Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 10, 16 - 22 март 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 16 - 22 март 2015 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година

Годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО е процес на формиране на данъчния финансов резултат и определяне на годишния корпоративния данък. На практика този процес се осъществява чрез попълването на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО. I. Значими промени в ГД...

Държавен вестник бр. 10/2015 г.

ДВ, бр. 17 от 6.03.2015 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Министърът на отбраната издаде Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната. Министърът на вътрешните раб...

Министерски съвет бр. 10/2015 г.

Правителството ще предложи на Народното събрание да направи промени в Закона за административните нарушения и наказания. Тяхната цел е да бъде усъвършенстван режимът, уреден в Глава IV, за реализация на отговорността на юридическите лица, в случай че са се обогатили или биха се о...

Народно събрание бр.10/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. В законопроекта се променя първоначалната схема за държавна помощ по Закона за корпоративното подоходно облагане. Изменението се налага след консултация с Европейската комисия, за да бъде схем...

Промени в Закона за здравето и Наказателния кодекс през 2015 г.

Промени в Закона за здравето С § 4 от ПЗР на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. е създаден чл. 235а в Закона за здравето (ЗЗ) с цел да се гарантира безпрепятственото изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и ражда...

Въпроси и отговори

Oтписване на инвестиция (финансов актив) от активите на предприятието

Българска фирма е направила парична инвестиция във фирма от ЕС, същата е заведена в с/ка 222 Инвестиции в смесени предприятия. Фирмата, в която е направена инвестицията, е обявена в ликвидация. Как трябва счетоводно да се отпише инвестицията? За да се отпише една инвестиция (фин...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 10/2015

Дело C‑489/09, решение от 27 януари 2011 г. страни: Vandoorne NV срещу Belgische Staat Предмет на спора е заплащане на ДДС посредством бандерол. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 11, В, параграф 1 и член 27, параграфи 1 и 5 от Шеста директива/Директива 77/388/...

Счетоводно отчитане на приходи от доставка и монтаж

Фирма извършва доставка и монтаж на газови котли за отопление. Във фактурите, които фирмата издава, пише “доставка и монтаж на газов котел”. Котелът се закупува готов от друга фирма. Купуват се и други материали, необходими за монтажа. Как трябва да се осчетоводи този приход? Кат...

В пресата за вас

Безвъзмездно извършване на услугата за ремонт на нает недвижим имот

В бр. 1 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество, регистрирано лице за целите на ЗДДС, наема магазин. За целите на търговската си дейност извършва без­възмездно ремонт на наетото помещение. Какво е данъчното третиране по ЗДД...

Вливане на ЕТД в едноличния собственик на неговия капитал

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира вливане на ЕТД в едноличния собственик на неговия капитал. В съответствие с чл. 24 от Трета директива 78/855/ЕИО (Директивата за сливанията) и чл. 263т, ал. 3, изр. трето ТЗ уреди спец...

ДДС за закупено гориво извън България при командировка на управител по договор за управление и контрол

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Издават ли се и двата ВОП протокола при фактура (invoice), издадена от ЧЮЛ, регистрирано в държава - членка на ЕС, за гориво при командировка на управител по договор за...

Последващото оценяване на инвестиционните имоти

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира последващото оценяване на инвестиционните имоти. Последващото оценяване на инвестиционните имоти следва да бъде по модел, избран от ръководството на предприятието, който следв...

Третиране издаването на фактура на регистрирано по ЗДДС лице за платен от него членски внос на организация с нестопанска цел

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Получена е фактура (invoice) за членски внос в неправителствена организация със седалище Люксембург. Организацията не е регистрирана по ДДС и няма никакъв идентификаци...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) с глоба в размер от 1000 до 25...

Отговори на постъпили въпроси по повод стартиране на ОПРЧР 2014 - 2020

Министерство на труда и социалната политика 1. Какви нови схеми се предвиждат по ОПРЧР 2014-2020 г.? Новите схеми са във връзка със: • предприемачество, вкл. за създадени малки предприятия В рамките на приоритетна ос 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните ме...

Справочна информация бр. 10/2015

Централни валутни курсове за периода 09.03.2015 г. - 13.03.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...