Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.
Писма и указания

№ 20-19-24 от 16.08.2017 г. Относно: третиране на доставка по ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-19-24/ 14.08.2017г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП – Пловдив, Офис - Смолян. Изложена е следната фактическа обстановка: Образувано ...

№ 20-21-71 от 27.07.2017 г. Относно: третиране на неустойка

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-71/ 14.07.2017 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ……., Офис …….. Изложена е следната фактическа обстановка: „ “ ЕООД е лечебно...

№ 3-1938 от 29.08.2017 г. Относно: дължимост на осигурителни вноски и данък върху добавената стойност от наследниците на починал едноличен търговец

Във връзка със смъртта на физическо лице, регистрирано като ЕТ, се поставят следните въпроси: 1. Кои от задълженията на едноличния търговец се дължат от наследниците, тъй като фирмата има задължения за самоосигуряващо се лице, за данъци върху доходит...

№ 3-1950 от 31.08.2017 г. Относно: данъчно облагане на място на стопанска дейност /МСД/, разкрито от българско юридическо лице във Федерална Република Германия, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и данъчно третиране на доставки, свързани с недвижим имот съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистрирано в РБългария като юридическо лице и има регистрация и по ЗДДС. Една от основните му дейности е отдаване под наем на недвижимо имущество. Дружеството има намерение да закупи земя в Германия с цел...

№ 94-00-87 от 15.06.2017 г. Относно: Въпроси свързани с облагане на продажба на стоки чрез онлайн магазин.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-87 от 07.06.2017 г. Дружество желае да продава вина чрез онлайн магазин в България и Европа. В България фирмата ще закупува вино в стъклени бутилки от...

№ 96-00-158 от 13.06.2017 г. Относно: основните доставки на стоки – вътреобщностна доставка, вътреобщностно придобиване, износ и доставка с място на изпълнение извън територията на Р.България

Във връзка с Ваше постъпило запитване с вх. № 96-00-158 от 31.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: Считано от 01.06.2017г. фирмата ще изкупува живи животни – едри и дребни, от България, Македония, Румъния, Турция и други страни от...

Анотации

Автоматичен обмен на финансова информация

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Биляна Гецова, адвокат, отговаря на въпроса: Какви са промените в ДОПК относно автоматичния обмен на финансова информация? Автоматичният обмен на информация между държавите членки има за цел пр...

Брак и липса на материални запаси на дълготрайни активи, причинена от непреодолима сила

В бр. 17 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отогваря на въпроса: Какви са изискванията на приходните органи и съда, за да се приеме, че бракът и липсата на материални запаси, както и липсата на дълготрайни активи е действител...

Заплащане на наем на жилище, където нощуват работници на дружеството

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Предстои ни наемане на работници от други населени места, за които ще бъде осигурено заплащане на наем (100 лв.) месечно. Моля за вашето тълкуване относно: ...

Начисляване на ДДС за транспортна услуга към държава извън ЕС

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва транспортна услуга на румънска фирма, нерегистрирана по ДДС. Румънската фирма е данъчно регистрирана и имаме ...

Облагане с доходи, начислявани и изплащани от чуждестранни юридически лица

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Едноличен собственик на българско юридическо лице е германско дружество. Дружеството майка е регистрирано във Франция. През 2017 година германското др...

Осигуряване на лица, граждани на държави извън ЕС, работещи в България

В бр. 17 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Имам клиенти които са българска фирма регистрирана по ДДС с дейност маркетингови услуги по интернет със собственик от ЕС. Услугите които извършват са марк...

Ползване на регламентирания в чл. 157, ал. 1, т. 4 от КТ отпуск

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Интересува ни случая с ползването на регламентирания в чл. 157, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда отпуск, когато работник или служител е призован в съд или о...

Предоставяне на информация за доходите от лихви

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Трябва ли да се предоставя информация за доходите от лихви? В справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ платци...

Прекратяване на разрешения отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Длъжен ли е работодателят/осигурителят да уведомява НОИ при прекратяване на разрешения отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда преди изтичането му и нос...

Прихващане на данъка за възстановяване

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Резултатът по ЗДДС на регистрирана фирма за юни 2016 г. бе 420 хил. лв. за възстановяване. Съгласно чл. 92 ЗДДС влязохме в процедура по...

Работа по граждански договор през време на отпуска по майчинство

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: В момента съм в отпуск по майчинство по чл. 163, ал. 1 от КТ, може ли в този период да съм на граждански договор при същият работодател? Съдружието в ООД пречка ли е да п...

Статутът "търговец" при продажба на недвижими имоти от физически лица

В бр. 16 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се определя статутът "търговец" при продажба на недвижими имоти от физически лица? Когато нерегистрирано като едноличен търговец (ЕТ) местно физическо лице ...

Счетоводно отчитане на разходите за подобрение върху нает актив

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на разходите за подобрение върху нает актив и за изграждане на нов актив върху нает терен, приравнен на ...

Счетоводно отчитане при използване на понятието „Разгъната застроена площ" (РЗП) като критерий при сделките с недвижими имоти и в строителната дейност

В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при използване на понятието „Разгъната застроена площ" (РЗП) като критерий при сделките с недвижими имоти и в строителната дейн...

Фактура за авансово плащане от друг оператор

В бр. 15 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консулнант, отговаря на въпроса: Как следва да се процедира с фактурите за авансови плащания, получени от друг туроператор преди 01.01.2017 г., за доставки, данъчното събитие за които настъпва ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 октомври 2017 г.

До 10-ти октомври: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Държавен вестник в бр. 18 от 2017 г.

ДВ, бр. 75 от 15.9.2017 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение ...

Осигурителен календар за октомври 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 18/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 септември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...