Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 8, 2 - 8 март 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 2 - 8 март 2015 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година

Годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО е процес на формиране на данъчния финансов резултат и определяне на годишния корпоративния данък. На практика този процес се осъществява чрез попълването на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от...

Държавен вестник бр. 8/2015 г.

ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. 2. Закон за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химичес...

Народно събрание бр.8/2015 г.

Правителството отмени Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, както и ПМС 325/2006, с което е приета. Причина за това са влезли в сила разпоредби на европейски регламенти и директиви, до...

Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Промените, направени в наредбата с ДВ, бр. 100 от 5 декември 2014 г., са следните: 1. При наличие на няколко публични задължения за ДОО и/или за здравно осигуряване лицата могат да заявяват кои задължения за осигурителни вноски искат да погасят, като...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 8/2015

Дело C‑285/09, решение от 7 декември 2010 г. страни: г-н R., в присъствието на: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Finanzamt Karlsruhe-Durlach Предмет на спора е облагането с нулева ставка. В своето решение Съдът на ЕО, като приема,...

ВОП на стока по идентификационен номер на получателя

Фирма за международен транспорт, която извършва превози със собствени камиони, получава фактура за резервни части от Холандия. Същите се влагат в комионите в Холандия, т.е. резервните части не влизат в страната, защото товарните автомобили извършват ...

Данъчно третиране на разходите за реклама в Гугъл

Фирмата ни рекламира сайта си в Гугъл и за целта директно плаща и получава фактури от Google AdWords - Ирландия. Фактурата се записва в дневниците на покупки и продажби с протокол за начислен ДДС при вътрешнообщностни сделки и се осчетоводява. Има л...

Ограничения във възнагражденията по ДУК и данъчно третиране по ЗКПО

1. Има ли ограничение при определяне възнаграждение по договор за управление и контрол и може ли да е различно за всеки месец, като това е записано в договора за възлагане на съдружника с мажоритарен дял в ООД? 2. Ако възнаграждението по договор за у...

В пресата за вас

Безвъзмездно извършване на услугата за подобрение на нает недвижим имот

В бр. 1 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество, регистрирано лице за целите на ЗДДС, наема земя и сграда. За це­лите на независимата си икономическа дей­ност извършва безвъзмездно подобрение на сгр...

Модел за счетоводно отчитане на ДДС за възстановяване като разчет

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Борислав Боянов коментира модела за счетоводно отчитане на ДДС за възстановяване като разчет. За отчитането на ДДС за възстановяване от ЕС не е подходящо да се използва прилаганата в практиката сметка 453 Ра...

Независима икономическа дейност ли е дейността по управление и контрол на юридически лица

За “Експертис” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор, дава отговор на въпроса: Физическо лице получава доходи единствено от работата му по договор за управление и контрол - по ТЗ. Следва ли лицето, след като получи доходи за последните 12 месеца н...

Оценка на нетната печалба на акция

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира оценката на нетната печалба на акция. Според параграф 9 на МСС 33 Нетна печалба на акция отчитащото се предприятие следва да изчислява основната нетна печалба на акци...

Предоставяне на ваучери за храна

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: На общо събрание (ОС) на работниците и служите­лите в предприятието, проведено през м. март т....

Размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при ползване на неплатен отпуск

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда казуса: Работя повече от 10 години в частна фирма. В края на 2011 г. във фирмата имаше сериозни трудности при реализация на продукцията, което доведе и до закъснение при изплащ...

Справочник

Ведомствените бензиностанции декларират пред НАП наличните си съдове до 9 март

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ До 9 март всички ведомствени бензиностанции (както и всички задължени лица по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС) трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които ...

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Информация за минималните ставки, работно време и отпуски в страните от EС и ЕИП за 2014 г. и 2015 г.

[[app_15264_1]] [[app_15265_2]] [[app_15266_3]] [[app_15267_4]] [[app_15268_5]]...

Справочна информация бр. 8/2015

Централни валутни курсове за периода 23.02.2015 г. - 27.02.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...