начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 36, 14 - 20 октомври 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 14 - 20 октомври 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 36/2013

Въпрос: Продължава ли попълването на стария образец трудови книжки ( жълти) до изчерпване на страниците им или при наличие на такава книжка автоматично се издава нова? Отговаря Наталия Скотарова - главен специалист “ТПООУТ” Отговор: Старите трудо...

Министерски съвет бр. 34/2013

Правителството предлага промени в Закона за счетоводството, предизвикано от развитието на информационните технологии. С проекта се предвижда подписът на съставителя на вътрешни документи в предприятията при използване на автоматизирани информационни ...

Установяване на данъците и задължителните осигурителни вноски по ДОПК

Установяването на данъците и задължителните осигурителни вноски, регламентирано в ДОПК, се изразавя във: - предварително установяване - самоначисляване и задължение за внасяне; - установяване на задълженията по декларация, подадена от данъчно-осигу...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 36/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-245/04, решение от 06 април 2006 г. страни: EMAG Handel Eder OHG срещу Finanzlandesdirektion für Kärnten Предмет на спора е определяне мястото на изпълнение при верига от доставк...

Вписване на обезщетение по чл. 331 от КТ

Какъв период трябва да се посочи в трудовата книжка при вписване на обезщетението по чл. 331 от КТ? В съответствие с чл. 331 от КТ работодателят има право със съгласието на работника или служителя да прекрати трудовия договор срещу уговорено между с...

Зачитане на трудов стаж на баба за гледане на внуче в чужбина

При какви условия ще се признае за трудов стаж времето, през което бабата със съгласието на майката гледа внуче в чужбина? В съответствие с чл. 164, ал. 3 от КТ майката може да прекрати ползването на платения отпуск по ал. 1 на същия член и с нейно...

Отлагане ползването на отпуск от учител

Ползването на платените годишни отпуски на учителите се планира през лятната ваканция. В този период един от учителите се разболява и ползва 15 дни отпуск по болест. Губи ли си правото на платения годишен отпуск, тъй като от 14 септември трябва да е ...

Отчитане на субсидии от фонд “Земеделие”

Земеделски производител получава субсидия от фонд “Земеделие” за отглеждане на овощни дръвчета, поетапно изгражда следните ДМА: напоителна система, фотоволтаичен генератор, потопяема помпа и хидрофорна система и тръбен кладенец. В коя сметка да ги ос...

Право на парично обезщетение за майчинство

Искам да задам следния въпрос по повод осигуряване на ЕТ и отпуск за бременност и раждане. Да уточня предварително - въпросът касае само периодът на този вид отпуск, а не времето след изтичане на 410-те дни от отпуска за бременност и раждане. Лице, к...

Право на строеж

Строителна фирма, която не е регистрирана по ДДС, получава право на строеж върху земя от четирима собственици - физически лица, срещу апартаменти. Въпросът ми е - строителят издава ли фактура и как да се отчете това право? Освободена доставка ли е по...

Прекратяване на трудов договор поради неизплатени заплати от предприятие в ликвидация

Работник подава заявление за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ - поради неизплатени две заплати. Отговорът е, че предприятието е закрито, за което лицето не е било уведомено. Как лицето може да си получи дължимите заплати...

Прекратяване на трудов договор с обратна дата

Моля да поясните как ще трябва да процедираме, когато трябва да прекратяваме трудови договори поради съкращаване в щата, когато той е утвърден със стара дата. Например получаваме утвърден щат на 01.09.2013 г., но той е утвърден считано от 01.07.2013 ...

Прекратяване на трудов договор след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Във фирмата работят петима души, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и се налага да бъдат уволнени, тъй като се налага 10% съкращение на щата. Как да се прекратят трудовите договори с тези лица? От 28.01.2012 г. отпад...

Признаване на разход за гориво

Фирмата се намира в точка А, открива обект в точка Б, всекидневно зарежда и носи документи от т. С. Обектите не са търговски, маршрутът се изминава от служител със собствено МПС. Разходите не са за управление в обхвата на чл. 204 т. 3 от ЗКПО. Възмож...

Промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Собственост и право” проф. д-р Венцислав Стоянов разглежда промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот. В “Държавен вестник”, бр. 20 от 2013 г., бяха напра­вени изменения в Търго...

Разпределение на сумите за наложени запори

Служител има наложени три запора върху трудовото възнаграждение, от които единият е за издръжка на дете. На съдията за издръжката се превежда цялата определена месечна сума. Как се разпределя сумата, която трябва да се внесе по останалите два запора?...

В пресата за вас

Oтчитане на инвестиционни имоти

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: При прехвърляне на ДМА в инвестиционен имот може ли при последващо оценяване да бъде избран моделът на цената на придобиване и да продължи начисляването на...

Допустимост издателят на менителница или запис на заповед да прави на поемателя възражения

В бр. 8 от 2013 г. на списание “Търговско и облигационно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира допустимостта издателят на менителница или запис на заповед да прави на поемателя възражения. В няколко свои решения Върховният касацион съд застъпв...

Определяне на данъчна оценка на сервитут

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Централното управление на НАП, разглежда казуса: Може ли да се определи данъчна оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ на право на прокарване (сервитут) на о...

Справочник

Държавен вестник, бр. 88/2013 г.

ДВ, бр. 88 от 8.10.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 224 от 2.10.2013 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на...

Категоризиране на активи по реда на чл. 55 от ЗКПО и определяне на полезен живот съгласно счетоводното законодателство

Фактическа обстановка: Дружеството е придобило дълготраен материален актив (ДМА) сграда/съоръжение - “Монтажен павилион за търговска и обслужваща дейност и навес” чрез възлагане на СМР на външен изпълнител. В построеното заведение дружеството ще изв...

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

Фактическа обстановка: Дружество, регистриран земеделски производител, има предмет на дейност производство на непреработена растителна и животинска продукция. Същото изпълнява общите условия за преотстъпване на корпоративен данък. Дружеството не е б...