Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.
Писма и указания

№ 20-19-24 от 16.08.2017 г. Относно: третиране на доставка по ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-19-24/ 14.08.2017г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП – Пловдив, Офис - Смолян. Изложена е следната фактическа обстановка: Образувано е изпълнително дело и са предп...

№ 20-21-71 от 27.07.2017 г. Относно: третиране на неустойка

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-71/ 14.07.2017 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ……., Офис …….. Изложена е следната фактическа обстановка: „ “ ЕООД е лечебно заведение, което е регистрира...

№ 3-1938 от 29.08.2017 г. Относно: дължимост на осигурителни вноски и данък върху добавената стойност от наследниците на починал едноличен търговец

Във връзка със смъртта на физическо лице, регистрирано като ЕТ, се поставят следните въпроси: 1. Кои от задълженията на едноличния търговец се дължат от наследниците, тъй като фирмата има задължения за самоосигуряващо се лице, за данъци върху доходите на работници и ДДС по справк...

№ 3-1950 от 31.08.2017 г. Относно: данъчно облагане на място на стопанска дейност /МСД/, разкрито от българско юридическо лице във Федерална Република Германия, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и данъчно третиране на доставки, свързани с недвижим имот съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистрирано в РБългария като юридическо лице и има регистрация и по ЗДДС. Една от основните му дейности е отдаване под наем на недвижимо имущество. Дружеството има намерение да закупи земя в Германия с цел строеж на къща, която впослед...

№ 94-00-87 от 15.06.2017 г. Относно: Въпроси свързани с облагане на продажба на стоки чрез онлайн магазин.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-87 от 07.06.2017 г. Дружество желае да продава вина чрез онлайн магазин в България и Европа. В България фирмата ще закупува вино в стъклени бутилки от винарски изби и ще го продава...

№ 96-00-158 от 13.06.2017 г. Относно: основните доставки на стоки – вътреобщностна доставка, вътреобщностно придобиване, износ и доставка с място на изпълнение извън територията на Р.България

Във връзка с Ваше постъпило запитване с вх. № 96-00-158 от 31.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: Считано от 01.06.2017г. фирмата ще изкупува живи животни – едри и дребни, от България, Македония, Румъния, Турция и други страни от Европа и други континенти, ко...

Анотации

Автоматичен обмен на финансова информация

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Биляна Гецова, адвокат, отговаря на въпроса: Какви са промените в ДОПК относно автоматичния обмен на финансова информация? Автоматичният обмен на информация между държавите членки има за цел предотвратяване на укриването на...

Брак и липса на материални запаси на дълготрайни активи, причинена от непреодолима сила

В бр. 17 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отогваря на въпроса: Какви са изискванията на приходните органи и съда, за да се приеме, че бракът и липсата на материални запаси, както и липсата на дълготрайни активи е действително резултат на непреодолима си...

Заплащане на наем на жилище, където нощуват работници на дружеството

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Предстои ни наемане на работници от други населени места, за които ще бъде осигурено заплащане на наем (100 лв.) месечно. Моля за вашето тълкуване относно: признат разход ли е за фирмата...

Начисляване на ДДС за транспортна услуга към държава извън ЕС

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва транспортна услуга на румънска фирма, нерегистрирана по ДДС. Румънската фирма е данъчно регистрирана и имаме техен данъчен номер. Ще подлеж...

Облагане с доходи, начислявани и изплащани от чуждестранни юридически лица

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Едноличен собственик на българско юридическо лице е германско дружество. Дружеството майка е регистрирано във Франция. През 2017 година германското дружество ще фактурира на българ...

Осигуряване на лица, граждани на държави извън ЕС, работещи в България

В бр. 17 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Имам клиенти които са българска фирма регистрирана по ДДС с дейност маркетингови услуги по интернет със собственик от ЕС. Услугите които извършват са маркетингови услуги само на фирми ...

Ползване на регламентирания в чл. 157, ал. 1, т. 4 от КТ отпуск

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Интересува ни случая с ползването на регламентирания в чл. 157, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда отпуск, когато работник или служител е призован в съд или от други органи като страна, св...

Предоставяне на информация за доходите от лихви

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Трябва ли да се предоставя информация за доходите от лихви? В справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ платците на доходите, когато те са п...

Прекратяване на разрешения отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят/осигурителят да уведомява НОИ при прекратяване на разрешения отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда преди изтичането му и носи ли някаква отговорност, ако ...

Прихващане на данъка за възстановяване

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Резултатът по ЗДДС на регистрирана фирма за юни 2016 г. бе 420 хил. лв. за възстановяване. Съгласно чл. 92 ЗДДС влязохме в процедура по приспадане на сумата в следва...

Работа по граждански договор през време на отпуска по майчинство

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: В момента съм в отпуск по майчинство по чл. 163, ал. 1 от КТ, може ли в този период да съм на граждански договор при същият работодател? Съдружието в ООД пречка ли е да ползвам отпуск за гледане на де...

Статутът "търговец" при продажба на недвижими имоти от физически лица

В бр. 16 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се определя статутът "търговец" при продажба на недвижими имоти от физически лица? Когато нерегистрирано като едноличен търговец (ЕТ) местно физическо лице осъществява даден вид дейност ...

Счетоводно отчитане на разходите за подобрение върху нает актив

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на разходите за подобрение върху нает актив и за изграждане на нов актив върху нает терен, приравнен на подобрение? За отчитане на раз...

Счетоводно отчитане при използване на понятието „Разгъната застроена площ" (РЗП) като критерий при сделките с недвижими имоти и в строителната дейност

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при използване на понятието „Разгъната застроена площ" (РЗП) като критерий при сделките с недвижими имоти и в строителната дейност? Не са малко случаите в пр...

Фактура за авансово плащане от друг оператор

В бр. 15 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консулнант, отговаря на въпроса: Как следва да се процедира с фактурите за авансови плащания, получени от друг туроператор преди 01.01.2017 г., за доставки, данъчното събитие за които настъпва след тази дата? В резултат на ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 октомври 2017 г.

До 10-ти октомври: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 18 от 2017 г.

ДВ, бр. 75 от 15.9.2017 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично с...

Осигурителен календар за октомври 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 18/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 септември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...