Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 24, 16 - 31 декември 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2013 г.
Писма и указания

№ 12-215 от 02.09.2013 г. ОТНОСНО: Всеки родител може да ползва до 5 месеца от неплатения отпуск на другия родител до навършване на 8-годишна възраст на детето с негово съгласие и ако и двамата родители работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка

Съгласно чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 u чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите) при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване...

№ 2-509 от 11.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране и осигуряване при извършване на дейност, свързана с изследване и оценяване на потребителското обслужване

Отправили сте писмено запитване до НАП. В запитването сте описали следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството ви е свързана с извършване на изследвания и измервания за оценяване на потребителското обслужване. Основният метод, кой...

№ 20-08-78 от 01.10.2013 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване на чужденец – гражданин на Украйна, който има разрешение за продължително пребиваване в България

Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОДОП” – гр. …………. с вх. № …………….. от 01.10.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка съпругата ви е с украинско гражданство и има разрешение за пр...

№ 26-646 от 29.08.2013 г. ОТНОСНО: Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение

Съгласно чл. III от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство),...

№ 3-1612 от 11.06.2013 г. ОТНОСНО: Определяне на облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане на реализирани приходи съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването ПГГСД „…….” - гр. Т, е държавно училище, финансирано от МЗХ. Гимназията е реализирала приходи от следните дейности: - наем на общежитие, в което са настанени само ученици на гимназията. Директорът определя със заповед ...

№ 3-1729 от 21.06.2013 г. ОТНОСНО: Третиране на получена сума за дейност от минали години съгласно данъчното и осигурително законодателство

Според изложеното в запитването лицето упражнява дейност като адвокат и е член на АК – гр. Л. На 21.05.2013 г. е получило по банков път сума в размер на 49 850.00 лв. от „…………” ЕАД (в ликвидация). Получената сума е сбор от дължими суми по повод на пр...

№ 461 от 15.04.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на ЗДДС при замяна на актив срещу дълг

В писмено запитване, постъпило в деловодството на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……….. с вх. № …………...2013 г., сте посочили, че дружеството ви ще извърши замяна на актив срещу дълг (несходни активи). Активът е собствен на дружес...

№ 91-01-293 от 14.12.2013 г. ОТНОСНО: Подаване и коригиране на данни за времето до 1 януари 2000 г.

На основание чл. 5, ал. 6, изречение последно от КСО данните по ал. 4 се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите. На това основание се ползват данните, подадени за лицата за целия период след 1 януари 1997 г...

№ 94-2104 от 26.08.2013 г. ОТНОСНО: По-високи размери на работните заплати в стопанския сектор, отчитайки състоянието на отрасъла или бранша, и на стойността на храната и/или добавките към нея могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор. За транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно могат да се използват средствата за социално-битовото и културното обслужване

Трудовото възнаграждение на всички, които работят по трудово правоотношение независимо от формата на собственост, се определя по договаряне между двете страни при възникване на трудовото правоотношение. По-високи размери на работните заплати в стопан...

№ 94-3375 от 12.09.2013 г. ОТНОСНО: Държавният служител има право да ползва отпуски за обучение при условия, по ред и в размери, предвидени в Кодекса на труда

Съгласно чл. 66 от Закона за държавния служител (ЗДСл) държавният служител има право да ползва и отпуски за обучение при условия, по ред и в размери, предвидени в чл. 169 - 171а от Кодекса на труда. Разпоредбата на чл. 169 от Кодекса на труда (КТ) у...

№ 94-3795 от 16.10.2013 г. ОТНОСНО: Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработеното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време

Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата u организацията на работната заплата допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължител...

№ 96-00-282 от 02.07.2013 г.ОТНОСНО: Определяне на основната икономическа дейност на дружество, спрямо което е открито производство по ликвидация

В отговор на ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………/02.07.2013 г., ви уведомяваме за следното: Фактическа обстановка: Търговско дружество (ООД), което от вписването му в Търговския регист...

№ УК-3 от 09.12.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с последователността на погасяване на публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите

УКАЗАНИЕ С „Държавен вестник”, брой 98 от 12.11.2013 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който е изменен редът на погасяване на публични задължения, установявани от Националната агенция за ...

Анотации

Изчисляване на график за работа спрямо сумирано работно време

В бр. 9/2013 г. на сп. „Актив”, бр. 9/2013 г., Гошо Мушкаров, д-р по икономика разисква следния казус: Ако е въведен тримесечен период на сумирано отчитане на работното време, трябва ли графикът за работа да бъде също тримесечен, или може да бъде на ...

Класифициране на различните лизингови договори

В бр. 10/2013 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право",Галя Георгиева, докторант в СА „Д. А. Ценов” – Свищов разглежда следния казус: По какъв начин можем да класифицираме различните лизингови договори, които попадат във и съответно не попадат в обхв...

Назначаване на управител в ООД

В бр. 11/2013 г. на сп. „Труд и право”, Величка Микова, юрист разглежда следния казус: Преди месец регистрирах фирма на мое име - дружество с ограничена отговорност. Как трябва да назнача управителя на дружеството? Трябва ли да сключа с него трудов д...

Начисляване на ДДС върху фактура на държава извън ЕС

В бр. 11/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС, търгува на едро с медицински изделия, закупувани от държави – членки на ЕС. В момента дружеството к...

Начисляване на ДДС за горива заредени в ЕС

В бр. 10/2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Калина Златанова, данъчен консултант разглежда следния въпрос: Дружеството ни извършва международен транспорт на стоки. За зареденото количество гориво в страни от Европейския съюз ни издават фа...

Ненормиран работен ден и извънреден труд

В бр. 10/2013 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика разглежда следния казус: Техник работи на ненормиран работен ден, който се компенсира с 5 дни допълнителна платена отпуска. Има ли работодателят право да разпорежда работа в събота и не...

Осигуряване на съдружници граждани на страна от ЕС

В бр. 22/2013 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване разглежда следния казус: Регистрирано е в РБългария дружество с ограничена отговорност с трима съдружници - граждани на страна от ЕС. Притежаваме документ, от който е ви...

Отчитане на ДДС при продажба на имот в обхвата на чл. 45 от ЗДДС

В бр. 11/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор разисква следния казус: Нерегистрирана по ЗДДС българска фирма продава стара сграда и прилежащ терен, закупени преди 8 години. Ще участва ли сумата от продажб...

Отчитане на дяловете в ООД

В бр. 11/2013 г. на сп. „Актив”, Проф. д-р Стоян Дурин разглежда следния казус: Как се отчитат дяловете на съдружник при напускането му на ООД? Дружествените дялове обикновено се формират с парични вноски, което се осчетоводява по следния начин: Дт с...

Последваща оценка на нетекущите материални активи

В бр. 10/2013 г. в сп. „Счетоводство, данъци и право”, Галя Георгиева, докторант към СА „Д. А. Ценов” – Свищов разисква следния казус: Как се извършва последваща оценяване на нетекущите материални активи по модела на преоценката? Преоценките не са з...

Прекратяване на осигуряване при пенсионране

В бр. 11/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист разисква следния казус: Кога е необходимо прекратяване на осигуряването при пенсиониране и кога не е? Категории осигурени лица, за които е необходимо прекратяване на осигур...

Справочник

Държавен вестник брой 105 - 108/2013 г.

ДВ, бр. 105 от 6.12.2013 г. Министерски съвет Постановление № 269 от 29 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в...

Информация за кандидатстване по държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ І. Изисквания към кандидатите Съгласно нотифицираната държавна помощ е задължително: - да са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане н...

Нов регламент за защитата на правата върху интелектуалната собственост

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ „АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ” От 01.01.2014 г. ще се прилага нов регламент относно защитата на правата върху интелектуалната собственост. Новият Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защи...

Обезщетения за временна неработоспособност

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Кой има право на парично обезщетение за временна неработоспособност? - Право на парично обезщетение имат осигурените за общо заболяване и майчинство, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж з...

Справочна информация бр. 24/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 18 декември 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...