начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 9, 9 - 15 март 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 9 - 15 март 2015 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година

Годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО е процес на формиране на данъчния финансов резултат и определяне на годишния корпоративния данък. На практика този процес се осъществява чрез попълването на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от...

Държавен вестник бр. 9/2015 г.

ДВ, бр. 15 от 24.02.2015 г. Народното събрание прие: 1. Решение за създаване на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилага...

Министерски съвет бр. 9/2015 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. С тях се усъвършенства правното регулиране на контрола на средствата за измерване. Очаква се намаляване на административната тежест върху ли...

Народно събрание бр.9/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с контрола на нефтопродукти. Предлага се лицензираният складодържател да е задължен да използва средства за измерване и контрол за въвеждане или извеждане на...

Промените в ЗКПО за 2015 г.

Промените в ЗКПО за 2015 г. са регламентирани с § 39 от ПЗР на ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г.) и с § 15 от ПЗР на Закона за държавния бюджет (обн., бр. 107 от 27.12.2014 г.). Направените изменения и допълнения в закона засягат неговите р...

Въпроси и отговори

Зачитане на осигурителен стаж за трудов стаж и професионален опит

От 1993 до 1998 г. съм се осигурявал като ЕТ и за този период имам заверена осигурителна книжка. Признава ли се този период при определяне на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? В съответствие с чл. 12, ал. 4, т. 2 от На...

Облагане на приходите от наем на вероизповеданията

Как се третира приход от отдаване под наем на имоти, собственост на църквата, за целите на ЗДДС и ЗКПО? Отдават се под наем с предназначения за магазини, заведения. В Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са предвидени облекчения за Бълга...

Отпуск за обучение се полага и при срочен трудов договор

Работя и същевременно уча във висше учебно заведение задочно. Работодателят всеки месец ме преназначава със срочен трудов договор. В предприятието ми казаха, че по тази причина нямам право на неплатен отпуск за явяване на очни занятия и на изпити. За...

Прихващане на авансови вноски

Какво правим с авансовите данъци, надвнесени от предходни години, какви са начините за прихващането им? В срок до 31.12.2012 година в сила бе текстът на чл. 94 от ЗКПО, съгласно който “надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи ...

Сумирано изчисляване на работното време

В предприятието е въведено сумирано отчитане на работното време за 6 месеца, като в отделните звена началото на периодите не съвпада. Как се изчислява сумираното работно време на работник, който трябва да работи на различни обекти? Сумираното работн...

В пресата за вас

Видове обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване в щата

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василева, експерт в Министерския съвет, разглежда видовете обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване в щата. Обезщетение за неспазено предизвестие...

Нови промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от началото на 2015 г.

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда последните промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица. В наредбата са извършени допълнител...

Преобразуването на ЕТ с един и същ собственик на капитала

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира преобразуването на ЕТ с един и същ собственик на капитала. Фактическият състав на преобразуването по чл. 263т, ал. 2 ТЗ включва само два елемента - решени...

Прехвърляния на активи от една група към друга група

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира прехвърлянията на активи от една група към друга група. Според параграф 57 от МСС 40 прехвърляния на активи от или към групата на инвестиционнит...

Признаване и отчитане на парични дарения в бюджетни организации

В бр. 2 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” гл. ас. д-р Венцислав Вечев разяснява чрез пример признаването и отчитането на парични дарения в бюджетни организации. Пример: През 2012 г. бюджетна организация “X” е закупила компютърно ...

Продажба на ДМА - камион и ремарке

За “Експертис” Иван Симов, д.е.с., разглежда казуса: Предстои ни продажба на ДМА - камион и ремарке, чиято балансова стойност е по-голяма от продажната цена. Същите са придобити през 2007 г. Възможно ли е да осъществим сделка при различна цена от бал...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Информация за минималните ставки, работно време и отпуски в страните от EС и ЕИП за 2014 г. и 2015 г.

[[app_15264_1]] [[app_15265_2]] [[app_15266_3]] [[app_15267_4]] [[app_15268_5]]...

Справочна информация бр. 9/2015

Централни валутни курсове за периода 04.03.2015 г. - 06.03.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...