Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 9, септември 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, септември 2013 г.
Коментар на експерта

Важно за здравното осигуряване

Системата на задължителното здравно осигуряване, регламентирана в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), се осъществява на принципа на задължително участие при набирането на вноските. Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 - 6 от ЗЗО задължително осигурени в Националната здравноосигурителн...

Разпоредбите на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС в контекста на Решение на СЕС по съединени дела С 621/10 и С 129/11 от 2012 г.

Разпоредбите на чл. 27 от ЗДДС регламентират реда, по който се определя размерът на данъчната основа (ДО) на доставките при наличието на обстоятелства, при които приложението на общия ред на чл. 26 от закона създава предпоставки за ощетяване на фиска. Съгласно нормата на чл. 27, ...

Трудов и осигурителен стаж

Много хора считат, че трудов и осигурителен стаж са едно и също нещо, но това са две различни понятия от трудовото и осигурителното право, които носят различни трудови и осигурителни права. Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по ...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на разходите за експлоатация, ремонт и поддръжка на превозните средства, ползвани от данъчно задължени лица

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, наема лек автомобил за управленска дейност от държава в ЕС от фирма, регистрирана в съответната държава по ДДС. Счита ли се наемането на автомобила в този случай за експлоатация? Следва ли българската фирма да начислява данък върху р...

Деклариране на предоставените и получените парични заеми от местни физически лица

Въпрос: Собственик на ЕООД е получил от дружеството временна финансова помощ с размер по-голям от 10 хил. лв. за 2012 г. Трябва ли да ги декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ като получени парични заеми през данъчната година - чл. 50, ал. 1, т. 5, б. „в”? Им...

Облагане на доставка на транспортни услуги

Въпрос: Фирма е извършила транспорт на български контрагент, данъчно задължено лице, въз основа на заявка-договор, в която се посочва, че товарът е част от международен транспорт до трета страна, поради което клиентът изисква фактуриране на основание чл. 30, ал. 1, т. 1 от ЗДДС б...

Освобождаване от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпрос: Управителят на фирма е назначен по договор за управление и контрол. В същото време е и по ДУК в друга фирма, която е АД. Трябва ли да подава данъчна декларация? Няма доходи по извънтрудови правоотношения. Трябва ли да подава ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г.? Отговор: На...

Представяне на служебна бележка по чл. 45 ЗДДФЛ

Въпрос: Когато физическо лице постъпва на работа, трябва ли да представи служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ на новия си работодател, издадена от предишния му такъв? Отговор: На основание чл. 45, ал. 2, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) работо...

Ред за облагане с ДДС и за документиране на доставки

Въпрос: Германска фирма възлага на българска фирма да извърши транспорт от Бургас до София. Двете фирми са регистрирани по ЗДДС. Трябва ли да се начислява ДДС и на какво основание, а ако не се начислява, на какво основание? Отговор: Редът за облагане с ДДС и за документиране на...

Счетоводно отчитане на ваучери, раздадени на служители на търговски вериги

Въпрос: За фирма - наш клиент, предстои отпечатване на карти, които ще се изпращат по магазините, предлагащи тяхната стока (бойлери и конвектори – „Метро”, „Технополис” и др.). След продажбата на стоката служителите от магазините ще попълват картата с вида на стоката и дата на пр...

Писма и указания

№ 24-32-47 от 20.04.2012 г. ОТНОСНО: Прилагането на § 15 и § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

По повод писма на Дирекции ОУИ – гр. … и гр. … относно данъчно третиране на получена през 2010 г. безвъзмездна финансова помощ от земеделски производители, отпусната по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, ви уведомявам за следното: Съгласно § 15 от ПЗР на ЗИДЗД...

Решения на съдилища

Решение № 10744 от 15.07.2013 г. по адм. дело № 12596/2012 г.,

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС ведно с прилежащи лихви за забава за данъчни периоди септември и октомври 2007 г. През процесните ревизирани периоди дружеството е осъществило продажби на идеални части от урегулиран поземлен имот съгласно 19 броя нотариални актове ...

Решение № 10770 от 16.07.2013 г. по адм. дело № 9709/2012 г.

Предмет на спора e акт за дерегистрация, с който на основание чл. 176, т. 1 от ЗДДС е разпоредено да се прекрати регистрацията по ЗДДС на ООД. С разпоредбата на чл. 176, т. 1 от ЗДДС е дадена възможност на органа по приходите служебно да прекрати регистрацията по ЗДДС на опред...

Решение № 10935 от 18.07.2013 г. по адм. дело № 1089/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит, начислени лихви и увеличение на финансовия резултат на дружество за 2010 г. При установената материална, техническа и кадрова обезпеченост отразеното в книгата за горива предаване и приемане на конкретни колич...

Решение № 10984 от 19.07.2013 г. по адм. дело № 679/2013 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за задължителни осигурителни вноски, както следва: за фонд ДОО на основание чл. 6, ал. 8 от КСО за периодите 01.01.2005 г., 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г., 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.; за фонд ДЗПО - УПФ на основание чл. 6, ...

Решение № 11048 от 22.07.2013 г. по адм. дело № 15478/2012 г.

Предмет на спора са определени общо данъчни задължения за ДДС, корпоративен данък (в т.ч. лихви за просрочие на корпоративен данък по ГДД, лихви за авансови вноски за корпоративен данък, лихви върху допълнително установен корпоративен данък), както и лихви за просрочие за данък п...

Решение № 11070 от 23.07.2013 г. по адм. дело № 12350/2012 г.,

Предмет на спора e становище за наличие или липса на основания за прилагане на СИДДО в частта, в която не се освобождават от данък при източника лихви, изплатени на ЕАД. Съгласно чл. 11, ал. 1 от СИДДО между Република България и Кралство Холандия лихви, произхождащи от една от...

Решение № 11147 от 29.07.2013 г. по адм. дело № 3588/2013 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС ведно с лихви. Съгласно разпоредбата на чл. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка на ДДС са ВОД, които са налице, когато едновременно са изпълнени следните условия: 1. да е налице доставка на стоки; 2. да е н...

Решение № 11181 от 31.07.2013 г. по адм. дело № 11855/2012 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди юни – август 2007 г., януари, юни, август – декември 2008 г., януари – декември 2009 г. и януари – април 2010 г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 6 от ЗДДС. Сл...

Решение № 11254 от 06.08.2013 г. по адм. дело № 409/2012 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди април, май и юни 2009 г. Процесният случай, предвиден в чл. 100, ал. 1 от ЗДДС като регистрация по избор, е в приложното поле на чл. 74 от същия закон. За да възникне правото на приспадане на ...

Решение № 11256 от 06.08.2013 г. по адм. дело № 14564/2012 г.

Предмет на спора e начислен ДДС и лихвата за забава за данъчни периоди януари 2007 г. и септември 2009 г., както и извършено увеличение на декларирания от дружество счетоводен финансов резултат за 2007 г., въз основа на което е определен корпоративен данък за 2008 г., и за 2009 г...

Решение № 38 от 24.04.2012 г. по т. д. № 8/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

Установяване несъществуването на обстоятелство, подлежащо на вписване в търговския регистър, не съставлява установяване (доказване) на отрицателен факт, а се провежда чрез оспорване на материализиращите обстоятелството документи, изявления и пр. по реда на процесуалния закон и чр...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9/2013

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за август 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието! Линк...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 64 до бр. 68 от 2013 г.

ДВ, бр. 64 от 19.07.2013 г. Народното събрание взе: 1. Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г. 2. Решение за налагане на мораториу...