Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 1, 1 - 18 януари 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 1 - 18 януари 2015 г.
Законодателство

Годишно приключване при малките предприятия

В българското законодателство има определени облекчения за малките предприятия. Това се отнася и за годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите отчети. Те са посочени в Закона за счетоводството и в Националните стандарти за финансов...

Държавен вестник бр. 1/2015 г.

ДВ, бр. 94 от 14.11.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 353 от 5.11.2014 г. за допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. 2. Постановление № 354 от ...

Народно събрание бр.1/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пътищата. Снегопочистването на републиканските пътища в населените места да може да се извършва и от общините. Агенция “Пътна инфраструктура”, съответно Национална компания “Стратегически инфрастру...

Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) през 2015 г.

В § 3 от ПЗР на ЗБДОО за 2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г.) са публикувани измененията и допълненията в КСО, в сила от 1 януари 2015 г. Промените са свързани с осигуряване изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване и с пре...

Въпроси и отговори

Банкова гаранция

Имаме издаден ревизионен акт от НАП, който обжалваме. Обезпечен е с банкова гаранция и има решение за спиране изпълнението на акта. Няма решение на съда. Сега обаче искаме да погасим задължения си, за да не текат, и сме подали заявление по чл. 169 от...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 1/2015

Дело C‑188/09, решение от 29 юли 2010 г. страни: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku срещу Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski sp. j, с предишно наименование Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska sp. j Пред...

Зачитане на неплатен отпуск при определяне на допълнителното възнаграждение

Трябва ли да се зачете продължилият над една година неплатен отпуск при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? В съответствие с чл. 12, ал. 9 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ...

Изписване на стоки като разходи и материали

Основният предмет на дейност на фирма Х е производство на смеси и търговия със строителни материали. Управителят на фирмата взема решение част от заприходените стоки (латекс, четки, валяци) да се използват за текущ ремонт на магазина. Налага се и час...

В пресата за вас

Компонентен подход при отчитане на дълготрайните активи

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира компонентен подход при отчитане на дълготрайните активи в лечебните заведения. В практиката на лечебните заведения се използва медицинска апаратура, к...

ОП “Развитие на човешките ресурси” е първата оперативна програма, която стартира за новия програмен период

В бр. 231 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за стартиращата оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фон...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;...

Заповед № ЗМФ 1639/22.12.2014 г.

за удължаване на срока за реализация на пури и пурвти, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1785 от 19.11.2008 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2008 г.) и цигари и тютюн за пушене (за лула...

Заповед № ЗМФ 1679/23.12.2014 г.

за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15% vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-17...

Заповед № РД 09-808/5.12.2014 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и Доклад № 93-13169 от 05.12.2014 г. НАРЕЖДАМ: Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ “Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чре...

Заповед № РД-01-702 от 3.10.2014 г.

за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г. Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с ...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2015 г.

(при налагане на административно увеличение 4,4 на сто за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата от началото на 2015 г. 360,00 лв.) [[app_15085_1]] [[app_15086_2]] [[app_15087_3]] Забележки: 1. Минималният осигурителен до...

От 1.01.2015 г. е осигурено безплатно информиране чрез SMS

Агенция по вписванията Агенцията по вписванията сключи договор за предоставяне на безплатна услуга по информиране на абонати чрез SMS, с който е осигурено цялостното техническо обезпечаване и поддръжка на модифицираната система. Напомняме на потреби...

Правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия, считано от 01.01.2015 г.

Национална агенция за приходите Правила за обработка при възстановяване на ДДС за покупка на дизелово гориво в Ирландия: 1. Считано от 1 януари 2015 г., всички искания за възстановяване (EVR), подадени към Ирландия за закупено дизелово гориво, трябв...

Справочна информация бр. 1/2015

Централни валутни курсове за периода 15.12.2014 г. - 19.12.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...