Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 1, 1 - 15 януари 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2017 г.
Писма и указания

№ 20-00-227 от 29.12.2016 г. Относно: Промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във връзка с изменения и допълнения в ЗДДС (ДВ. бр. 97 от 6.12.2016 г.), в сила от 01.01.2017 г., Ви уведомяваме за следното: Новите изменения в ЗДДС съдържат разпоредби, които уреждат облагането с ДДС на дейността на неперсонифицираните дружества и изменения и допълнения в разпо...

№ 24-39-118 от 14.11.2016 г. Относно: приложение на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване във връзка с производство за установяване наличие или липса на основание за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………………………., е изложена следната фактическа обстановка: Сдружение „…………….“ има сключен договор с Министерство ...

№ 26-680 от 08.09.2016 г. Относно: Зачитане за осигурителен стаж на периодите по чл. 9, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване

На основание чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. Осигуряването се ...

№ 3-2506 от 16.11.2016 г. Относно: Счетоводно отчитане на билети за игри на щастието и на направени вноски за фонд „Сигурност на електроенергийната система“ към Министерство на енергетиката, свързани с производството и продажбата на електрическа енергия от енерго-възстановими източници.

Поставени са въпроси относно счетоводното отчитане на продажба на билети за игри на щастието от ЕТ „Х“, упражняващ дейност търговия на дребно с хранителни стоки и отчитане на вноски за фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в размер на 5% върху стойността на произведената...

№ 94-00-193 от 30.11.2016 г. Относно: Прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ……….. от 16.11.2016 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да използва услугите на онлайн платената система Pay Pal /Europe/ S.á.r.l. & Cie, S.C.A...

№ 96-00-321 от 01.12.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при изплатен доход на ЧФЛ.

По повод Ваше писмено запитване, постъпило в отдел ДОП при дирекция ОДОП - … с вх. № … от 22.11.2016 г., Ви уведомявам за следното: Според описаната от Вас фактическа обстановка, Вие притежавате българско гражданство по рождение. Освен българско, притежавате и британско гражданст...

№ 96-00-325 от 5.12.2016 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващи се лица – чужди граждани, които са пенсионери по законодателството на други държави

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по електронен път в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………. от 23.11.2016 г., и допълващо писмо ……….. от 29.11.2016 г., в което е идентифицирано задълженото лице, от името на което е отправено запитването, Ви уведомяваме за...

№ 96-00-330 от 12.12.2016 г. Относно: Годишно преизчисляване на доходите от трудово правоотношение по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. … с вх. № …/01.12.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, “…” ООД като основен работодател следва да определи за назначените работници и служители годи...

Анотации

Безвъзмездно придобиване на стока, предоставена от лице, установено на територията на друга държава членка

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: На българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е предоставена мостра на стока от контрагент, установен в Австрия, който й е изпратил фактура с нулева стойност, т.е. мострата е предоставена безвъз...

Възможност за прекратяване на трудовия договор на работник, отговарящ на условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Каква е възможността за прекратяване на трудовия договор на работник, отговарящ на условията за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст? Правото на пенсия за осигурителен стаж и в...

Допълнителен трудов договор

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Бюлетин по труда" експерти на МТСП отговарят на въпроса: Лице, работещо на трудов договор на пълен работен ден, може ли да бъде назначено на друго място на граждански договор на длъжност медицинска сестра? Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда (КТ) работ...

Доставки между три лица

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма А, регистрирана по ДДС, продава платове на английска фирма (Б), също регистрирана по ДДС в съответната държава. Фирма Б има договор с друга българска фирма ...

Нови предпоставки и изисквания в закона относно възможността органът по назначаването да прекрати едностранно служебното правоотношение на държавен служител

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Кои са новите предпоставки и изисквания в закона относно възможността органът по назначаването да прекрати едностранно служебното правоотношение на държавен служител? 1.Съгласно новата р...

Облагане на земеделски производител

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Земеделски производител, регистриран по ЗДДС, който се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ съставя ли годишен отчет за дейността при нетни приходи от продажба 700 хил. лв.? За доход от де...

Облагане ползването на автомобил за управленска дейност

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Закупили сме товарен луксозен автомобил на стойност над 100 000 лв. без вкл. ДДС. Управителят издаде заповед, че ще ползва автомобила изцяло за управленска дейност, като с този автомоби...

Облагане с патентен данък

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Едноличен търговец (ЕТ) има сключен договор за търговско сътрудничество с фирма - еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Съгласно договора Е...

Ограничения за корекции, свързани с чл. 79, ал. 3

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са ограниченията за корекции, свързани с чл. 79, ал. 3? Съгласно чл. 80, ал. 2 корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на: 1. Унищожаване, липса или брак, причине...

Осигуряване на чужденец - управител на ООД

В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Има ли пречка и при какви условия може да се осигурява в България (за всички осигурителни рискове или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт) гражданин на страна членка...

Отчитане на сделки с обратен лизинг

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Актив" проф. Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат сделки с обратен лизинг? Счетоводното отчитане на операциите по обратен лизинг ще зависи от вида на съответния лизингов договор - финансов или оперативен (експлоатационен). 1. Отчита...

Правни последици на недействителността на трудовия договор

В бр. 8 от 2016 г. на сп. "Труд и право" проф. д-р Кругер Милованов отговаря на въпроса: Какви са правните последици на недействителността на трудовия договор? Обявяването на недействителността на трудовия договор по общо правило има действие както занапред, така и за минало врем...

Преизчисляване на пенсията

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Кога може да се преизчисли пенсията? Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионалн...

Счетоводно отчитане при наемните отношения

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов. магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при наемните отношения? Счетоводното отчитане при наемните отношения трябва да се разглежда при всяка от страните, тъй като този договор е двустр...

Третиране по ЗДДФЛ на стипендии от страната, придобити от чуждестранни физически лица

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Какво е третирането по ЗДДФЛ на стипендии от страната, придобити от чуждестранни физически лица? Стипендиите, придобити от чуждестранни физически лица, местни на държа...

Справочник

Данъчен календар 1 - 31 януари 2017 г.

До 10-ти януари: ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данъ...

Държавен вестник в бр. 1 от 2017 г.

ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г. Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Закон за допълнение на Закона за защита при бедствия Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България Министерски съвет Постановлен...

Справочна информация бр. 1/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 14 - 28 декември 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...