начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 36, 13 - 19 октомври 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 13 - 19 октомври 2014 г.
Законодателство

Авансово облагане и документиране на доходите от стопанска дейност и наем по ЗДДФЛ

Според чл. 43, ал. 2 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) задължението за определяне и внасяне на авансовия данък за доходите от стопанска дейност по Раздел III на глава пета от ЗДДФЛ е на: 1) предприятията и самоосигуряващи...

Държавен вестник бр. 36/2014 г.

ДВ, бр. 79 от 23.09.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 287 от 15.09.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 288 от 17.09.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 19 на ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 36

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑53/09 и дело С-55/09, решение от 7 октомври 2010 г. страни: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу Loyalty Management UK Ltd (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09) Пред...

ДДС при внос на стоки през територията на държава членка

ООД, регистрирано по ЗДДС, внася стока от Китай, като стоката е освободена от митница в Словения. Дружеството няма регистрация по ДДС в Словения и стоката му е освободена от негов представител там. Словенската митница е издала митническа декларация, ...

Заместването се прекратява при реално завръщане на титуляря

Преди шест месеца наша работничка заболя и излезе в отпуск по болест. На нейно място назначихме заместничка на основание чл. 68 от Кодекса на труда. След една седмица отпускът на болната работничка изтече и тя поиска веднага да вземе платения си годи...

Изтичане срока на отпуск поради майчинство

Детето ми е родено на 01.08.2012 г. Ползвах целия полагащ ми се отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ за отглеждане на дете до 2 година Кой е последният ден на отпуска - 31.07. или 01.08.2014 г.? В трудовото законодателство не е уредено изрично как се броя...

Осигурителни вноски при неплатен отпуск

Какви осигуровки дължи работник или служител, който ползва продължителен неплатен отпуск по чл. 160 от КТ? В съответствие с чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения отпуск ...

Право на парично обезщетение поради временна неработоспособност при непълно работно време

Има ли право на парично обезщетение поради временна неработоспособност работник с трудов договор при непълно работно време 2 часа, 5 дни в седмицата? Същият няма сключен друг трудов договор. Всички работници и служители по трудови договори имат прав...

Прекратяване на трудов договор със служител, придобил право на пенсия

Служител до края на годината ще навърши пенсионна възраст. Има ли право да продължава да работи на същата длъжност, без да има подходящото образование за тази длъжност (на която е в заварено положение), при условие че в предприятието има друг служите...

Протокол по чл. 117 от ЗДДС при доставка на услуги

Фирмата има лиценз за международен транспорт. При извършването на транспортна услуга България - Грузия или България - Азербайджан по чл. 30 от ЗДДС на друга българска фирма плаща застраховки, разрешителни за извънгабаритни товари, смяна на гуми, спед...

В пресата за вас

Данъчно третиране на апортна вноска, направена от физическо лице в търговско дружество

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Възниква ли доход за физическото лице при извършването на апортна вноска в търговско дружество и какъв е редът за облагане и деклариране на т...

Облагане на предоставянето на услуги от един туроператор към друг

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Българско дружество туроператор трябва да издаде фактура за аванс на друг туроператор за посещение на група в България. Пакетът на посещението включва настаняване и съпътстващи разходи. С колко п...

Облагане с данък върху превозните средства при промяна на седалището на предприятието

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: През м. 02.2010 г. сменихме седалището и адреса на управление на дружеството “Фериботен комплекс” АД от гр. Оряхово в гр. София. Моторните превозни средства, собственост на ...

Отчитане на аренда

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: Земеделска кооперация - село В., е сключила договор за аренда с физическото лице - П. С., по силата на който за период от 4 стопански години арендодателят ...

Последици от неспазване на установената от страните форма за действителност

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, коментира последиците от неспазване на установената от страните форма за действителност. 1. Нищожност и изключението на чл. 293, ал. 3 ТЗ Общото правило на чл. 26, ал....

Счетоводни записвания в дружеството продавач при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводните проблеми и записвания в дружеството продавач при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ. В счетоводството на ЕООД - продавач, следва да се със...

Справочник

Адреси и телефони на областните дирекции и общинските служби “Земеделие”

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД [[table_1]] ОБЛАСТ БУРГАС [[table_2]] ОБЛАСТ ВАРНА [[table_3]] ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО [[table_4]] ОБЛАСТ ВИДИН [[table_5]] ОБЛАСТ ВРАЦА [[table_6]] ОБЛАСТ ГАБРОВО [[table_7]] ОБЛАСТ ДОБРИЧ [[table_8]] ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ [[table...

Българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги могат да подават заявления за регистрация по специалния режим за деклариране на ДДС чрез MOSS

От 01.10.2014 г. вече е активна електронната услуга “Mini one stop shop (MOSS)”. Тя е достъпна на интернет страницата на НАП - www.nap.bg, в раздел “Електронни услуги”. Остава активна и тестовата електронна услуга, чрез която заинтересованите организ...

Справочна информация бр. 36/2014

Централни валутни курсове за периода 06.10.2014 г. - 10.10.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...