образец № 6 по реда на чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8/2005 г. на МФ

Според изложеното в запитването поради обявяване на акционерно дружеството в несъстоятелност и липса на продажби от страна на синдика дружеството няма средства за изплащане на работните заплати за 2011 г. и 2012 г. Във връзка с това се поставя въпрос...

№ 3-761 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Задължение за внасяне на осигурителни вноски и възстановяване на недължимо внесении такива по реда на чл. 128 – 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването лицето се осигурява като самоосигуряващо се лице в качеството си на едноличен търговец (ЕТ) и същевременно е лицензоносител на ПКИС. През 2006, 2007 и 2008 г., във връзка с получени от лицето преподавателски хонорари, ...

№ 94-00-57 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Право на отстъпка по чл. 53, ал. 4 от ЗДДФЛ

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 12.03.2013 г. при Дирекция ОДОП - … ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка сте отдали под наем за офис апартамент, находящ се на ул. „….” № 1. Наемателите с...

№ 94-00-70 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗДДФЛ

В Дирекция ”ОДОП” – ….. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-70/ 22.03.2013 г. в качеството ви на физическо лице, като сте поставили следните въпроси: Дължи ли се ДОД и ДДС, ако се продадат в една и съща година: - гарсониера (в стара сграда), за...

№ 94-1048 от 01.04.2013 г. ОТНОСНО: Всяка промяна на трудовия договор следва да бъде направена с писмено съгласие между страните на основание чл. 119 от Кодекса на труда (КТ). Едно от изключенията е предвидено в ал. 3 на чл. 118 КТ, съгласно който работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Всяка промяна на трудовия договор следва да бъде направена с писмено съгласие между страните на основание чл. 119 от Кодекса на труда (КТ) Според предвиденото в разпоредбата на чл. 118, ал. 1 КТ работодателят или работникът или служителят не могат д...

№ 94-534 от 06.03.2013 г. ОТНОСНО: Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работник или служител, който освен своята работа или длъжност изпълнява и длъжността или работата на отсъстващ работник или служител, се изчислява в процент само върху основното трудово възнаграждение.

Когато работник или служител освен своята работа или длъжност изпълнява и длъжността или работата на отсъстващ работник или служител, той има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение ...

№ 94-9 от 11.01.2013 г. ОТНОСНО: Възможно е след изтичане на срока на отпуска поради бременност и раждане майката да се върне на работа, а отпускът за отглеждане на детето с нейно съгласие да се ползва от баба или дядо на детето. Няма пречка впоследствие ползването на отпуска от бабата или дядото да се прекрати, а майката да продължи да ползва лично отпуска

Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 календарни дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Редът за ползване на...

Анотации

Данъчно облагане на разходите за демонтажа, транспортирането, монтажа и привеждането в експлоатация на ветроизмервателна мачта

В бр. 13 от 2013 г. на в. “Актив” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество се занимава с разработването на проекти за реализиране на ветроенергийни паркове в страната. Първоначално е необходимо да се съберат данни за ветр...

Данъчно облагане на туристически пакети

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Калина Златанова, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество притежава разрешение да извършва туроператорска дейност по Закона за туризма и предлага туристически пакети на туристи. ...

Данъчно третиране на услуга, извършена от лизингополучател в полза на трето лице, във връзка с придобиване правото на собственост върху лизингования автомобил

В бр. 6 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Мария Босолова, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС, е сключило договор за финансов лизинг за лекотоварен автомобил с опция за изкупуване. Автомобилът е заведен като дълготраен материа...

Как се претендира признаване на осигурителен стаж от съда?

В бр. 8/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова – юрист отговаря на въпроса: Как се претендира признаване на осигурителен стаж от съда? Снабдяване с удостоверение по чл. 5 от ЗУТОССР За да поиска от съда да се произнесе с решен...

Несъвместимост между служебно и трудово правоотношение

В бр. 8 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Емилия Банова – юрист, разглежда следния казус: През юни тази година в общината e извършена промяна в структурата на общинската администрация. След вътрешни размествания в отдел „Търговия и туризъм“ длъжността...

Определяне размера на здравноосигурителната вноска в случаите на временна неработоспособност

В бр. 8 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Каква следва да бъде здравноосигурителната вноска в случаите на временна неработоспособност, продължаваща повече от три работни дни, а...

Справочник

Държавен вестник, бр. 72 - 75/2013 г.

ДВ, бр. 72 от 16.08.2013 г. Министерски съвет Постановление № 164 от 12 август 2013 г. за приемане на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игра...

Справочна информация бр.17/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 август - 11 септември 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителе...

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците

Приета с ПМС № 85 от 17.04.2003 г. Обн., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 87 от 30 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 20 август 2013 г. Чл. 1. (1) За...