Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 17, 1 - 15 септември 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 07-1022 от 29.03.2013 г. ОТНОСНО: Допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, каквото е и възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит, са задължителен елемент от съдържанието на трудовия договор. Работодателят може едностранно само да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя, а не и да го намалява.

По отношение на работници и служители, които са постъпили или постъпват на работа при работодателя след 01.07.2007 г., допълнителното месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор, се определя за придобит трудов стаж и...

№ 20-21-69 от 12.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 12.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването сте физическо лице, регистриран земеделски производител. Задавате въпрос: Облагаеми ли са субсидиите, изплатени на ре...

№ 20-25-82 от 17.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получени обезщетения на засегнати земеделски стопани

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 17.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването сте получила държавна помощ de minimis за изплащане на обезщетения на засегнатите земеделски стопани от наводненията в...

№ 3-1013 от 05.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Според изложеното в запитването собственик на лек автомобил марка „Пежо”, модел 306, е декларирал собствеността на автомобила с данъчна декларация на 27.01.2010 г. Автомобилът е с дизелов двигател и е произведен през 1999 г. Впоследствие лицето представя удостоверение от „Б” ООД,...

№ 3-1019 от 05.04.2013 г. ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. на МТСП и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ по отношение на общинските детски и специализирани звена за предоставяне на социални услуги

Според изложеното в запитването към община …….. има създадени детски и социални заведения на бюджетна издръжка, които притежават самостоятелни ЕИК по БУЛСТАТ. Източникът на финансиране е съответният стандарт за съответната дейност по ЗДБРБ и всички средства по бюджета се управляв...

№ 3-1084 от 12.04.2013 г. ОТНОСНО: Начисляване на лихви в случаите, когато за стари периоди са внесени съответните дължими вноски, но поради неподаване на Декларация обр. 6 в законоустановения срок същите са погасили други задължения на лицето, за които в данъчно-осигурителната му сметка има отразени задължения по декларации с по-късен падеж на плащане

Според изложената фактическа обстановка дружеството е внесло задължения за осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица за периоди месец август 2009 г., месеци март, юни и юли 2010 г. и месеци май и юни 2012 г., съответно на 06.10.2009 г., 15.03.2010 г., 06.08.2...

№ 3-1089 от 15.04.2013 г. ОТНОСНО: Изпълнение на условията на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от регистриран земеделски производител

Според изложеното в запитването дружество е регистриран земеделски производител, реализиращ облагаем оборот от продажбата на непреработена растителна продукция. Във връзка с приложението на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО поставя следните въпроси: 1. Счита ли се за нова земеделска ...

№ 3-678 от 07.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация за прекратяване на осигуряването от лице, упражняващо свободна професия, придобило право на пенсия за инвалидност

Според изложеното в запитването задълженото лице упражнява свободна професия, за което е подало декларация за регистрация на самоосигуряващото се лице. Осигурявало се е за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. От месец октомври 2012 г. от ТЕЛК му е определена...

№ 3-758 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Деклариране на данни за дължимия данък по трудови правоотношения с подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и с Декларация образец № 6 по реда на чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8/2005 г. на МФ

Според изложеното в запитването поради обявяване на акционерно дружеството в несъстоятелност и липса на продажби от страна на синдика дружеството няма средства за изплащане на работните заплати за 2011 г. и 2012 г. Във връзка с това се поставя въпросът следва ли да се декларира д...

№ 3-761 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Задължение за внасяне на осигурителни вноски и възстановяване на недължимо внесении такива по реда на чл. 128 – 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването лицето се осигурява като самоосигуряващо се лице в качеството си на едноличен търговец (ЕТ) и същевременно е лицензоносител на ПКИС. През 2006, 2007 и 2008 г., във връзка с получени от лицето преподавателски хонорари, ПКИС е платил полагащите се вн...

№ 94-00-57 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Право на отстъпка по чл. 53, ал. 4 от ЗДДФЛ

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 12.03.2013 г. при Дирекция ОДОП - … ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка сте отдали под наем за офис апартамент, находящ се на ул. „….” № 1. Наемателите са удържали и заплатили до края...

№ 94-00-70 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗДДФЛ

В Дирекция ”ОДОП” – ….. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-70/ 22.03.2013 г. в качеството ви на физическо лице, като сте поставили следните въпроси: Дължи ли се ДОД и ДДС, ако се продадат в една и съща година: - гарсониера (в стара сграда), закупена преди 6 години; - вилн...

№ 94-1048 от 01.04.2013 г. ОТНОСНО: Всяка промяна на трудовия договор следва да бъде направена с писмено съгласие между страните на основание чл. 119 от Кодекса на труда (КТ). Едно от изключенията е предвидено в ал. 3 на чл. 118 КТ, съгласно който работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

Всяка промяна на трудовия договор следва да бъде направена с писмено съгласие между страните на основание чл. 119 от Кодекса на труда (КТ) Според предвиденото в разпоредбата на чл. 118, ал. 1 КТ работодателят или работникът или служителят не могат да променят едностранно съдържа...

№ 94-534 от 06.03.2013 г. ОТНОСНО: Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на работник или служител, който освен своята работа или длъжност изпълнява и длъжността или работата на отсъстващ работник или служител, се изчислява в процент само върху основното трудово възнаграждение.

Когато работник или служител освен своята работа или длъжност изпълнява и длъжността или работата на отсъстващ работник или служител, той има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение (чл. 259 от Кодекса на труда)....

№ 94-9 от 11.01.2013 г. ОТНОСНО: Възможно е след изтичане на срока на отпуска поради бременност и раждане майката да се върне на работа, а отпускът за отглеждане на детето с нейно съгласие да се ползва от баба или дядо на детето. Няма пречка впоследствие ползването на отпуска от бабата или дядото да се прекрати, а майката да продължи да ползва лично отпуска

Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер на 410 календарни дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Редът за ползване на отпуска поради бременност, ра...

Анотации

Данъчно облагане на разходите за демонтажа, транспортирането, монтажа и привеждането в експлоатация на ветроизмервателна мачта

В бр. 13 от 2013 г. на в. “Актив” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество се занимава с разработването на проекти за реализиране на ветроенергийни паркове в страната. Първоначално е необходимо да се съберат данни за ветровия потенциал в даден регион,...

Данъчно облагане на туристически пакети

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Калина Златанова, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество притежава разрешение да извършва туроператорска дейност по Закона за туризма и предлага туристически пакети на туристи. Пакетите са формирани от наста...

Данъчно третиране на услуга, извършена от лизингополучател в полза на трето лице, във връзка с придобиване правото на собственост върху лизингования автомобил

В бр. 6 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Мария Босолова, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС, е сключило договор за финансов лизинг за лекотоварен автомобил с опция за изкупуване. Автомобилът е заведен като дълготраен материален актив. Ползван е данъчен к...

Как се претендира признаване на осигурителен стаж от съда?

В бр. 8/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова – юрист отговаря на въпроса: Как се претендира признаване на осигурителен стаж от съда? Снабдяване с удостоверение по чл. 5 от ЗУТОССР За да поиска от съда да се произнесе с решение, с което да признае за уста...

Несъвместимост между служебно и трудово правоотношение

В бр. 8 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Емилия Банова – юрист, разглежда следния казус: През юни тази година в общината e извършена промяна в структурата на общинската администрация. След вътрешни размествания в отдел „Търговия и туризъм“ длъжността старши специалист „Общински п...

Определяне размера на здравноосигурителната вноска в случаите на временна неработоспособност

В бр. 8 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Каква следва да бъде здравноосигурителната вноска в случаите на временна неработоспособност, продължаваща повече от три работни дни, ако служителят няма 6 месеца ос...

Справочник

Държавен вестник, бр. 72 - 75/2013 г.

ДВ, бр. 72 от 16.08.2013 г. Министерски съвет Постановление № 164 от 12 август 2013 г. за приемане на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софту...

Справочна информация бр.17/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 август - 11 септември 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни ме...

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците

Приета с ПМС № 85 от 17.04.2003 г. Обн., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 87 от 30 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 20 август 2013 г. Чл. 1. (1) За издаване на документи и предо...