начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2016 г.
Писма и указания

1-ИТ-00-21 от 07.03.2016 г. Относно: регистрация по ДДС и изплащане на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП ……… сте изложили следната фактическа обстановка: Във връзка със справка на бенефициент физическо лице относно регистрация по ДДС и изплащане на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони...

№ 03-00-63 от 22.08.2016 г. Относно: Задължително здравно осигуряване на български гражданин, който е гражданин и на Русия

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № …….. от 15.08.2016 г., препратено ни по компетентност от Администрацията на Министерски съвет, при така изложената фак...

№ 20-21-135 от 08.09.2016 г. Относно: Данъчно третиране на онлайн търговия от обект на територията на Великобритания

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество се занимава с онлайн търговия на стоки. Складовата наличност на същото е в обект в гр. С, като разплащането с клиентите се извършва чрез Paypal и Ebay, след ко...

№ 3-2081 от 03.10.2016 г. Относно: приложение на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, една от дейностите на дружеството е „посредник при търговия с течни горива“. При осъществяване на доставките заявеното количество гориво се транспортира от доставчика до клиента. Дружеството не разполага със складова ...

№ 3-2236 от 20.10.2016 г. Относно: данъчно третиране на рекламация на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството е вносител на стоки на територията на Европейския съюз. За част от стоките дружеството е изключителен представител за Република България, друга част носят собствена фирмена марка. Продажбата на тези стоки ...

№ 94-1383 от 06.07.2016 г. Относно: Условията за зачитане на осигурителния стаж за учителски стаж

Съгласно чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и з...

№ 96-00-299 от 07.09.2016 г. Относно: Данъчно третиране на изплатен бонус на управителя на дружество с ограничена отговорност

В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ от 24.08.2016 г. при дирекция ОДОП …., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното съдържание „…“ООД с ЕИК … е дружество с ограничена отговорност, със собственици … и ... Управител на дружест...

Анотации

Непълно работно време

В бр. 146 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да въвежда непълно работно време? И ако да, то при какви обстоятелства и при каква процедура може да прави това? Кодексът на труда (КТ) предвижда възмо...

Облагане на услуги

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано ЕООД в България с основна дейност извършване на услуги. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС и няма наети работници по трудови и...

Облагане с ДДС на услуга при хотелско настаняване

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирмата, която иска услуга от нашата фирма, е от Румъния и е регистрирана по ДДС там. От нашата фирма, която е туроператор, искат да направим годишната им фирме...

Облагане с ДДС при извършване на доставки по договори за лизинг, в които изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху сграда

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е облагането с ДДС при извършване на доставки по договори за лизинг, в които изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху сграда...

Осигуряване на собственици и съдружници в търговски дружества

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: На колко основания трябва да се осигурява физическо лице при следната фактическа обстановка: - лицето е собственик на две еднолични дружества с ограничена...

Попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какво трябва да знаем при попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице”? В Национ...

Промените в докладите на независимите финансови одитори

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са промените в докладите на независимите финансови одитори? Всяко предприятие, независимо от характера и обема на дейността си, е пряк участник в общ...

Промените в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал

В бр. 10 от 2016 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“ Цветана Янкова, държавен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какви са последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал? Новите п...

Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от други източници

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какви са специфичните моменти при авансовото облагане на доходите от други източници? Паричните доходи от други източници по чл. 35 от Закона за данъц...

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника/ служителя

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Теодора Дичева, директор на Дирекция в ИА „Главна инспекция по труда", отговаря на въпроса: Има ли право работодателят да направи удръжка от трудовото възнаграждение на работника/ служителя и по какъв ред? Раб...

Справочник

Данъчен календар 1 - 10 декември 2016 г.

До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Държавен вестник в бр. 22 от 2016 г.

ДВ, бр. 83 от 21.10.2016 г. Народно събрание Решение за отмяна на Решение на Народното събрание за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г. Решение за работата на Народното събрание през ноември 2016 г. Решение за създаване на В...

Осигурителен календар за декември 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 октомври - 9 ноември 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...