Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 13, 1 - 15 юли 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2014 г.
Писма и указания

№ 04-11-7 от 31.05.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка на данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и/или услуги от Съюзно командване по трансформацията на НАТО

В периода от 17 до 19 юни в гр. София ще се проведе годишна конференция, организирана от Съюзното командване по трансформацията на НАТО, в която ще вземат участие началниците на отбраната на държавите членки на НАТО и държавите партньори. В тази връз...

№ 2-94 от 03.02.2014 г. ОТНОСНО: Осигуряване на собственик и управител на ЕООД с отпусната пенсия от Република Турция

Собственик и управител на ЕООД, български гражданин, във връзка с възобновяване дейността на дружеството е подал декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Лицето е пенсионер с отпусната пенсия от Република Турция от 01.04.2009 г. и желае ...

№ 62-00-9 от 08.04.2014 г. ОТНОСНО: Възникнали проблеми при начисляването на данък върху добавената стойност при внос на стоки, във връзка с измененията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2014 г.

Съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗДДС (в сала от 01.01.2014 г.) облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застра­ховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от същия зако...

№ 67-4 от 12.02.2014 г. ОТНОСНО: Работодателят следва да отчете единстве­но трудовия стаж, който е придобит при него, изключвайки времето на регистрация­та в бюрото по труда и престоя в къщи, не­зависимо от това дали се зачита за трудов стаж или не, за да се прецени дали и кога ще бъде изпълнено изискването за наличие на 10 години стаж за изплащане на обезщете­ние в размер на 6 брутни работни заплати при прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от рабо­тодателя в размер на брутно...

№ 94-00-133 от 16.06.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване при получаване на доходи без трудово правоотношение от местно физическо лице за извършени услуги на чуждестранно лице.

Според изложеното в запитването, Вие сте лекар-специалист и работите по трудов договор в МБАл. Собственик и управител сте на ЕООД, където полагате личен труд и се осигурявате по ДУК. Получавате доходи по граждански договор от България, за които също ...

№ 94-00-86 от 10.04.2014 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност

Според изложеното в запитването, “…….” ООД е с предмет на дейност предоставяне на социални услуги на възрастни хора и хора с увреждания, без настаняване. В изпълнение на сключени договори с физически лица – немски граждани за предоставяне на предлага...

№ 94-5159 от 13.01.2014 г. ОТНОСНО: Когато по-голям размер на платения го­дишен отпуск не е договорен с колективен трудов договор, а определен с решение на ръководството на предприятието, служи­телят има право на договорения в трудовия му договор размер на платения годишен отпуск или в допълнително споразумение към него

От изложеното в запитването е видно, че на 01.05.2012 г. служителката е преназначена на друга длъжност, но в същия отдел, в който е работила всички години до момента. Видно е също така, че с решение на ръководството на предприятието всички служители ...

№ 94-63 от 21.01.2014 г. ОТНОСНО: Работничка или служителка, която осино­ви дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Следва да са спазени и изисква­нията на чл. 164б, ал. 5 от Кодекса на труда, съгласно който този отпуск не се ползва при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

В запитването е посочено, че осиновителката иска да запише осиновено през 2013 г. дете, което е родено през август 2009 г., в предучилищна школа към Националния дворец на децата, като тази школа се посещава всекидневно от 9 до 12 часа. Не се сочи оба...

Анотации

Данъчно регулиране по ЗКПО при прекратяване на дружество с ликвидация

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Проф. Костадин Иванов, отговаря на следния въпрос: Какво е данъчното регулиране по ЗКПО при прекратяване на дружество с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност и при разпределяне на ликвидационен дял? Данъчното р...

Деклариране по Интрастат

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви данни за доставките подлежат на деклариране по Интрастат? Как и кога се извършва декларирането по Интрастат? Като данни за деклариране през 2014 г. са...

Допълнително заплащане за работа на график

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Полага ли се допълнително заплащане на служител, който съгласно приетия график работи всяка трета събота от месеца по 8 часа, а почива в неделя и понеделник от...

Колективен трудов договор по чл. 54, ал. 3 от КТ

В бр. 10/2014 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Докато съгласуват проекта за нов колективен трудов договор, синдикатите пропускат тримесечния срок по чл. 54, ал. 3 от КТ. Може ли при тези обстоятелства да се...

Корекции в трудовата книжка на лице, възстановено на работа от съда

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Светлана Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Съда признава уволнението за незаконно и възстановява работника на заеманата длъжност в дружеството и присъжда обезщетение в размер на 2500 лева. Работ...

Неплатен отпуск по чл. 167а от КТ

В бр. 10/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли право майка в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете да сключи трудов договор при друг работодател на пълно работно време и ще по...

Обезщетение по чл. 222, an. 3 от КТ при предстоящото пенсиониране от двамата работодатели

В бр. 10/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Над 12 години служител работи при двама работодатели - при единия на 8 часа, а при другия - на 4 часа. Има ли право да получи и от двамата работодатели обезще...

Обжалване на получен данъчен ревизионен акт

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Данаил Зарев, докторант към катедра „Счетоводство и анализ”, отговаря на следния въпрос: Как се обжалва получен данъчен ревизионен акт и какви са счетоводните записвания в предприятието? В чл. 145, ал. 1 от ДОПК са оп...

Обратното начисляване на ДДС при доставки в България на отпадъци, зърнени и технически култури

В бр. 2/2014 г. на сп. ”Актив”,Валентина Василева, данъчен консултант разглежда следния казос: Обратното начисляване на ДДС при доставки в България на отпадъци и зърнени и технически култури Във връзка с механизма на обратно начисляване при доставки...

Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по договор за възлагане управлението на лечебно заведение

В бр. 10/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Зачита ли се при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит времето, през което лицето е работило по договор за възлагане ...

Отпуск за ненормиран работен ден при втория работодател

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика тговаря на следния въпрос: Служител е назначен на основен трудов договор на пълен работен ден като главен счетоводител при един работодател и на допълнителен трудов договор на четири часо...

Полагане на извънреден труд под формата на дежурства

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: С какви права се ползва служител, който дава дежурства в определено от работодателя място извън дома му 2 пъти месечно след работно време от 18 до 9 ч. на дру...

Ползване на отпуск по чл. 164б от КТ от осиновителка

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Служителка осиновява дете на 4 години, което в работните дни посещава от 9 до 12 часа предучилищна школа към Националния дворец на децата. Пречка ли е това за ...

Право на приспадане на данъчен кредит, независимо че доставчикът е прекратил прилагането на специалния режим

В бр. 2/2014 г.на сп. ”Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Право на данъчен кредит за получателя, който прилага специалния режим, когато доставчикът е прекратил прилагането на касова отчетност На основание чл. 10...

Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Трудов договор за неопределено време е сключен със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя. Има ли работникът право да прекрати този договор на основ...

Приета с грешки и/или несъответствия месечна Интрастат декларация

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как се процедира при приета с грешки и/или несъответствия месечна Интрастат декларация и как - при подаване на коригираща декларация? Как се коригират след ...

Продажба на хранителни стоки срущу купони

В бр. 10/2014 г.на в. „Актив”, Проф.Костадин Иванов, отговаря на следния въпрос: Дружества, извършващи търговия на дребно с хранителни стоки имат сключени договори с предприятия за продажба на стоки срещу купони, които са раздадени на техни работници...

Промени в Закона за местните данъци и такси за 2014 г.

В бр.6/2014 г. на сп. „Актив”,Петър Захариев отговаря на следния въпрос:Какви промени са направени в Закона за местните данъци и такси за 2014 г.? Считано от 1 януари 2014 г. се освобождават от облагане с данък върху недвижимите имоти храмовете и ма...

Специфични моменти при отчитане придобиването на недвижимо имущество

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, дипломиран експерт счетоводител отговаря на следния въпрос: Какви са специфичните моменти при отчитане придобиването на недвижимо имущество? В повечето случаи, като недвижимо ...

Счетоводните записвания при възстановен на работа от съда работник

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Светлана Димитрова, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какви са счетоводните записвания, когато съда уважи иска на работника, признае уволнението за незаконно и го възстанови на заеманата преди уволнението...

Справочник

Връчване на съобщения по реда на ДОПК. Удостоверяване на връчването при физическо посещение на определен адрес, при отказ на лицето да получи съобщението и чрез изпращането на съобщението по телефакс

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Удостоверяване на връчването при физическо посещение на определен адрес При физическо посещение на адрес, връчването се удостоверява с подпис на получателя или на някое от лицата, на които може да бъде връчено съобщен...

Данъчен календар 16 - 31 юли

До 20-и юли ЗДДС Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен...

Държавен вестник в бр. 13 от 2014 г.

ДВ, бр. 50 от 17.06.2014 г. Народно събрание Решение за избиране на членове на Сметната палата Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител К...

Кое е данъчно задължено лице и кое данъчно незадължено юридическо лице? Какво е независима икономическа дейност?

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ А. Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея (чл. 3, ал. 1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице при внос на стоки по силата на чл. 2 о...

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди наредба във връзка с въвеждане на електронен регистър на болнични листове

Националният осигурителен институт На свое заседание, проведено на 25 юни 2014 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за приемане на Наредба за реда за представяне в...

От 1 юли 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) стартира две нови админисктративни е-услуги

Националният осигурителен институт От 1 юли 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с две нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път. Първата от тях представлява алтернат...

Справочна информация бр. 13/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 юни - 01 юли 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...

Съобщение

Националният осигурителен институт Във връзка с решение на Управителния съвет на Българска народна банка за поставяне под специален надзор на „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД съгласно Закона за кредитните институции, ...