Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 1, 1 - 18 януари 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 1 - 18 януари 2015 г.
Законодателство

Годишно приключване при малките предприятия

В българското законодателство има определени облекчения за малките предприятия. Това се отнася и за годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите отчети. Те са посочени в Закона за счетоводството и в Националните стандарти за финансов...

Държавен вестник бр. 1/2015 г.

ДВ, бр. 94 от 14.11.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 353 от 5.11.2014 г. за допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. 2. Постановление № 354 от ...

Народно събрание бр.1/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пътищата. Снегопочистването на републиканските пътища в населените места да може да се извършва и от общините. Агенция “Пътна инфраструктура”, съответно Национална компания “Стратегически инфрастру...

Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) през 2015 г.

В § 3 от ПЗР на ЗБДОО за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г.) са публикувани измененията и допълненията в КСО, в сила от 1 януари 2015 г. Промените са свързани с осигуряване изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване и с пре...

Въпроси и отговори

Банкова гаранция

Имаме издаден ревизионен акт от НАП, който обжалваме. Обезпечен е с банкова гаранция и има решение за спиране изпълнението на акта. Няма решение на съда. Сега обаче искаме да погасим задължения си, за да не текат, и сме подали заявление по чл. 169 от...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 1/2015

Дело C‑188/09, решение от 29 юли 2010 г. страни: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku срещу Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski sp. j, с предишно наименование Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska sp. j Пред...

Зачитане на неплатен отпуск при определяне на допълнителното възнаграждение

Трябва ли да се зачете продължилият над една година неплатен отпуск при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? В съответствие с чл. 12, ал. 9 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ...

Изписване на стоки като разходи и материали

Основният предмет на дейност на фирма Х е производство на смеси и търговия със строителни материали. Управителят на фирмата взема решение част от заприходените стоки (латекс, четки, валяци) да се използват за текущ ремонт на магазина. Налага се и час...

В пресата за вас

Компонентен подход при отчитане на дълготрайните активи

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира компонентен подход при отчитане на дълготрайните активи в лечебните заведения. В практиката на лечебните заведения се използва медицинска апаратура, к...

ОП “Развитие на човешките ресурси” е първата оперативна програма, която стартира за новия програмен период

В бр. 231 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за стартиращата оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фон...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;...

Заповед № ЗМФ 1639/22.12.2014 г.

за удължаване на срока за реализация на пури и пурвти, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1785 от 19.11.2008 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2008 г.) и цигари и тютюн за пушене (за лула...

Заповед № ЗМФ 1679/23.12.2014 г.

за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15% vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-17...

Заповед № РД 09-808/5.12.2014 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и Доклад № 93-13169 от 05.12.2014 г. НАРЕЖДАМ: Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ “Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чре...

Заповед № РД-01-702 от 3.10.2014 г.

за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г. Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с ...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2015 г.

(при налагане на административно увеличение 4,4 на сто за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата от началото на 2015 г. 360,00 лв.) [[app_15085_1]] [[app_15086_2]] [[app_15087_3]] Забележки: 1. Минималният осигурителен до...

От 1.01.2015 г. е осигурено безплатно информиране чрез SMS

Агенция по вписванията Агенцията по вписванията сключи договор за предоставяне на безплатна услуга по информиране на абонати чрез SMS, с който е осигурено цялостното техническо обезпечаване и поддръжка на модифицираната система. Напомняме на потреби...

Правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия, считано от 01.01.2015 г.

Национална агенция за приходите Правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия: 1. Считано от 1 януари 2015 г., всички искания за възстановяване (EVR), подадени към Ирландия за закупено дизелово гориво, трябв...

Справочна информация бр. 1/2015

Централни валутни курсове за периода 15.12.2014 г. - 19.12.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...