Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 1, 1 - 15 януари 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2017 г.
Писма и указания

№ 20-00-227 от 29.12.2016 г. Относно: Промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС (ДВ. бр. 97 от 6.12.2016 г.), в сила от 01.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: Новите изменения в ЗДДС съдържат разпоредби, които уреждат облагането с ДДС на дейността на неперсонифицираните дружества и ...

№ 24-39-118 от 14.11.2016 г. Относно: приложение на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване във връзка с производство за установяване наличие или липса на основание за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………………………., е изложена следната фактическа обстановка: Сдружение „…………….“ има с...

№ 26-680 от 08.09.2016 г. Относно: Зачитане за осигурителен стаж на периодите по чл. 9, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

На основание чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекр...

№ 3-2506 от 16.11.2016 г. Относно: Счетоводно отчитане на билети за игри на щастието и на направени вноски за фонд „Сигурност на електроенергийната система“ към Министерство на енергетиката, свързани с производството и продажбата на електрическа енергия от енерго-възстановими източници.

Поставени са въпроси относно счетоводното отчитане на продажба на билети за игри на щастието от ЕТ „Х“, упражняващ дейност търговия на дребно с хранителни стоки и отчитане на вноски за фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в размер на 5% вър...

№ 94-00-193 от 30.11.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ……….. от 16.11.2016 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да използва услугите на онлайн платената система Pay Pal /Euro...

№ 96-00-321 от 01.12.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при изплатен доход на ЧФЛ.

По повод Ваше писмено запитване, постъпило в отдел ДОП при дирекция ОДОП - … с вх. № … от 22.11.2016 г., Ви уведомявам за следното: Според описаната от Вас фактическа обстановка, Вие притежавате българско гражданство по рождение. Освен българско, при...

№ 96-00-325 от 5.12.2016 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващи се лица – чужди граждани, които са пенсионери по законодателството на други държави

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по електронен път в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………. от 23.11.2016 г., и допълващо писмо ……….. от 29.11.2016 г., в което е идентифицирано задълженото лице, от името на което е отправено ...

№ 96-00-330 от 12.12.2016 г. Относно: Годишно преизчисляване на доходите от трудово правоотношение по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. … с вх. № …/01.12.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, “…” ООД като основен работодател следва да определи за назначен...

Анотации

Безвъзмездно придобиване на стока, предоставена от лице, установено на територията на друга държава членка

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е предоставена мостра на стока от контрагент, установен в Австрия, който й е изпратил фактура с нулева стойност, т.е. ...

Възможност за прекратяване на трудовия договор на работник, отговарящ на условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Каква е възможността за прекратяване на трудовия договор на работник, отговарящ на условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст? Правото на п...

Допълнителен трудов договор

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" експерти на МТСП отговарят на въпроса: Лице, работещо на трудов договор на пълен работен ден, може ли да бъде назначено на друго място на граждански договор на длъжност медицинска сестра? Съгласно чл. 111 ...

Доставки между три лица

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма А, регистрирана по ДДС, продава платове на английска фирма (Б), също регистрирана по ДДС в съответната държава. Фирма Б има до...

Нови предпоставки и изисквания в закона относно възможността органът по назначаването да прекрати едностранно служебното правоотношение на държавен служител

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Кои са новите предпоставки и изисквания в закона относно възможността органът по назначаването да прекрати едностранно служебното правоотношение на държавен...

Облагане на земеделски производител

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Земеделски производител, регистриран по ЗДДС, който се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ съставя ли годишен отчет за дейността при нетни приходи от продажб...

Облагане ползването на автомобил за управленска дейност

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Закупили сме товарен луксозен автомобил на стойност над 100 000 лв. без вкл. ДДС. Управителят издаде заповед, че ще ползва автомобила изцяло за управленска...

Облагане с патентен данък

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Едноличен търговец (ЕТ) има сключен договор за търговско сътрудничество с фирма - еднолично дружество с ограничена отговорно...

Ограничения за корекции, свързани с чл. 79, ал. 3

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са ограниченията за корекции, свързани с чл. 79, ал. 3? Съгласно чл. 80, ал. 2 корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на: 1. Унищож...

Осигуряване на чужденец - управител на ООД

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Има ли пречка и при какви условия може да се осигурява в България (за всички осигурителни рискове или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смъ...

Отчитане на сделки с обратен лизинг

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Актив" проф. Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат сделки с обратен лизинг? Счетоводното отчитане на операциите по обратен лизинг ще зависи от вида на съответния лизингов договор - финансов или оперативе...

Правни последици на недействителността на трудовия договор

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Труд и право" проф. д-р Кругер Милованов отговаря на въпроса: Какви са правните последици на недействителността на трудовия договор? Обявяването на недействителността на трудовия договор по общо правило има действие както з...

Преизчисляване на пенсията

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Кога може да се преизчисли пенсията? Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради труд...

Счетоводно отчитане при наемните отношения

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов. магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при наемните отношения? Счетоводното отчитане при наемните отношения трябва да се разглежда при всяка от страните, ...

Третиране по ЗДДФЛ на стипендии от страната, придобити от чуждестранни физически лица

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какво е третирането по ЗДДФЛ на стипендии от страната, придобити от чуждестранни физически лица? Стипендиите, придобити от чуждестранни ф...

Справочник

Данъчен календар 1 - 31 януари 2017 г.

До 10-ти януари: ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи и з...

Държавен вестник в бр. 1 от 2017 г.

ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г. Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Закон за допълнение на Закона за защита при бедствия Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България...

Справочна информация бр. 1/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 14 - 28 декември 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...