Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2016 г.
Писма и указания

№ 20-21-151 от 26.11.2015 г. Относно: Задължително обществено осигуряване на лице, което работи по трудово правоотношение и получава пенсия за осигурителен стаж и възраст

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………… от 18.11.2015 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте роден през 1941 г. и имате отпусната пенси...

№ 3-2696 от 20.11.2015 г. Относно: формиране на облагаем оборот и наличие на основание за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството не е регистрирано по реда на ЗДДС. Същото е собственик на недвижим имот, представляващ поземлен имот с площ от 883.00 кв.м, с идентификатор 14218.860.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одо...

№ 3-2741 от 24.11.2015 г. Относно: данъчно третиране на дейност, свързана със закупуване на стоки от интернет портали за пазаруване съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването дружеството възнамерява да осъществява комисионерска дейност като посредничи за закупуване на стоки от страни членки на Европейския съюз (например: Спорт Директ – Великобритания) на физически лица – български граждани....

№ 3-2743 от 24.11.2015 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на продажба от физическо лице на недвижим имот

Според изложеното в запитването физическо лице, в качеството на ЕТ е регистрирано по ЗДДС от 2009 г. Като ЕТ извършва освободени доставки - др. финансови услуги, а като физическо лице отдава две помещения под наем, за които доставки начислява ДДС. На...

№ 3-2766 от 26.11.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при делба на съсобствен недвижим имот между юридическо лице и община

Според изложеното в запитването и приложените документи, „А” ЕООД по силата на Нотариален акт № … от ……...2007 г. закупува от физически лица поземлен имот с идентификатор ………. и площ ….. кв.м, находящ се в гр. В. и сграда със застроена площ ….. кв.м....

№ 94-2083 от 10.07.2015 г. Oтносно: Зачитане за осигурителен стаж периодът на изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ

По отношение на въпроса Ви, касаещ зачитането на периода на изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) за осигурителен стаж, Ви уведомяваме следното: Считано от 08.08.2000 г. периодът, през който лице е получавало обезщетен...

№ 96-00-385 от 25.11.2015 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на плащането в натура на рента

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице, което е регистрирано по ЗДДС, има за предмет на дейност – производство на земеделска продукция върху арендувани или наети земи, преработване или реализа...

Анотации

Безвъзмездни доставки

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Възможно ли е да се ползва данъчен кредит при безвъзмездни доставки? Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, когато стоките или услугите са предназначени з...

Български доставчик - прехвърлител в тристранна операция

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма - производител, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на фирма от Гърция. По товарителница обаче стоките ще се отправят ...

Внасяне на данък върху дивидент

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: През месец ноември, 2015 г. е взето решение от Общото събрание на съдружниците за изплащане на дивиденти в полза на съдружниците - местни физически...

Внасяне на здравни вноски

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. сп. "Данъчна практика" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Лице завършило средно образование , без трудов стаж, се регистрира в Агенция по заетостта като безработно от 01.07.2015 г. Кой трябва да ...

Данъчни операции, произтичащи от отписване на данъчен амортизируем актив

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчни операции, произтичащи от отписване на данъчен амортизируем актив? За данъчната трактовка на операциите, свързани с отписване на амортизируе...

Данъчно третиране на платено възнаграждение

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско ЮЛ получава услуга от чешко ДЗЛ за изграждане на уебсайт, за която му е издадена фактура. Доходът за тази услуга поп...

Допълнителен платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 2 от КТ

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Със заповед по чл. 139а от КТ работодателят е определил длъжностите, които се изпълняват при ненормиран работен ден и компенсация в размер на 5 работни дни. Трябв...

Застраховане на работещите при условия на трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" Калина Петкова, директор на Дирекция „ ТПООУТ" в МТСП, отговаря на въпроса: Задължително ли е застраховането на работещите при условия на трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната? На о...

Корекция на ползван данъчен кредит

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса: В резултат на пътнотранспортно произшествие бе регистрирана тотална щета на камион, при придобиването на който дружеството ни е ползвало данъчен к...

Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Актив" отговаря на въпроса: Назначихме нов служител. Представи ни трудова книжка и удостоверение УП 3 за стаж по специалността, придобит по договор по чл. 111. Трябва ли и този стаж да се отчете при определяне на допълните...

Отчет за паричните потоци

В бр. 12 0т 2015 г. на сп. "Актив" проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се отчитат паричните потоци? "Отчетът за паричните потоци" е необходим компонент на всеки финансов отчет. Чрез него се оповестява важна информа...

Отчитане на амбалажа в предприятията

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Актив" Данаил Зарев, докторант в УНСС, отговаря на въпроса: Как се отчита амбалажът в предприятията? По отношение на амбалажа не съществува нормативен акт, уреждащ неговото използване, съхранение, ликвидация, замяна. Същия...

Отчитане на обвързани с приходи дарения

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" д-р Иван Златков, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се отчитат обвързаните с приходи дарения? Това са дарения, които се дават за извършване на определена дейност и за покриване на р...

Покупка на стоки с ваучер

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: С цел разширяване на продажбите си регистрирано по ЗДДС дружество прави промоции за своите клиенти, като им раздава ваучери на различна стойно...

Промените в глава пета „Годишни данъчни основи“ на ЗДДФЛ

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са промените в глава пета „Годишни данъчни основи“ на ЗДДФЛ? В тази група попадат измененията и допълненията В разпоредбите на чл. 30, 32,...

Процедура по информиране и консултиране в случаи на масово уволнение

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Каква е процедурата по информиране и консултиране в случаи на масово уволнение (процедура в предприятието)? Съгласно чл. 130а, ал. 1 КТ, когато работодателят ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 29 февруари 2016 г.

До 20-ти февруари ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти февруари ЗДДФЛ Внасяне от ра...

Държавен вестник в бр. 3 от 2016 г.

ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г. Президент на републиката Указ № 1 за изменение на Указ № 244 от 7.12.2015 г. за представители на президента на републиката в Съвета за сигурност към Министерския съвет Указ № 5 за насрочване на нов избор за кмет на кметство ...

Осигурителен календар за февруари 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 3/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 - 29 януари 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...