Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2015 г.
Писма и указания

М-24-37-16 от 01.04.2015 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите и Закона за данък върху добавената стойност при извършване на дейност от физическо лице като отговорник по съответствието

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № М-24-37-16 от 23.02.2015 г. и вх. № 24-37-17 от 27.02.2015 г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП гр. ………. . В запитването постав...

№ 20-00-16 от 11.02.2015 г. Относно: Прилагане на нормите на ЗКПО при извършвана стопанска дейност в чужбина от местно юридическо лице

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” VVV е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-16/ 13.01.2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, ...

№ 21-00-4 от 15.04.2015 г. Относно: Данъчно третиране на средствата, които се предоставят за студентска, преподавателска и административна мобилност по програма „Еразъм“

Във връзка с Ваше писмено запитване, изпратено по компетентност от Дирекция ОДОП – гр. …. и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 21-00-4/26.03.2015 г., изразявам следното становище: Според описаното в запитван...

№ 24-28-801 от 23.04.2015 г. Относно: Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-28-801/03.04.2015 г., в което поставяте следните въпроси: При направена инвестиция през месец юни 2014 г. дружествот...

№ 24-39-47 от 30.04.2015 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по Малка грантова схема на програма BG15 „Корективни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (НФМ 2009-2014)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г., е изложена следната фактическа обстановка: …………. предприятие ……………. е регистрирано по ЗДДС лице и е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект...

№ 3-1262 от 25.05.2015 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за налични активи съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството е регистрирано по ЗДДС, считано от 08.05.2015 г. притежава фактура № 0000013505 от 02.04.2015г. с данъчна основа и начислен ДДС и с предмет „проучване на условията и начин на присъединяване на обект към пр...

№ 53-04-131 от 03.04.2015 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане при наличие на условията за прилагане на намалената ставка на данъка при източника в размер на 5 на сто за начисления през 2014 г. доход на чуждестранно юридическо лице

В дирекция ХХХ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-131/ 26.02.2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Местното ...

№ М-24-36-11 от 29.04.2015 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-11/13.02.2015 г., е изложено следното: ……………….. университет “……………..“ (Университета) е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейската комисия по международна обр...

Анотации

Данъчни аспекти при отчитането на фирите

В бр. 7 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти при отчитането на фирите? Установените загуби на тегло и обем на материални запаси (фири), в резултат на производството, ...

Данъчно третиране на задълженията по смисъла на чл. 46, ал. 1 от ЗКПО

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Търговско дружество „Зорница“ има задължение към доставчика „X“ в размер на 12 650 лв. След петата година го отписва по Дт с/ка 401 /Кт с/ка 70...

Данъчно третиране на субсидиите, предоставени на физически лица

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, гл. експерт по приходите, ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на субсидиите, предоставени на физически лица? По силата на Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специал...

Документиране на продажбите, осъществени от физическите лица - земеделски стопани

В бр. 7 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои документи ще се признават от НАП за земеделски производители - физически лица: 1. фактура - без касов бон, ако физическото лице е малък про...

Електронни фактури или електронни известия към фактури по смисъла на ЗДДС

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружеството ни възнамерява да издава фактури чрез специализиран софтуер за автоматично създаване на файлове във формат „pdf’. Същите няма да бъдат подписа...

Защита на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки на работното място

В бр. 6 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда", Калина Петкова, директор на Дирекция "ТПОСУТ" в МТСП, отговаря на въпроса: Каква е защитата на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки на работното място с новата Наредба за подобряване н...

Определяне продължителността на трудовия стаж и професионален опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното трудово възнаграждение

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от Министерство на труда и социалната политика отговарят на въпроса: Сгрешен е стажът по специалността при назначаването ми. Може ли да се изчисли и изплати 8 години назад? Длъжен ли е работодателят ...

Осигурителни вноски, дължими от работодателя, при възстановяване на уволнен служител

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Бистра Коларова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: На 12.09.2010 г. работодател е подписал заповед за уволнение на служител. През месец август лицето е отработило 10 дни с брутно трудово възнагражд...

Отпуск за временна неработоспособност като придружител

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от Министерство на труда и социалната политика отговарят на въпроса: Брат на майка ми е пенсионер, който е без деца и съпруга, и е онкологично болен. Необходимо е да бъде придружаван в болницата и на...

Отпускане на пенсия или добавка към пенсията

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" експерти от Националния осигурителен институт отговарят на въпроса: Какво трябва да направи едно лице, за да му бъде отпусната пенсия или добавка към пенсията? Лицата, желаещи да им се отпусне пенсия или д...

Отчитане на амортизациите, съобразно полезния живот на активите

В бр. 9 от 2015 г. на сп. сп. „Счетоводство+“ проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с, отговаря на въпроса: Как се отчитат счетоводно амортизациите, съобразно полезния живот на активите и получаване на бъдеща икономическа изгода? Както добре е известно амортиза...

Отчитане на разходите за основна дейност в строителството

В бр. 15 от 2015 г. на в. „Актив“, бр. 15 Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат разходите за основна дейност в строителството? Отговор: Най-често строителното предприятие осъществява само една основна дейност - таз...

Отчитане на реконструкции

В бр. 6 от 2015 г.на сп. „Счетоводство+“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, иска да закупи имот в Гърция - земя със съществуваща сграда, която ще бъде реконструирана, за да се превър...

Съдебна защита на работника при уволнение

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, експерт в Министерски съвет, отговаря на въпроса: Каква е съдебната защита на работника при уволнение? Според разпоредбата на чл. 344, ал. 1 от КТ работникът или служителят има право да оспо...

Третиране по ЗДДС на покупка на недвижим имот в Гърция

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, иска да закупи имот в Гърция - земя със съществуваща сграда, която ще бъде реконструирана, за да се превърне в пр...

Справочник

Данъчен календар 15 - 30 ноември 2015 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне о...

Държавен вестник в бр. 21 от 2015 г.

ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г. Президент на републиката Указ № 171 за награждаване на г-н Уорън Милър – член на Комисията за съхраняване на американското културно наследство зад граница, с орден „Мадарски конник“ първа степен. Министерски съвет Постановл...

Европейската комисия одобри новата оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020

Европейската комисия На 13 октомври 2015 г. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП). Тя е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа. България е тре...

Справочна информация бр. 21/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 - 30 октомври 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...

Указания за попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020

Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие“ Подаването на проектно предложение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и неговото п...