Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 13, 1 - 15 юли 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2016 г.
Писма и указания

№ 20-12-42 от 27.04.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и СИДДО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 19.04.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП, Офис. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е сключило договор от октомври 2015г. с ……….. ЕАД /България/ - клон Сол...

№ 20-15-165 от 27.05.2016 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………../19.05.2016 г., отговаряме следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Със заповед № ЧР-21-55/15.11.2010 г. на...

№ 20-19-13 от 27.04.2016 г. Относно: Разходи за командировки

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № ……18.04.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество с предмет на дейност геоложки проучвания назначава работници с временни или постоянни трудови договори, според обема на работата и врем...

№ 20-21-89 от 16.06.2016 г. Относно: Здравно осигуряване на украински гражданин, подал молба за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, при сключен трудов договор

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………./07.06.2016 г., Ви уведомяваме за следното: От съдържанието на писмото, приложенията към него и след направена справка в информационна...

№ 26-659 от 23.12.2015 г. Относно: Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се полага, след като трудовият договор бъде прекратен, дори да не е на датата на придобиване право на пенсия

В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има пр...

№ 3-1236 от 8.06.2016 г. Относно: регистриране и отчитане на продажба на услуги по интернет, които се заплащат чрез виртуален ПOC терминал

Съгласно фактическата обстановка в запитването, „X“ АД е собственик на онлайн платформа за обучение, като клиентите й си избират от уеб базираната платформа предпочитания от тях преподавател и предмет, по който желаят да се обучават. Клиентите заплащ...

№ 94-00-50 от 26.04.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в дирекция ОДОП , с което е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице възнамерява да осъществява продажба на зеленчуци- собствена продукция. Уточнено е в запитването, че продажбите ще се осъществяват ...

№ 94-00-56 от 11.05.2016 г. Относно: Възстановяване на здравноосигурителни права

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх.№ ………… от 03.05.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Вашите родители са инвалиди със загубена работоспособност над 90 ...

№ 94-3576 от 13.02.2016 г. Относно: Обезщетението при пенсиониране се дължи, независимо от правното основание за придобиване право на пенсия

Съгласно чл. 222, ал. 3 КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от рабо...

№ 994 от 11.05.2016 г. Относно: данъчно третиране на доставка на посредническа услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството желае да се регистрира по избор на основание чл.100, ал.1 от ЗДДС. Същото има подписан договор за посредничество/агентство с чуждестранно юридическо лице, което е регистрирано на територията на Обединеното...

Анотации

Данъчни аспекти на доставките, извършвани от лице, действащо от свое име и за сметка на доверител

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в Република България" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти на доставките, извършвани от лице, действащо от свое име и за сметка на доверител? За целите на ЗДДС се ...

Данъчни последици от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО при преобразуване на АД в ООД

В бр. 5 от 2016 г. сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На българско акционерно дружество (АД), регистрирано по ЗДДС, предстои преобразуване чрез промяна на Правната му форма. На 20.03.2014 г. то ще прекрати дейността с...

Длъжностна характеристика на работник/служител

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Веселин Цоневски, експерт по ЗБУТ, отговаря на въпроса: При сключване на трудовия договор работодателят е пропуснал да връчи на служителя длъжностната характеристика. Такава е приложена в досието му, но не е п...

Документална обоснованост при регулация на суми, свързани с определяне на данъчния финансов резултат по реда на чл. 44 от ЗКПО

В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е документалната обоснованост при регулация на суми, свързани с определяне на данъчния финансов резултат по реда на чл. 44 от ЗКПО? Поради това, че в п...

Електронни услуги, предоставяни от Инспекцията по труда

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" Теодора Дичева, директор в ИА „Главна инспекция по труда“, отговаря на въпроса: Какви електронни услуги предоставя Инспекцията по труда? Предлаганите от ИА ГИТ електронни услуги са: 1. Отчитане на данни за...

Облагане с ДДС и документирането при стоки, придобити от доставчик, установен в държава-членка на ЕС

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е облагането с ДДС и документирането при стоки, придобити от доставчик, установен в държава-членка на ЕС? Съгласно член от законодателств...

Обстоятелства, представляващи изключение от облагането по чл. 204, т. 1 от ЗКПО

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои лица и при какви обстоятелства представляват изключение от облагането по чл. 204, т. 1 от ЗКПО? 1. Лицата, които се облагат е данъци, алтернатив...

Освобождаване от данък върху недвижимите имоти на санираните сгради

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога се освобождават от данък върху недвижимите имоти санираните сгради? В сила от 12.03.2013 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийн...

Осигуряване на управител

В бр. 6 от 2016 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: ЕООД с основна дейност товарен автомобилен транспорт. Колата е собственост на дружеството и е с товароподемност 40 тона. Същата се управлява от ...

Патентен данък и ГФО на ЕТ

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ЕТ, занимаващо се с дейност на питейно заведение, се дерегистрира по ЗДДС на 29 февруари 2016 г. на основание чл. 106, ал. 2, т. 1 (по избор - облагаемият о...

Промяна на едно или повече условия по съществуващият трудов договор с допълнително споразумение

В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Възможно ли е с допълнително споразумение постоянен трудов договор по чл. 67, ал. 1 от КТ, да се измени в срочен трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т....

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на дивидентите

В бр. 4 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводно отчитане и данъчно третиране на дивидентите? Понятието „дивидент“ е финансов и правен термин, означаващ парично разпределение на п...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на предполагаемите разходи за демонтаж и извеждане от употреба на актив

В бр. 10 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и данъчно третиране на предполагаемите разходи за демонтаж и извеждане от употреба на актив, вкл. възстановяване на терена и ин...

Справочник

Данъчен календар 15 - 30 юли 2016 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно ...

Държавен вестник в бр. 13 от 2016 г.

ДВ, бр. 43 от 7.06.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален ...

Осигурителен календар за юли 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 13/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 9 - 23 юни 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...