Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2016 г.
Писма и указания

№ 20-21-151 от 26.11.2015 г. Относно: Задължително обществено осигуряване на лице, което работи по трудово правоотношение и получава пенсия за осигурителен стаж и възраст

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………… от 18.11.2015 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте роден през 1941 г. и имате отпусната пенси...

№ 3-2696 от 20.11.2015 г. Относно: формиране на облагаем оборот и наличие на основание за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството не е регистрирано по реда на ЗДДС. Същото е собственик на недвижим имот, представляващ поземлен имот с площ от 883.00 кв.м, с идентификатор 14218.860.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одо...

№ 3-2741 от 24.11.2015 г. Относно: данъчно третиране на дейност, свързана със закупуване на стоки от интернет портали за пазаруване съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването дружеството възнамерява да осъществява комисионерска дейност като посредничи за закупуване на стоки от страни членки на Европейския съюз (например: Спорт Директ – Великобритания) на физически лица – български граждани....

№ 3-2743 от 24.11.2015 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на продажба от физическо лице на недвижим имот

Според изложеното в запитването физическо лице, в качеството на ЕТ е регистрирано по ЗДДС от 2009 г. Като ЕТ извършва освободени доставки - др. финансови услуги, а като физическо лице отдава две помещения под наем, за които доставки начислява ДДС. На...

№ 3-2766 от 26.11.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при делба на съсобствен недвижим имот между юридическо лице и община

Според изложеното в запитването и приложените документи, „А” ЕООД по силата на Нотариален акт № … от ……...2007 г. закупува от физически лица поземлен имот с идентификатор ………. и площ ….. кв.м, находящ се в гр. В. и сграда със застроена площ ….. кв.м....

№ 94-2083 от 10.07.2015 г. Oтносно: Зачитане за осигурителен стаж периодът на изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ

По отношение на въпроса Ви, касаещ зачитането на периода на изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) за осигурителен стаж, Ви уведомяваме следното: Считано от 08.08.2000 г. периодът, през който лице е получавало обезщетен...

№ 96-00-385 от 25.11.2015 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на плащането в натура на рента

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице, което е регистрирано по ЗДДС, има за предмет на дейност – производство на земеделска продукция върху арендувани или наети земи, преработване или реализа...

Анотации

Безвъзмездни доставки

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Възможно ли е да се ползва данъчен кредит при безвъзмездни доставки? Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, когато стоките или услугите са предназначени з...

Български доставчик - прехвърлител в тристранна операция

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма - производител, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на фирма от Гърция. По товарителница обаче стоките ще се отправят ...

Внасяне на данък върху дивидент

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: През месец ноември, 2015 г. е взето решение от Общото събрание на съдружниците за изплащане на дивиденти в полза на съдружниците - местни физически...

Внасяне на здравни вноски

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. сп. "Данъчна практика" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Лице завършило средно образование , без трудов стаж, се регистрира в Агенция по заетостта като безработно от 01.07.2015 г. Кой трябва да ...

Данъчни операции, произтичащи от отписване на данъчен амортизируем актив

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчни операции, произтичащи от отписване на данъчен амортизируем актив? За данъчната трактовка на операциите, свързани с отписване на амортизируе...

Данъчно третиране на платено възнаграждение

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско ЮЛ получава услуга от чешко ДЗЛ за изграждане на уебсайт, за която му е издадена фактура. Доходът за тази услуга поп...

Допълнителен платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 2 от КТ

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Със заповед по чл. 139а от КТ работодателят е определил длъжностите, които се изпълняват при ненормиран работен ден и компенсация в размер на 5 работни дни. Трябв...

Застраховане на работещите при условия на трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" Калина Петкова, директор на Дирекция „ ТПООУТ" в МТСП, отговаря на въпроса: Задължително ли е застраховането на работещите при условия на трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната? На о...

Корекция на ползван данъчен кредит

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева - данъчен консултант, отговаря на въпроса: В резултат на пътнотранспортно произшествие бе регистрирана тотална щета на камион, при придобиването на който дружеството ни е ползвало данъчен к...

Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Актив" отговаря на въпроса: Назначихме нов служител. Представи ни трудова книжка и удостоверение УП 3 за стаж по специалността, придобит по договор по чл. 111. Трябва ли и този стаж да се отчете при определяне на допълните...

Отчет за паричните потоци

В бр. 12 0т 2015 г. на сп. "Актив" проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се отчитат паричните потоци? "Отчетът за паричните потоци" е необходим компонент на всеки финансов отчет. Чрез него се оповестява важна информа...

Отчитане на амбалажа в предприятията

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Актив" Данаил Зарев, докторант в УНСС, отговаря на въпроса: Как се отчита амбалажът в предприятията? По отношение на амбалажа не съществува нормативен акт, уреждащ неговото използване, съхранение, ликвидация, замяна. Същия...

Отчитане на обвързани с приходи дарения

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" д-р Иван Златков, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се отчитат обвързаните с приходи дарения? Това са дарения, които се дават за извършване на определена дейност и за покриване на р...

Покупка на стоки с ваучер

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: С цел разширяване на продажбите си регистрирано по ЗДДС дружество прави промоции за своите клиенти, като им раздава ваучери на различна стойно...

Промените в глава пета „Годишни данъчни основи“ на ЗДДФЛ

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са промените в глава пета „Годишни данъчни основи“ на ЗДДФЛ? В тази група попадат измененията и допълненията В разпоредбите на чл. 30, 32,...

Процедура по информиране и консултиране в случаи на масово уволнение

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Каква е процедурата по информиране и консултиране в случаи на масово уволнение (процедура в предприятието)? Съгласно чл. 130а, ал. 1 КТ, когато работодателят ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 29 февруари 2016 г.

До 20-ти февруари ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти февруари ЗДДФЛ Внасяне от ра...

Държавен вестник в бр. 3 от 2016 г.

ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г. Президент на републиката Указ № 1 за изменение на Указ № 244 от 7.12.2015 г. за представители на президента на републиката в Съвета за сигурност към Министерския съвет Указ № 5 за насрочване на нов избор за кмет на кметство ...

Осигурителен календар за февруари 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 3/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 - 29 януари 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...