Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 11, 1 - 15 юни 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2014 г.
Писма и указания

Изх. № 91-01-77 от 12.03.2014 г. ОТНОСНО: Промени в Глава седма „Контрол“ и Глава осма „Спорове“ от Кодекса за социално осигуряване във връзка с контролно-ревизионната дейност на НОИ

С § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.) са направени промени в Глава седма „Контрол“ и Глава осма „Спорове“ от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г., които са в сила о...

№ 02-1120 от 09.09.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 26 и чл. 29 от ЗДДФЛ и чл. 4, чл. 4а и чл. 10 от КСО.

В запитването описвате следната фактическа обстановка: Работите като педагог и заплащате данъци и осигуровки. Посочвате, че сте се включили в японска мултилевъл компания, действаща от Румъния. През миналата година сте получили …. лева в тяхна виртуална сметка, които сте нарекли ”...

№ 24-34-17 от 12.04.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство във връзка със застраховки „Живот” на работници и служители

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – София и заведено с вх. № 24-34-17/12.02.2014 г., в което е описана следната фактическа обстановка: Местно търговско дружество възнамерява да сключи...

№ 3-349 от 07.02.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване на адвокат, съдружник в адвокатско дружество

Според изложеното в запитването, лице упражняващо свободна професия – адвокат, е подало декларация за самоосигуряващо се лице за започване на дейност. Превежда авансови осигурителни вноски по Булстат, по който е регистрирано в Агенцията по вписванията като лице, упражняващо свобо...

№ 94-3273 от 27.11.2013 г. ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да изплати обез­щетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на тру­да съгласно влязло в сила съдебно решение, с което е осъден за това. За изплащане на посоченото обезщетение лицето следва да не е работило по трудово правоотношение. Без значение е заетостта през това време на друго основание - граждански договор, договор за изработка, поръчка, упражняване на свободна професия и др.

От изложеното в запитването е видно, че служителката е възстановена с влязло в сила съдебно решение, като работо­дателят е осъден да й заплати обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ - за времето, през което е останала без работа поради това уволнение. Видно е също така, че след прекрат...

Анотации

Годишен отчет за дейността (статистическия отчет) и Годишен финансов отчет

В бр. 5/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова отговаря на следния въпрос: За отчетната 2013 година предприятията са задължени да изготвят два вида отчети Годишен отчет за дейността (статистическия отчет) и Годишен финансов отчет. Изготвянето на тези два отчети е регламентирано с...

Годишно и текущо задължение за деклариране по Интрастат

В бр. 3/2014 г.на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: При какви обстоятелства за операторите възниква текущо и при какви годишно задължение за деклариране по Интрастат? Фирма, регистрирана по ЗДДС, търгува със стоки с контрагенти, установен...

Данъчен кредит, при прилагане на касова отчетност

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”,Валентина Василева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Съгласно чл. 104ж, ал. 4 ППЗДДС при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол по чл. 104ж, ал. 3 ППЗДДС за ползване на да...

Данъчно третиране на стипендиите

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство плюс”, Анета Георгиева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Данъчното облекчение по чл. 31, ал. 1, т. 15 от ЗКПО (отм.) беше функция на счетоводната печалба на предприятието, докато в чл. 177а (в сила от 01.01.2014 г.) няма никаква ...

Извършване на услуги на страни извън ЕС

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Управител съм на ООД , чиято дейност е проектантска. Наложи се да окажем техническа помощ на фирма, която също се занимава с проектиране, но е в Русия. Услугата от нашата фирма е извърше...

Извършване на услуги от български местни физически лица в полза на чуждестранно юридическо лице

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Лекар работещ в държавно ведомствено лечебно заведение участва в проучване и изследване на нови лекарствени препарати, като по време на нормалния си работен ден извършва документационна, ...

Контролни функции на НОИ през 2014 г.

В бр. 6/2014 г. на в. „Актив”,Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Какви са промените в контролните функции на НОИ през 2014 г.? Новостите при контрола и събиране на суми от НОИ Според актуалния текст на чл. 110, ал. 5 от КСО сумите по разпореждания, които не са из...

Обезщетението по чл. 53 от КСО за самоосигуряващото се лице упражняващо свободна професия

В бр. 5/2014 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Емилия Иванова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Лице, регистрирано като упражняващо свободна професия, се самоосигурява включително и за фонд „ Общо заболяване и майчинство“. Считано от м. май 2013...

Облагане доходите от субсидии на физическите лица, регистрирани като земеделски производители

В бр. 5/2014 г.на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП отговаря на следния въпрос: Физическо лице е регистриран земеделски производител с регистрация и по ЗДДС и за 2013 г., съгласно чл. 29а, ал. 1, определя облагаемия си ...

Осигуряване на самоосигуряващите се лица,извършващи повече от една дейност

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Как се осигуряват самоосигуряващите се лица, които извършват повече от една дейност? Самоосигуряващите се лица, които из­вършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски...

Подбор на персонала при съкращение по чл. 329 от КТ

В бр. 6/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Когато се извършва подбор по реда на чл. 329 от КТ включват ли се всички работници и служители, заемащи съответната длъжност в цялото предприятие, или само тези, които са в същото структурн...

Прекратяване на трудов договор с предизвестието подадено от работника

В бр. 6/2014 г.на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Служител е изпратил до работодателя предизвестие за прекратяване на трудовия договор. По време на предизвестието служителят се разболява и ползва отпуск по болест, поради което не успява да з...

Прекратяване трудовия договор на работещ пенсионер

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство плюс”,Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Може ли работодателят да прекрати с предизвестие трудовият договор на работещ пенсионер? Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодек­са на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудов...

Прехвърляне на отпуск по чл. 167а от КТ на бащата

В бр. 6/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли право самоосигуряваща се майка, осигурена по реда на Кодекса за социално осигуряване, да прехвърли 5 месеца от отпуска си по чл. 167а от КТ на бащата, който работи по трудово правоот...

Прилагане на режима на касова отчетност на ДДС

В бр. 4/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са условията и процедурите за прилагане на режима за касова отчетност на ДДС? Режимът за касовата отчетност ще се при­лага само за достав­ките с място на изпълнен...

Проверките по прихващане и възстановяване на ДДС по ДОПК

В бр. 5/2014 г. на сп. „Счетоводство плюс”,Петър Цанков, началник отдел „Методология и международни дейности” в ЦУ на НАП отговаря на следния въпрос: Как се извършват проверките по прихващане и възстановяване по ДОПК? Ако е установено, че лицето е приспаднало данъчен кредит по ф...

Продажба на ДМА

В бр. 6/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: През 2008 г. е закупен микробус за целите на фирмата и е ползван данъчен кредит. Към днешна дата, той е напълно изхабен, фирмата иска да го продаде. Трябва ли да начисли ДДС? Възнамеряват...

Счетоводни операции при придобиване на предприятие

В бр. 9/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, разглежда следния казус: Предприятие (ЕАД) купува 100% дяловете на друго предприятие (ЕООД) и придобитото продължава да съществува като самостоятелно юридическо лице. Капитала на ЕООД е 2 лв., продава се по пазарна...

Справочник

България се споразумя със САЩ за прилагане на FATCA

Национална агенция за приходите Националната агенция за приходите и Департаментът по финанси на САЩ постигнаха договореност относно текстовете на Споразумение между двете държави за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждане в действие ...

Данъчен календар 16 - 30 юни

До 20-и юни ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец май 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и юни ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през ме...

Държавен вестник в бр. 11 от 2014 г.

ДВ, бр. 43 от 23.5.2014 г Министерски съвет Постановление № 113 от 13 май 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета Постановление № 114 от 14 май 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г. П...

Наръчник по определяне на приложимото законодателство според дял втори от Регламент № 883/2004

Национална агенция за приходите Първичните източници на правото на Европейския съюз (ЕС) определят свободното движение като основно право на гражданите на Съюза. От друга страна, системите за социална сигурност на държавите членки функционират на териториален принцип, като регул...

Осигурителен календар за юни 2014 г.

[[table_1]]...

През юни здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар

Национална здравноосигурителна каса От 1 до 30 юни всяко здравноосигурено лице (ЗОЛ) има право да смени първоначално избрания личен лекар с друг, който е сключил договор с НЗОК. Формулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор) може да се разпечата от интернет...

Справочна информация бр. 11/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 май - 4 юни 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

Чешкото управление за социално осигуряване (ČSSZ) въвежда промени в процедурата по изплащане по банков път на пенсии

Националният осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че Чешкото управление за социално осигуряване (ČSSZ) въвежда промени в процедурата по изплащане по банков път на пенсии от Република Чехия на живеещи у нас лица. Институцията прекратява и...