Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 13, 1 - 15 юли 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2014 г.
Писма и указания

№ 04-11-7 от 31.05.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на нулева ставка на данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и/или услуги от Съюзно командване по трансформацията на НАТО

В периода от 17 до 19 юни в гр. София ще се проведе годишна конференция, организирана от Съюзното командване по трансформацията на НАТО, в която ще вземат участие началниците на отбраната на държавите членки на НАТО и държавите партньори. В тази връзка предстои за провеждането на...

№ 2-94 от 03.02.2014 г. ОТНОСНО: Осигуряване на собственик и управител на ЕООД с отпусната пенсия от Република Турция

Собственик и управител на ЕООД, български гражданин, във връзка с възобновяване дейността на дружеството е подал декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Лицето е пенсионер с отпусната пенсия от Република Турция от 01.04.2009 г. и желае да прави вноски само за здравн...

№ 62-00-9 от 08.04.2014 г. ОТНОСНО: Възникнали проблеми при начисляването на данък върху добавената стойност при внос на стоки, във връзка с измененията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2014 г.

Съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗДДС (в сала от 01.01.2014 г.) облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застра­ховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от същия закон. 1. Приложимост на чл. 36а о...

№ 67-4 от 12.02.2014 г. ОТНОСНО: Работодателят следва да отчете единстве­но трудовия стаж, който е придобит при него, изключвайки времето на регистрация­та в бюрото по труда и престоя в къщи, не­зависимо от това дали се зачита за трудов стаж или не, за да се прецени дали и кога ще бъде изпълнено изискването за наличие на 10 години стаж за изплащане на обезщете­ние в размер на 6 брутни работни заплати при прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от рабо­тодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение з...

№ 94-00-133 от 16.06.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване при получаване на доходи без трудово правоотношение от местно физическо лице за извършени услуги на чуждестранно лице.

Според изложеното в запитването, Вие сте лекар-специалист и работите по трудов договор в МБАл. Собственик и управител сте на ЕООД, където полагате личен труд и се осигурявате по ДУК. Получавате доходи по граждански договор от България, за които също сте осигурена. Регистрирана ст...

№ 94-00-86 от 10.04.2014 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност

Според изложеното в запитването, “…….” ООД е с предмет на дейност предоставяне на социални услуги на възрастни хора и хора с увреждания, без настаняване. В изпълнение на сключени договори с физически лица – немски граждани за предоставяне на предлаганите услуги дружеството команд...

№ 94-5159 от 13.01.2014 г. ОТНОСНО: Когато по-голям размер на платения го­дишен отпуск не е договорен с колективен трудов договор, а определен с решение на ръководството на предприятието, служи­телят има право на договорения в трудовия му договор размер на платения годишен отпуск или в допълнително споразумение към него

От изложеното в запитването е видно, че на 01.05.2012 г. служителката е преназначена на друга длъжност, но в същия отдел, в който е работила всички години до момента. Видно е също така, че с решение на ръководството на предприятието всички служители в района и отдела имат право н...

№ 94-63 от 21.01.2014 г. ОТНОСНО: Работничка или служителка, която осино­ви дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Следва да са спазени и изисква­нията на чл. 164б, ал. 5 от Кодекса на труда, съгласно който този отпуск не се ползва при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

В запитването е посочено, че осиновителката иска да запише осиновено през 2013 г. дете, което е родено през август 2009 г., в предучилищна школа към Националния дворец на децата, като тази школа се посещава всекидневно от 9 до 12 часа. Не се сочи обаче дали детето е осиновено при...

Анотации

Данъчно регулиране по ЗКПО при прекратяване на дружество с ликвидация

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Проф. Костадин Иванов, отговаря на следния въпрос: Какво е данъчното регулиране по ЗКПО при прекратяване на дружество с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност и при разпределяне на ликвидационен дял? Данъчното регулиране по ЗКПО при прекратя...

Деклариране по Интрастат

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви данни за доставките подлежат на деклариране по Интрастат? Как и кога се извършва декларирането по Интрастат? Като данни за деклариране през 2014 г. са определени: кодът на стоката;...

Допълнително заплащане за работа на график

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Полага ли се допълнително заплащане на служител, който съгласно приетия график работи всяка трета събота от месеца по 8 часа, а почива в неделя и понеделник от следващата седмица? Както е ...

Колективен трудов договор по чл. 54, ал. 3 от КТ

В бр. 10/2014 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Докато съгласуват проекта за нов колективен трудов договор, синдикатите пропускат тримесечния срок по чл. 54, ал. 3 от КТ. Може ли при тези обстоятелства да се приеме договорът, или трябва ...

Корекции в трудовата книжка на лице, възстановено на работа от съда

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Светлана Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Съда признава уволнението за незаконно и възстановява работника на заеманата длъжност в дружеството и присъжда обезщетение в размер на 2500 лева. Работника е уволнен от работа на 15...

Неплатен отпуск по чл. 167а от КТ

В бр. 10/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли право майка в неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на малко дете да сключи трудов договор при друг работодател на пълно работно време и ще получава ли допълнително възнагр...

Обезщетение по чл. 222, an. 3 от КТ при предстоящото пенсиониране от двамата работодатели

В бр. 10/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Над 12 години служител работи при двама работодатели - при единия на 8 часа, а при другия - на 4 часа. Има ли право да получи и от двамата работодатели обезщетение по чл. 222, an. 3 от КТ ...

Обжалване на получен данъчен ревизионен акт

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Данаил Зарев, докторант към катедра „Счетоводство и анализ”, отговаря на следния въпрос: Как се обжалва получен данъчен ревизионен акт и какви са счетоводните записвания в предприятието? В чл. 145, ал. 1 от ДОПК са определени задължителните реквиз...

Обратното начисляване на ДДС при доставки в България на отпадъци, зърнени и технически култури

В бр. 2/2014 г. на сп. ”Актив”,Валентина Василева, данъчен консултант разглежда следния казос: Обратното начисляване на ДДС при доставки в България на отпадъци и зърнени и технически култури Във връзка с механизма на обратно начисляване при доставките на отпадъци и зърнени и тех...

Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по договор за възлагане управлението на лечебно заведение

В бр. 10/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Зачита ли се при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит времето, през което лицето е работило по договор за възлагане управлението на лечебно заведе...

Отпуск за ненормиран работен ден при втория работодател

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика тговаря на следния въпрос: Служител е назначен на основен трудов договор на пълен работен ден като главен счетоводител при един работодател и на допълнителен трудов договор на четири часов работен ден при друг работод...

Полагане на извънреден труд под формата на дежурства

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: С какви права се ползва служител, който дава дежурства в определено от работодателя място извън дома му 2 пъти месечно след работно време от 18 до 9 ч. на другия ден и веднъж месечно в съб...

Ползване на отпуск по чл. 164б от КТ от осиновителка

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Служителка осиновява дете на 4 години, което в работните дни посещава от 9 до 12 часа предучилищна школа към Националния дворец на децата. Пречка ли е това за ползване на отпуск по чл. 164б...

Право на приспадане на данъчен кредит, независимо че доставчикът е прекратил прилагането на специалния режим

В бр. 2/2014 г.на сп. ”Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Право на данъчен кредит за получателя, който прилага специалния режим, когато доставчикът е прекратил прилагането на касова отчетност На основание чл. 104ж, ал. 11 ППЗДДС когато получ...

Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване

В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Трудов договор за неопределено време е сключен със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя. Има ли работникът право да прекрати този договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от К...

Приета с грешки и/или несъответствия месечна Интрастат декларация

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как се процедира при приета с грешки и/или несъответствия месечна Интрастат декларация и как - при подаване на коригираща декларация? Как се коригират след подаването на декларациите еве...

Продажба на хранителни стоки срущу купони

В бр. 10/2014 г.на в. „Актив”, Проф.Костадин Иванов, отговаря на следния въпрос: Дружества, извършващи търговия на дребно с хранителни стоки имат сключени договори с предприятия за продажба на стоки срещу купони, които са раздадени на техни работници и служители. Въз основа на те...

Промени в Закона за местните данъци и такси за 2014 г.

В бр.6/2014 г. на сп. „Актив”,Петър Захариев отговаря на следния въпрос:Какви промени са направени в Закона за местните данъци и такси за 2014 г.? Считано от 1 януари 2014 г. се освобождават от облагане с данък върху недвижимите имоти храмовете и манастирите, предназначени за бо...

Специфични моменти при отчитане придобиването на недвижимо имущество

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, дипломиран експерт счетоводител отговаря на следния въпрос: Какви са специфичните моменти при отчитане придобиването на недвижимо имущество? В повечето случаи, като недвижимо имущество, имотите се придобив...

Счетоводните записвания при възстановен на работа от съда работник

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Светлана Димитрова, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какви са счетоводните записвания, когато съда уважи иска на работника, признае уволнението за незаконно и го възстанови на заеманата преди уволнението длъжност в дружеството, присъ...

Справочник

Връчване на съобщения по реда на ДОПК. Удостоверяване на връчването при физическо посещение на определен адрес, при отказ на лицето да получи съобщението и чрез изпращането на съобщението по телефакс

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Удостоверяване на връчването при физическо посещение на определен адрес При физическо посещение на адрес, връчването се удостоверява с подпис на получателя или на някое от лицата, на които може да бъде връчено съобщението, като в разписката се отб...

Данъчен календар 16 - 31 юли

До 20-и юли ЗДДС Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно...

Държавен вестник в бр. 13 от 2014 г.

ДВ, бр. 50 от 17.06.2014 г. Народно събрание Решение за избиране на членове на Сметната палата Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител Конституционен съд Правилник за...

Кое е данъчно задължено лице и кое данъчно незадължено юридическо лице? Какво е независима икономическа дейност?

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ А. Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея (чл. 3, ал. 1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице при внос на стоки по силата на чл. 2 от ППЗДДС във връзка с чл. 83, ...

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди наредба във връзка с въвеждане на електронен регистър на болнични листове

Националният осигурителен институт На свое заседание, проведено на 25 юни 2014 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен инст...

От 1 юли 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) стартира две нови админисктративни е-услуги

Националният осигурителен институт От 1 юли 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с две нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път. Първата от тях представлява алтернативен способ за предоставяне по...

Справочна информация бр. 13/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 юни - 01 юли 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...

Съобщение

Националният осигурителен институт Във връзка с решение на Управителния съвет на Българска народна банка за поставяне под специален надзор на „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД съгласно Закона за кредитните институции, Националният осигурителен инст...