Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 10, 16 - 22 март 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 16 - 22 март 2015 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2014 година

Годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО е процес на формиране на данъчния финансов резултат и определяне на годишния корпоративния данък. На практика този процес се осъществява чрез попълването на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от...

Държавен вестник бр. 10/2015 г.

ДВ, бр. 17 от 6.03.2015 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Министърът на отбраната издаде Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната...

Министерски съвет бр. 10/2015 г.

Правителството ще предложи на Народното събрание да направи промени в Закона за административните нарушения и наказания. Тяхната цел е да бъде усъвършенстван режимът, уреден в Глава IV, за реализация на отговорността на юридическите лица, в случай че...

Народно събрание бр.10/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. В законопроекта се променя първоначалната схема за държавна помощ по Закона за корпоративното подоходно облагане. Изменението се налага след консултация с Европей...

Промени в Закона за здравето и Наказателния кодекс през 2015 г.

Промени в Закона за здравето С § 4 от ПЗР на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. е създаден чл. 235а в Закона за здравето (ЗЗ) с цел да се гарантира безпрепятственото изплащане на парични обезщетения за временна неработо...

Въпроси и отговори

Oтписване на инвестиция (финансов актив) от активите на предприятието

Българска фирма е направила парична инвестиция във фирма от ЕС, същата е заведена в с/ка 222 Инвестиции в смесени предприятия. Фирмата, в която е направена инвестицията, е обявена в ликвидация. Как трябва счетоводно да се отпише инвестицията? За да ...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 10/2015

Дело C‑489/09, решение от 27 януари 2011 г. страни: Vandoorne NV срещу Belgische Staat Предмет на спора е заплащане на ДДС посредством бандерол. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 11, В, параграф 1 и член 27, параграфи 1 и 5 от Шес...

Счетоводно отчитане на приходи от доставка и монтаж

Фирма извършва доставка и монтаж на газови котли за отопление. Във фактурите, които фирмата издава, пише “доставка и монтаж на газов котел”. Котелът се закупува готов от друга фирма. Купуват се и други материали, необходими за монтажа. Как трябва да ...

В пресата за вас

Безвъзмездно извършване на услугата за ремонт на нает недвижим имот

В бр. 1 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество, регистрирано лице за целите на ЗДДС, наема магазин. За целите на търговската си дейност извършва без­възмездно ремонт на наетото помещение. Какв...

Вливане на ЕТД в едноличния собственик на неговия капитал

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира вливане на ЕТД в едноличния собственик на неговия капитал. В съответствие с чл. 24 от Трета директива 78/855/ЕИО (Директивата за сливанията) и чл. 263т, а...

ДДС за закупено гориво извън България при командировка на управител по договор за управление и контрол

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Издават ли се и двата ВОП протокола при фактура (invoice), издадена от ЧЮЛ, регистрирано в държава - членка на ЕС, за гориво при командиро...

Последващото оценяване на инвестиционните имоти

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира последващото оценяване на инвестиционните имоти. Последващото оценяване на инвестиционните имоти следва да бъде по модел, избран от ръководството...

Третиране издаването на фактура на регистрирано по ЗДДС лице за платен от него членски внос на организация с нестопанска цел

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Получена е фактура (invoice) за членски внос в неправителствена организация със седалище Люксембург. Организацията не е регистрирана по Д...

Справочник

Задачи по търговско право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 20.09.2014 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Физическо лице, което наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация, предвидени в глава шеста от Закона за счетоводството, се наказва: А) с глоба в размер от 100 до 500 лв. *Б) ...

Отговори на постъпили въпроси по повод стартиране на ОПРЧР 2014 - 2020

Министерство на труда и социалната политика 1. Какви нови схеми се предвиждат по ОПРЧР 2014-2020 г.? Новите схеми са във връзка със: • предприемачество, вкл. за създадени малки предприятия В рамките на приоритетна ос 1 “Подобряване достъпа до заетос...

Справочна информация бр. 10/2015

Централни валутни курсове за периода 09.03.2015 г. - 13.03.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...