Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 8, 16 - 30 април 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-51 от 02.03.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОДОП" - гр е изложена следната фактическа обстановка: „……..“е сдружение с нестопанска цел в частна полза, като основната му дейност е организиране и участие на членовете на сдружението в различни спортни...

№ 20-15-83 от 08.03.2016 г. Относно: Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……………../25.02.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Посочвате, че сте пенсионер за осигурителен стаж и възраст и през 2013 г. сте работили ...

№ 20-21-26 от 25.02.2016 г. Относно: Подаване на данни с декларация образец № 1 и № 6

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …………/15.02.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте едноличен търговец с основна дейност ...

№ 20-21-27 от 24.02.2016 г. Относно: Начисляване на данък при място на изпълнение на услугата извън територията на страната

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 15.02.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП, Офис – . Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Предстои сключването на договор с друга бълг...

№ 20-21-29 от 23.02.2016 г. ОТНОСНО: Освободени доставки по чл. 41, т.1 от ЗДДС и осигурителни вноски за учителския пенсионен фонд

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от вас дружество е регистрирано по ЗДДС и притежава Лицензия на център за професионално обучение № 2014121191 от 13.02.2015 г., издадена от Националната агенция за професионалн...

№ 20-21-36 от 08.03.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция ОДОП е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност - извършване на услуги с тежка строителна механизация - булдозери, багери, грейдери, валяци и фандроми. Услугите представ...

№ 26-679 от 04.12.2015 г. Относно: Събранието на пълномощниците като алтернативна форма на общото събрание

В отговор на Вашето запитване Министерство на труда и социалната политика изразява следното становище: Съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европе...

№ 94-00-28 от 23.02.2016 г. Относно: ползване на данъчно облекчение по чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ

Във връзка с постъпило повторно запитване в Дирекция ОДОП … вх. № …../15.02.2016 г., относно ползване на данъчно облекчение по чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ, изразяваме следното становище: При прилагането на разпоредбата на чл. 25 от ЗМДТ, следва да имате пр...

№ 94-628 от 15.03.2016 г. Относно: сключване на трудов договор „сам със себе си“

Във връзка с Вашето запитване, съобразно своята компетентност Министерство на труда и социалната политика изразява следното становище: Трудовото законодателство урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя по повод предоста...

Анотации

Данъци и такси, участващи при формирането на данъчната основа на доставките

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои данъци и такси участват при формирането на данъчната основа на доставките? Както практиката на регистрираните по ЗДДС лица, така и ...

Документи, които трябва да се съхраняват в трудовите досиета на служителите

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Какви документи трябва да се съхраняват в трудовите досиета на служителите? В разпоредбата на чл. 128б КТ, регламентираща задължението на работодателя д...

Задължения на работодателя при годишното облагане на правоотношенията по § 1, т. 26, буква „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя при годишното облагане на правоотношенията по § 1, т. 26, буква „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ? Особе...

Защита срещу незаконно уволнение

В бр. 45 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Бях уволнен наскоро. Считам, че това е несправедливо. По какъв начин и в какви срокове може да се жалвам? В Кодекса на труда (КТ) има специални норми, които отговарят на ко...

Здравно осигуряване на български граждани, живеещи в чужбина

В бр. 5 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Задължително осигурени в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. Това правило отнася ли се за български граждани, които...

Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявление за директни плащания през 2016 г.?

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016г. започва от 1 март и продължава до 15 май 2016г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в общинската служба по земедели...

Облагане на бюджетните организации с данък върху разходите

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат бюджетните организации с данък върху разходите? Облагането на бюджетните организации с данък върху разходите се обуславя от разпоредби на част...

Облагане на доходите, получени от чужбина на местно физическо лице

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как следва да декларира доходите си местно физическо лице (български гражданин), което от началото на 2015 до 30.09.2015 г. ...

Определяне на нетното възнаграждение при изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Как се определя нетното възнаграждение при изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност? За работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към...

Особености на отговорността на персонала при отчетническата дейност

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на отговорността на персонала при отчетническата дейност? Кодексът на труда съдържа специална регламентация на случаите, в които ...

Отписване на вземания и задължения по неизпълнени доставки

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: На 29.12.2009 г. дружество ДСП „Б“ ООД получава сумата 49 000 лева от свой клиент, българско дружество за доставка на орехови ядки. На 07.01.2010 г. ...

Отразяване в ГДД по чл. 92 от ЗКПО разлика от лихвен процент

В бр. 6 от 2016 г. на в. „Актив“ Мина Димитрова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма майка дава заем в евро на дъщерна фирма с определен лихвен процент. Направена е пазарна оценка на лихвата от лицензиран оценител. След направената оценка,...

Отчитане на дейността на клон в чужбина

В бр. 6 от 2016 г. в. "Актив" на Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Нашата фирма се занимава с проектиране на електроинсталации, както и с монтаж на електрокомпоненти, които са за оборудване на обществени сгради. Дейността е н...

Продажби на стоки по предварителна заявка, която се осъществява извън търговски обект чрез участието на нает за целта персонал

В бр. 6 от 2016 г. от в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Нерегистрирано по ЗДДС дружество извършва продажби на стоки на територията на страната чрез интернет магазин, като доставките се извършват чрез куриер. Плащането...

Третиране на окончателното отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице на собственика, на работниците и служителите

В бр. 2 от 2016 г. сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се третира окончателното отделяне на стоки от стопанските активи за лични нужди на данъчно задълженото лице на собственика, на работни...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2016 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 8 от 2016 г.

ДВ, бр. 25 от 31.03.2016 г. Министерство на здравеопазването Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa ДВ, бр. 26 от 1....

НАЦИОНAЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Националният осигурителен институт (НОИ) продължава работата по интеграцията на справочните си електронни услуги за достъпване чрез персонален идентификационен код (ПИК) на Национална агенция за приходите (НАП). От 06 април 2016 г. е осигурен достъп ...

Справочна информация бр. 8/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 28 март - 08 април 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен дохо...