Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2014 г.
Писма и указания

ДДС № 10 от 30.09.2014 г. ОТНОСНО: Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.09.2014 г. на общините

С настоящите указания на основание чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) се определят формата, съдържанието, реда и сроковете за съставянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за сре...

ДР № 7 от 12.08.2014 г. ОТНОСНО: Представяне на информация във връзка с измененията на чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Тези указания се издават на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 55, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. във връзка с приетите със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Нац...

№ 08-В-7 от 08.07.2014 г. ОТНОСНО: Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

За искането (молбата) за издаване на удостоверение за данъчна оценка е изготвен образец от Дирекция „Обслужване“ на НАП, който е приложен към работните процедури, инструкции и образци на формуляри, предоставени на НСОРБ в електронен вид и на хартиен ...

№ 11-00-1 от 4.07.2014 г. ОТНОСНО: Извършване от ЧСИ на публична продан на идеални части от урегулирани поземлени имоти

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЧСИ следва да извърши опис и изнесе на публична продан идеални части от урегулирани поземлени имоти – 46 бр. В някои от тях има построени сгради, в други – не. Сградите не са предмет на бъдещи ...

№ 26-390 от 21.05.2014 г. ОТНОСНО: Сключване на трудов договор с условие за стажуване

Договорът се сключва за работа на длъж­ност, която съответства на придобита от лицето квалификация. Следователно не е допустимо такъв вид трудов договор да се сключи с учащ се за длъжност, която съот­ветства на квалификация, която лицето ще придобие ...

№ 94-201 от 24.01.2014 г. ОТНОСНО:Отпускът за обучение на държавен служител се полага само със съгласието на работодателя

Държавен служител, който не е получил съгласие за реализиране на обучението от органа по назначаване, няма право на пла­тен отпуск за обучение. Съгласно чл. 66 от Закона за държавния служител (ЗДСл) държавният служител има право да ползва и отпуски з...

№ 96-00-290 от 11.07.2014 г. ОТНОДНО: Прилагане на ЗДДС и счетоводно отчитане на получена фактура.

Дружество е получател на услуга – реклама в интернет, предоставена от Google Ireland Ltd. Фактурата е една, и е с дата 30.06.2014 г. В запитването са зададени следните въпроси: 1. Коректен ли е текста на фактурата? 2. Следва ли фактурата да се опише ...

№ 96-00-328 от 22.08.2014 г. ОТНОСНО: Корекция на ползван данъчен кредит

Основната дейност на представляваното от вас юридическо лице е покупко-продажба на бяла и черна техника, като същата е с две годишен гаранционен срок. При продажбата, част от тази техника, която е в гаранция, дава дефекти, които не са поправими, за к...

№ М-24-31-32 от 08.07.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сделки с виртуална валута Bitcoin съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Дружеството се занимава с произвеждане на виртуална валута Bitcoin, чрез специализирани компютърни системи. Генерираните Bitcoini се продават на специализирани борси и паричната им стойност постъпва по банковата ни сметка. Във връзка с така описаната...

Анотации

Болничен по време на срочен трудов договор

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Назначена съм на трудов договор от март 2012 г. по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) във връзка чл. 70 КТ. В момента съм бременна и съм в болнични....

Закрита длъжност на възстановен от съда работник

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежд аследния казус: Служител който е възстановен от съда за неправомерно уволнение, желае да се върне на работа, но длъжността е закрита в щатното разписание. Трябва ли длъжността д...

Как се облагат лихвите по сметки според ЗДДФЛ

В бр. 5/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Физическо лице има открита банкова сметка в клон на френска банка, която се намира в Швейцария. Като се има предвид, че сметката не е депозитна, а централата на банк...

Корекцията по реда на чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС

В бр. 10/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дружеството ни извършва продажби на физически лица, за които на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не издава фактури, а отчита продажб...

Неплатен отпуск

В бр. 17/2014 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Служител работи по трудов договор при 4 часов работен ден, ще напуска, но преди това иска да ползва неплатен отпуск. Колко неплатен отпуск му се полага...

Осигуряване на лица, работещи без трудови и служебни правоотношения

В бр. 12/2014 г на в. „Актив”, Галина Николова, юрист, отговаря на следния въпрос: Какви документи са необходими, за осигуряването на лица, работещи без трудови и служебни правоотношения? На осигурявания по граждански договор се издава осигурителна ...

Осигуряване на лице упражняващо свободна профисия и получило решение от ТЕЛК

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Лице, упражняващо свободна професия, има издадено решение на ТЕЛК с определена степен на неработоспособност и са подадени документи за пенси...

Осигуряване на самоосигуряващите се лица

В бр. 10/2014 г на сп. „Счетоводство+”, Бистра Коларова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Физическо лице е едноличен собственик на капитала на ЕООД, в което се самоосигурява върху минималния осигурителен доход 420 лв. Еднов...

Осигуряване на студент

В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика” Аспасия Петкова, експерт по социалното осигуряване, отговаря на следния въпрос: Фирмата ни ще наеме на работа студент, в такъв случай, какви ще бъдат задълженията ни за неговото осигуряване в зависимост от то...

Отпуск по чл. 167а от КТ

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: След като неплатеният отпуск по чл. 167а от КТ, се признава за трудов стаж, следва ли за същия период да се полага и платен отпуск, както е при ползван...

Отчитане на обезценката

В бр. 7-8/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице (ДЗЛ) има вземане от клиент А в размер на 25 000 лв., което е възникнало през 2010 г. През 2012 г. вземането е обезценено в разме...

Отчитане разходите по ремонт на наети ДМА

В бр. 10/2014 г на сп. „Счетоводство+”, проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се отчитат разходите по ремонта на наетите дълготрайни материални активи? Подобрението е резултат от извършени за него разходи. Извърше...

Погрешно издадени фактури за ВОД

В бр. 7/2014 г.на сп. „Данъчна практика”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице е издало по погрешка фактури за авансови плащания по ВОД. Данните от тях са отразени в дневниците за продажби за минали дан...

Попълване на точки 29 и 31 в Декларация 1

В бр. 10/2014 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП и Гюргя Желязкова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговарят на следния въпрос: Въпросът ми е свързан с попълване на Деклараци...

Попълване на трудова книжка при работа на 4 часа

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: При напускане на служител, който е бил на 4-часов работен ден, в трудовата книжка се вписва, че осигурителният стаж не е равен на зачетения т...

Разпореждане за ползване на платен годишен отпуск

В бр. 13/2014 г.на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли работодателят право да разпорежда част от платения годишен отпуск да бъде ползван по негова преценка, да издаде заповед, с която да задължи работниците ...

Счетоводно отчитане ликвидацията на търговско дружество

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетводство+”, Доц. д-р Живко Бонев, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се отчита счетоводно ликвидацията на търговско дружество? С обявяване на дружеството в ликвидация следва да започне прилагането н...

Увеличаваме капитала чрез увеличаване стойността на дяловете

В бр. 9/2014 г на сп. „Актив”, ас. д-р Ралица Данчева, СА „Д.А.Ценов”-Свищов отговаря на следния въпрос: Ще увеличаваме капитала чрез увеличаване стойността на дяловете, респективно на номиналната стойност на вече издадените акции. Какви счетоводни с...

ЮЛНЦ с обществена значимост

В бр. 10/2014 г на в. „Счетоводна практика”, Емил Евлогиев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Спечелих конкурс за главен счетоводител на юридическо лице с нестопанска цел с обществена значимост, чийто годишен отчет има големи показатели...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември

До 10-и ноември ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез...

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2014 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ До края на октомври 2014 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими ...

Държавен вестник в бр. 20 от 2014 г.

ДВ, бр. 81 от 30.9.2014 г. Министерски съвет Постановление № 297 от 19 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Ре...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от...

Националният осигурителен институт (НОИ) продължава своята работа по успешното внедряване на Електронния регистър на болничните листове от 1 януари 2015 г.

Национален осигурителен институт На интернет страницата на институцията (www.nssi.bg), в рубрика “Е-услуги (За разработчици на софтуер) Електронен регистър на болничните листове” са публикувани утвърдените със заповед на управителя на НОИ „Функциона...

НОИ и „Български пощи” ЕАД подписаха споразумение за изплащане на пенсии по електронен изплащателен картон

Национален осигурителен институт Съгласно подписано споразумение между Националния осигурителен институт и „Български пощи” ЕАД, от началото на м. октомври 2014 г. пенсиите и пенсионните записи, които се получават чрез пощенските станции, ще се изпл...

Осигурителен календар за ноември 2014 г.

[[table_1]]...

От 1 октомври 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) стартира две нови електронни услуги

Национален осигурителен институт Първата от тях дава възможност за заявяване по електронен път на една от най-често използваните от клиентите на НОИ административни услуги - “Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и/или смяна на адрес...

Справочна информация бр. 20/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 24 септември - 7 октомври 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурител...