Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 39, 3 - 9 ноември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 3 - 9 ноември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 39/2014 г.

ДВ, бр. 86 от 17.10.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 321 от 10.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. 2. Постановление № 322 от 10.10.2014 г. за изменение и допълне...

Значими промени в корпоративното облагане за 2014 година

Измененията и допълненията в Закона за корпоративното и подоходното облагане, в сила от 01.01.2014 г., са в следните направления и данъчни норми: I. Промени, свързани с преобразуването на данъчния финансов резултат 1. Признаване на приходи и разходи...

Изготвяне на годишен финансов отчет и приложението към него

Предприятията в Република България изготвят и представят годишните си финансови отчети (ГФО) на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС). Изключение от това правило правят предприятията, при които най-малко за една от двете предходни годин...

Трудови отношения при надомна работа

В чл. 107б - чл. 107ж от Кодекса на труда са уредени условия за изпълнение на надомна работа, която може да се извършва, като се спазват правила на трудовото право, т.е. да се осъществява като законово регламентирани трудови отношения, оформени с тр...

Въпроси и отговори

Местоизпълнение на доставка на услуга за отдаване под наем на превозно средство

Българска фирма отдава под наем за 6 месеца автомобил на лице, установено в трета страна. Кой член от ЗДДС е приложим при определяне местоизпълнението на доставката и от значение ли е мястото на използване на автомобила? Местоизпълнението на доставк...

Окончателен договор може да се сключи преди приключване на изпитването

Назначиха ме по трудов договор с шестмесечен изпитателен срок. На третия месец по предложение на работодателя подписахме допълнително споразумение, по силата на което договорът ми се превръща в срочен за 1 година по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на ...

Съхранение на данните от медицински прегледи

Къде се съхранява документацията от провежданите медицински прегледи на персонала - при работодателя или в медицинската служба? Въпросът е уреден в Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медиц...

В пресата за вас

Давността, с която се погасяват вземанията на НОИ

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда давността, с която се погасяват вземанията на ДОО. Вземанията на НОИ за неправилно извършени осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения...

Допълнителен трудов договор при втора категория труд

За “Експертис” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, дава отговор на въпроса: Може ли назначено лице по трудов договор на длъжност шофьор тежкотоварен автомобил втора категория труд да бъде назначен на втори трудов договор на същата длъжност? Работникът...

Промени в Наредбата за посредническа дейност по наемане на работа

В бр. 195 на вeстник “Инфобизнес” може да се намери информация за промените в Наредбата за посредническа дейност по наемане на работа. Следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане ...

Ред и условия за допускане за свободно обращение на лично имущество

В бр. 9 от 2014 г. Агенция “Митници” коментира реда и условията за допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава на митническата територия на О...

Счетоводни записвания в дружеството купувач при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводни записвания в дружеството купувач при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ. ЕООД на купувача следва да се третира като новосъздадено дружество ...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на подаръчни ваучери

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: За фирма - наш клиент, предстои отпечатване на карти, които ще се изпращат по магазините, предлагащи тяхната стока (бойлери и конвектори - “Мет...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъ...

Справочна информация бр. 39/2014

Централни валутни курсове за периода 27.10.2014 г. - 31.10.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Указания за попълване на декларацията по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Кога и къде се подава: Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства. Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придоб...