Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-200 от 18.10.2016 г. Относно: Облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ.

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ……….. от 05.10.2016 г., относно облагане с данък върху превозните средства на полуремаркета по реда на ЗМДТ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 02.12.2015 г. по предоставени на основание чл. 51, а...

№ 08-00-13 от 16.11.2016 г. Относно: Прилагане на ЗМДТ във връзка с данък върху наследствата.

В дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № …………/03.11.2016 г., относно прилагане на ЗМДТ във връзка с данък върху наследствата, изпратено за отговор по компетентност от Община П. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Направили сте опит да подадет...

№ 08-С-24 от 20.10.2016 г. Относно: разходи, които следва да се включат при формиране на отчетната стойност на недвижим имот и др.

В отговор на поставените въпроси относно разходите, които следва да се включват при формиране на отчетната стойност на недвижим имот, Ви изпращам писмо изх. № 16-12-265 от 04.10.2016 г. на Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите. По въпроса относно компетентния о...

№ 24-38-74 от 07.11.2016 г. Относно: прилагане на разпоредбата на чл. 97а, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………., е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице възнамерява да започне да извършва търговска дейност, като за целта ще регистрира едноличен търговец. За разплащания, освен банкова сметка, лицето ще използва и PayРal....

№ 3-2521 от 17.11.2016 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването едноличен търговец е регистриран земеделски производител и има предмет на дейност производство на непреработена растителна продукция. За 2015 г. в годишната данъчна декларация е посочил, че ще ползва преотстъпване на данък на основание чл. 48, ал. ...

№ 94-00-179 от 03.11.2016 г. Относно: облагане и деклариране на доходи от продажба на движими вещи

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП … вх.№ …/21.10.2016г., относно облагане и деклариране на доходи от продажба на движими вещи изразявам следното становище: В писмото сте посочили, че ще извършите разпродажба на вещи от домакинството и други вещи, принадлежали на п...

№ 94-00-199 oт 08.12.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното законодателство при получени средства от Общината по програма за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

В отговор на направено от Вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП … с вх. № …/24.11.2016г., изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице сте кандидатствала по програма ин витро към община … за получаване на средства...

№ 94-2411 от 10.08.2016 г. Относно: получаване на по-благоприятно възнаграждение при заместване

Съгласно разпоредбата на чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за н...

№ 94-672 от 25.03.2016 г. Относно: Допълнителни трудови възнаграждения

Видовете допълнителни трудови възнаграждения и техните минимални размери са регламентирани в глава трета на Наредбата за структурата и организация на работната заплата (НСОРЗ) - за положен извънреден и нощен труд, за времето на разположение, за образователна и научна степен, за п...

№ 96-00-281 от 25.10.2016 г. Относно: Прилагане на нулева ставка на данъка за доставка на стока с място на изпълнение на територията на страната, по която получател е член на персонала на дипломатическо представителство на основание чл.173, ал.6 от ЗДДС

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност – доставка на нови превозни средства в страната. Лице, член на дипломатическата мисия на Република България в Република Австрия иска да закупи от Вас превозно сред...

№ М-92-00-866 от 5.10.2016 г. Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с изплащането на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, присъдено на лице с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № М-92-00-866 от 26.08.2016г., Ви уведомявам за следното: Съгласно чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при незаконно уволнение работникът или служителят има право на...

Анотации

Взаимоотношения между български работодател и чуждестранни физически лица

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Чуждестранно дружество - производител сключва договори и осъществява сделки в различни държави директно с клиентите. Българско дружество посредничи за сделките и когато се осъществи пр...

Данъчно признати разходи за гориво

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Строителна фирма работи на отдалечен обект от населено място. Строи се патичарник. Строителните работници спят в Ихтиман и пътуват до обекта всеки ден. Част от работниците се придвижват ...

Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: В кои случаи може да се зачете осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата? Времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на об...

Почивка за хранене

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП, отговарят на въпроса: В денонощен търговски обект се работи на две смени. На смяна са повече от един касиер. По време на почивките (обяд, кафе и т.н.) напускат работното си място като един почива, другият работи и след ...

Промените в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки? По силата на новата т. 4 от чл. 6, ал. 4, няма да се смята...

Ред и начин на издаване на болничен лист в случаите, когато на едно лице се е наложило лечение в чужбина

В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: През м. октомври 2016 г. ми се наложи лечение в Германия. Какво е необходимо да бъде направено, за да ми бъде издаден болничен лист от България? Наредбата за медицинската експертиза регламентира подроб...

Режим за документиране и облагане на доставките с ДДС

В бр. 12 от 2016 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма с обща регистрация по ЗДДС купува от фирма със седалище в Панама стока, която се намира във Виетнам. Продава тази стока на украинска фирма. Стоката се т...

Счетоводно отчитане и данъчно облагане при съпътстваща сделка на доставка на недвижим имот

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Актив" Какво е счетоводното отчитане и данъчното облагане при съпътстваща сделка на доставка на недвижим имот? При сделките с недвижими имоти често с основната доставка, изразяваща се в застроена земя със сграда, се прехвърля собственост и на други, вто...

Счетоводно отчитане при продажба на актив с обратен лизинг

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при продажба на актив с обратен лизинг? Този вид лизинг е третиран в СС 17 Лизинг (т. 6.1-6.5), но не е третиран в Търговския закон. По своята същ...

Третиране по ЗДДС на неперсонифицираните дружества

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества? 1. Гражданските дружества по чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) възникват по силата на сключ...

Трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител

В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Служителка е в отпуск по майчинство. На нейно място е назначена друга жена със срок до завръщане на титуляря. Тя също излиза в отпуск по майчинство и отново се взема втори заместник. Предстои ...

Справочник

Данъчен календар 15 - 28 февруари 2017 г.

До 20-ти февруари ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти февруари ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данъ...

Държавен вестник в бр. 3 от 2017 г.

ДВ, бр. 2 от 6.1.2017 г. Министерски съвет Постановление № 377 от 28 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. Постановление № 378 от 28 декември 2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/...

Осигурителен календар за февруари 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 3/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 31 янеари 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...