начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 8, 2 - 8 март 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 2 - 8 март 2015 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година

Годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО е процес на формиране на данъчния финансов резултат и определяне на годишния корпоративния данък. На практика този процес се осъществява чрез попълването на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от...

Държавен вестник бр. 8/2015 г.

ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. 2. Закон за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химичес...

Народно събрание бр.8/2015 г.

Правителството отмени Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, както и ПМС 325/2006, с което е приета. Причина за това са влезли в сила разпоредби на европейски регламенти и директиви, до...

Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Промените, направени в наредбата с ДВ, бр. 100 от 5 декември 2014 г., са следните: 1. При наличие на няколко публични задължения за ДОО и/или за здравно осигуряване лицата могат да заявяват кои задължения за осигурителни вноски искат да погасят, като...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 8/2015

Дело C‑285/09, решение от 7 декември 2010 г. страни: г-н R., в присъствието на: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Finanzamt Karlsruhe-Durlach Предмет на спора е облагането с нулева ставка. В своето решение Съдът на ЕО, като приема,...

ВОП на стока по идентификационен номер на получателя

Фирма за международен транспорт, която извършва превози със собствени камиони, получава фактура за резервни части от Холандия. Същите се влагат в комионите в Холандия, т.е. резервните части не влизат в страната, защото товарните автомобили извършват ...

Данъчно третиране на разходите за реклама в Гугъл

Фирмата ни рекламира сайта си в Гугъл и за целта директно плаща и получава фактури от Google AdWords - Ирландия. Фактурата се записва в дневниците на покупки и продажби с протокол за начислен ДДС при вътрешнообщностни сделки и се осчетоводява. Има л...

Ограничения във възнагражденията по ДУК и данъчно третиране по ЗКПО

1. Има ли ограничение при определяне възнаграждение по договор за управление и контрол и може ли да е различно за всеки месец, като това е записано в договора за възлагане на съдружника с мажоритарен дял в ООД? 2. Ако възнаграждението по договор за у...

В пресата за вас

Безвъзмездно извършване на услугата за подобрение на нает недвижим имот

В бр. 1 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество, регистрирано лице за целите на ЗДДС, наема земя и сграда. За це­лите на независимата си икономическа дей­ност извършва безвъзмездно подобрение на сгр...

Модел за счетоводно отчитане на ДДС за възстановяване като разчет

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Борислав Боянов коментира модела за счетоводно отчитане на ДДС за възстановяване като разчет. За отчитането на ДДС за възстановяване от ЕС не е подходящо да се използва прилаганата в практиката сметка 453 Ра...

Независима икономическа дейност ли е дейността по управление и контрол на юридически лица

За “Експертис” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор, дава отговор на въпроса: Физическо лице получава доходи единствено от работата му по договор за управление и контрол - по ТЗ. Следва ли лицето, след като получи доходи за последните 12 месеца н...

Оценка на нетната печалба на акция

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира оценката на нетната печалба на акция. Според параграф 9 на МСС 33 Нетна печалба на акция отчитащото се предприятие следва да изчислява основната нетна печалба на акци...

Предоставяне на ваучери за храна

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: На общо събрание (ОС) на работниците и служите­лите в предприятието, проведено през м. март т....

Размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при ползване на неплатен отпуск

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда казуса: Работя повече от 10 години в частна фирма. В края на 2011 г. във фирмата имаше сериозни трудности при реализация на продукцията, което доведе и до закъснение при изплащ...

Справочник

Ведомствените бензиностанции декларират пред НАП наличните си съдове до 9 март

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ До 9 март всички ведомствени бензиностанции (както и всички задължени лица по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС) трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които ...

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Информация за минималните ставки, работно време и отпуски в страните от EС и ЕИП за 2014 г. и 2015 г.

[[app_15264_1]] [[app_15265_2]] [[app_15266_3]] [[app_15267_4]] [[app_15268_5]]...

Справочна информация бр. 8/2015

Централни валутни курсове за периода 23.02.2015 г. - 27.02.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...