Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 39, 3 - 9 ноември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 3 - 9 ноември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 39/2014 г.

ДВ, бр. 86 от 17.10.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 321 от 10.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. 2. Постановление № 322 от 10.10.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията ...

Значими промени в корпоративното облагане за 2014 година

Измененията и допълненията в Закона за корпоративното и подоходното облагане, в сила от 01.01.2014 г., са в следните направления и данъчни норми: I. Промени, свързани с преобразуването на данъчния финансов резултат 1. Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отп...

Изготвяне на годишен финансов отчет и приложението към него

Предприятията в Република България изготвят и представят годишните си финансови отчети (ГФО) на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС). Изключение от това правило правят предприятията, при които най-малко за една от двете предходни години не са надвишени два от следн...

Трудови отношения при надомна работа

В чл. 107б - чл. 107ж от Кодекса на труда са уредени условия за изпълнение на надомна работа, която може да се извършва, като се спазват правила на трудовото право, т.е. да се осъществява като законово регламентирани трудови отношения, оформени с трудови договори. При надомната ...

Въпроси и отговори

Местоизпълнение на доставка на услуга за отдаване под наем на превозно средство

Българска фирма отдава под наем за 6 месеца автомобил на лице, установено в трета страна. Кой член от ЗДДС е приложим при определяне местоизпълнението на доставката и от значение ли е мястото на използване на автомобила? Местоизпълнението на доставките на услуги за отдаване на п...

Окончателен договор може да се сключи преди приключване на изпитването

Назначиха ме по трудов договор с шестмесечен изпитателен срок. На третия месец по предложение на работодателя подписахме допълнително споразумение, по силата на което договорът ми се превръща в срочен за 1 година по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. В края на шестия месец ...

Съхранение на данните от медицински прегледи

Къде се съхранява документацията от провежданите медицински прегледи на персонала - при работодателя или в медицинската служба? Въпросът е уреден в Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Съгласно чл. 11, ал. 11 о...

В пресата за вас

Давността, с която се погасяват вземанията на НОИ

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда давността, с която се погасяват вземанията на ДОО. Вземанията на НОИ за неправилно извършени осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии и лихвите в...

Допълнителен трудов договор при втора категория труд

За “Експертис” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, дава отговор на въпроса: Може ли назначено лице по трудов договор на длъжност шофьор тежкотоварен автомобил втора категория труд да бъде назначен на втори трудов договор на същата длъжност? Работникът или служителят може да сключи...

Промени в Наредбата за посредническа дейност по наемане на работа

В бр. 195 на вeстник “Инфобизнес” може да се намери информация за промените в Наредбата за посредническа дейност по наемане на работа. Следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа влязоха в сила на 03...

Ред и условия за допускане за свободно обращение на лично имущество

В бр. 9 от 2014 г. Агенция “Митници” коментира реда и условията за допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава на митническата територия на Общността. Редът и условията са...

Счетоводни записвания в дружеството купувач при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводни записвания в дружеството купувач при продажба на предприятие по чл. 15 от ТЗ. ЕООД на купувача следва да се третира като новосъздадено дружество - негова собственост. Въпреки ...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на подаръчни ваучери

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: За фирма - наш клиент, предстои отпечатване на карти, които ще се изпращат по магазините, предлагащи тяхната стока (бойлери и конвектори - “Метро”, “Технополис” и др.). След...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъществяват счетоводно отчитане ...

Справочна информация бр. 39/2014

Централни валутни курсове за периода 27.10.2014 г. - 31.10.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Указания за попълване на декларацията по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Кога и къде се подава: Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства. Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване в общината по постоянния...