начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 34, 5 - 11 октомври 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 5 - 11 октомври 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 34/2015 г.

ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 239 от 4.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “На училище без отсъствия”...

Министерски съвет бр. 34/2015 г.

Намаляване на регулаторната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) чрез прехвърляне на регистрацията им от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията, предвижда проект на изменение и допълненията на Закона за юридическите лица с...

Народно събрание бр.34/2015 г.

Народното събрание прие на първо и на второ четене промени в Закона за обществените поръчки. Отменя се забраната възложителите да поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние, квалификацията и техническите възможности по отношение н...

Преизчисляване на финансови отчети според МСС

Според МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове предприятията трябва да оценяват сделките си в чуждестранна валута и техния счетоводен ефект (приходи и разходи, активи и пасиви) в своята функционална валута. Всяка валута, различна от функционал...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 34/2015

Дело C-424/11, решение от 7 март 2013 г. страни: Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trus...

Дата на възникване на данъчно събитие

На коя дата следва да се издаде фактура на износ, като се има предвид следното: Митническа декларация за износ с дата 04.09.2015. Контрол на митническо учреждение на изпращане - печат на Агенция “Митници” с дата 04.09.2015. Контрол от изходно митниче...

Осигуряване на съдружници в търговски дружества

Лице в нашата фирма работи на 8-часов трудов договор и иска да си създаде свое собствено ЕООД (производство на кексчета). По какъв начин би трябвало да се осигурява в собствената си фирма (като СОЛ или по ДУК)? Във фирмата няма да има други лица осве...

Ползване на годишен отпуск след отпуска за бременност и раждане

Служителка иска непосредствено след 410-те дни за отпуск за бременност и раждане да ползва платения си отпуск, без да ползва отпуска по чл. 164 от КТ. Има ли право да ползва този отпуск и на каква база трябва да се изчисли възнаграждението за времето...

Ползване на отпуски от стария работодател

През годината преминах на работа в нова фирма, без да съм ползвал нито ден платен отпуск в предишната. Имам ли право при новия работодател да ползвам и полагащите се за старото предприятие дни отпуск? При непълно работно време или при непълна година...

Счетоводно отчитане на Фундаментална грешка

През 2007 година придобихме дълготраен материален актив - машини. До момента на тях не са начислявани амортизации. Не зная защо. Може би е пропуск на предходния счетоводител. Какво да направя сега - да започна да начислявам амортизации от тази годин...

Третиране на търговска отстъпка

С цел стимулиране на продажбите фирмата ни организира кампания, която цели да насърчи търговските представители да продават определена марка продукт "А”. Тримата търговски представители, реализирали най-голям оборот от продажбата на продукт "А”, полу...

В пресата за вас

Водене на специални регистри за целите на счетоводната отчетност от всяко регистрирано по ДДС лице

В бр. 7 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда темата за изискванията към съхранението на данъчните документи според ЗДДС. Съгласно чл. 123 ЗДДС всяко регистрирано лице води подробна счетоводна отчетн...

Отчитане на разходите за учредяване и разширяване

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Как следва да организираме счетоводното отчитане на разходите за учредяване и разширяване? Разходите за учредяване и разширяване на предприятието са разход...

Плащания в брой

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Нарушени ли са разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, ако в рамките на една година многократно е изплащан дивидент в брой под 15 000 л...

Придобиване право на пенсия до 31.12.2015 г. от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, началник на отдел “Правен” в ЦУ на НОИ, разглежда темата за придобиването право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, след промените в КСО от август 2015 г...

Реквизити на товарителницата

В бр. 7 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: В издаден от органи по приходите ревизионен акт се твърди, че нашето дружество, което е извършило продажба на стоки за фирма от друга държ...

Счетоводно отразяване на капитала в бюджетните организациии

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” гл. ас. д-р Венцислав Вечев, Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов, коментира счетоводното отразяване на капитала в бюджетните организациии. Като икономически субект бюджетните организации...

Справочник

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здра...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Справочна информация бр. 34/2015

Централни валутни курсове за периода 28.09.2015 г. - 02.10.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 35 от 2015 г.

Предварителни стъпки във връзка с годишното счетоводно приключване Трудов и осигурителен стаж по втори трудов договор Корекция на ДДС при сгрешен контрагент Счетоводно квалифициране на рекламни стелажи ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕС ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО...