Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 16, 16 - 31 август 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2017 г.
Писма и указания

№ 08-00-4 от 14.02.2017 г. Относно: прилагане на ЗМДТ

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № 31.01.2017 г., относно прилагане на ЗМДТ . Зададени са следните въпроси касаещи облагането на язовири на Община Р, публична общинска собственост, които са предоставени на концесия и не са попадащи в границите на организираното сме...

№ 08-00-9 от 12.04.2017 г. Относно: Прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № от 29.03.2017 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Община К е регистрирана по ЗДДС. Получава фактура № 0000000013/10.03.2017 г. по сключен договор № 2370/16.11.2016 г. Фактурат...

№ 1-ИТ-00-11 от 20.02.2017 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №….2017 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Лице което работи по трудов договор е спечелило конкурс с издадена от него книга. Поради големия интерес към авторската книга, лицето желае да финансира тираж и да продава ...

№ 1­-ИТ-00-16 от 28.02.2017 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 6, ал. 12 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО)

С Ваше запитване постъпило с вх. №…….2017 г. в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. ………. е поставен въпрос относно изчисляването на осигурителните вноски върху средствата за социални разходи във връзка с чл. 6, ал. 12 и чл. 6, ал. 3 и ал. 5 от Кодекса за со...

№ 3-801 от 12.04.2017 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за получени доставки, свързани с проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за мобилност на работната сила в рамките на трансграничния регион между Румъния и България“, по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България 2014-2020

Според изложеното в запитването, Сдружение „АБС“ (АБС) е неправителствена организация, регистрирана през 2000 г. След влизане в сила на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е пререгистрирана като организация в обществена полза. АБС е регистрирано лице на основание чл. 1...

№ 96-00-83 от 30.03.2017 г. Относно: регистрация по ЗДДС

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх.№ 96-00-83/ 16.03.2017 г., относно регистрация по ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ..., Офис... Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е продажба на софтуерен продукт на тери...

№ 96-00-91от 10.04.2017 г. Относно: Право на данъчен кредит за разходите за гориво и консумативи при експлоатация и поддръжка на лек автомобил

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за основна дейност търговия с козметични продукти. Закупили сте от частно лице лек автомобил марка „Рено“, модел „Канго“ за нуждите на разносната търговия с козметични продукти, тъй кат...

Анотации

Данъчно третиране на разходи

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ, чиято дейност е свързана със строителство, има купени за фирмата 10 SIM карти за мобилни услуги. За тях плаща такси за месечен абонамент и разговори. Те се отчитат ...

Данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобственост

В бр. 13 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС при делба на съсобственост? Действащото законодателство допуска възможността една и съща вещ или прехвърлимо имуществено право да бъдат съсобственост на п...

Доказателствена сила на трудовата книжка

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Каква е доказателствената сила на трудовата книжка? Разпоредбата на чл. 347 от КТ определя трудовата книжка като официален документ. Съгласно чл. 179 от Гражданския процесуален кодекс, оф...

Задължениe за регистрация на физическо лице по ЗДДС

В бр. 15 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско физическо лице, адвокат - свободна професия, получава доход от юридическо лице, регистрирано на Бахамските острови, за извършване на юридическа услуга - за водене на дело, в размер...

Особени случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са особените случаи за корекции на данъчен кредит за ДМА? Понякога в стопанската практика се осъществяват доставки при комбинации от обстоятелства, за които в ЗДДС няма изрични норми рег...

Право на данъчен кредит при превоз на стоки между държави членки

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирана по ЗДДС българска спедиторска фирма извършва услуга във връзка с превоз на стоки между две държави -членки. Услугата се извършва в полза на данъчно задължено ли...

Представяне на данните за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Как следва да се представят данните за банковата сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист - за временна неработоспособност, бременност и раждане или при трудоустрояване? Необходимо ...

Прекратяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ, отговарят на въпроса: Кога се прекратява и възстановява изплащането на паричните обезщетения за безработица? Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при: - започване на трудова дейност, за която л...

Продажба на непреработена растителна селскостопанска продукци

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Регистриран земеделски производител физическо лице има договор с експериментална лаборатория, по силата на който предоставя за полски опити част от засетите житни култури преди тя...

Промяна на работодателя по реда чл. 123

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: През 2016 г. едно дружество (приобретател) изкупи активите на друго дружество (прехвърлител). В съответствие с чл. 1306, ал. 1 и 3 КТ е изготвено уведомление до служителите за промяна на работодат...

Ред за възобновяване на ликвидация

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е редът за възобновяване на ликвидация? Често в практиката възникват случаи, при които необходимо приключила ликвидация на търговско дружество да бъде възобновена. За да се стигне до възобновяв...

Счетоводно отчитане на преобразуването чрез отделяне

В бр. 5-6 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на преобразуването чрез отделяне? Участващите в процеса на преобразуване чрез отделяне следва да изпълнят определени изисквания на счетоводната уре...

Третиране на отклонението от данъчното облагане по ЗКПО

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Боряна Евлогиева отговаря на въпроса: Какво е третирането на отклонението от данъчното облагане по ЗКПО? С нормите на чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО законодателят цели да предотврати отклонението от данъчно облагане. Ето защо при проявлението на...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2017 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или д...

Държавен вестник в бр. 16 от 2017 г.

ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Министерски съвет П...

Осигурителен календар за септември 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 август 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...