Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2013 г.
Писма и указания

№ 94-00-114 от 09.05.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производител без подновена регистрация в Областна дирекция “Земеделие”

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- гр. Х, с вх. № ……….. от 09.05.2013 г., ви уведомяваме за следното: Фактическа обстановка: В писмото си пишете, че сте регистрирана като земеделски произв...

Писма на министерства и ведомства

№ 20-19-45 от 10.06.2013 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ

В отговор на направено от вас запитване с вх. № …/10.06.2013 г. при Дирекция ОДОП - … ви уведомяваме за следното: Описвате в запитването, че с експертно решение на ТЕЛК от 19.02.2013 г. сте освидетелстван, като ви е определена 99% неработоспособност...

№ 23-29-41 от 26.06.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила от 01.01.2006 г. (Наредба № Н-8 от 2005 г.)

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-29-41 от 26.04.2013 г., препратено от ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” относно прилагане разпоредбите на Данъчно-осигурителния...

№ 24-34-158 от 23.07.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Във ваше запитване, препратено по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-34-158/25.10.2012 г., е изложено следното: Българско дружество е посредник в тристранна операция с италианско дружество – ...

№ 24-34-54 от 16.07.2013 г. ОТНОСНО: Начисляване на данък върху добавената стойност на основание чл. 86 във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 1 от ЗДДС за получена доставка на природен газ, който същевременно е предмет и на внос на територията на страната

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-54/27.05.2013 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е установено на територията на страната, регистрирано по ЗДДС и е търговец на природен газ по смисъла на § 1, т. 27 от допълни...

№ 26-С-173 от 21.06.2013 г. ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа на насрещните доставки по договор за предоставяне на концесия за услуга между община …….. и “А”

Във ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. № 07-00-9/05.06.2013 г. и вх. № 26-С-173/11.06.2013 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията...

№ 3-2060 от 23.07.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване членовете на общинската избирателна комисия (ОИК) и секционните изборни комисии (СИК) за периода на произвеждане на референдум

Съгласно изложената фактическа обстановка на заседание на Общинския съвет на община ……… с Решение № …/………... е определена датата ………… за произвеждане на местен референдум за две населени места - с. ………… и с. ………. Със същото решение са утвърдени необх...

№ 3-2144 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходите за транспорт, извършени на основание чл. 27 и чл. 62 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването ПГ „X” получава средства по реда на чл. 27 и 62 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. за транспортни разноски на учител от местоживеенето ...

№ 3-2146 от 02.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейността на физическо лице - регистриран земеделски производител, включително и в качеството му на едноличен търговец

Според изложеното в запитването ЕТ „А” има дейност търговия с безалкохолни и алкохолни напитки, кафе, цигари, като за целта стопанисва помещение - кафе бар. През 2010 г. физическото лице е регистрирано по ЗДДС, като идентификационният номер за целите...

№ 50-00-8 от 12.07.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 48, ал. 1, т. 1, б. „а” ЗМДТ

В отговор на поставените въпроси относно правната същност на договора, сключен между ..............., по силата на който дружеството предоставя безвъзмездно лицензи, предоставящи право на ползване на програмния продукт .........., и по-конкретно пред...

№ 62-00-3 от 30.07.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга, свързана със съхранението на тленни останки в хладилна камера в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 62-00-3/16. 03. 2012 г. относно данъчното третиране на доставка на услуга, свързана със съхранението на тленни останки в хладилна камер...

№ 94-00-208 от 24.07.2013 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване на чужденец – гражданин на Украйна, който има разрешение за продължително пребиваване в България

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………… от 24.07.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка вие сте с украинско гражданство и имате разрешение за продължите...

№ М-24-31-24 от 20.05.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмо, изпратено по повод извършване на ревизия в ЦУ на НАП с вх. № М-24-31-24/04. 03. 2013 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството (ревизираното лице) е вписано в търговския регистър на 28.06.2010 г. с основна дейност - ...

№ М-24-31-32 от 06.06.2013 г. ОТНОСНО: Счетоводно отчитане на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и прилагане на чл. 53, ал. 1 от същия закон

В Централното управление на Национална агенция за приходите е постъпило ваше писмено запитване, заведено с вх. № М-24-31-32/28.03.2013 г., в което посочвате, че дружеството инвестира преотстъпен корпоративен данък в придобиването на дълготрайни матер...

№ М-26-Н-48 от 16.07.2013 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по договори за лизинг с предмет леки автомобили, както и във връзка с разходите, свързани с тяхната експлоатация съгласно разпоредбите на ЗДДС

Във ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №………………. е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС лице, е с предмет на дейност товарен автомоби...

Анотации

Данъчно третиране на ДМА с двойно предназначение

В бр. 5 от 2013 г. на сп. „Счетоводство +” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Физическо лице – ЕТ, притежава двуетажна къща, която не е включена като актив в патримониума на предприятието му. В качеството си на търговец лицет...

ДДС при прекратени договори за продажби на изплащане

В бр. 11/2013 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева – данъчен консултант разглежда следния казус: Сключен е договор за продажба на вещ на стойност 12 000 лв. (без ДДС), която следва да бъде изплатена на 12 равни месечни вноски с включено в...

Заместник по смисъла на чл. 259 от КТ

В бр. 20 от 2013 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров – д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Трябва ли да се счита за заместник на отсъстващ ръководител служител, на който задължението за заместване не е посочено в длъжностното наименование, а в д...

Издаване на формуляр А1

Въпрос: В бр. 8 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Сръбски гражданин е собственик и управител на ЕООД в България. ЕООД-то има сключен договор за строително-монтажни работи в Германия. Сръб...

Изискванията за равенство и недискриминация при заплащането на труда се отнасят и за допълнителните възнаграждения

В бр. 10/2013 г. на сп. „Труд и право”, Ася Тонева – изпълнителен секретар на КНСБ разглежда следния казус: Служителки в държавна агенция работят там още преди 2007 г., т.е. преди да се приеме Наредбата за структурата и организацията на работната зап...

Компенсиране на положения извънреден труд с почивка

В бр. 10 на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: Има ли работодателят право да компенсира с три дни допълнителен платен отпуск положения през трите месеца на сумарно отчитане общо 22 часа извънреден труд? При сумирано...

Облагане на отпадъци и резервни части по ЗДДС

В бр. 10/2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Мая Жотева – данъчен консултант разглежда селдния казус: Фирма е регистрирана по ЗДДС и е извършвала дейност – изкупуване на черни и цветни метали. При изкупуване на отпадъците си е самоначисляв...

Облагане на транспортни разходи, които не са изрично определени за отсечките с различен режим на облагане

В бр. 10 от 2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС българска фирма внася стока от Турция, която се обмитява на митническия пункт на границата. Крайното местоназначение ...

Определяне на данъчната основа за целите на ЗДДС при продажба на недвижим имот

В бр. 8/2013 г. на сп. „Данъчна практика”,Лиляна Панева – данъчен консултант разглежда следния казус: Дружество притежава апартамент, който иска да продаде на цена X лв. Данъчната оценка на апартамента обаче е по-висока от тази цена. Върху коя сума щ...

Определяне на текущия месец за целите на чл. 92, ал. 3 ЗДДС

В бр. 10/2013 г. сп. „Счетоводство, данъци и право”, Калина Златанова – данъчен консултант разглежда следния казус: През март 2013 г. е извършен износ на стоки към лице от трета страна. Износът е на голяма стойност и ако при определянето на съотношен...

Право на данъчен кредит за покупка на апартамент

За „Експертис”, д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор отговаря на следния въпрос: Регистрирана фирма по ЗДДС има намерение да закупи апартамент - ново строителство, който ще използва за офис и евентуално част от него ще отдава под наем за офис на друга...

Предизвестие по срочен договор, преминал в безсрочен

В бр. 20 на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: В срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ е предвиден срок на предизвестие 3 месеца. Впоследствие се установява, че договорът не отговаря на условията по КТ и на осн...

Префактуриране на кредитно известие

За „Експертис”, д-р Али Вейсел - д.е.с., рег. одитор отговаря на следния въпрос: Фирма, която отдава под наем офиси, всеки месец префактурира консумативите (вода, ел. енергия и топл. енергия) за тези офиси на наемателите си. Този месец от 'Софийска ...

Приспадане и възстановяване на ДДС

В бр. 10/2013 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Калина Златанова – данъчен консултант разглежда следния казус: За данъчен период януари 2013 г. като резултат за периода е налице данък за възстановяване в размер на 50 000 лв., за февруари резул...

Сключване на допълнителен трудов договор

В бр. 10 на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: Възможно ли е при основен трудов договор за 8 часа при същия работодател да се сключи договор за допълнителен труд за 4-те съботи в месеца и трябва ли да се заплаща изв...

Третиране по ЗДДС и ЗКПО на откраднат актив

За „Експертис”, д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор отговаря на следния въпрос: Откраднат е камион с ремарке на 02.09.2013 г. от транспортна фирма, която е закупила същите през октомври 2009 г. Следва ли да се начисли ДДС на камиона и ремаркето въз ...

Третиране по ЗДДС на наемна услуга, плащането по която е получено преди регистрацията по този закон

В бр. 8 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма, нерегистрирана по ДДС, получава наем за помещение съгласно договор за 24 месеца. След превода на сумата фирмата се регистрира по ДДС. След...

Справочник

Държавен вестник, бр. 91 - 95/2013 г.

ДВ, бр. 91 от 18.10.2013 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химичес­ките оръжия относно привилегиите...

НАП следи рискови стоки по границата

Мониторинг на движението на рискови стоки на територията на България започва НАП от 1 януари 2014 г. За това ще отговаря бъдещата дирекция “Фискален контрол”. Работата на инспекторите в звеното ще е основно свързана с физически и документален контрол...

НОИ пуска четири нови е-услуги за осигурените лица

От 18 октомври 2013 г. Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка на електронните услуги, предлагани през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). В онлайн пространството вече са активни четири нови е-услуги, насочени към ос...

Справочна информация бр. 21/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 24 октомври - 6 ноември 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...

Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати

В сила от 28.10.2011 г. Приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. Обн., ДВ, бр. 84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 20 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г. (Продължение от бр. 20) ааа) за територии на НКЦ д...

Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (загл. изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., загл. доп., ДВ, бр. 2 от 1997 г., загл. изм., ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., загл. изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

Обн., ДВ, бр. 71 от 1 септември 1992 г., изм., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 1992 г., изм., ДВ, бр. 32 от 16 април 1993 г., изм., ДВ, бр. 64 от 27 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 45 от 3 юни 1994 г., изм., ДВ, бр. 61 от 28 юли 1994 г., изм., ДВ, бр. 15 от 20 ф...