начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 9, септември 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, септември 2013 г.
Коментар на експерта

Важно за здравното осигуряване

Системата на задължителното здравно осигуряване, регламентирана в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), се осъществява на принципа на задължително участие при набирането на вноските. Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 - 6 от ЗЗО задължително осигурени в Н...

Разпоредбите на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС в контекста на Решение на СЕС по съединени дела С 621/10 и С 129/11 от 2012 г.

Разпоредбите на чл. 27 от ЗДДС регламентират реда, по който се определя размерът на данъчната основа (ДО) на доставките при наличието на обстоятелства, при които приложението на общия ред на чл. 26 от закона създава предпоставки за ощетяване на фиска...

Трудов и осигурителен стаж

Много хора считат, че трудов и осигурителен стаж са едно и също нещо, но това са две различни понятия от трудовото и осигурителното право, които носят различни трудови и осигурителни права. Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на разходите за експлоатация, ремонт и поддръжка на превозните средства, ползвани от данъчно задължени лица

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, наема лек автомобил за управленска дейност от държава в ЕС от фирма, регистрирана в съответната държава по ДДС. Счита ли се наемането на автомобила в този случай за експлоатация? Следва ли българската фи...

Деклариране на предоставените и получените парични заеми от местни физически лица

Въпрос: Собственик на ЕООД е получил от дружеството временна финансова помощ с размер по-голям от 10 хил. лв. за 2012 г. Трябва ли да ги декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ като получени парични заеми през данъчната година - ч...

Облагане на доставка на транспортни услуги

Въпрос: Фирма е извършила транспорт на български контрагент, данъчно задължено лице, въз основа на заявка-договор, в която се посочва, че товарът е част от международен транспорт до трета страна, поради което клиентът изисква фактуриране на основание...

Освобождаване от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпрос: Управителят на фирма е назначен по договор за управление и контрол. В същото време е и по ДУК в друга фирма, която е АД. Трябва ли да подава данъчна декларация? Няма доходи по извънтрудови правоотношения. Трябва ли да подава ГДД по чл. 50 от ...

Представяне на служебна бележка по чл. 45 ЗДДФЛ

Въпрос: Когато физическо лице постъпва на работа, трябва ли да представи служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ на новия си работодател, издадена от предишния му такъв? Отговор: На основание чл. 45, ал. 2, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на ф...

Ред за облагане с ДДС и за документиране на доставки

Въпрос: Германска фирма възлага на българска фирма да извърши транспорт от Бургас до София. Двете фирми са регистрирани по ЗДДС. Трябва ли да се начислява ДДС и на какво основание, а ако не се начислява, на какво основание? Отговор: Редът за облага...

Счетоводно отчитане на ваучери, раздадени на служители на търговски вериги

Въпрос: За фирма - наш клиент, предстои отпечатване на карти, които ще се изпращат по магазините, предлагащи тяхната стока (бойлери и конвектори – „Метро”, „Технополис” и др.). След продажбата на стоката служителите от магазините ще попълват картата ...

Писма и указания

№ 24-32-47 от 20.04.2012 г. ОТНОСНО: Прилагането на § 15 и § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

По повод писма на Дирекции ОУИ – гр. … и гр. … относно данъчно третиране на получена през 2010 г. безвъзмездна финансова помощ от земеделски производители, отпусната по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, ви уведомявам за следното: ...

Решения на съдилища

Решение № 10744 от 15.07.2013 г. по адм. дело № 12596/2012 г.,

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС ведно с прилежащи лихви за забава за данъчни периоди септември и октомври 2007 г. През процесните ревизирани периоди дружеството е осъществило продажби на идеални части от урегулиран поземлен имот съгла...

Решение № 10770 от 16.07.2013 г. по адм. дело № 9709/2012 г.

Предмет на спора e акт за дерегистрация, с който на основание чл. 176, т. 1 от ЗДДС е разпоредено да се прекрати регистрацията по ЗДДС на ООД. С разпоредбата на чл. 176, т. 1 от ЗДДС е дадена възможност на органа по приходите служебно да прекрати ...

Решение № 10935 от 18.07.2013 г. по адм. дело № 1089/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит, начислени лихви и увеличение на финансовия резултат на дружество за 2010 г. При установената материална, техническа и кадрова обезпеченост отразеното в книгата за горива предаване...

Решение № 10984 от 19.07.2013 г. по адм. дело № 679/2013 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за задължителни осигурителни вноски, както следва: за фонд ДОО на основание чл. 6, ал. 8 от КСО за периодите 01.01.2005 г., 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г., 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.; за фонд Д...

Решение № 11048 от 22.07.2013 г. по адм. дело № 15478/2012 г.

Предмет на спора са определени общо данъчни задължения за ДДС, корпоративен данък (в т.ч. лихви за просрочие на корпоративен данък по ГДД, лихви за авансови вноски за корпоративен данък, лихви върху допълнително установен корпоративен данък), както и...

Решение № 11070 от 23.07.2013 г. по адм. дело № 12350/2012 г.,

Предмет на спора e становище за наличие или липса на основания за прилагане на СИДДО в частта, в която не се освобождават от данък при източника лихви, изплатени на ЕАД. Съгласно чл. 11, ал. 1 от СИДДО между Република България и Кралство Холандия ...

Решение № 11147 от 29.07.2013 г. по адм. дело № 3588/2013 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС ведно с лихви. Съгласно разпоредбата на чл. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка на ДДС са ВОД, които са налице, когато едновременно са изпълнени следните условия: 1. да е налиц...

Решение № 11181 от 31.07.2013 г. по адм. дело № 11855/2012 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди юни – август 2007 г., януари, юни, август – декември 2008 г., януари – декември 2009 г. и януари – април 2010 г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 във...

Решение № 11254 от 06.08.2013 г. по адм. дело № 409/2012 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди април, май и юни 2009 г. Процесният случай, предвиден в чл. 100, ал. 1 от ЗДДС като регистрация по избор, е в приложното поле на чл. 74 от същия закон. За да възн...

Решение № 11256 от 06.08.2013 г. по адм. дело № 14564/2012 г.

Предмет на спора e начислен ДДС и лихвата за забава за данъчни периоди януари 2007 г. и септември 2009 г., както и извършено увеличение на декларирания от дружество счетоводен финансов резултат за 2007 г., въз основа на което е определен корпоративен...

Решение № 38 от 24.04.2012 г. по т. д. № 8/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

Установяване несъществуването на обстоятелство, подлежащо на вписване в търговския регистър, не съставлява установяване (доказване) на отрицателен факт, а се провежда чрез оспорване на материализиращите обстоятелството документи, изявления и пр. по р...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9/2013

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за август 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от скан...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 64 до бр. 68 от 2013 г.

ДВ, бр. 64 от 19.07.2013 г. Народното събрание взе: 1. Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г. 2. Ре...