Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 16, 16 - 31 август 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2017 г.
Писма и указания

№ 08-00-4 от 14.02.2017 г. Относно: прилагане на ЗМДТ

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № 31.01.2017 г., относно прилагане на ЗМДТ . Зададени са следните въпроси касаещи облагането на язовири на Община Р, публична общинска собственост, които са предоставени на концесия и не са попадащи в г...

№ 08-00-9 от 12.04.2017 г. Относно: Прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № от 29.03.2017 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Община К е регистрирана по ЗДДС. Получава фактура № 0000000013/10.03.2017 г. по сключен договор...

№ 1-ИТ-00-11 от 20.02.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №….2017 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Лице което работи по трудов договор е спечелило конкурс с издадена от него книга. Поради големия интерес към авторската книга, лицето желае да...

№ 1­-ИТ-00-16 от 28.02.2017 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 6, ал. 12 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО)

С Ваше запитване постъпило с вх. №…….2017 г. в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. ………. е поставен въпрос относно изчисляването на осигурителните вноски върху средствата за социални разходи във връзка с чл. 6, ал. 12 и чл. 6, ...

№ 3-801 от 12.04.2017 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за получени доставки, свързани с проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за мобилност на работната сила в рамките на трансграничния регион между Румъния и България“, по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България 2014-2020

Според изложеното в запитването, Сдружение „АБС“ (АБС) е неправителствена организация, регистрирана през 2000 г. След влизане в сила на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е пререгистрирана като организация в обществена полза. АБС е регист...

№ 96-00-83 от 30.03.2017 г. Относно: регистрация по ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх.№ 96-00-83/ 16.03.2017 г., относно регистрация по ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ..., Офис... Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е продажб...

№ 96-00-91от 10.04.2017 г. Относно: Право на данъчен кредит за разходите за гориво и консумативи при експлоатация и поддръжка на лек автомобил

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за основна дейност търговия с козметични продукти. Закупили сте от частно лице лек автомобил марка „Рено“, модел „Канго“ за нуждите на разносната търговия ...

Анотации

Данъчно третиране на разходи

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ, чиято дейност е свързана със строителство, има купени за фирмата 10 SIM карти за мобилни услуги. За тях плаща такси за месечен абонаме...

Данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобственост

В бр. 13 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС при делба на съсобственост? Действащото законодателство допуска възможността една и съща вещ или прехвърлимо имуществено пра...

Доказателствена сила на трудовата книжка

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Каква е доказателствената сила на трудовата книжка? Разпоредбата на чл. 347 от КТ определя трудовата книжка като официален документ. Съгласно чл. 179 от Граж...

Задължениe за регистрация на физическо лице по ЗДДС

В бр. 15 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско физическо лице, адвокат - свободна професия, получава доход от юридическо лице, регистрирано на Бахамските острови, за извършване на юридическа услуга...

Особени случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са особените случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА? Понякога в стопанската практика се осъществяват доставки при комбинации от обстоятелства, за които...

Право на данъчен кредит при превоз на стоки между държави членки

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирана по ЗДДС българска спедиторска фирма извършва услуга във връзка с превоз на стоки между две държави -членки. Услугата се извършва в...

Представяне на данните за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Как следва да се представят данните за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист - за временна неработоспособност, бременност и раждане или пр...

Прекратяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ, отговарят на въпроса: Кога се прекратява и възстановява изплащането на паричните обезщетения за безработица? Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при: - започване ...

Продажба на непреработена растителна селскостопанска продукци

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Регистриран земеделски производител физическо лице има договор с експериментална лаборатория, по силата на който предоставя за полски опити част от з...

Промяна на работодателя по реда чл. 123

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: През 2016 г. едно дружество (приобретател) изкупи активите на друго дружество (прехвърлител). В съответствие с чл. 1306, ал. 1 и 3 КТ е изготвено уведомление до служи...

Ред за възобновяване на ликвидация

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е редът за възобновяване на ликвидация? Често в практиката възникват случаи, при които необходимо приключила ликвидация на търговско дружество да бъде възобновена....

Счетоводно отчитане на преобразуването чрез отделяне

В бр. 5-6 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на преобразуването чрез отделяне? Участващите в процеса на преобразуване чрез отделяне следва да изпълнят определени ...

Третиране на отклонението от данъчното облагане по ЗКПО

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Боряна Евлогиева отговаря на въпроса: Какво е третирането на отклонението от данъчното облагане по ЗКПО? С нормите на чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО законодателят цели да предотврати отклонението от данъчно облагане...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2017 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ...

Държавен вестник в бр. 16 от 2017 г.

ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуал...

Осигурителен календар за септември 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 август 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...