Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 9, септември 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, септември 2013 г.
Коментар на експерта

Важно за здравното осигуряване

Системата на задължителното здравно осигуряване, регламентирана в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), се осъществява на принципа на задължително участие при набирането на вноските. Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 - 6 от ЗЗО задължително осигурени в Н...

Разпоредбите на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС в контекста на Решение на СЕС по съединени дела С 621/10 и С 129/11 от 2012 г.

Разпоредбите на чл. 27 от ЗДДС регламентират реда, по който се определя размерът на данъчната основа (ДО) на доставките при наличието на обстоятелства, при които приложението на общия ред на чл. 26 от закона създава предпоставки за ощетяване на фиска...

Трудов и осигурителен стаж

Много хора считат, че трудов и осигурителен стаж са едно и също нещо, но това са две различни понятия от трудовото и осигурителното право, които носят различни трудови и осигурителни права. Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на разходите за експлоатация, ремонт и поддръжка на превозните средства, ползвани от данъчно задължени лица

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, наема лек автомобил за управленска дейност от държава в ЕС от фирма, регистрирана в съответната държава по ДДС. Счита ли се наемането на автомобила в този случай за експлоатация? Следва ли българската фи...

Деклариране на предоставените и получените парични заеми от местни физически лица

Въпрос: Собственик на ЕООД е получил от дружеството временна финансова помощ с размер по-голям от 10 хил. лв. за 2012 г. Трябва ли да ги декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ като получени парични заеми през данъчната година - ч...

Облагане на доставка на транспортни услуги

Въпрос: Фирма е извършила транспорт на български контрагент, данъчно задължено лице, въз основа на заявка-договор, в която се посочва, че товарът е част от международен транспорт до трета страна, поради което клиентът изисква фактуриране на основание...

Освобождаване от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпрос: Управителят на фирма е назначен по договор за управление и контрол. В същото време е и по ДУК в друга фирма, която е АД. Трябва ли да подава данъчна декларация? Няма доходи по извънтрудови правоотношения. Трябва ли да подава ГДД по чл. 50 от ...

Представяне на служебна бележка по чл. 45 ЗДДФЛ

Въпрос: Когато физическо лице постъпва на работа, трябва ли да представи служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ на новия си работодател, издадена от предишния му такъв? Отговор: На основание чл. 45, ал. 2, т. 1 от Закона за данъците върху доходите на ф...

Ред за облагане с ДДС и за документиране на доставки

Въпрос: Германска фирма възлага на българска фирма да извърши транспорт от Бургас до София. Двете фирми са регистрирани по ЗДДС. Трябва ли да се начислява ДДС и на какво основание, а ако не се начислява, на какво основание? Отговор: Редът за облага...

Счетоводно отчитане на ваучери, раздадени на служители на търговски вериги

Въпрос: За фирма - наш клиент, предстои отпечатване на карти, които ще се изпращат по магазините, предлагащи тяхната стока (бойлери и конвектори – „Метро”, „Технополис” и др.). След продажбата на стоката служителите от магазините ще попълват картата ...

Писма и указания

№ 24-32-47 от 20.04.2012 г. ОТНОСНО: Прилагането на § 15 и § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

По повод писма на Дирекции ОУИ – гр. … и гр. … относно данъчно третиране на получена през 2010 г. безвъзмездна финансова помощ от земеделски производители, отпусната по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, ви уведомявам за следното: ...

Решения на съдилища

Решение № 10744 от 15.07.2013 г. по адм. дело № 12596/2012 г.,

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС ведно с прилежащи лихви за забава за данъчни периоди септември и октомври 2007 г. През процесните ревизирани периоди дружеството е осъществило продажби на идеални части от урегулиран поземлен имот съгла...

Решение № 10770 от 16.07.2013 г. по адм. дело № 9709/2012 г.

Предмет на спора e акт за дерегистрация, с който на основание чл. 176, т. 1 от ЗДДС е разпоредено да се прекрати регистрацията по ЗДДС на ООД. С разпоредбата на чл. 176, т. 1 от ЗДДС е дадена възможност на органа по приходите служебно да прекрати ...

Решение № 10935 от 18.07.2013 г. по адм. дело № 1089/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит, начислени лихви и увеличение на финансовия резултат на дружество за 2010 г. При установената материална, техническа и кадрова обезпеченост отразеното в книгата за горива предаване...

Решение № 10984 от 19.07.2013 г. по адм. дело № 679/2013 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за задължителни осигурителни вноски, както следва: за фонд ДОО на основание чл. 6, ал. 8 от КСО за периодите 01.01.2005 г., 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г., 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г.; за фонд Д...

Решение № 11048 от 22.07.2013 г. по адм. дело № 15478/2012 г.

Предмет на спора са определени общо данъчни задължения за ДДС, корпоративен данък (в т.ч. лихви за просрочие на корпоративен данък по ГДД, лихви за авансови вноски за корпоративен данък, лихви върху допълнително установен корпоративен данък), както и...

Решение № 11070 от 23.07.2013 г. по адм. дело № 12350/2012 г.,

Предмет на спора e становище за наличие или липса на основания за прилагане на СИДДО в частта, в която не се освобождават от данък при източника лихви, изплатени на ЕАД. Съгласно чл. 11, ал. 1 от СИДДО между Република България и Кралство Холандия ...

Решение № 11147 от 29.07.2013 г. по адм. дело № 3588/2013 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС ведно с лихви. Съгласно разпоредбата на чл. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 от ЗДДС облагаеми с нулева ставка на ДДС са ВОД, които са налице, когато едновременно са изпълнени следните условия: 1. да е налиц...

Решение № 11181 от 31.07.2013 г. по адм. дело № 11855/2012 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди юни – август 2007 г., януари, юни, август – декември 2008 г., януари – декември 2009 г. и януари – април 2010 г. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 във...

Решение № 11254 от 06.08.2013 г. по адм. дело № 409/2012 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди април, май и юни 2009 г. Процесният случай, предвиден в чл. 100, ал. 1 от ЗДДС като регистрация по избор, е в приложното поле на чл. 74 от същия закон. За да възн...

Решение № 11256 от 06.08.2013 г. по адм. дело № 14564/2012 г.

Предмет на спора e начислен ДДС и лихвата за забава за данъчни периоди януари 2007 г. и септември 2009 г., както и извършено увеличение на декларирания от дружество счетоводен финансов резултат за 2007 г., въз основа на което е определен корпоративен...

Решение № 38 от 24.04.2012 г. по т. д. № 8/2011 г., ТК, I т.о. на ВКС

Установяване несъществуването на обстоятелство, подлежащо на вписване в търговския регистър, не съставлява установяване (доказване) на отрицателен факт, а се провежда чрез оспорване на материализиращите обстоятелството документи, изявления и пр. по р...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 9/2013

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за август 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от скан...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 64 до бр. 68 от 2013 г.

ДВ, бр. 64 от 19.07.2013 г. Народното събрание взе: 1. Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г. 2. Ре...