Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 8, 16 - 30 април 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-51 от 02.03.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОДОП" - гр е изложена следната фактическа обстановка: „……..“е сдружение с нестопанска цел в частна полза, като основната му дейност е организиране и участие на членовете на сдружението в различни спортни мероприятия. Освен тази дейно...

№ 20-15-83 от 08.03.2016 г. Относно: Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……………../25.02.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Посочвате, че сте пенсионер за осигурителен стаж и възраст и през 2013 г. сте работили по граждански договор в УХТ ……...

№ 20-21-26 от 25.02.2016 г. Относно: Подаване на данни с декларация образец № 1 и № 6

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …………/15.02.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен търговец с основна дейност – търговия на дребно с храните...

№ 20-21-27 от 24.02.2016 г. Относно: Начисляване на данък при място на изпълнение на услугата извън територията на страната

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 15.02.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП, Офис – . Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Предстои сключването на договор с друга българска фирма – възложител, реги...

№ 20-21-29 от 23.02.2016 г. ОТНОСНО: Освободени доставки по чл. 41, т.1 от ЗДДС и осигурителни вноски за учителския пенсионен фонд

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от вас дружество е регистрирано по ЗДДС и притежава Лицензия на център за професионално обучение № 2014121191 от 13.02.2015 г., издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение, копи...

№ 20-21-36 от 08.03.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност - извършване на услуги с тежка строителна механизация - булдозери, багери, грейдери, валяци и фандроми. Услугите представляват изкопни работи, товаро-р...

№ 26-679 от 04.12.2015 г. Относно: Събранието на пълномощниците като алтернативна форма на общото събрание

В отговор на Вашето запитване Министерство на труда и социалната политика изразява следното становище: Съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества, работниците и ...

№ 94-00-28 от 23.02.2016 г. Относно: ползване на данъчно облекчение по чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ

Във връзка с постъпило повторно запитване в Дирекция ОДОП … вх. № …../15.02.2016 г., относно ползване на данъчно облекчение по чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ, изразяваме следното становище: При прилагането на разпоредбата на чл. 25 от ЗМДТ, следва да имате предвид, че данъчното облекчение...

№ 94-628 от 15.03.2016 г. Относно: сключване на трудов договор „сам със себе си“

Във връзка с Вашето запитване, съобразно своята компетентност Министерство на труда и социалната политика изразява следното становище: Трудовото законодателство урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя по повод предоставянето на работна сила. Основн...

Анотации

Данъци и такси, участващи при формирането на данъчната основа на доставките

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои данъци и такси участват при формирането на данъчната основа на доставките? Както практиката на регистрираните по ЗДДС лица, така и на ВАС, и органите по приходит...

Документи, които трябва да се съхраняват в трудовите досиета на служителите

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Какви документи трябва да се съхраняват в трудовите досиета на служителите? В разпоредбата на чл. 128б КТ, регламентираща задължението на работодателя да води трудово досие на работн...

Задължения на работодателя при годишното облагане на правоотношенията по § 1, т. 26, буква „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя при годишното облагане на правоотношенията по § 1, т. 26, буква „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ? Особеност, свързана с данъчното тре...

Защита срещу незаконно уволнение

В бр. 45 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Бях уволнен наскоро. Считам, че това е несправедливо. По какъв начин и в какви срокове може да се жалвам? В Кодекса на труда (КТ) има специални норми, които отговарят на конкретните въпрос. Те може да б...

Здравно осигуряване на български граждани, живеещи в чужбина

В бр. 5 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. Това правило отнася ли се за български граждани, които не живеят в България и зависи...

Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявление за директни плащания през 2016 г.?

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016г. започва от 1 март и продължава до 15 май 2016г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в общинската служба по земеделие по местонахождение на площит...

Облагане на бюджетните организации с данък върху разходите

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат бюджетните организации с данък върху разходите? Облагането на бюджетните организации с данък върху разходите се обуславя от разпоредби на част четвърта от ЗКПО, за осъществ...

Облагане на доходите, получени от чужбина на местно физическо лице

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как следва да декларира доходите си местно физическо лице (български гражданин), което от началото на 2015 до 30.09.2015 г. е получавало доходи по трудов ...

Определяне на нетното възнаграждение при изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Как се определя нетното възнаграждение при изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност? За работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения месечното ...

Особености на отговорността на персонала при отчетническата дейност

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на отговорността на персонала при отчетническата дейност? Кодексът на труда съдържа специална регламентация на случаите, в които вредата е причинена при отчетн...

Отписване на вземания и задължения по неизпълнени доставки

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: На 29.12.2009 г. дружество ДСП „Б“ ООД получава сумата 49 000 лева от свой клиент, българско дружество за доставка на орехови ядки. На 07.01.2010 г. дружеството получава още 105 0...

Отразяване в ГДД по чл. 92 от ЗКПО разлика от лихвен процент

В бр. 6 от 2016 г. на в. „Актив“ Мина Димитрова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма майка дава заем в евро на дъщерна фирма с определен лихвен процент. Направена е пазарна оценка на лихвата от лицензиран оценител. След направената оценка, се получава лихвен процент по...

Отчитане на дейността на клон в чужбина

В бр. 6 от 2016 г. в. "Актив" на Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Нашата фирма се занимава с проектиране на електроинсталации, както и с монтаж на електрокомпоненти, които са за оборудване на обществени сгради. Дейността е накратко: проектиране и монтаж ...

Продажби на стоки по предварителна заявка, която се осъществява извън търговски обект чрез участието на нает за целта персонал

В бр. 6 от 2016 г. от в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Нерегистрирано по ЗДДС дружество извършва продажби на стоки на територията на страната чрез интернет магазин, като доставките се извършват чрез куриер. Плащането се извършва по банков път, чр...

Третиране на окончателното отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице на собственика, на работниците и служителите

В бр. 2 от 2016 г. сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се третира окончателното отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице на собственика, на работниците и служителите? То се трет...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2016 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 8 от 2016 г.

ДВ, бр. 25 от 31.03.2016 г. Министерство на здравеопазването Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa ДВ, бр. 26 от 1.4.2016 г. Народно събрание Зак...

НАЦИОНAЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Националният осигурителен институт (НОИ) продължава работата по интеграцията на справочните си електронни услуги за достъпване чрез персонален идентификационен код (ПИК) на Национална агенция за приходите (НАП). От 06 април 2016 г. е осигурен достъп с ПИК на НАП до още шест елект...

Справочна информация бр. 8/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 28 март - 08 април 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца п...