Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 27, 18 - 24 юли 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 18 - 24 юли 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 27/2016 г

ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г. Народното събрание прие: 1. Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управ­ление на “Център за градска мобилност” - ЕАД, гр. София, за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г. 2. Решение за приемане н...

Народно събрание бр.27/2016 г.

Парламентът прие на първо четене законопроект за концесиите. Законопроектът предлага две основни форми на концесии - публично-частното партньорство, с което публичен партньор (публичен орган) възлага строителство или услуги на икономически оператор, и концесията за ползване на об...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на биткойна

През последните няколко години се разпространи приложението на т.нар. “криптовалути” като алтернативни платежни средства. Те се използват и от много предприятия. Това повдига въпроса за тяхното счетоводно отчитане и данъчно третиране. Криптовалутите, които се наричат още виртуалн...

Условия и ред за самофактуриране на доставките

По смисъла и за целите на ЗДДС понятието “самофактуриране” означава издаване на фактура или известие към фактура не от доставчика, а от получателя на доставката. При самофактурирането получателят на доставката издава данъчните документи от името и за сметка на данъчно задълженото...

Въпроси и отговори

Обезщетение при прекратяване на трудов договор след придобито право на пенсия

Може ли да бъде договорено в индивидуалния трудов договор с работодателя обезщетение в размер на 6 заплати при прекратяване на трудовото правоотношение, без да са налице 10 последователни години трудов стаж във фирмата, и ако е възможно, на кои нормативни документи почива такова ...

Ползване на неплатен отпуск след полагащия се платен годишен отпуск

Наш служител иска да ползва платения си годишен отпуск за 2016 г. и след него да излезе в неплатен отпуск по чл. 160 от КТ, за да пътува продължително в чужбина. Управителят е съгласен, но не знаем на какъв размер платен отпуск има право лицето за 2016 г. Как да се определи този ...

Ползване на платен годишен отпуск по време на предизвестие за уволнение

Прекратяват ми безсрочния трудов договор с един месец предизвестие. Имам право на 17 дни платен отпуск, които искам да ползвам, за да си търся нова работа. Но работодателят не ми разрешава. Има ли право? Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 ...

Предоставяне на средства на предприятието от неговите собственици

Може ли да ме консултирате относно натрупани средства и невърнати по сметка на собственика в ЕООД в размер на 891 493,22 лв. към 31.12.2010 г.? Може ли една част от тях чрез с решение на ОС да бъде отнесена към допълнителния капитал (резерви с цел покриване на евентуални бъдещи з...

Прекратяване на трудов договор при спечелен конкурс

Служител е назначен на конкурсна длъжност до нейното заемане въз основа на проведен конкурс. Същото лице печели конкурса. Следва ли да се прекрати трудовият договор, при положение че служителят продължава същата работа? Ако се прекрати, дължи ли се на лицето обезщетение за неизпо...

Продажба на недвижим имот

Строително дружество продава изграден от него апартамент, като купувачът изцяло е платил задължението си съгласно предварителния договор и имотът е изграден и въведен в експлоатация. Сделката не е изповядана нотариално. Има ли основание строителното дружество да признае прихода и...

В пресата за вас

Ликвидация на търговско дружество - правна уредба

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, разглеждат темата за данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество. Съгласно чл. 154 от Търговския закон (ТЗ) дружеството с...

Необлагаеми доходи от недвижимо имущество

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Съгласно ЗДДФЛ не подлежат на облагане доходите от продажба или замяна на следните недвижими имоти: - един недвижим жили...

Осчетоводяване на паричен поток

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество “Зора” притежава уебсайт, където могат да се четат книги (романи, приказки и други). Дружеството има сключени договори с писатели, които предоставят своите произвед...

Специфични практически аспекти при определяне на характера на конкретни разходи като облагаеми или извън обхвата на чл. 204, т. 1 от ЗКПО

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда практическите аспекти при третирането на представителните разходи през 2016 г. 1. Най-често представителните разходи погрешно се смесват/припокриват с разходите за реклама. За разлика о...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Справочна информация бр. 27/2016

Централни валутни курсове за периода 08.07 - 14.07.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Третиране на предплатените телефонни карти (фонокарти) като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и с оглед осигуряване единното прилагане на ЗДДС по отношение третирането на предплатените телефонни карти (фонокарти) като доставка на услуга. Съгласно чл. 5, ал. 1 от...

Условия за документиране на доставките - реквизити на фактура

Национална агенция за приходите ПРИНЦИП: ●За да може да бъде приспаднат, ДДС трябва да бъде начислен по фактура, в която лицето е посочено като получател, изготвена съобразно разпоредбите, предвидени в ЗДДС. ● Данъкът трябва задължително да е посочен на отделен ред в...