начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 9, 3 - 9 март 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 3 - 9 март 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.9/2014 г.

С промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се дава право на длъжника да заяви вида на задълженията, които иска да погаси, когато не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, установявани от НАП, до започване на п...

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2014 г.

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове са направени със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС (обн., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.). Основните изменения са свързани с промяна на някои акцизни ставки и със създаването на нови разпоредби...

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 9/2014

Въпрос: Тъй като не съм работила в България досега, а само в чужбина, в страна от ЕС (една година), как мога да удостоверя стажа си придобит в чужбина, за да мога да си взема отпуск в България? Отговаря Наталия Скотарова - главен специалист “ТПООУТ” ...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на работещ пенсионер

Има ли работодателят право да не заплаща процент прослужено време на работещите пенсионери? Трудовото законодателство не допуска дискриминация по редица признаци, в това число по отношение възрастта, придобитото и използваното право на пенсия и пр. ...

Определяне на справедливата стойност на финансовите инструменти

А. За предприятията, прилагащи МСС, определянето (оценките) на справедливата стойност на финансовите активи и пасиви следва да се извършва в съответствие с МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност (в сила от 01.01.2013 г.), а не съгласно МСС 39, как...

Отдаване под наем на превозни средства

Българска фирма - ДЗЛ, наема дългосрочно за период от 1 година въздухоплавателно средство срещу наем за основната си дейност (транспорт) от чужда фирма, установена в Австрия. Какво е данъчното третиране по ЗДДС? За определяне данъчното третиране на ...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по чл. 92 от ЗКПО и определяне на корпоративния данък за 2013 г.

I. Изисквания към данъчно задължените лица за попълване и подаване на декларацията по чл. 92 от ЗКПО Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и...

Третиране по ЗДДФЛ на еднократна помощ, предоставена от работодателя при раждане на дете

Моля да изясните от данъчно-осигурителна гледна точка еднократна помощ, предоставена от работодател за сметка на социалните разходи при раждане на дете в размер на 2400 лева, преведени по банков път, и по-конкретно: 1. Дали са необлагаеми по ЗДДФЛ по...

В пресата за вас

Отчитане на приходи при договаряне на ограничено право на връщане

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на приходи при договаряне на ограничено право на връщане. В случаите на сделки по доставка на стоки, при които е договорено ограничение по отношение вр...

Отчитане на разходите и приходите по данъци

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира отчитането на разходите и приходите по данъци. Според автора при всяка възможност трябва да се осигурява счетоводна информация за процеси, факти и съ...

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания и данъчно третиране на задължения

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в ЗКПО и в частност признаването на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания и данъчното третиране на задълженията. ...

Пример във връзка с новите изисквания за равнение на данните по декларации № 1 и № 6

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Човешките ресурси на предприятието” Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, разглежда новите изисквания за равнение на данните по декларации № 1 и № 6. Пример: Осигурител подава за месец януари 2014 г. три броя д...

Пример за счетоводно отчитане на разходите за материали

В бр. 13 от 2013 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за счетоводно отчитане и представяне на разходите за материали. Пример: През месец декември 2013 година в “Робинзон” АД са извършени следните стопански опера...

Промени в размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд

В бр. 1 от 2014 г . сп. “Труд и право” доц. д-р Бисер Петков, управител на НОИ, разглежда промените в условията за придобиване на права и размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд през 2014 г. При изпълнение на реглам...

Указанията на МФ за извършване на преглед за обезценка на ДМА в бюджетните предприятия

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Мария Цветанова, ръководител на звено в Сметната палата, коментира указанията на МФ за извършване на преглед за обезценка на дълготрайните материални активи веднъж на две години. Съгласно т. 36.1 от ДДС № 2...

Справочник

Държавен вестник бр. 9/2014 г.

ДВ, бр. 16 от 25.02.2014 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Правителството прие: 1. Постановление № 27 от 19.02.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. з...

Промени в плащането на данъчните и осигурителните задължения от началото на март 2014 г.

Във връзка с решение на Конституционния съд, с което текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс бяха обявени за противоречащи на Конституцията, Народното събрание прие промени в ДОПК, според които от началото на март 2014 г. плащанията на з...

Справочна информация бр. 9/2014

Централни валутни курсове за периода 24.02.2014 г. - 28.02.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 20...