Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 5, 8 - 14 февруари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 8 - 14 февруари 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 5/2016 г.

ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Правителството прие: 1. Постановление № 325 от 30.11.2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните ...

Министерски съвет бр. 5/2016 г.

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. С предложението до Народното събрание се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчи...

Народно събрание бр.5/2016 г.

Депутатите прехвърлиха функциите на министъра на регионалното развитие по предоставяне на концесии и отдаване под наем на морските плажове на министъра на туризма. Предвижда се намаляване на срока, в който се обявяват за неохраняеми морските плажове, които не са предоставени на к...

Новият Закон за счетоводството - в сила от 01.01.2016 година

В ДВ, брой 95 от 08.12.2015 година, бе обнародван така дългоочакваният от професионалната общност нов Закона за счетоводството, въвеждащ изискванията на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове ...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Предприятията в нашата страна са в процес на годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет за 2015 г. От 01.01.2016 г. вече е в сила новият Закон за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.). Съгласно § 10, ал. 1 на преходните и заключителните раз...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 5/2016

Дело C-323/12, решение от 6 февруари 2014 г. страни: E.ON Global Commodities SE, по-рано E.On Energy Trading SE, срещу Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală...

Зачитане на военната служба за трудов стаж

Кой нормативен документ урежда зачитането на военната служба за трудов стаж и за осигурителен стаж? До 30.06.2007 г. действаше Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, съгласно която периодът на действителната военна служба се зачиташе не за трудов стаж, а кат...

Прекратяване на трудов договор в срока на изпитване

Служител е назначен на трудов договор за неопределено време по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ с 6 месеца срок на изпитване в полза на работодателя. От десетия ден служителят излиза в болнични. Има ли работодателят право да прекрати трудовия договор, или служителят се ползва от специал...

Третиране по ЗДДС на неустойка

Имаме сключен договор по Оперативна програма по Европейски фонд за регионално развитие. Възложител по договора е Национален парк “Рила”, в случая ние и сме второстепенен разпоредител по бюджета. Нямаме регистрация по ДДС. Фирмата, която е изпълнител по съответния договор, е регис...

В пресата за вас

Годишна инвентаризация на обектите на отчитане и осчетоводяване на резултатите от нея в бюджетните организации

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+” доц. д-р Диана Ималова коментира годишната инвентаризация на обектите на отчитане и осчетоводяване на резултатите от нея в бюджетните организации. Бюджетните организации извършват инвентаризация на активите и пасивите с цел достоверното ...

Обезщетение при неспазен срок на предизвестие

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Атанас Йорданов, юрист, разглежда обезщетенията при прекратяване на трудовия договор. Прекратяването на трудовия договор на основание намаляване обема на работа, както всички други случаи на прекратяване, предвидени в чл. 328 КТ, се извър...

Преоценка на неамортизируеми активи

В бр. 12 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира преоценката на неамортизируеми активи. Преоценката на неамортизируеми активи, например земя, поражда данъчна временна разлика по чл. 45 ЗКПО. Законът изисква при отписване на...

Процедура при установяване на грешки от минали отчетни периоди

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, разглежда казуса: През 2014 г. е начислена провизия в размер на 200 000 лв. През юли 2015 г. се констатира, че поради до...

Справочник

Промени в данъчното и осигурителното законодателство, в сила от 1 януари 2016 г.

Национална агенция за приходите Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г. В ЗДДС са направени допълнения на нормите, които са свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите ра...

Справочна информация бр. 5/2016

Централни валутни курсове за периода 01.02.2016 - 05.02.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...

Често задавани въпроси по годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” за електронно въвеждане на отчетите

Важно: Внимание: Ако използватe антивирусната програма Avast на вашия компютър, преди да продължите, трябва да включите в изключенията сайта на ИС “Бизнес статистика” isbs.nsi.bg (от самата антивирусна програма - Настройки/Изключения/URLs). • За подаване на годишните отчети да се...