Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 16, 16 - 31 август 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2017 г.
Писма и указания

№ 08-00-4 от 14.02.2017 г. Относно: прилагане на ЗМДТ

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № 31.01.2017 г., относно прилагане на ЗМДТ . Зададени са следните въпроси касаещи облагането на язовири на Община Р, публична общинска собственост, които са предоставени на концесия и не са попадащи в г...

№ 08-00-9 от 12.04.2017 г. Относно: Прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № от 29.03.2017 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Община К е регистрирана по ЗДДС. Получава фактура № 0000000013/10.03.2017 г. по сключен договор...

№ 1-ИТ-00-11 от 20.02.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №….2017 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Лице което работи по трудов договор е спечелило конкурс с издадена от него книга. Поради големия интерес към авторската книга, лицето желае да...

№ 1­-ИТ-00-16 от 28.02.2017 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 6, ал. 12 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО)

С Ваше запитване постъпило с вх. №…….2017 г. в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. ………. е поставен въпрос относно изчисляването на осигурителните вноски върху средствата за социални разходи във връзка с чл. 6, ал. 12 и чл. 6, ...

№ 3-801 от 12.04.2017 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за получени доставки, свързани с проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за мобилност на работната сила в рамките на трансграничния регион между Румъния и България“, по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България 2014-2020

Според изложеното в запитването, Сдружение „АБС“ (АБС) е неправителствена организация, регистрирана през 2000 г. След влизане в сила на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е пререгистрирана като организация в обществена полза. АБС е регист...

№ 96-00-83 от 30.03.2017 г. Относно: регистрация по ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх.№ 96-00-83/ 16.03.2017 г., относно регистрация по ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ..., Офис... Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е продажб...

№ 96-00-91от 10.04.2017 г. Относно: Право на данъчен кредит за разходите за гориво и консумативи при експлоатация и поддръжка на лек автомобил

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за основна дейност търговия с козметични продукти. Закупили сте от частно лице лек автомобил марка „Рено“, модел „Канго“ за нуждите на разносната търговия ...

Анотации

Данъчно третиране на разходи

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ, чиято дейност е свързана със строителство, има купени за фирмата 10 SIM карти за мобилни услуги. За тях плаща такси за месечен абонаме...

Данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобственост

В бр. 13 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС при делба на съсобственост? Действащото законодателство допуска възможността една и съща вещ или прехвърлимо имуществено пра...

Доказателствена сила на трудовата книжка

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Каква е доказателствената сила на трудовата книжка? Разпоредбата на чл. 347 от КТ определя трудовата книжка като официален документ. Съгласно чл. 179 от Граж...

Задължениe за регистрация на физическо лице по ЗДДС

В бр. 15 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско физическо лице, адвокат - свободна професия, получава доход от юридическо лице, регистрирано на Бахамските острови, за извършване на юридическа услуга...

Особени случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са особените случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА? Понякога в стопанската практика се осъществяват доставки при комбинации от обстоятелства, за които...

Право на данъчен кредит при превоз на стоки между държави членки

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирана по ЗДДС българска спедиторска фирма извършва услуга във връзка с превоз на стоки между две държави -членки. Услугата се извършва в...

Представяне на данните за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Как следва да се представят данните за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист - за временна неработоспособност, бременност и раждане или пр...

Прекратяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ, отговарят на въпроса: Кога се прекратява и възстановява изплащането на паричните обезщетения за безработица? Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при: - започване ...

Продажба на непреработена растителна селскостопанска продукци

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Регистриран земеделски производител физическо лице има договор с експериментална лаборатория, по силата на който предоставя за полски опити част от з...

Промяна на работодателя по реда чл. 123

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: През 2016 г. едно дружество (приобретател) изкупи активите на друго дружество (прехвърлител). В съответствие с чл. 1306, ал. 1 и 3 КТ е изготвено уведомление до служи...

Ред за възобновяване на ликвидация

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е редът за възобновяване на ликвидация? Често в практиката възникват случаи, при които необходимо приключила ликвидация на търговско дружество да бъде възобновена....

Счетоводно отчитане на преобразуването чрез отделяне

В бр. 5-6 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на преобразуването чрез отделяне? Участващите в процеса на преобразуване чрез отделяне следва да изпълнят определени ...

Третиране на отклонението от данъчното облагане по ЗКПО

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Боряна Евлогиева отговаря на въпроса: Какво е третирането на отклонението от данъчното облагане по ЗКПО? С нормите на чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО законодателят цели да предотврати отклонението от данъчно облагане...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2017 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ...

Държавен вестник в бр. 16 от 2017 г.

ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуал...

Осигурителен календар за септември 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 август 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...