начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2014 г.
Писма и указания

№ 20-08-7 от 15.01.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на вземане

Във връзка с постъпило запитване вх. № …/15.01.2014 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, ви уведомяваме: В запитването е посочено, че дружеството има вземане по фактури. Съгласно изложената фактическа обстановка дружеството длъжник...

№ 20-19-3 от 13.01.2014 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ” за самоосигуряващо се лице, член на осигурителна каса

Във връзка с ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … с вх. № ... от 13.01.2014 г., ви уведомяваме за следното: В писмото сочите, че Осигурителната каса, която представлявате разполага...

№ 20-21-10 от 14.01.2014 г. ОТНОСНО: Облагане на доход от комисионна, получен от местно физическо лице

Във връзка с постъпило запитване вх. № …/14.01.2014г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, ви уведомяваме: В запитването е посочено, че сте местно лице за България и работите по трудов договор. Сключили сте договор с австрийско дружес...

№ 20-21-210 от 04.12.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на лице упражняващо свободна професия

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. ... с вх. № ... от 04.12.2013 г., ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: Пенсион...

№ 21-21-211 от 04.12.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС и ЗКПО във връзка с дейност изкупуване на бракувани леки автомобили, които подлежат на износ за трета страна

С писмено запитване, постъпило с вх. № …/04.12.2013 г. в Дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка: Основна дейност на дружество е изкупуване от физически лица на бракувани леки автомобили, които ще бъдат изнасяни за трета страна. Друже...

№ 3-263 от 30.01.2014 г. ОТНОСНО: Подаване на документи и възстановяване на здравноосигурителни права

Според изложеното в запитването, на 30.11.2006 г. в ТД на НАП лице е подало заявление, че ще пребивава в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. На 04.08.2013 г. лицето се е завърнало в страната окончателно. Пребивавало е в Италия и е ...

№ 94-00-12 от 15.01.2014 г. ОТНОСНО: Облагане на доходи от продажба на акции

В отговор на направеното от вас запитване вх. № … от 15.01.2014 г. при Дирекция ОДОП - …, изразяваме следното становище по изложената фактическа обстановка: Описана фактическа обстановка: В запитването сте посочили, че притежавате … броя акции, закуп...

№ 94-00-4 от 07.01.2014 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на данък по чл. 48 ЗДДФЛ от физическо лице – земеделски производител, регистрирано по ЗДДС

Във връзка с постъпило запитване вх. № 07.01.2014 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, ви уведомяваме: В запитването е посочено, че упражнявате дейност като земеделски производител, регистриран сте по ЗДДС, произвеждате и продавате...

Анотации

Данъчна основа при бартер, услуги по везвъзмезво придобиване на наети активи и дерегистрация

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 12/2013 г., Ивайло Кондарев, данъчен консултант отговаря на въпроса: Какви са основните промени в данъчната основа на доставките при бартер, услугите по безвъзмездно подобрение на наети активи, дерегистрация?...

Здравно осигуряване на лице назначено по граждански договор

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2013 г., Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на въпроса: Трябва ли да бъде здравно осигурено лице, което в момента получава обезщетение от бюрото по труда и ще бъде назначено на работа с граждански...

ЗОП като пречки за участие в процедурата

В сп. „Търговско и облигационно право”, бр. 1/2014 г.,Мариана Кацарова, експерт- юрист отговаря на въпроса: Кои са обстоятелствата от Закона за обществени поръчки като пречки за участие в процедурата съгласно чл. 47, ал. 1? В чл. 47 са предвидени по...

Инвентаризация на активите и пасивите в предприятието

В Сп. „Актив” бр. 12/ 2013 г.,Наталия Чернева, началник отдел „Счетоводно законодателство”, дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите отговаря на въпроса: Какъв е редът и начинът за извършване на инвентаризация на активите и пасивите на...

Местоизпълнение на доставка на услуги

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2014 г., Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество е регистрирано по ДДС в България. Получава фактура за извършена услуга от фирма, която не е регистрирана по ДДС и е установена на тер...

Основание за неначисляване на ДДС

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2014 г., Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, дава пример за неначисляване на ДДС. Фирма издава фактура за предоставяне на услуги по електронен път на получателя, който е установен или има постоянен адрес и...

Основни акценти в Закона за държавния бюджет през 2014

Сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/ 2014 г., Веселка Донкова, финансов експерт представя кои са основните акценти в Закона за държавния бюджет през 2014 година. Бихме могли да акцентираме върху това, че е въведен специален режим на касова отче...

Осчетоводяване на нетекущи активи по реда на МСФО

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/ 2014 г.,Доц. д-р Бойка Брезова, д.е.с., регистриран одитор ще даде насоки за счетоводното отчитане на ефекта от закриване на дейността, като ги илюстрираме с конкретен пример. Предприятие, което прилага М...

Отпуск при осиновяване на дете

В сп. „Бюлетин по труда”, бр. 1/2014 г.,Петя Малакова, главен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” - МТСП представя новият вид отпуск при осиновяване на дете. На 20.11.2013 г. Народното събрание прие Закон за ...

Отчитане и представяне на разходите за материали

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2013 г., Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и представянето на разходите за материали? За отчитане на разходите за материали предприятията обикновено изп...

Пенсионирането през 2014 г.

В сп. „Бюлетин по труда”, бр. 1/2014 г., Петя Малакова, главен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” - МТСП представя условията за пенсиониране през 2014 г. Те са: - Право на пенсия за осигурителен стаж и възрас...

Последваща оценка на активите и пасивите на предприятието

В Сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/ 2014 г.,Д-р Иван Златков, д.е.с., регистриран одитор отговаря на въпроса: Каква е последващата оценка на активите и пасивите на предприятието? За дълготрайните материални и нематериални активи в НСФОМСП с...

Прекратяване на договор за изпитване

Във в. „Актив”, бр. 2/2014 г., Гошо Мушкаров, д - р по икономика, разглежда следния казус: Назначен съм по чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 70 от КТ с 6 месечен срок на изпитване. Не е посочено в чия полза е изпитването, но е написано че дължа едномесе...

Промени в ЗАДС свързани със ставката на природния газ

В сп. „Актив”, бр. 1/2014 г., доц. Любка Ценова, доктор по данъчно право, отговаря а следния въпрос: Какви са основните промени в закона за акцизите и данъчните складове свързани със ставката на природния газ и на тежките говирва? Направените измене...

Промени въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр. 1/2014 г., доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант отговаря на въпроса: Кои са промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ? Всички промени са насочени към прецизиране и редактира...

Резултати от инвентаризация по разпоредбите на ЗКПО И ЗДДС

Във в. „Актив”, бр. 24/ 2013 г., Анастасия Матова – Головина, дипломиран експерт - счетоводител, дава разяснения по отношение резултатите от инвентаризация по съгласно разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС. Според законовите разпоредби чл. 28, ал. 1 от ЗКПО, ...

Срочен трудов договор

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 13/2013 г., Красимира Атанасова, юрист,ни дава конкретен пример за срочния трудов договор Детска учителка е пенсионер от две години. На 16.01.2013 г. е назначена на срочен трудов договор в едно ОДЗ до 31.05.2013 г...

Сумирано изчисляване на работно време

Във в. „Актив”, бр. 2/ 2014 г., Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: При въведен шестмесечен период на сумиране на работното време включват ли се в базата работни дни, които трябва да се отработват и съответните официални празниц...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2014 г.

До 10.03.2014 г. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цен...

Държавен вестник бр. 4 от 2014 г.

ДВ, бр. 11 от 7.2.2014 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за електронните съобщения Закон за изменение на Закона за автомобилните превози Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупци...

Комисията представи предложение относно клонирането на животни и новите храни

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Европейската комисия прие през декември 2013г. три проекта на законодателни актове относно клонирането на животни и новите храни, с които ще се гарантира правната сигурност в този сектор. С две от предложенията ...

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

И през 2014 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Условието е да се подаде годишна данъчна декларация, към която да се приложи документ...

НЗОК ще осигури средства за заплащане на дейностите за асистирана репродукция, започнали през миналата година

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК), на свое редовно заседание на 17 февруари т.г., реши да бъдат освободени средства по параграф „Резерв, включително за непре...

Нови Регламенти относно насоките за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и относно създаването на Механизъм за свързване на Европа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРНАСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА На 20.12.2013 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година...

От 1 февруари има промени при подаване на ДДС документите и декларациите образец № 1 и образец № 6

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 1 февруари 2014 г. за подаване на справките-декларации и дневниците по ДДС се използва нов формат на файловете, а двете осигурителни декларации – образец № 1 и образец № 6, трябва да се подават е...

Рейтинговата агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България "BBB /BBB" в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd. потвърди дългосрочния кредитен рейтинг "BBB-/ВВВ" на България съответно в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива. Краткосрочният кредите...

Справочна информация бр. 4/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 17 февруари 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...