Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 27, 18 - 24 юли 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 18 - 24 юли 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 27/2016 г

ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г. Народното събрание прие: 1. Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управ­ление на “Център за градска мобилност” - ЕАД, гр. София, за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 20...

Народно събрание бр.27/2016 г.

Парламентът прие на първо четене законопроект за концесиите. Законопроектът предлага две основни форми на концесии - публично-частното партньорство, с което публичен партньор (публичен орган) възлага строителство или услуги на икономически оператор, ...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на биткойна

През последните няколко години се разпространи приложението на т.нар. “криптовалути” като алтернативни платежни средства. Те се използват и от много предприятия. Това повдига въпроса за тяхното счетоводно отчитане и данъчно третиране. Криптовалутите,...

Условия и ред за самофактуриране на доставките

По смисъла и за целите на ЗДДС понятието “самофактуриране” означава издаване на фактура или известие към фактура не от доставчика, а от получателя на доставката. При самофактурирането получателят на доставката издава данъчните документи от името и за...

Въпроси и отговори

Обезщетение при прекратяване на трудов договор след придобито право на пенсия

Може ли да бъде договорено в индивидуалния трудов договор с работодателя обезщетение в размер на 6 заплати при прекратяване на трудовото правоотношение, без да са налице 10 последователни години трудов стаж във фирмата, и ако е възможно, на кои норма...

Ползване на неплатен отпуск след полагащия се платен годишен отпуск

Наш служител иска да ползва платения си годишен отпуск за 2016 г. и след него да излезе в неплатен отпуск по чл. 160 от КТ, за да пътува продължително в чужбина. Управителят е съгласен, но не знаем на какъв размер платен отпуск има право лицето за 20...

Ползване на платен годишен отпуск по време на предизвестие за уволнение

Прекратяват ми безсрочния трудов договор с един месец предизвестие. Имам право на 17 дни платен отпуск, които искам да ползвам, за да си търся нова работа. Но работодателят не ми разрешава. Има ли право? Срокът на предизвестието при прекратяване на ...

Предоставяне на средства на предприятието от неговите собственици

Може ли да ме консултирате относно натрупани средства и невърнати по сметка на собственика в ЕООД в размер на 891 493,22 лв. към 31.12.2010 г.? Може ли една част от тях чрез с решение на ОС да бъде отнесена към допълнителния капитал (резерви с цел по...

Прекратяване на трудов договор при спечелен конкурс

Служител е назначен на конкурсна длъжност до нейното заемане въз основа на проведен конкурс. Същото лице печели конкурса. Следва ли да се прекрати трудовият договор, при положение че служителят продължава същата работа? Ако се прекрати, дължи ли се н...

Продажба на недвижим имот

Строително дружество продава изграден от него апартамент, като купувачът изцяло е платил задължението си съгласно предварителния договор и имотът е изграден и въведен в експлоатация. Сделката не е изповядана нотариално. Има ли основание строителното ...

В пресата за вас

Ликвидация на търговско дружество - правна уредба

В бр. 5-6 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, разглеждат темата за данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС при ликвидация на търговско дружество. Съгласно чл. 154 от Търго...

Необлагаеми доходи от недвижимо имущество

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда темата за необлагаемите доходи по ЗДДФЛ. Съгласно ЗДДФЛ не подлежат на облагане доходите от продажба или замяна на следните недвижи...

Осчетоводяване на паричен поток

В бр. 7 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество “Зора” притежава уебсайт, където могат да се четат книги (романи, приказки и други). Дружеството има сключени договори с писатели, кои...

Специфични практически аспекти при определяне на характера на конкретни разходи като облагаеми или извън обхвата на чл. 204, т. 1 от ЗКПО

В бр. 5 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда практическите аспекти при третирането на представителните разходи през 2016 г. 1. Най-често представителните разходи погрешно се смесват/припокриват с разх...

Справочник

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Справочна информация бр. 27/2016

Централни валутни курсове за периода 08.07 - 14.07.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Третиране на предплатените телефонни карти (фонокарти) като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и с оглед осигуряване единното прилагане на ЗДДС по отношение третирането на предплатените телефонни карти (фонокарти) като доставка на ус...

Условия за документиране на доставките - реквизити на фактура

Национална агенция за приходите ПРИНЦИП: ●За да може да бъде приспаднат, ДДС трябва да бъде начислен по фактура, в която лицето е посочено като получател, изготвена съобразно разпоредбите, предвидени в ЗДДС. ● Данъкът трябва задължително...