Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 9, 9 - 15 март 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 9 - 15 март 2015 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година

Годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО е процес на формиране на данъчния финансов резултат и определяне на годишния корпоративния данък. На практика този процес се осъществява чрез попълването на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от...

Държавен вестник бр. 9/2015 г.

ДВ, бр. 15 от 24.02.2015 г. Народното събрание прие: 1. Решение за създаване на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и прилага...

Министерски съвет бр. 9/2015 г.

Правителството одобри промени в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. С тях се усъвършенства правното регулиране на контрола на средствата за измерване. Очаква се намаляване на административната тежест върху ли...

Народно събрание бр.9/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с контрола на нефтопродукти. Предлага се лицензираният складодържател да е задължен да използва средства за измерване и контрол за въвеждане или извеждане на...

Промените в ЗКПО за 2015 г.

Промените в ЗКПО за 2015 г. са регламентирани с § 39 от ПЗР на ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г.) и с § 15 от ПЗР на Закона за държавния бюджет (обн., бр. 107 от 27.12.2014 г.). Направените изменения и допълнения в закона засягат неговите р...

Въпроси и отговори

Зачитане на осигурителен стаж за трудов стаж и професионален опит

От 1993 до 1998 г. съм се осигурявал като ЕТ и за този период имам заверена осигурителна книжка. Признава ли се този период при определяне на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? В съответствие с чл. 12, ал. 4, т. 2 от На...

Облагане на приходите от наем на вероизповеданията

Как се третира приход от отдаване под наем на имоти, собственост на църквата, за целите на ЗДДС и ЗКПО? Отдават се под наем с предназначения за магазини, заведения. В Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са предвидени облекчения за Бълга...

Отпуск за обучение се полага и при срочен трудов договор

Работя и същевременно уча във висше учебно заведение задочно. Работодателят всеки месец ме преназначава със срочен трудов договор. В предприятието ми казаха, че по тази причина нямам право на неплатен отпуск за явяване на очни занятия и на изпити. За...

Прихващане на авансови вноски

Какво правим с авансовите данъци, надвнесени от предходни години, какви са начините за прихващането им? В срок до 31.12.2012 година в сила бе текстът на чл. 94 от ЗКПО, съгласно който “надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи ...

Сумирано изчисляване на работното време

В предприятието е въведено сумирано отчитане на работното време за 6 месеца, като в отделните звена началото на периодите не съвпада. Как се изчислява сумираното работно време на работник, който трябва да работи на различни обекти? Сумираното работн...

В пресата за вас

Видове обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване в щата

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василева, експерт в Министерския съвет, разглежда видовете обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване в щата. Обезщетение за неспазено предизвестие...

Нови промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от началото на 2015 г.

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда последните промени в Наредба № Н-8 относно подаването на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица. В наредбата са извършени допълнител...

Преобразуването на ЕТ с един и същ собственик на капитала

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира преобразуването на ЕТ с един и същ собственик на капитала. Фактическият състав на преобразуването по чл. 263т, ал. 2 ТЗ включва само два елемента - решени...

Прехвърляния на активи от една група към друга група

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира прехвърлянията на активи от една група към друга група. Според параграф 57 от МСС 40 прехвърляния на активи от или към групата на инвестиционнит...

Признаване и отчитане на парични дарения в бюджетни организации

В бр. 2 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” гл. ас. д-р Венцислав Вечев разяснява чрез пример признаването и отчитането на парични дарения в бюджетни организации. Пример: През 2012 г. бюджетна организация “X” е закупила компютърно ...

Продажба на ДМА - камион и ремарке

За “Експертис” Иван Симов, д.е.с., разглежда казуса: Предстои ни продажба на ДМА - камион и ремарке, чиято балансова стойност е по-голяма от продажната цена. Същите са придобити през 2007 г. Възможно ли е да осъществим сделка при различна цена от бал...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Информация за минималните ставки, работно време и отпуски в страните от EС и ЕИП за 2014 г. и 2015 г.

[[app_15264_1]] [[app_15265_2]] [[app_15266_3]] [[app_15267_4]] [[app_15268_5]]...

Справочна информация бр. 9/2015

Централни валутни курсове за периода 04.03.2015 г. - 06.03.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...