Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2014 г.
Писма и указания

ДДС № 10 от 30.09.2014 г. ОТНОСНО: Изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.09.2014 г. на общините

С настоящите указания на основание чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) се определят формата, съдържанието, реда и сроковете за съставянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на...

ДР № 7 от 12.08.2014 г. ОТНОСНО: Представяне на информация във връзка с измененията на чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Тези указания се издават на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 55, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. във връзка с приетите със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна ...

№ 08-В-7 от 08.07.2014 г. ОТНОСНО: Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

За искането (молбата) за издаване на удостоверение за данъчна оценка е изготвен образец от Дирекция „Обслужване“ на НАП, който е приложен към работните процедури, инструкции и образци на формуляри, предоставени на НСОРБ в електронен вид и на хартиен носител през 2006 г. (писмо из...

№ 11-00-1 от 4.07.2014 г. ОТНОСНО: Извършване от ЧСИ на публична продан на идеални части от урегулирани поземлени имоти

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЧСИ следва да извърши опис и изнесе на публична продан идеални части от урегулирани поземлени имоти – 46 бр. В някои от тях има построени сгради, в други – не. Сградите не са предмет на бъдещи принудителни действия. В запит...

№ 26-390 от 21.05.2014 г. ОТНОСНО: Сключване на трудов договор с условие за стажуване

Договорът се сключва за работа на длъж­ност, която съответства на придобита от лицето квалификация. Следователно не е допустимо такъв вид трудов договор да се сключи с учащ се за длъжност, която съот­ветства на квалификация, която лицето ще придобие след като завърши средното или...

№ 94-201 от 24.01.2014 г. ОТНОСНО:Отпускът за обучение на държавен служител се полага само със съгласието на работодателя

Държавен служител, който не е получил съгласие за реализиране на обучението от органа по назначаване, няма право на пла­тен отпуск за обучение. Съгласно чл. 66 от Закона за държавния служител (ЗДСл) държавният служител има право да ползва и отпуски за обу­чение при условия, по ре...

№ 96-00-290 от 11.07.2014 г. ОТНОДНО: Прилагане на ЗДДС и счетоводно отчитане на получена фактура.

Дружество е получател на услуга – реклама в интернет, предоставена от Google Ireland Ltd. Фактурата е една, и е с дата 30.06.2014 г. В запитването са зададени следните въпроси: 1. Коректен ли е текста на фактурата? 2. Следва ли фактурата да се опише в дневниците? 3. Фактурата сле...

№ 96-00-328 от 22.08.2014 г. ОТНОСНО: Корекция на ползван данъчен кредит

Основната дейност на представляваното от вас юридическо лице е покупко-продажба на бяла и черна техника, като същата е с две годишен гаранционен срок. При продажбата, част от тази техника, която е в гаранция, дава дефекти, които не са поправими, за което се издава протокол от сер...

№ М-24-31-32 от 08.07.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сделки с виртуална валута Bitcoin съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

Дружеството се занимава с произвеждане на виртуална валута Bitcoin, чрез специализирани компютърни системи. Генерираните Bitcoini се продават на специализирани борси и паричната им стойност постъпва по банковата ни сметка. Във връзка с така описаната фактическа обстановка е поста...

Анотации

Болничен по време на срочен трудов договор

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Назначена съм на трудов договор от март 2012 г. по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) във връзка чл. 70 КТ. В момента съм бременна и съм в болнични. Работодателя иска да ме освоб...

Закрита длъжност на възстановен от съда работник

В бр. 12/2014 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежд аследния казус: Служител който е възстановен от съда за неправомерно уволнение, желае да се върне на работа, но длъжността е закрита в щатното разписание. Трябва ли длъжността да бъде възстановена? Влязлото...

Как се облагат лихвите по сметки според ЗДДФЛ

В бр. 5/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Физическо лице има открита банкова сметка в клон на френска банка, която се намира в Швейцария. Като се има предвид, че сметката не е депозитна, а централата на банката е установена в държава чле...

Корекцията по реда на чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС

В бр. 10/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дружеството ни извършва продажби на физически лица, за които на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не издава фактури, а отчита продажбите с отчет по чл. 119 от зако...

Неплатен отпуск

В бр. 17/2014 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Служител работи по трудов договор при 4 часов работен ден, ще напуска, но преди това иска да ползва неплатен отпуск. Колко неплатен отпуск му се полага, при положение, че няма цяла ...

Осигуряване на лица, работещи без трудови и служебни правоотношения

В бр. 12/2014 г на в. „Актив”, Галина Николова, юрист, отговаря на следния въпрос: Какви документи са необходими, за осигуряването на лица, работещи без трудови и служебни правоотношения? На осигурявания по граждански договор се издава осигурителна книжка от ТП на НОИ, в която с...

Осигуряване на лице упражняващо свободна профисия и получило решение от ТЕЛК

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Лице, упражняващо свободна професия, има издадено решение на ТЕЛК с определена степен на неработоспособност и са подадени документи за пенсиониране. Следва ли да се подад...

Осигуряване на самоосигуряващите се лица

В бр. 10/2014 г на сп. „Счетоводство+”, Бистра Коларова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Физическо лице е едноличен собственик на капитала на ЕООД, в което се самоосигурява върху минималния осигурителен доход 420 лв. Едновременно е съдружник в ООД, в к...

Осигуряване на студент

В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика” Аспасия Петкова, експерт по социалното осигуряване, отговаря на следния въпрос: Фирмата ни ще наеме на работа студент, в такъв случай, какви ще бъдат задълженията ни за неговото осигуряване в зависимост от това, какъв договор ще сключим -...

Отпуск по чл. 167а от КТ

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: След като неплатеният отпуск по чл. 167а от КТ, се признава за трудов стаж, следва ли за същия период да се полага и платен отпуск, както е при ползването на отпуска по чл.164? Вре...

Отчитане на обезценката

В бр. 7-8/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице (ДЗЛ) има вземане от клиент А в размер на 25 000 лв., което е възникнало през 2010 г. През 2012 г. вземането е обезценено в размер на 50% от стойността му (12 ...

Отчитане разходите по ремонт на наети ДМА

В бр. 10/2014 г на сп. „Счетоводство+”, проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се отчитат разходите по ремонта на наетите дълготрайни материални активи? Подобрението е резултат от извършени за него разходи. Извършените разходи за подобрения най...

Погрешно издадени фактури за ВОД

В бр. 7/2014 г.на сп. „Данъчна практика”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице е издало по погрешка фактури за авансови плащания по ВОД. Данните от тях са отразени в дневниците за продажби за минали данъчни периоди. Издадена е и око...

Попълване на точки 29 и 31 в Декларация 1

В бр. 10/2014 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП и Гюргя Желязкова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговарят на следния въпрос: Въпросът ми е свързан с попълване на Декларация 1 в частта на точки 29 и 31....

Попълване на трудова книжка при работа на 4 часа

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: При напускане на служител, който е бил на 4-часов работен ден, в трудовата книжка се вписва, че осигурителният стаж не е равен на зачетения трудов стаж, но в синия печат з...

Разпореждане за ползване на платен годишен отпуск

В бр. 13/2014 г.на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли работодателят право да разпорежда част от платения годишен отпуск да бъде ползван по негова преценка, да издаде заповед, с която да задължи работниците „по целесъобразност“ да ползва...

Счетоводно отчитане ликвидацията на търговско дружество

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетводство+”, Доц. д-р Живко Бонев, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се отчита счетоводно ликвидацията на търговско дружество? С обявяване на дружеството в ликвидация следва да започне прилагането на СС 13 Отчитане при ликвидаци...

Увеличаваме капитала чрез увеличаване стойността на дяловете

В бр. 9/2014 г на сп. „Актив”, ас. д-р Ралица Данчева, СА „Д.А.Ценов”-Свищов отговаря на следния въпрос: Ще увеличаваме капитала чрез увеличаване стойността на дяловете, респективно на номиналната стойност на вече издадените акции. Какви счетоводни статии трябва да вземем? Увелич...

ЮЛНЦ с обществена значимост

В бр. 10/2014 г на в. „Счетоводна практика”, Емил Евлогиев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Спечелих конкурс за главен счетоводител на юридическо лице с нестопанска цел с обществена значимост, чийто годишен отчет има големи показатели за активи и приходи, във връз...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември

До 10-и ноември ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга...

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2014 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ До края на октомври 2014 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими за третото тримесечие на 2014 ...

Държавен вестник в бр. 20 от 2014 г.

ДВ, бр. 81 от 30.9.2014 г. Министерски съвет Постановление № 297 от 19 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съ...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 10 от 4.02....

Националният осигурителен институт (НОИ) продължава своята работа по успешното внедряване на Електронния регистър на болничните листове от 1 януари 2015 г.

Национален осигурителен институт На интернет страницата на институцията (www.nssi.bg), в рубрика “Е-услуги (За разработчици на софтуер) Електронен регистър на болничните листове” са публикувани утвърдените със заповед на управителя на НОИ „Функционални изисквания, структура и фо...

НОИ и „Български пощи” ЕАД подписаха споразумение за изплащане на пенсии по електронен изплащателен картон

Национален осигурителен институт Съгласно подписано споразумение между Националния осигурителен институт и „Български пощи” ЕАД, от началото на м. октомври 2014 г. пенсиите и пенсионните записи, които се получават чрез пощенските станции, ще се изплащат по електронен изплащателе...

Осигурителен календар за ноември 2014 г.

[[table_1]]...

От 1 октомври 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) стартира две нови електронни услуги

Национален осигурителен институт Първата от тях дава възможност за заявяване по електронен път на една от най-често използваните от клиентите на НОИ административни услуги - “Подаване на заявление за превеждане на пенсия в банка и/или смяна на адреса на пенсионера”. С попълванет...

Справочна информация бр. 20/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 24 септември - 7 октомври 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни м...