Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 1, 1 - 18 януари 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 1 - 18 януари 2015 г.
Законодателство

Годишно приключване при малките предприятия

В българското законодателство има определени облекчения за малките предприятия. Това се отнася и за годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите отчети. Те са посочени в Закона за счетоводството и в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни пре...

Държавен вестник бр. 1/2015 г.

ДВ, бр. 94 от 14.11.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 353 от 5.11.2014 г. за допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. 2. Постановление № 354 от 5.11.2014 г. за допълнение на ...

Народно събрание бр.1/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пътищата. Снегопочистването на републиканските пътища в населените места да може да се извършва и от общините. Агенция “Пътна инфраструктура”, съответно Национална компания “Стратегически инфраструктурни проекти” и общините да ...

Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) през 2015 г.

В § 3 от ПЗР на ЗБДОО за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г.) са публикувани измененията и допълненията в КСО, в сила от 1 януари 2015 г. Промените са свързани с осигуряване изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване и с прецизиране на разпоредби относно...

Въпроси и отговори

Банкова гаранция

Имаме издаден ревизионен акт от НАП, който обжалваме. Обезпечен е с банкова гаранция и има решение за спиране изпълнението на акта. Няма решение на съда. Сега обаче искаме да погасим задължения си, за да не текат, и сме подали заявление по чл. 169 от ДОПК. Каква е процедурата за ...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 1/2015

Дело C‑188/09, решение от 29 юли 2010 г. страни: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku срещу Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski sp. j, с предишно наименование Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska sp. j Предмет на спора е правото на при...

Зачитане на неплатен отпуск при определяне на допълнителното възнаграждение

Трябва ли да се зачете продължилият над една година неплатен отпуск при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? В съответствие с чл. 12, ал. 9 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата правото за получаване на допъл...

Изписване на стоки като разходи и материали

Основният предмет на дейност на фирма Х е производство на смеси и търговия със строителни материали. Управителят на фирмата взема решение част от заприходените стоки (латекс, четки, валяци) да се използват за текущ ремонт на магазина. Налага се и част от стоките да се вложат в пр...

В пресата за вас

Компонентен подход при отчитане на дълготрайните активи

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира компонентен подход при отчитане на дълготрайните активи в лечебните заведения. В практиката на лечебните заведения се използва медицинска апаратура, която е комплектована с устройс...

ОП “Развитие на човешките ресурси” е първата оперативна програма, която стартира за новия програмен период

В бр. 231 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за стартиращата оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ), е първата оперативна ...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) с глоба в размер от 1000 до 25...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; 2. минимални месечни размери ...

Заповед № ЗМФ 1639/22.12.2014 г.

за удължаване на срока за реализация на пури и пурвти, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1785 от 19.11.2008 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2008 г.) и цигари и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени за р...

Заповед № ЗМФ 1679/23.12.2014 г.

за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15% vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1786 от 19.11.2008 г. (обн., ДВ,...

Заповед № РД 09-808/5.12.2014 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и Доклад № 93-13169 от 05.12.2014 г. НАРЕЖДАМ: Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ “Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от вау...

Заповед № РД-01-702 от 3.10.2014 г.

за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г. Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключит...

От 1.01.2015 г. е осигурено безплатно информиране чрез SMS

Агенция по вписванията Агенцията по вписванията сключи договор за предоставяне на безплатна услуга по информиране на абонати чрез SMS, с който е осигурено цялостното техническо обезпечаване и поддръжка на модифицираната система. Напомняме на потребителите на Агенцията по вписван...

Правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия, считано от 01.01.2015 г.

Национална агенция за приходите Правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия: 1. Считано от 1 януари 2015 г., всички искания за възстановяване (EVR), подадени към Ирландия за закупено дизелово гориво, трябва да съдържат името и ДДС номе...

Справочна информация бр. 1/2015

Централни валутни курсове за периода 15.12.2014 г. - 19.12.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...