Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2015 г.
Писма и указания

М-24-37-16 от 01.04.2015 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите и Закона за данък върху добавената стойност при извършване на дейност от физическо лице като отговорник по съответствието

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № М-24-37-16 от 23.02.2015 г. и вх. № 24-37-17 от 27.02.2015 г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП гр. ………. . В запитването поставяте въпроси, свързани с прилаг...

№ 20-00-16 от 11.02.2015 г. Относно: Прилагане на нормите на ЗКПО при извършвана стопанска дейност в чужбина от местно юридическо лице

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” VVV е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-16/ 13.01.2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следн...

№ 21-00-4 от 15.04.2015 г. Относно: Данъчно третиране на средствата, които се предоставят за студентска, преподавателска и административна мобилност по програма „Еразъм“

Във връзка с Ваше писмено запитване, изпратено по компетентност от Дирекция ОДОП – гр. …. и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 21-00-4/26.03.2015 г., изразявам следното становище: Според описаното в запитването Ви и приложеното писмо на ...

№ 24-28-801 от 23.04.2015 г. Относно: Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-28-801/03.04.2015 г., в което поставяте следните въпроси: При направена инвестиция през месец юни 2014 г. дружеството може ли да ползва данъчното ...

№ 24-39-47 от 30.04.2015 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по Малка грантова схема на програма BG15 „Корективни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (НФМ 2009-2014)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г., е изложена следната фактическа обстановка: …………. предприятие ……………. е регистрирано по ЗДДС лице и е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по Малка грантова схема на пр...

№ 3-1262 от 25.05.2015 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит за налични активи съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството е регистрирано по ЗДДС, считано от 08.05.2015 г. притежава фактура № 0000013505 от 02.04.2015г. с данъчна основа и начислен ДДС и с предмет „проучване на условията и начин на присъединяване на обект към преносната мрежа”. Към запитване...

№ 53-04-131 от 03.04.2015 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане при наличие на условията за прилагане на намалената ставка на данъка при източника в размер на 5 на сто за начисления през 2014 г. доход на чуждестранно юридическо лице

В дирекция ХХХ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-04-131/ 26.02.2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната: Местното дружество, отправило запитване...

№ М-24-36-11 от 29.04.2015 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-11/13.02.2015 г., е изложено следното: ……………….. университет “……………..“ (Университета) е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейската комисия по международна образователна програма “Реформа н...

Анотации

Данъчни аспекти при отчитането на фирите

В бр. 7 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти при отчитането на фирите? Установените загуби на тегло и обем на материални запаси (фири), в резултат на производството, обръщението на стоките, рандем...

Данъчно третиране на задълженията по смисъла на чл. 46, ал. 1 от ЗКПО

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Търговско дружество „Зорница“ има задължение към доставчика „X“ в размер на 12 650 лв. След петата година го отписва по Дт с/ка 401 /Кт с/ка 709 Други приходи и нищо повече....

Данъчно третиране на субсидиите, предоставени на физически лица

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, гл. експерт по приходите, ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на субсидиите, предоставени на физически лица? По силата на Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в о...

Документиране на продажбите, осъществени от физическите лица - земеделски стопани

В бр. 7 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои документи ще се признават от НАП за земеделски производители - физически лица: 1. фактура - без касов бон, ако физическото лице е малък производител; 2. приемно-предават...

Електронни фактури или електронни известия към фактури по смисъла на ЗДДС

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружеството ни възнамерява да издава фактури чрез специализиран софтуер за автоматично създаване на файлове във формат „pdf’. Същите няма да бъдат подписани с квалифициран електронен п...

Защита на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки на работното място

В бр. 6 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда", Калина Петкова, директор на Дирекция "ТПОСУТ" в МТСП, отговаря на въпроса: Каква е защитата на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки на работното място с новата Наредба за подобряване на условията на труд на бременн...

Определяне продължителността на трудовия стаж и професионален опит, с оглед определяне на правото и размера на допълнителното трудово възнаграждение

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от Министерство на труда и социалната политика отговарят на въпроса: Сгрешен е стажът по специалността при назначаването ми. Може ли да се изчисли и изплати 8 години назад? Длъжен ли е работодателят да го направи? Съгласно чл. 12...

Осигурителни вноски, дължими от работодателя, при възстановяване на уволнен служител

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Бистра Коларова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: На 12.09.2010 г. работодател е подписал заповед за уволнение на служител. През месец август лицето е отработило 10 дни с брутно трудово възнаграждение в размер 460 лв. при 21 р...

Отпуск за временна неработоспособност като придружител

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от Министерство на труда и социалната политика отговарят на въпроса: Брат на майка ми е пенсионер, който е без деца и съпруга, и е онкологично болен. Необходимо е да бъде придружаван в болницата и на изследвания в София. Може ли ...

Отпускане на пенсия или добавка към пенсията

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" експерти от Националния осигурителен институт отговарят на въпроса: Какво трябва да направи едно лице, за да му бъде отпусната пенсия или добавка към пенсията? Лицата, желаещи да им се отпусне пенсия или добавка към получавана пенсия п...

Отчитане на амортизациите, съобразно полезния живот на активите

В бр. 9 от 2015 г. на сп. сп. „Счетоводство+“ проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с, отговаря на въпроса: Как се отчитат счетоводно амортизациите, съобразно полезния живот на активите и получаване на бъдеща икономическа изгода? Както добре е известно амортизации се начисляват на амортизир...

Отчитане на разходите за основна дейност в строителството

В бр. 15 от 2015 г. на в. „Актив“, бр. 15 Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат разходите за основна дейност в строителството? Отговор: Най-често строителното предприятие осъществява само една основна дейност - тази за която е създадено - изпъл...

Отчитане на реконструкции

В бр. 6 от 2015 г.на сп. „Счетоводство+“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, иска да закупи имот в Гърция - земя със съществуваща сграда, която ще бъде реконструирана, за да се превърне в профилакториум. Имотът се...

Съдебна защита на работника при уволнение

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, експерт в Министерски съвет, отговаря на въпроса: Каква е съдебната защита на работника при уволнение? Според разпоредбата на чл. 344, ал. 1 от КТ работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението...

Третиране по ЗДДС на покупка на недвижим имот в Гърция

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, иска да закупи имот в Гърция - земя със съществуваща сграда, която ще бъде реконструирана, за да се превърне в профилакториум. Имотът се продав...

Справочник

Данъчен календар 15 - 30 ноември 2015 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия да...

Държавен вестник в бр. 21 от 2015 г.

ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г. Президент на републиката Указ № 171 за награждаване на г-н Уорън Милър – член на Комисията за съхраняване на американското културно наследство зад граница, с орден „Мадарски конник“ първа степен. Министерски съвет Постановление № 260 от 24.09.2015 г. за...

Европейската комисия одобри новата оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020

Европейската комисия На 13 октомври 2015 г. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП). Тя е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа. България е третата държава в ЕС, която ще ос...

Справочна информация бр. 21/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 - 30 октомври 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...

Указания за попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020

Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие“ Подаването на проектно предложение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и неговото подаване чрез Информационната с...