Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 3, Март 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2014 г.
Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 деке...

Коментар на експерта

Важни моменти при преобразуването на дружества по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

Преобразуването на дружества по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) представлява специфичен режим на преобразуване. Приложното му поле обхваща следните видове преобразуване на търговски дружества: - вливане (чл. 126 от ЗКПО); -...

Отчитане на задълженията на бюджетните предприятия по активирани гаранции и на задълженията за получени заеми

1. Отчитане на задълженията по активирани гаранции В редица случаи бюджетни предприятия (предимно министерства, централни ведомства и общини) поемат гаранции за изплащане на задължения на други страни пред банки и други финансови институции. Докато т...

Промени в Закона за местните данъци и такси за 2014 г.

Промените в Закона за местните данъци и такси са направени със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (обн., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.). Основните промени са свързани с промяна на реда за ползване на данъчни облекчения при облагане с данък върх...

Промени и нови разпоредби от 1 януари 2014 г. при паричните обезщетения за майчинство

В „Държавен вестник”, брой 106 от 10.12.2013 г., е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2014 г. С § 4 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на закона, в сила от 1 януари 2014 г., са направени изменен...

Въпроси и отговори от практиката

Давностен срок за вземания за наеми, лихви и други периодични плащания

Въпрос: Фирмата ни има просрочени задължения за наем, префактурирани разходи за ток, вода и телефон към друга фирма, която е държавна. Издадените ни фактури са от 2010 г. и към момента са изминали 3 (три) години от възникване на задълженията. Съгласн...

Отчитане на преки разходи за придобиване на ДМА

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, има сключен предварителен договор за покупка на имот – УПИ без акт 16, със строителна фирма, изграждаща обекта. По предварителния договор има извършено авансово плащане, което е процентно съотношение от крайната це...

Плащане на авансови вноски

Въпрос: Дружество, което е прогнозирало много голяма данъчна печалба за 2013 г. и е внесло авансовите вноски, но реално печалбата ще бъде по-малка. Може ли авансовите вноски да се считат за платени за следваща година, или задължително трябва да се по...

Счетоводно отчитане на дарение, направено на бюджетно предприятие

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ЗДДС, ще прави дарение на бюджетно предприятие по смисъла на ЗСч. Дарението ще бъде извършено в натура. Трябва ли дарителят да издаде фактура към получателя на дарението и ако да, кое е осно...

Счетоводно представяне на безвъзмездната финансова помощ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Въпрос: Фирмата ни сключи договор за безвъздмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Моля да ни бъде разяснено как да се осчетоводят получените средства и тяхното изразходване. Отговор: От въпроса не става ясно ...

Третиране на доход от полагане на личен труд на съдружник

Въпрос: Съдружник в ООД се самоосигурява върху 420,00 лв. за всички осигурителни случаи. По съдебно решение той е и управител на ООД-то, но няма определено възнаграждение и не получава такова за тази си дейност. Ако на съдружника се начисли възнаграж...

Удържане на данък при източника

Въпрос: Италианската телевизия РАИ предоставя на българска фирма права за достъп до програмите й. Българската фирма на свой ред продава тези права на български клиенти срещу фактури. Италианската телевизия издава фактура на българската фирма за предо...

Писма и указания

№ 20-00-1 от 02.01.2014 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

1. От 1 януари 2014 г. във връзка с новата ал. 5 на чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собств...

№ 20-00-230 от 12.12.2013 г. ОТНОСНО: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, направе...

№ 20-03-5 от 25.10.2013 г. ОТНОСНО: Социално осигуряване на работници и служители, командировани в държави – членки на Европейския съюз

Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност въвеждат правила за определяне на приложимото законодателство, в това число по отношение на командированите работници. От друга страна, на работниците, които са командировани в...

Решения на съдилища

Решение № 1013 от 27.01.2014 г. по адм. дело № 5347/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит по доставки на различни ЕООД и увеличени финансови резултати на дружество със стойността по фактурите на тези доставчици, както и определен корпоративен данък ведно с лихви за данъчни...

Решение № 1207 от 29.01.2014 г. по адм. дело № 8319/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2007 г. Съгласно чл. 15 от ЗКПО в приложимата редакция (ДВ, бр. 105/22.12.2006 г.), когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия...

Решение № 121 от 05.11.2012 г. по т.д. № 761/2011 г., I т.о.

Обезщетение по чл. 236, ал. 2 ЗЗД се дължи, без значение дали договорът за наем е бил срочен или безсрочен. Същественото е договорът да е бил прекратен без значение на основанието за това, както и наемателят да е продължил ползването въпреки противоп...

Решение № 1513 от 04.02.2014 г. по адм. дело № 7461/2013 г.

Предмет на спора са установени на ЕООД задължения за ДДС за данъчен период май 2010 г. Начисляване на ДДС и упражняване правото на данъчен кредит е резултат от закъсняло изпълнение на задължение за счетоводно отразяване на доставката, което е отстра...

Решение № 1739 от 07.02.2014 г. по адм. дело № 6063/2013 г.

Предмет на спора са определени дължими суми за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г., чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2008 г. и 2009 г. ведно с лихви за забава. С договор от 11.05.2010 г. физическо лице е продало предприятието на ед...

Решение № 555 от 16.01.2014 г. по адм. дело № 916/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС за февруари – декември 2005 г. и януари, март и април 2006 г. ведно с лихви за забава. Преди издаването на заповед за възлагане на ревизия от 26.06.2006 г. всички ДАПВ и АПВ з...

Решение № 791 от 21.01.2014 г. по адм. дело № 7062/2013 г.

Предмет на спора e отказ за признаване на правото на приспадане на данъчен кредит. При теза за различен от доставчика и от получателя субект на изпълнението изключването на правото на приспадане е обусловено от установяване за съществуващо или дължи...

Решение № 879 от 22.01.2014 г. по адм. дело № 2869/2013 г.

Предмет на спора e допълнително начислен ДДС ведно с лихви. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗДДС наличието на вътрешнообщностна доставка е обусловено от кумулативната установеност на следните предпоставки: осъществена доставка на стоки, транспортиране на с...

Решение № 884 от 22.01.2014 г. по адм. дело № 1344/2013 г.

Предмет на спора e реалност на доставка на стоки. При доказателствата по делото административният съд обосновано е приел за доказана реалността на доставките и съобразявайки и задължителната практика на СЕС по съединени дела С-80/11 и С-142/11, е ре...

Решение № 897 от 23.01.2014 г. по адм. дело № 5747/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за декември 2010 г. и задължения по ЗКПО за 2010 г. ведно с лихва. Твърденията на приходните органи, че доставчикът не притежава кадрова обезпеченост, не може в случая да обоснове отказ за признаване...

Решение № 976 от 24.01.2014 г. по адм. дело № 6187/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит за данъчен период февруари 2011 г. по фактури, издадени от 2 ЕООД ведно с начислена лихва. Правилно административният съд е съобразил Решение на Съда на ЕС от 21.06.2012 г. по съединени дела С-80/1...

Решение № 99 от 01.02.2013 г. по т.д. № 610/2011 г., I т.о.

При уговорена в договора за заем за потребление предсрочна изискуемост на задължението за връщане на заетата парична сума настъпва предсрочна изискуемост и на непадежиралите към този момент анюитетни вноски, включително в частта им за възнаградителни...

Решение №6 от 27.02.2013 г. по т.д. №1028/2011 г. ТК, I т.о. на ВКС

С оглед целта на договора за наем на сейф - защита на вещите в сейфа от посегателствата на трети лица, евентуалният грабеж не е събитие, което е непредвидимо при сключването му. Непредотвратимост би била налице, ако наемодателят е изпълнил всички уго...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за февруари 2014 г. За повече информация погледнете на страници 109, 110 и 111 от сканир...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 106/2013 г. до бр. 14/2014 г.

ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Бъ...