Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2014 г.
Писма и указания

ДДС № 10 от 30.09.2014 г. ОТНОСНО: Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.09.2014 г. на общините

С настоящите указания на основание чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) се определят формата, съдържанието, реда и сроковете за съставянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за сре...

ДР № 7 от 12.08.2014 г. ОТНОСНО: Представяне на информация във връзка с измененията на чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Тези указания се издават на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 55, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. във връзка с приетите със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Нац...

№ 08-В-7 от 08.07.2014 г. ОТНОСНО: Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

За искането (молбата) за издаване на удостоверение за данъчна оценка е изготвен образец от Дирекция „Обслужване“ на НАП, който е приложен към работните процедури, инструкции и образци на формуляри, предоставени на НСОРБ в електронен вид и на хартиен ...

№ 11-00-1 от 4.07.2014 г. ОТНОСНО: Извършване от ЧСИ на публична продан на идеални части от урегулирани поземлени имоти

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЧСИ следва да извърши опис и изнесе на публична продан идеални части от урегулирани поземлени имоти – 46 бр. В някои от тях има построени сгради, в други – не. Сградите не са предмет на бъдещи ...

№ 26-390 от 21.05.2014 г. ОТНОСНО: Сключване на трудов договор с условие за стажуване

Договорът се сключва за работа на длъж­ност, която съответства на придобита от лицето квалификация. Следователно не е допустимо такъв вид трудов договор да се сключи с учащ се за длъжност, която съот­ветства на квалификация, която лицето ще придобие ...

№ 94-201 от 24.01.2014 г. ОТНОСНО:Отпускът за обучение на държавен служител се полага само със съгласието на работодателя

Държавен служител, който не е получил съгласие за реализиране на обучението от органа по назначаване, няма право на пла­тен отпуск за обучение. Съгласно чл. 66 от Закона за държавния служител (ЗДСл) държавният служител има право да ползва и отпуски з...

№ 96-00-290 от 11.07.2014 г. ОТНОДНО: Прилагане на ЗДДС и счетоводно отчитане на получена фактура.

Дружество е получател на услуга – реклама в интернет, предоставена от Google Ireland Ltd. Фактурата е една, и е с дата 30.06.2014 г. В запитването са зададени следните въпроси: 1. Коректен ли е текста на фактурата? 2. Следва ли фактурата да се опише ...

№ 96-00-328 от 22.08.2014 г. ОТНОСНО: Корекция на ползван данъчен кредит

Основната дейност на представляваното от вас юридическо лице е покупко-продажба на бяла и черна техника, като същата е с две годишен гаранционен срок. При продажбата, част от тази техника, която е в гаранция, дава дефекти, които не са поправими, за к...

№ М-24-31-32 от 08.07.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сделки с виртуална валута Bitcoin съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Дружеството се занимава с произвеждане на виртуална валута Bitcoin, чрез специализирани компютърни системи. Генерираните Bitcoini се продават на специализирани борси и паричната им стойност постъпва по банковата ни сметка. Във връзка с така описаната...

Анотации

Болничен по време на срочен трудов договор

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Назначена съм на трудов договор от март 2012 г. по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) във връзка чл. 70 КТ. В момента съм бременна и съм в болнични....

Закрита длъжност на възстановен от съда работник

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежд аследния казус: Служител който е възстановен от съда за неправомерно уволнение, желае да се върне на работа, но длъжността е закрита в щатното разписание. Трябва ли длъжността д...

Как се облагат лихвите по сметки според ЗДДФЛ

В бр. 5/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Физическо лице има открита банкова сметка в клон на френска банка, която се намира в Швейцария. Като се има предвид, че сметката не е депозитна, а централата на банк...

Корекцията по реда на чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС

В бр. 10/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дружеството ни извършва продажби на физически лица, за които на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не издава фактури, а отчита продажб...

Неплатен отпуск

В бр. 17/2014 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Служител работи по трудов договор при 4 часов работен ден, ще напуска, но преди това иска да ползва неплатен отпуск. Колко неплатен отпуск му се полага...

Осигуряване на лица, работещи без трудови и служебни правоотношения

В бр. 12/2014 г на в. „Актив”, Галина Николова, юрист, отговаря на следния въпрос: Какви документи са необходими, за осигуряването на лица, работещи без трудови и служебни правоотношения? На осигурявания по граждански договор се издава осигурителна ...

Осигуряване на лице упражняващо свободна профисия и получило решение от ТЕЛК

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Лице, упражняващо свободна професия, има издадено решение на ТЕЛК с определена степен на неработоспособност и са подадени документи за пенси...

Осигуряване на самоосигуряващите се лица

В бр. 10/2014 г на сп. „Счетоводство+”, Бистра Коларова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Физическо лице е едноличен собственик на капитала на ЕООД, в което се самоосигурява върху минималния осигурителен доход 420 лв. Еднов...

Осигуряване на студент

В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика” Аспасия Петкова, експерт по социалното осигуряване, отговаря на следния въпрос: Фирмата ни ще наеме на работа студент, в такъв случай, какви ще бъдат задълженията ни за неговото осигуряване в зависимост от то...

Отпуск по чл. 167а от КТ

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: След като неплатеният отпуск по чл. 167а от КТ, се признава за трудов стаж, следва ли за същия период да се полага и платен отпуск, както е при ползван...

Отчитане на обезценката

В бр. 7-8/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице (ДЗЛ) има вземане от клиент А в размер на 25 000 лв., което е възникнало през 2010 г. През 2012 г. вземането е обезценено в разме...

Отчитане разходите по ремонт на наети ДМА

В бр. 10/2014 г на сп. „Счетоводство+”, проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се отчитат разходите по ремонта на наетите дълготрайни материални активи? Подобрението е резултат от извършени за него разходи. Извърше...

Погрешно издадени фактури за ВОД

В бр. 7/2014 г.на сп. „Данъчна практика”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице е издало по погрешка фактури за авансови плащания по ВОД. Данните от тях са отразени в дневниците за продажби за минали дан...

Попълване на точки 29 и 31 в Декларация 1

В бр. 10/2014 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП и Гюргя Желязкова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговарят на следния въпрос: Въпросът ми е свързан с попълване на Деклараци...

Попълване на трудова книжка при работа на 4 часа

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: При напускане на служител, който е бил на 4-часов работен ден, в трудовата книжка се вписва, че осигурителният стаж не е равен на зачетения т...

Разпореждане за ползване на платен годишен отпуск

В бр. 13/2014 г.на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли работодателят право да разпорежда част от платения годишен отпуск да бъде ползван по негова преценка, да издаде заповед, с която да задължи работниците ...

Счетоводно отчитане ликвидацията на търговско дружество

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетводство+”, Доц. д-р Живко Бонев, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се отчита счетоводно ликвидацията на търговско дружество? С обявяване на дружеството в ликвидация следва да започне прилагането н...

Увеличаваме капитала чрез увеличаване стойността на дяловете

В бр. 9/2014 г на сп. „Актив”, ас. д-р Ралица Данчева, СА „Д.А.Ценов”-Свищов отговаря на следния въпрос: Ще увеличаваме капитала чрез увеличаване стойността на дяловете, респективно на номиналната стойност на вече издадените акции. Какви счетоводни с...

ЮЛНЦ с обществена значимост

В бр. 10/2014 г на в. „Счетоводна практика”, Емил Евлогиев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Спечелих конкурс за главен счетоводител на юридическо лице с нестопанска цел с обществена значимост, чийто годишен отчет има големи показатели...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември

До 10-и ноември ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез...

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2014 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ До края на октомври 2014 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими ...

Държавен вестник в бр. 20 от 2014 г.

ДВ, бр. 81 от 30.9.2014 г. Министерски съвет Постановление № 297 от 19 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Ре...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от...

Националният осигурителен институт (НОИ) продължава своята работа по успешното внедряване на Електронния регистър на болничните листове от 1 януари 2015 г.

Национален осигурителен институт На интернет страницата на институцията (www.nssi.bg), в рубрика “Е-услуги (За разработчици на софтуер) Електронен регистър на болничните листове” са публикувани утвърдените със заповед на управителя на НОИ „Функциона...

НОИ и „Български пощи” ЕАД подписаха споразумение за изплащане на пенсии по електронен изплащателен картон

Национален осигурителен институт Съгласно подписано споразумение между Националния осигурителен институт и „Български пощи” ЕАД, от началото на м. октомври 2014 г. пенсиите и пенсионните записи, които се получават чрез пощенските станции, ще се изпл...

Осигурителен календар за ноември 2014 г.

[[table_1]]...

От 1 октомври 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) стартира две нови електронни услуги

Национален осигурителен институт Първата от тях дава възможност за заявяване по електронен път на една от най-често използваните от клиентите на НОИ административни услуги - “Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и/или смяна на адрес...

Справочна информация бр. 20/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 24 септември - 7 октомври 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурител...