начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 10, 16 - 31 май 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2016 г.
Писма и указания

№ 07-00-81 от 11.04.2016 г. Относно: облагане на доходи от фотоволтаична система

Във връзка с постъпило запитване вх.№ ……/05.04.2016г. в Дирекция ОДОП, относно данъчно облагане на получени доходи от продажба на енергия произведена от собствена малка фотоволтаична система, изразяваме следното становище: Описана в запитването факти...

№ 26-722 от 25.02.2016 г. Относно: допълнително споразумение за съгласие по промяна на длъжността и на срока за изпитване

Съгласно чл. 67 КТ, трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго - чл. 67, ал. 2 КТ. В чл. 70, ал. 1 КТ е п...

№ 3-433 от 07.03.2016 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите

В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а са поставени въпроси във връзка с указание на изпълнителния директор на НАП с изх. № 20-00-15/22.01.2016 г. относно данъчното третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за ли...

№ 3-630 от 28.03.2016 г. Относно: приложение на разпоредбите на чл. 55 и чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, ЕТ закупува стоки от Китай, като съгласно договорните отношения с производителя условието на доставката е CIF Солун. За сухопътния превоз от Солун до мястото на територията на страната, други услуги по вноса и услуги ...

№ 94-00-41 от 06.04.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДФЛ при продажба на недвижими имоти, придобити като обезщетение при учредено право на строеж

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № ……23.03.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: През месец юли 2011г. физически лица са учредили право на строеж на дружество върху наследствен имот. Подписан е нотариален акт за учредяване на ...

№ 94-3858 от 21.01.2016 г. Относно: Установяване на осигурителния стаж и осигурителния доход се въз основа на автентични документи

Според предвиденото в разпоредбата на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), през 2016 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от мъжете се придобива при навършване на възраст от 63 години и 10 месеца и осигурителен стаж 38 години...

№ 94-546 от 08.03.2016 г. Относно: неплатеният отпуск не е основание за отказ от изплащане на шест брутни заплати, ако са спазени всички други изисквания

От запитването е видно, че трудовият договор на служителката с работодателя е от 23.07.1990 г., като до 01.12.2015 г. не е прекратяван. От изложеното става ясно, че в определен период от време е била в неплатен отпуск, поради задгранични мандати на с...

№ 96-00-82 от 25.04.2016 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. … с вх. № …/08.04.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, “…” ООД е с предмет на дейност предоставяне на социални услуги н...

Анотации

Вътрешни правила за работната заплата - задължителни и факултативни реквизити

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какво включват вътрешните правила за работната заплата - задължителни и факултативни реквизити (чл. 22 от НСОРЗ)? I. Във вътрешните правила за работната запл...

Данъчните аспекти на рекламациите

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Kакви са данъчните аспекти на рекламациите? Най-често рекламацията е свързана със стоки, които не отговарят по вид, асортимент или кол...

Дисциплинарно уволнение

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Служител извършва тежко нарушение на трудовата дисциплина. Въз основа на заповед на работодателя дава писмени обяснения и от следващия ден представя болничен лист. Може ...

Закрила при уволнение на бременните

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, отговаря на въпроса: Бременна съм във втория месец. Личната лекарка ми издаде документ, че съм бременна, за да го представя на работодателя. Длъжна ли съм да уведо...

Заплащане на възнаграждение за изпълнение на обществени и други задължения

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Труд и право" проф. д.ю.н. Васил Мръчков отговаря на въпроса: Как се заплаща възнаграждение за изпълнение на обществени и други задължения, извън задълженията по трудовото правоотношение? В чл. 157, ал. 1 от Кодекса на труд...

Избягване на двойно данъчно облагане

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договори за почистване на банкови офиси и частни жилища в Гърция, за което е нает и командирован ...

Облагане на доставка на услуга с ДДС

В бр. 3-4 от 2016 г. на сп. сп. "Данъците в Република България" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Строително предприятие сме. Извършваме доставка на строителна услуга в държава-членка на ЕС - Гърция. Какви са задълженията ни в случая...

Определяне и използване на критерия "разгърната застроена площ" при сделките с недвижими имоти в строителството

В бр. 7 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се определя и използва критерият "разгърната застроена площ" при сделките с недвижими имоти в строителството"? Винаги, когато трябва да се разпределят об...

Освобождаване от облагане на изплатените след 2009 г. субсидии, отнасящи се за 2009 г. или за предходни години

В бр. 3 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистриран тютюнопроизводител, прилагащ чл. 29 ЗДДФЛ, получава субсидия през 2015 за реколта 2009 г. Трябва ли тази сума да...

Осигуряване на съдружникът/собственикът, който полага труд в дружеството, когато е вписан като управител на дружеството

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Как се осигурява съдружникът/собственикът, който полага труд в дружеството, когато е вписан като управител на дружеството? Често срещани са дружестват...

Периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране

В бр. 7 от 2016 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Учил съм в полицейско училище в гр. Пазарджик. Роден съм на 18.11.1971 г. Започнах обучението си като школник в посоченото училище на 31.08.1988 г. Възможно ли е периодът ...

Прекратяване на трудово правоотношение, което е възникнало след като работника или служителя е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 3 от 2016 г. на сп. сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Можели да бъде уволнен по чл. 328, ал. 1, т. 106 от КТ работник, който е придобил право на намалена пенсия по чл. 68а от КСО и продължава да работи, без да е ...

Разходи за обучение

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Разходите за езиков курс (в случая английски език) на служители в счетоводството на предприятието, считат ли се за присъщи разходи за дейността. Предпри...

Специфични примери във връзка със задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ

В бр. 3-4 от 2016 г. на сп. "Данъците в Република България" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Посочете специфични примери във връзка със задължението за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ? Пример 1: Непълнолетно ...

Срокове за съставяне на годишни и консолидирани финансови отчети по реда на новия Закон за счетоводството

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какви са сроковете за съставяне на годишни и консолидирани финансови отчети по реда на новия Закон за счетоводството? В съответствие с изи...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юни 2016 г.

До 10-ти юни: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 10 от 2016 г.

ДВ, бр. 32 от 22.4.2016 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража Закон за ратифициране на Споразумението относно Единн...

Справочна информация бр. 10/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 25 април - 9 май 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...