Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 9, 9 - 15 март 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 9 - 15 март 2015 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година

Годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО е процес на формиране на данъчния финансов резултат и определяне на годишния корпоративния данък. На практика този процес се осъществява чрез попълването на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО. I. Значими промени в ГД...

Държавен вестник бр. 9/2015 г.

ДВ, бр. 15 от 24.02.2015 г. Народното събрание прие: 1. Решение за създаване на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка. 2...

Министерски съвет бр. 9/2015 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. С тях се усъвършенства правното регулиране на контрола на средствата за измерване. Очаква се намаляване на административната тежест върху лицата със задължения по действа...

Народно събрание бр.9/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с контрола на нефтопродукти. Предлага се лицензираният складодържател да е задължен да използва средства за измерване и контрол за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от нефтопр...

Промените в ЗКПО за 2015 г.

Промените в ЗКПО за 2015 г. са регламентирани с § 39 от ПЗР на ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г.) и с § 15 от ПЗР на Закона за държавния бюджет (обн., бр. 107 от 27.12.2014 г.). Направените изменения и допълнения в закона засягат неговите разпоредби относно: - реда за п...

Въпроси и отговори

Зачитане на осигурителен стаж за трудов стаж и професионален опит

От 1993 до 1998 г. съм се осигурявал като ЕТ и за този период имам заверена осигурителна книжка. Признава ли се този период при определяне на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? В съответствие с чл. 12, ал. 4, т. 2 от Наредбата за структурата и орган...

Облагане на приходите от наем на вероизповеданията

Как се третира приход от отдаване под наем на имоти, собственост на църквата, за целите на ЗДДС и ЗКПО? Отдават се под наем с предназначения за магазини, заведения. В Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са предвидени облекчения за Българската православна църква и др...

Отпуск за обучение се полага и при срочен трудов договор

Работя и същевременно уча във висше учебно заведение задочно. Работодателят всеки месец ме преназначава със срочен трудов договор. В предприятието ми казаха, че по тази причина нямам право на неплатен отпуск за явяване на очни занятия и на изпити. Законно ли е това? Работодателя...

Прихващане на авансови вноски

Какво правим с авансовите данъци, надвнесени от предходни години, какви са начините за прихващането им? В срок до 31.12.2012 година в сила бе текстът на чл. 94 от ЗКПО, съгласно който “надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за с...

Сумирано изчисляване на работното време

В предприятието е въведено сумирано отчитане на работното време за 6 месеца, като в отделните звена началото на периодите не съвпада. Как се изчислява сумираното работно време на работник, който трябва да работи на различни обекти? Сумираното работно време е форма на изчисляване...

В пресата за вас

Видове обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване в щата

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василева, експерт в Министерския съвет, разглежда видовете обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване в щата. Обезщетение за неспазено предизвестие (чл. 220 от Кодекс на труда)....

Нови промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от началото на 2015 г.

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда последните промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица. В наредбата са извършени допълнителни изменения, обнародвани в “Д...

Преобразуването на ЕТ с един и същ собственик на капитала

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира преобразуването на ЕТ с един и същ собственик на капитала. Фактическият състав на преобразуването по чл. 263т, ал. 2 ТЗ включва само два елемента - решение на едноличния собственик и в...

Прехвърляния на активи от една група към друга група

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира прехвърлянията на активи от една група към друга група. Според параграф 57 от МСС 40 прехвърляния на активи от или към групата на инвестиционните имоти следва да се прави сам...

Признаване и отчитане на парични дарения в бюджетни организации

В бр. 2 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” гл. ас. д-р Венцислав Вечев разяснява чрез пример признаването и отчитането на парични дарения в бюджетни организации. Пример: През 2012 г. бюджетна организация “X” е закупила компютърно оборудване на стойност 65 000 ...

Продажба на ДМА - камион и ремарке

За “Експертис” Иван Симов, д.е.с., разглежда казуса: Предстои ни продажба на ДМА - камион и ремарке, чиято балансова стойност е по-голяма от продажната цена. Същите са придобити през 2007 г. Възможно ли е да осъществим сделка при различна цена от балансовата и ако може, трябва ли...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) с глоба в размер от 1000 до 25...

Информация за минималните ставки, работно време и отпуски в страните от EС и ЕИП за 2014 г. и 2015 г.

[[app_15264_1]] [[app_15265_2]] [[app_15266_3]] [[app_15267_4]] [[app_15268_5]]...

Справочна информация бр. 9/2015

Централни валутни курсове за периода 04.03.2015 г. - 06.03.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...