Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 36, 14 - 20 октомври 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 14 - 20 октомври 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 36/2013

Въпрос: Продължава ли попълването на стария образец трудови книжки ( жълти) до изчерпване на страниците им или при наличие на такава книжка автоматично се издава нова? Отговаря Наталия Скотарова - главен специалист “ТПООУТ” Отговор: Старите трудови книжки се използват, докато...

Министерски съвет бр. 34/2013

Правителството предлага промени в Закона за счетоводството, предизвикано от развитието на информационните технологии. С проекта се предвижда подписът на съставителя на вътрешни документи в предприятията при използване на автоматизирани информационни системи да се замени с идентиф...

Установяване на данъците и задължителните осигурителни вноски по ДОПК

Установяването на данъците и задължителните осигурителни вноски, регламентирано в ДОПК, се изразавя във: - предварително установяване - самоначисляване и задължение за внасяне; - установяване на задълженията по декларация, подадена от данъчно-осигурително задълженото лице; - у...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 36/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-245/04, решение от 06 април 2006 г. страни: EMAG Handel Eder OHG срещу Finanzlandesdirektion für Kärnten Предмет на спора е определяне мястото на изпълнение при верига от доставки. 1. В своето решение Съдът ...

Вписване на обезщетение по чл. 331 от КТ

Какъв период трябва да се посочи в трудовата книжка при вписване на обезщетението по чл. 331 от КТ? В съответствие с чл. 331 от КТ работодателят има право със съгласието на работника или служителя да прекрати трудовия договор срещу уговорено между страните обезщетение. Изплатени...

Зачитане на трудов стаж на баба за гледане на внуче в чужбина

При какви условия ще се признае за трудов стаж времето, през което бабата със съгласието на майката гледа внуче в чужбина? В съответствие с чл. 164, ал. 3 от КТ майката може да прекрати ползването на платения отпуск по ал. 1 на същия член и с нейно съгласие остатъкът от този от...

Отлагане ползването на отпуск от учител

Ползването на платените годишни отпуски на учителите се планира през лятната ваканция. В този период един от учителите се разболява и ползва 15 дни отпуск по болест. Губи ли си правото на платения годишен отпуск, тъй като от 14 септември трябва да е на работа и не може да ползва ...

Отчитане на субсидии от фонд “Земеделие”

Земеделски производител получава субсидия от фонд “Земеделие” за отглеждане на овощни дръвчета, поетапно изгражда следните ДМА: напоителна система, фотоволтаичен генератор, потопяема помпа и хидрофорна система и тръбен кладенец. В коя сметка да ги осчетоводя и с каква норма да ги...

Право на парично обезщетение за майчинство

Искам да задам следния въпрос по повод осигуряване на ЕТ и отпуск за бременност и раждане. Да уточня предварително - въпросът касае само периодът на този вид отпуск, а не времето след изтичане на 410-те дни от отпуска за бременност и раждане. Лице, което е в отпуск за бременност ...

Право на строеж

Строителна фирма, която не е регистрирана по ДДС, получава право на строеж върху земя от четирима собственици - физически лица, срещу апартаменти. Въпросът ми е - строителят издава ли фактура и как да се отчете това право? Освободена доставка ли е по чл. 45, ал. 2; облагаем оборо...

Прекратяване на трудов договор поради неизплатени заплати от предприятие в ликвидация

Работник подава заявление за прекратяване на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ - поради неизплатени две заплати. Отговорът е, че предприятието е закрито, за което лицето не е било уведомено. Как лицето може да си получи дължимите заплати и обезщетенията по КТ? При ...

Прекратяване на трудов договор с обратна дата

Моля да поясните как ще трябва да процедираме, когато трябва да прекратяваме трудови договори поради съкращаване в щата, когато той е утвърден със стара дата. Например получаваме утвърден щат на 01.09.2013 г., но той е утвърден считано от 01.07.2013 г. По принцип в трудовото з...

Прекратяване на трудов договор след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Във фирмата работят петима души, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и се налага да бъдат уволнени, тъй като се налага 10% съкращение на щата. Как да се прекратят трудовите договори с тези лица? От 28.01.2012 г. отпадна правото на работодателя да ...

Признаване на разход за гориво

Фирмата се намира в точка А, открива обект в точка Б, всекидневно зарежда и носи документи от т. С. Обектите не са търговски, маршрутът се изминава от служител със собствено МПС. Разходите не са за управление в обхвата на чл. 204 т. 3 от ЗКПО. Възможно ли е горивото да се осребря...

Промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Собственост и право” проф. д-р Венцислав Стоянов разглежда промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот. В “Държавен вестник”, бр. 20 от 2013 г., бяха напра­вени изменения в Търговския закон (ТЗ) в материя­та,...

Разпределение на сумите за наложени запори

Служител има наложени три запора върху трудовото възнаграждение, от които единият е за издръжка на дете. На съдията за издръжката се превежда цялата определена месечна сума. Как се разпределя сумата, която трябва да се внесе по останалите два запора? В съответствие с чл. 272, а...

В пресата за вас

Oтчитане на инвестиционни имоти

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: При прехвърляне на ДМА в инвестиционен имот може ли при последващо оценяване да бъде избран моделът на цената на придобиване и да продължи начисляването на амортизация на актива? Притес...

Допустимост издателят на менителница или запис на заповед да прави на поемателя възражения

В бр. 8 от 2013 г. на списание “Търговско и облигационно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира допустимостта издателят на менителница или запис на заповед да прави на поемателя възражения. В няколко свои решения Върховният касацион съд застъпва становището, че менителницат...

Определяне на данъчна оценка на сервитут

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Централното управление на НАП, разглежда казуса: Може ли да се определи данъчна оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ на право на прокарване (сервитут) на отклонения от общи мрежи и съор...

Справочник

Държавен вестник, бр. 88/2013 г.

ДВ, бр. 88 от 8.10.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 224 от 2.10.2013 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, приета с Постан...

Категоризиране на активи по реда на чл. 55 от ЗКПО и определяне на полезен живот съгласно счетоводното законодателство

Фактическа обстановка: Дружеството е придобило дълготраен материален актив (ДМА) сграда/съоръжение - “Монтажен павилион за търговска и обслужваща дейност и навес” чрез възлагане на СМР на външен изпълнител. В построеното заведение дружеството ще извършва една от основните си дей...

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

Фактическа обстановка: Дружество, регистриран земеделски производител, има предмет на дейност производство на непреработена растителна и животинска продукция. Същото изпълнява общите условия за преотстъпване на корпоративен данък. Дружеството не е бенефициент на финансова помощ ...