Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2016 г.
Писма и указания

1-ИТ-00-21 от 07.03.2016 г. Относно: регистрация по ДДС и изплащане на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП ……… сте изложили следната фактическа обстановка: Във връзка със справка на бенефициент физическо лице относно регистрация по ДДС и изплащане на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони се интересувате какъв е норма...

№ 03-00-63 от 22.08.2016 г. Относно: Задължително здравно осигуряване на български гражданин, който е гражданин и на Русия

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № …….. от 15.08.2016 г., препратено ни по компетентност от Администрацията на Министерски съвет, при така изложената фактическа обстановка с оглед раз...

№ 20-21-135 от 08.09.2016 г. Относно: Данъчно третиране на онлайн търговия от обект на територията на Великобритания

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество се занимава с онлайн търговия на стоки. Складовата наличност на същото е в обект в гр. С, като разплащането с клиентите се извършва чрез Paypal и Ebay, след което сумите постъпват директно ...

№ 3-2081 от 03.10.2016 г. Относно: приложение на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, една от дейностите на дружеството е „посредник при търговия с течни горива“. При осъществяване на доставките заявеното количество гориво се транспортира от доставчика до клиента. Дружеството не разполага със складова база и търговски обект (бензин...

№ 3-2236 от 20.10.2016 г. Относно: данъчно третиране на рекламация на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството е вносител на стоки на територията на Европейския съюз. За част от стоките дружеството е изключителен представител за Република България, друга част носят собствена фирмена марка. Продажбата на тези стоки се извършва чрез дистрибуторск...

№ 94-1383 от 06.07.2016 г. Относно: Условията за зачитане на осигурителния стаж за учителски стаж

Съгласно чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни...

№ 96-00-299 от 07.09.2016 г. Относно: Данъчно третиране на изплатен бонус на управителя на дружество с ограничена отговорност

В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ от 24.08.2016 г. при дирекция ОДОП …., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното съдържание „…“ООД с ЕИК … е дружество с ограничена отговорност, със собственици … и ... Управител на дружеството е ... Основната дейност н...

Анотации

Непълно работно време

В бр. 146 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да въвежда непълно работно време? И ако да, то при какви обстоятелства и при каква процедура може да прави това? Кодексът на труда (КТ) предвижда възможността страните по един трудо...

Облагане на услуги

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано ЕООД в България с основна дейност извършване на услуги. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС и няма наети работници по трудови и извънтрудови правоотношения. ...

Облагане с ДДС на услуга при хотелско настаняване

В бр. 12 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирмата, която иска услуга от нашата фирма, е от Румъния и е регистрирана по ДДС там. От нашата фирма, която е туроператор, искат да направим годишната им фирмена среща за която са избрали д...

Облагане с ДДС при извършване на доставки по договори за лизинг, в които изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху сграда

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е облагането с ДДС при извършване на доставки по договори за лизинг, в които изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху сграда? Фактическото предоставяне на...

Осигуряване на собственици и съдружници в търговски дружества

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: На колко основания трябва да се осигурява физическо лице при следната фактическа обстановка: - лицето е собственик на две еднолични дружества с ограничена отговорност; - същото е вписа...

Попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какво трябва да знаем при попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице”? В Националната агенция за приходите за...

Промените в докладите на независимите финансови одитори

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са промените в докладите на независимите финансови одитори? Всяко предприятие, независимо от характера и обема на дейността си, е пряк участник в общото пазарно стопанство. В това...

Промените в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал

В бр. 10 от 2016 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“ Цветана Янкова, държавен експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какви са последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал? Новите постановки за данъчно третиране...

Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от други източници

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгения Попова, експерт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какви са специфичните моменти при авансовото облагане на доходите от други източници? Паричните доходи от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическ...

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника/ служителя

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Теодора Дичева, директор на Дирекция в ИА „Главна инспекция по труда", отговаря на въпроса: Има ли право работодателят да направи удръжка от трудовото възнаграждение на работника/ служителя и по какъв ред? Работодателят има правна възможно...

Справочник

Данъчен календар 1 - 10 декември 2016 г.

До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 22 от 2016 г.

ДВ, бр. 83 от 21.10.2016 г. Народно събрание Решение за отмяна на Решение на Народното събрание за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г. Решение за работата на Народното събрание през ноември 2016 г. Решение за създаване на Временна анкетна комисия за про...

Осигурителен календар за декември 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 октомври - 9 ноември 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...