начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 13, 1 - 15 юли 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2016 г.
Писма и указания

№ 20-12-42 от 27.04.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и СИДДО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 19.04.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП, Офис. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е сключило договор от октомври 2015г. с ……….. ЕАД /България/ - клон Сол...

№ 20-15-165 от 27.05.2016 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………../19.05.2016 г., отговаряме следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Със заповед № ЧР-21-55/15.11.2010 г. на...

№ 20-19-13 от 27.04.2016 г. Относно: Разходи за командировки

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № ……18.04.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество с предмет на дейност геоложки проучвания назначава работници с временни или постоянни трудови договори, според обема на работата и врем...

№ 20-21-89 от 16.06.2016 г. Относно: Здравно осигуряване на украински гражданин, подал молба за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, при сключен трудов договор

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………./07.06.2016 г., Ви уведомяваме за следното: От съдържанието на писмото, приложенията към него и след направена справка в информационна...

№ 26-659 от 23.12.2015 г. Относно: Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се полага, след като трудовият договор бъде прекратен, дори да не е на датата на придобиване право на пенсия

В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има пр...

№ 3-1236 от 8.06.2016 г. Относно: регистриране и отчитане на продажба на услуги по интернет, които се заплащат чрез виртуален ПOC терминал

Съгласно фактическата обстановка в запитването, „X“ АД е собственик на онлайн платформа за обучение, като клиентите й си избират от уеб базираната платформа предпочитания от тях преподавател и предмет, по който желаят да се обучават. Клиентите заплащ...

№ 94-00-50 от 26.04.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в дирекция ОДОП , с което е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице възнамерява да осъществява продажба на зеленчуци- собствена продукция. Уточнено е в запитването, че продажбите ще се осъществяват ...

№ 94-00-56 от 11.05.2016 г. Относно: Възстановяване на здравноосигурителни права

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх.№ ………… от 03.05.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Вашите родители са инвалиди със загубена работоспособност над 90 ...

№ 94-3576 от 13.02.2016 г. Относно: Обезщетението при пенсиониране се дължи, независимо от правното основание за придобиване право на пенсия

Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от рабо...

№ 994 от 11.05.2016 г. Относно: данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството желае да се регистрира по избор на основание чл.100, ал.1 от ЗДДС. Същото има подписан договор за посредничество/агентство с чуждестранно юридическо лице, което е регистрирано на територията на Обединеното...

Анотации

Данъчни аспекти на доставките, извършвани от лице, действащо от свое име и за сметка на доверител

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в Република България" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти на доставките, извършвани от лице, действащо от свое име и за сметка на доверител? За целите на ЗДДС се ...

Данъчни последици от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО при преобразуване на АД в ООД

В бр. 5 от 2016 г. сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На българско акционерно дружество (АД), регистрирано по ЗДДС, предстои преобразуване чрез промяна на Правната му форма. На 20.03.2014 г. то ще прекрати дейността с...

Длъжностна характеристика на работник/служител

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Веселин Цоневски, експерт по ЗБУТ, отговаря на въпроса: При сключване на трудовия договор работодателят е пропуснал да връчи на служителя длъжностната характеристика. Такава е приложена в досието му, но не е п...

Документална обоснованост при регулация на суми, свързани с определяне на данъчния финансов резултат по реда на чл. 44 от ЗКПО

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е документалната обоснованост при регулация на суми, свързани с определяне на данъчния финансов резултат по реда на чл. 44 от ЗКПО? Поради това, че в п...

Електронни услуги, предоставяни от Инспекцията по труда

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Теодора Дичева, директор в ИА „Главна инспекция по труда“, отговаря на въпроса: Какви електронни услуги предоставя Инспекцията по труда? Предлаганите от ИА ГИТ електронни услуги са: 1. Отчитане на данни за...

Облагане с ДДС и документирането при стоки, придобити от доставчик, установен в държава-членка на ЕС

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е облагането с ДДС и документирането при стоки, придобити от доставчик, установен в държава-членка на ЕС? Съгласно член от законодателств...

Обстоятелства, представляващи изключение от облагането по чл. 204, т. 1 от ЗКПО

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои лица и при какви обстоятелства представляват изключение от облагането по чл. 204, т. 1 от ЗКПО? 1. Лицата, които се облагат е данъци, алтернатив...

Освобождаване от данък върху недвижимите имоти на санираните сгради

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога се освобождават от данък върху недвижимите имоти санираните сгради? В сила от 12.03.2013 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийн...

Осигуряване на управител

В бр. 6 от 2016 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: ЕООД с основна дейност товарен автомобилен транспорт. Колата е собственост на дружеството и е с товароподемност 40 тона. Същата се управлява от ...

Патентен данък и ГФО на ЕТ

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ЕТ, занимаващо се с дейност на питейно заведение, се дерегистрира по ЗДДС на 29 февруари 2016 г. на основание чл. 106, ал. 2, т. 1 (по избор - облагаемият о...

Промяна на едно или повече условия по съществуващият трудов договор с допълнително споразумение

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Възможно ли е с допълнително споразумение постоянен трудов договор по чл. 67, ал. 1 от КТ, да се измени в срочен трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т....

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на дивидентите

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводно отчитане и данъчно третиране на дивидентите? Понятието „дивидент“ е финансов и правен термин, означаващ парично разпределение на п...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на предполагаемите разходи за демонтаж и извеждане от употреба на актив

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и данъчно третиране на предполагаемите разходи за демонтаж и извеждане от употреба на актив, вкл. възстановяване на терена и ин...

Справочник

Данъчен календар 15 - 30 юли 2016 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно ...

Държавен вестник в бр. 13 от 2016 г.

ДВ, бр. 43 от 7.06.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален ...

Осигурителен календар за юли 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 13/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 9 - 23 юни 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...