начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2016 г.
Писма и указания

№ 08-00-11 от 14.10.2016 г. Относно: Възстановяване на ДДС по чл.92, ал.3 от ЗДДС

Съгласно фактическата обстановка в горепосоченото запитване, на Община А й предстои подписването на договор за „Проект за рехабилитация на В и К мрежата с ново изграждане на ПОСВ за гр. … по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014...

№ 08-М-5 от 12.09.2016 г. Относно: ползване на отстъпка от 5 % при заплащане на данък върху превозните средства и други въпроси по прилагането на ЗМДТ

В отговор на въпросите, които поставяте относно прилагането на разпоредби от ЗМДТ, изразявам следното становище: 1. Правилото, установено в чл. 60, ал. 1 ЗМДТ е, че при плащане в срок до 30 април на целия размер на данъка за текущата година се начис...

№ 20-28-9 от 1.11.2016 г. В дирекция ОДОП … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …./ 25.10.2016 г.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: физическо лице е регистриран земеделски производител и има регистрация по ЗДДС. Лицето не е регистрирало предприятие на едноличен търговец. Не е подало декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за ...

№ 3-2206 от 17.10.2016 г. Относно: деклариране на доход от регистриран земеделски стопанин при възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) и дължимите здравни вноски съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

Според изложеното в запитването, земеделски стопанин, се облага по чл. 29а от ЗДДФЛ за дейността си от производство на непреработена селскостопанска продукция. Същият е отдал земеделска земя под наем. Представена е допълнително изискана информация, ...

№ 3-2312 oт 31.10.2016 г. Относно: Определяне на данъчна оценка по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на недвижим имот, обособен след делба

Според изложеното в запитването до 2014 г. е плащано за 1/2 идеална част от имот, находящ се в с. С, общ. С, с партиден №…………..004, състоящ се от паянтова сграда и земя 1400 кв.м, с данъчна оценка за половината имот в размер на 1612,80 лв., съответно...

№ 94-00-176 от 08.11.2016 г. Относно: данъчно облагане на доходи, получени от наследник на починал едноличен търговец

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …, с вх. № …/20.10.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, на 14.10.2016 г. е починал собственикът на ЕТ „…“, гр. ... Фирм...

№ 94-2461 от 16.08.2016 г. Относно: влиянието на осигурителния доход влияе размера на пенсията

Според предвиденото в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, осигурителният стаж се установява с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец, както и с данните от Регистъра на осигурените лица в Националния осигурител...

№ 96-00-298 от 08.11.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …../ 28.10.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Основната дейност на фирмата е предоставяне на социални услуги – Дом за стари хора, и е регистрирана по Закона за социалното подпомагане, за к...

Анотации

Амортизационна норма на тежка техника

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Използваната специализирана техника по сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци към коя категория се причислява по ЗКПО - III-та категория -„транс...

Внасяне на осигурителни вноски и облагане на доходите от граждански договори

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Имам начислени и платени 2 броя граждански договори от „ЦПЗ - Стара Загора” ЕООД на физически лица, които работят и по трудови правоотно...

Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на предоставени бутилки вино за реклама и дегустации на търговеца

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: Винарска изба сключва договор с търговец за продажба на продукцията - бутилки вино. В договора има условие за факту...

Заличаване на дисциплинарни наказания

В бр. 204 от 2016 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Завинаги ли остават дисциплинарните наказания по Кодекса на труда? В наказателното право има реабилитация например. Има ли подобно нещо и в трудовото право? Действително в...

Изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа

В бр. 9 от 2016 г. на сп. сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Бюджетна организация със седалище в един областен град осъществява контрол на територията на две области. Служителите са назначени на трудови договори и по ЗД...

Облагане на доходите на чуждестранно физическо лице

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма X предоставя услуги (сайт) по договори с писатели, без да са закупени авторските права. В системата PayPal постъпват плащания от читателите в сметкат...

Определяне на дохода, от който се изчислява пенсията

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Как се определя доходът, от който се изчислява пенсията? Средномесечният осигурителен доход се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху който са внесени...

Особености на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на данъчното третиране на авансовите плащания при сделките от ВОТ? 1. Общи положения относно данъчното третиране на авансовите пл...

Отчитане на апортните вноски

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Актив" проф. д-р Стоян Дурин, регистриран oдитoр, отговаря на въпроса: Как се отчитат апортните вноски? Апортните вноски представляват придобиване на инвестиции в други предприятия за сметка на предоставени непарични актив...

Платен годишен отпуск

В бр. 20 от 2016 г. в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Служителка е била в майчинство до 31.06.2016 г. На следващият ден се прекратява нейният трудов договор и се сключва нов трудов договор за изпълняване на друга длъжно...

Право на отстъпка по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На 31 март физическо лице подава годишна данъчна декларация по електронен път, с цел да ползва отстъпка от 5 на сто от данъка за довна...

Предпоставки за възникване на отговорност по чл. 19 от ДОПК

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са предпоставките за възникване на отговорност по чл. 19 от ДОПК? В разпоредбите на чл. 19 на ДОПК са предвидени две основни групи предпос...

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на ЕС

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на МТСП отговарят на въпроса: Имам 9 години трудов стаж в Германия. Какви документи да представя на сегашния ми работодател, за да мога да ползвам отпуска и дами изплащат към заплатата допълнително въ...

Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ваня Димитрова, данъчен адвокат, отговаря на въпроса: Какво представлява солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС? Реализирането на солидарна отговорност по реда на посочената разпоредба на Зако...

Срок за изплащане на обезщетението за временна неработоспособност

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" експерти на НОИ отговарят на въпроса: За какъв срок се изплаща обезщетението о за временна неработоспособност? - Паричното обезщетение за бременна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополу...

Счетоводно отчитане, документиране и данъчно третиране на липсата на парични средства в брой

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане, документирането и данъчното третиране на липсата на парични средства в брой? Паричните средства, съгласно т. 1 от СС 32 Финан...

Справочник

Държавен вестник в бр. 24 от 2016 г.

ДВ, бр. 90 от 15.11.2016 г. Министерски съвет Постановление № 292 от 8 ноември 2016 г. за преобразуване на Общински културен институт „Дирекция „Военноисторически музеи“ – Плевен, в Регионален военноисторически музей – Плевен Постановление № 293 от 8...

Справочна информация бр. 24/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 24 ноември - 12 декември 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителе...