Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 11, 1 - 15 юни 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2014 г.
Писма и указания

Изх. № 91-01-77 от 12.03.2014 г. ОТНОСНО: Промени в Глава седма „Контрол“ и Глава осма „Спорове“ от Кодекса за социално осигуряване във връзка с контролно-ревизионната дейност на НОИ

С § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.) са направени промени в Глава седма „Контрол“ и Глава осма „Спорове“ от Кодекса за социално осигуряване...

№ 02-1120 от 09.09.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 26 и чл. 29 от ЗДДФЛ и чл. 4, чл. 4а и чл. 10 от КСО.

В запитването описвате следната фактическа обстановка: Работите като педагог и заплащате данъци и осигуровки. Посочвате, че сте се включили в японска мултилевъл компания, действаща от Румъния. През миналата година сте получили …. лева в тяхна виртуал...

№ 24-34-17 от 12.04.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка със застраховки „Живот” на работници и служители

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – София и заведено с вх. № 24-34-17/12.02.2014 г., в което е описана следната фактическа обстановка: Местно търговско д...

№ 3-349 от 07.02.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване на адвокат, съдружник в адвокатско дружество

Според изложеното в запитването, лице упражняващо свободна професия – адвокат, е подало декларация за самоосигуряващо се лице за започване на дейност. Превежда авансови осигурителни вноски по Булстат, по който е регистрирано в Агенцията по вписваният...

№ 94-3273 от 27.11.2013 г. ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да изплати обез­щетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на тру­да съгласно влязло в сила съдебно решение, с което е осъден за това. За изплащане на посоченото обезщетение лицето следва да не е работило по трудово правоотношение. Без значение е заетостта през това време на друго основание - граждански договор, договор за изработка, поръчка, упражняване на свободна професия и др.

От изложеното в запитването е видно, че служителката е възстановена с влязло в сила съдебно решение, като работо­дателят е осъден да й заплати обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ - за времето, през което е останала без работа поради това уволнение. Видн...

Анотации

Годишен отчет за дейността (статистическия отчет) и Годишен финансов отчет

В бр. 5/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова отговаря на следния въпрос: За отчетната 2013 година предприятията са задължени да изготвят два вида отчети Годишен отчет за дейността (статистическия отчет) и Годишен финансов отчет. Изготвянето на тези...

Годишно и текущо задължение за деклариране по Интрастат

В бр. 3/2014 г.на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: При какви обстоятелства за операторите възниква текущо и при какви годишно задължение за деклариране по Интрастат? Фирма, регистрирана по ЗДДС, търгува със ...

Данъчен кредит, при прилагане на касова отчетност

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”,Валентина Василева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Съгласно чл. 104ж, ал. 4 ППЗДДС при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол по чл. 104ж, ...

Данъчно третиране на стипендиите

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство плюс”, Анета Георгиева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Данъчното облекчение по чл. 31, ал. 1, т. 15 от ЗКПО (отм.) беше функция на счетоводната печалба на предприятието, докато в чл. 177а (в сила о...

Извършване на услуги на страни извън ЕС

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Управител съм на ООД , чиято дейност е проектантска. Наложи се да окажем техническа помощ на фирма, която също се занимава с проектиране, но е в Русия. Услу...

Извършване на услуги от български местни физически лица в полза на чуждестранно юридическо лице

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Лекар работещ в държавно ведомствено лечебно заведение участва в проучване и изследване на нови лекарствени препарати, като по време на нормалния си работен ...

Контролни функции на НОИ през 2014 г.

В бр. 6/2014 г. на в. „Актив”,Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Какви са промените в контролните функции на НОИ през 2014 г.? Новостите при контрола и събиране на суми от НОИ Според актуалния текст на чл. 110, ал. 5 от КСО сумите по...

Обезщетението по чл. 53 от КСО за самоосигуряващото се лице упражняващо свободна професия

В бр. 5/2014 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Емилия Иванова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Лице, регистрирано като упражняващо свободна професия, се самоосигурява включително и за фонд „ Общо заболяване и майчи...

Облагане доходите от субсидии на физическите лица, регистрирани като земеделски производители

В бр. 5/2014 г.на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП отговаря на следния въпрос: Физическо лице е регистриран земеделски производител с регистрация и по ЗДДС и за 2013 г., съгласно чл. 29а, ...

Осигуряване на самоосигуряващите се лица,извършващи повече от една дейност

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Как се осигуряват самоосигуряващите се лица, които извършват повече от една дейност? Самоосигуряващите се лица, които из­вършват дейности на различни основани...

Подбор на персонала при съкращение по чл. 329 от КТ

В бр. 6/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Когато се извършва подбор по реда на чл. 329 от КТ включват ли се всички работници и служители, заемащи съответната длъжност в цялото предприятие, или само тез...

Прекратяване на трудов договор с предизвестието подадено от работника

В бр. 6/2014 г.на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Служител е изпратил до работодателя предизвестие за прекратяване на трудовия договор. По време на предизвестието служителят се разболява и ползва отпуск по болес...

Прекратяване трудовия договор на работещ пенсионер

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство плюс”,Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Може ли работодателят да прекрати с предизвестие трудовият договор на работещ пенсионер? Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодек­са на труда (КТ) работод...

Прехвърляне на отпуск по чл. 167а от КТ на бащата

В бр. 6/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли право самоосигуряваща се майка, осигурена по реда на Кодекса за социално осигуряване, да прехвърли 5 месеца от отпуска си по чл. 167а от КТ на бащата, к...

Прилагане на режима на касова отчетност на ДДС

В бр. 4/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са условията и процедурите за прилагане на режима за касова отчетност на ДДС? Режимът за касовата отчетност ще се при­лага само за д...

Проверките по прихващане и възстановяване на ДДС по ДОПК

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство плюс”,Петър Цанков, началник отдел „Методология и международни дейности” в ЦУ на НАП отговаря на следния въпрос: Как се извършват проверките по прихващане и възстановяване по ДОПК? Ако е установено, че лицето е п...

Продажба на ДМА

В бр. 6/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: През 2008 г. е закупен микробус за целите на фирмата и е ползван данъчен кредит. Към днешна дата, той е напълно изхабен, фирмата иска да го продаде. Трябва л...

Счетоводни операции при придобиване на предприятие

В бр. 9/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, разглежда следния казус: Предприятие (ЕАД) купува 100% дяловете на друго предприятие (ЕООД) и придобитото продължава да съществува като самостоятелно юридическо лице. Капитала на ЕООД ...

Справочник

България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA

Национална агенция за приходите Националната агенция за приходите и Департаментът по финанси на САЩ постигнаха договореност относно текстовете на Споразумение между двете държави за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен ...

Данъчен календар 16 - 30 юни

До 20-и юни ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец май 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и юни ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на ав...

Държавен вестник в бр. 11 от 2014 г.

ДВ, бр. 43 от 23.5.2014 г Министерски съвет Постановление № 113 от 13 май 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета Постановление № 114 от 14 май 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бю...

Наръчник по определяне на приложимото законодателство според дял втори от Регламент № 883/2004

Национална агенция за приходите Първичните източници на правото на Европейския съюз (ЕС) определят свободното движение като основно право на гражданите на Съюза. От друга страна, системите за социална сигурност на държавите членки функционират на те...

Осигурителен календар за юни 2014 г.

[[table_1]]...

През юни здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар

Национална здравноосигурителна каса От 1 до 30 юни всяко здравноосигурено лице (ЗОЛ) има право да смени първоначално избрания личен лекар с друг, който е сключил договор с НЗОК. Формулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор) мо...

Справочна информация бр. 11/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 май - 4 юни 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...

Чешкото управление за социално осигуряване (ČSSZ) въвежда промени в процедурата по изплащане по банков път на пенсии

Националният осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че Чешкото управление за социално осигуряване (ČSSZ) въвежда промени в процедурата по изплащане по банков път на пенсии от Република Чехия на живеещи у нас л...