начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 17, 1 - 15 септември 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-1022 от 29.03.2013 г. ОТНОСНО: Допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, каквото е и възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит, са задължителен елемент от съдържанието на трудовия договор. Работодателят може едностранно само да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя, а не и да го намалява.

По отношение на работници и служители, които са постъпили или постъпват на работа при работодателя след 01.07.2007 г., допълнителното месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор, се опре...

№ 20-21-69 от 12.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 12.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването сте физическо лице, регистриран земеделски производител. Задавате въпрос: Облагаеми ли ...

№ 20-25-82 от 17.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени обезщетения на засегнати земеделски стопани

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 17.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването сте получила държавна помощ de minimis за изплащане на обезщетения на засегнатите земеде...

№ 3-1013 от 05.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Според изложеното в запитването собственик на лек автомобил марка „Пежо”, модел 306, е декларирал собствеността на автомобила с данъчна декларация на 27.01.2010 г. Автомобилът е с дизелов двигател и е произведен през 1999 г. Впоследствие лицето предс...

№ 3-1019 от 05.04.2013 г. ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. на МТСП и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ по отношение на общинските детски и специализирани звена за предоставяне на социални услуги

Според изложеното в запитването към община …….. има създадени детски и социални заведения на бюджетна издръжка, които притежават самостоятелни ЕИК по БУЛСТАТ. Източникът на финансиране е съответният стандарт за съответната дейност по ЗДБРБ и всички с...

№ 3-1084 от 12.04.2013 г. ОТНОСНО: Начисляване на лихви в случаите, когато за стари периоди са внесени съответните дължими вноски, но поради неподаване на Декларация обр. 6 в законоустановения срок същите са погасили други задължения на лицето, за които в данъчно-осигурителната му сметка има отразени задължения по декларации с по-късен падеж на плащане

Според изложената фактическа обстановка дружеството е внесло задължения за осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица за периоди месец август 2009 г., месеци март, юни и юли 2010 г. и месеци май и юни 2012 г., съответно на 06.10.2...

№ 3-1089 от 15.04.2013 г. ОТНОСНО: Изпълнение на условията на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от регистриран земеделски производител

Според изложеното в запитването дружество е регистриран земеделски производител, реализиращ облагаем оборот от продажбата на непреработена растителна продукция. Във връзка с приложението на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО поставя следните въпроси: 1. С...

№ 3-678 от 07.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация за прекратяване на осигуряването от лице, упражняващо свободна професия, придобило право на пенсия за инвалидност

Според изложеното в запитването задълженото лице упражнява свободна професия, за което е подало декларация за регистрация на самоосигуряващото се лице. Осигурявало се е за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. От месец октомври 2...

№ 3-758 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Деклариране на данни за дължимия данък по трудови правоотношения с подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и с Декларация образец № 6 по реда на чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8/2005 г. на МФ

Според изложеното в запитването поради обявяване на акционерно дружеството в несъстоятелност и липса на продажби от страна на синдика дружеството няма средства за изплащане на работните заплати за 2011 г. и 2012 г. Във връзка с това се поставя въпрос...

№ 3-761 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Задължение за внасяне на осигурителни вноски и възстановяване на недължимо внесении такива по реда на чл. 128 – 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването лицето се осигурява като самоосигуряващо се лице в качеството си на едноличен търговец (ЕТ) и същевременно е лицензоносител на ПКИС. През 2006, 2007 и 2008 г., във връзка с получени от лицето преподавателски хонорари, ...

№ 94-00-57 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Право на отстъпка по чл. 53, ал. 4 от ЗДДФЛ

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 12.03.2013 г. при Дирекция ОДОП - … ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка сте отдали под наем за офис апартамент, находящ се на ул. „….” № 1. Наемателите с...

№ 94-00-70 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗДДФЛ

В Дирекция ”ОДОП” – ….. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-70/ 22.03.2013 г. в качеството ви на физическо лице, като сте поставили следните въпроси: Дължи ли се ДОД и ДДС, ако се продадат в една и съща година: - гарсониера (в стара сграда), за...

№ 94-1048 от 01.04.2013 г. ОТНОСНО: Всяка промяна на трудовия договор следва да бъде направена с писмено съгласие между страните на основание чл. 119 от Кодекса на труда (КТ). Едно от изключенията е предвидено в ал. 3 на чл. 118 КТ, съгласно който работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Всяка промяна на трудовия договор следва да бъде направена с писмено съгласие между страните на основание чл. 119 от Кодекса на труда (КТ) Според предвиденото в разпоредбата на чл. 118, ал. 1 КТ работодателят или работникът или служителят не могат д...

№ 94-534 от 06.03.2013 г. ОТНОСНО: Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работник или служител, който освен своята работа или длъжност изпълнява и длъжността или работата на отсъстващ работник или служител, се изчислява в процент само върху основното трудово възнаграждение.

Когато работник или служител освен своята работа или длъжност изпълнява и длъжността или работата на отсъстващ работник или служител, той има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение ...

№ 94-9 от 11.01.2013 г. ОТНОСНО: Възможно е след изтичане на срока на отпуска поради бременност и раждане майката да се върне на работа, а отпускът за отглеждане на детето с нейно съгласие да се ползва от баба или дядо на детето. Няма пречка впоследствие ползването на отпуска от бабата или дядото да се прекрати, а майката да продължи да ползва лично отпуска

Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 календарни дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Редът за ползване на...

Анотации

Данъчно облагане на разходите за демонтажа, транспортирането, монтажа и привеждането в експлоатация на ветроизмервателна мачта

В бр. 13 от 2013 г. на в. “Актив” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество се занимава с разработването на проекти за реализиране на ветроенергийни паркове в страната. Първоначално е необходимо да се съберат данни за ветр...

Данъчно облагане на туристически пакети

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Калина Златанова, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество притежава разрешение да извършва туроператорска дейност по Закона за туризма и предлага туристически пакети на туристи. ...

Данъчно третиране на услуга, извършена от лизингополучател в полза на трето лице, във връзка с придобиване правото на собственост върху лизингования автомобил

В бр. 6 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Мария Босолова, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС, е сключило договор за финансов лизинг за лекотоварен автомобил с опция за изкупуване. Автомобилът е заведен като дълготраен материа...

Как се претендира признаване на осигурителен стаж от съда?

В бр. 8/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова – юрист отговаря на въпроса: Как се претендира признаване на осигурителен стаж от съда? Снабдяване с удостоверение по чл. 5 от ЗУТОССР За да поиска от съда да се произнесе с решен...

Несъвместимост между служебно и трудово правоотношение

В бр. 8 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Емилия Банова – юрист, разглежда следния казус: През юни тази година в общината e извършена промяна в структурата на общинската администрация. След вътрешни размествания в отдел „Търговия и туризъм“ длъжността...

Определяне размера на здравноосигурителната вноска в случаите на временна неработоспособност

В бр. 8 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Каква следва да бъде здравноосигурителната вноска в случаите на временна неработоспособност, продължаваща повече от три работни дни, а...

Справочник

Държавен вестник, бр. 72 - 75/2013 г.

ДВ, бр. 72 от 16.08.2013 г. Министерски съвет Постановление № 164 от 12 август 2013 г. за приемане на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игра...

Справочна информация бр.17/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 август - 11 септември 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителе...

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците

Приета с ПМС № 85 от 17.04.2003 г. Обн., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 87 от 30 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 20 август 2013 г. Чл. 1. (1) За...