Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2014 г.
Писма и указания

ДДС № 08 от 16.09.2014 г. ОТНОСНО: Допълнителни пояснения за отчитането на определени операции, активи и пасиви в контекста на прилагането на Сметкоплана на бюджетните организации

С това указание се дават допълнителни пояснения, свързани с отчитането на определени операции, на Сметкоплана на бюджетните организации и на принципите и правилата, заложени в указание на Министерството на финансите (ДДС № 14/2013 г.) както и допълни...

№ 02-01-16 от 02.07.2014 г. ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава - членка на Европейския съюз

След присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) се прилагат регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите членки. Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 се прилагат на територията на вс...

№ 94-4103 от 22.07.2014 г. ОТНОСНО: Отчитане на извънредния труд пред инспекцията по труда. Получените часове в повече при преизчисля­ването на дневния и нощния труд създават неточно разбиране за наличието на извънреден труд. Извънреден труд би бил налице само ако работниците и служителите действително работят извън установеното за тях работно време. Следователно само фактически положеният извънреден труд следва да се отчита пред инспекцията по труда.

В отговор на запитване относно необходимостта извън­редният труд, получен от приравняването на нощния труд в дневен, да се отчита пред инспекцията по труда на основание чл. 149, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), Министерство на труда и социалната полит...

Анотации

Договори за предоставяне на персонал

В бр. 10/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Как се третират по ЗДДФЛ договорите за предоставяне на персонал? На основание § 1, т. 26, буква „ж“ от допълнителните разпоредби на Закона з...

Доставка на услуга - включване в рекламен сайт

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Ние сме медицински център, регистриран по ЗДДС, и извършваме медицински услуги по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. Предстои да ...

Доставките осъществявани от туроператор към друг туроператор

В бр. 13/2014 г.на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Когато друг туроператор иска да му продадем обща туристическа услуга (ОТУ) за наша туристическа дестинация и той от своя страна да си я препродава, ние му и...

Изчисляване размера на обезщетението за временна неработоспособност

В бр. 17/2014 г. на в. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се определя размера на обезщетението за временна неработоспособност поради общо заболяване и за гледане на болно дете? Съгласно чл. 41 от КСО дневното парично об...

Лихви за забавяне изплащане на заплатите и неспазване на сроковете за внасяне на осигуровките

В бр. 19/2014 г. на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дължат ли се лихви и в какъв размер, за забава за несвоевременното изплащане на заплатите и за неспазване на сроковете за внасяне на осигуровките? Как се отр...

Неплатен отпуск по чл. 160, ал. 3 от КТ

В бр. 17/2014 г. в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Според чл. 160, ал. 3 от КТ „неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж“. Откъде следва, че това са първите...

Нулева ставка на ДДС за доставка от руска фирма

В бр. 4/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Българска фирма трябва да издаде фактура за доставка на стока на руска фирма, която няма ДДС-номер издаден в държава членка. По желание на клиента, стоката ще бъде т...

Обезценени и отписани вземания

В бр. 7-8/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: В предприятие А през 2014 г. са настъпили следните събития, свързани с обезценени и отписани вземания: - събрано е вземане от клиент А с отчетна стойност...

Осигуряване на лица работещи без трудово или служебно правоотношение

В бр. 12/2014 г на в. „Актив”, Галина Николова, юрист отговаря на следния въпрос: Осигуряват ли се лицата, работещи по нетрудови правоотношения? Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), лицата, които извършват работа без...

Осчетоводяване увеличаването на капитала със средства на дружеството

в бр. 9/2014 г.на сп. „Актив”, ас. д-р Ралица Дачева, СА ”Д.А.Ценов” - Свищов, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява увеличаването на капитала със средства на дружеството? Този начин се прилага в случаите, когато предприятието е реализира¬...

Отпуск при втори трудов договор

В бр. 18/2014 г. на в. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: На 01.03.2014 г. сключих втори трудов договор за допълнителен труд със същия работодател. Работното време по него е 8 часа на седмица. Имам ли право на платен годише...

Придобиване на актив чрез финансирането,получено в година, различна от годината на придобиване му

В бр. 9/2014 г на сп. „Актив”,Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се третира данъчно и счетоводно промяната в стойностите на данъчен амортизируем актив, когато дарението (финансирането) свързано с него, е получено в год...

Срок на изпитване за договор за заместване

В бр. 11/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Може ли в трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител, да се предвиди и 6 месечен срок на изпитване? Има ли служителят право да прекрати до...

Стаж и професионален опит на възстановен на работа от съда работник

В бр. 11/2014 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: С решение на съда, служител е възстановен на работа и за това време му е признат трудов стаж по чл. 354 от КТ. Следва ли да се признае същото време и за профес...

Трудова злополука и професионални заболявания

В бр. 16/2014 г.на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Къде e уредена правно трудовата злополука, какво представлява и как става осигуряването за нея? Каква е отговорността на работодателя? Правната уредба...

Трудовия стаж при два трудови договора в едно предприятие

В бр. 17/2014 г на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Предлагат ми работа в едно предприятие на два трудови договора - за 6 и за 2 часа на ден. Как ще ми се зачита трудовия стаж и колко дни платен отпуск ще ползвам...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 ноември

До 20-и ноември ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и ноември ЗДДФЛ Внасяне от рабо...

Държавен вестник в бр. 21 от 2014 г.

ДВ, бр. 86 от 17.10.2014 г. Министерски съвет Постановление № 321 от 10 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. Постановление № 322 от 10 октомври 2014 г. за изменение и допъ...

Е-услуга на приходната администрация пести близо 7,3 милиона лева на граждани и фирми

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ До един милион документа по-малко годишно може да издава НАП заради електронна услуга, която подава онлайн информация до държавните органи за това дали техните контрагенти имат задължения към бюджета или не. Това може...

За ползватели на е-услуги с операционна система Windows XP и браузър Mozilla Firefox

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ Във връзка с подновяване на сертификата за сигурност на сайта, на който се достъпват електронните услуги на НАП, потребителите, които използват операционна система Windows XP е необходимо да инсталират Service Pack 3 ...

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Национален осигурителен институт Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от...

НОИ стартира първия етап от преминаването към електронен обмен на данни, за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ От 1 януари 2015 г. стартира първият етап от електронизирането на процеса по изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане. От началото на следващата година органите на мед...

По повод разпространявана в публичното пространство информация за подготвяно обединение на двете приходни администрации - Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“

Министерство на финансите Министерство на финансите не разработва и не подготвя за реализиране концептуална рамка или проект за бъдеща обединена структура, включваща сливането на двете приходни агенции - Национална агенция за приходите и Агенция „Ми...

Справочна информация бр. 21/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 8 - 21 октомври 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...