Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 11, Ноември 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2017 г.
Коментар на експерта

Какво се крие зад увеличаването на максималния осигурителен доход

Темата „за“ или „против“ увеличаването на максималния осигурителен доход предизвиква оживени обществени дебати, в които на преден план обикновено се извеждат социалните съображения и за двете възможни тези. Като аргумент за почти ежегодното му увеличаване се използва обществената...

Осигуряване на лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време

Държавното обществено осигуряване на работниците и служителите, работещи при сумирано изчисляване на работното време, се осъществява на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Поради специфичния характер на организацията на работното време на тези лица в ...

Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата през погледа на счетоводното законодателство

Напоследък не сме получавали статистически данни за ръст в печалбите, които отчитат предприятията в своите финансови отчети. Затова може би странен ни се струва фактът, че във втората половина на 2017 година значителен брой търговски дружества решиха да разпределят дивидент или с...

Разширяване отговорността на третите лица за данъци и осигурителни вноски след последните промени в ДОПК

С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му - 04.08.2017 г. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2017 г.), се въвеждат някои съществени промени с цел по-пълно съобразяване с изискванията на FATCA споразу...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по прилагането му, особеностите н...

Въпроси и отговори от практиката

Вътреобщностна доставка

Въпрос: Нашата фирма се занимава с производство на чорапи. Един от клиентите ни е в Швеция. Досега сме изпращали чорапи там, но този месец клиентът ни иска да ги изпратим до негов склад във Финландия. Там фирмата им няма регистрация и работят с шведския си ДДС номер. В нашата фа...

Данъчни задължения на физическото лице, произтичащи от дохода, получен от него под формата на лихва

Въпрос: Местно физическо лице тегли заем от банка и и част от него предоставя на местна фирма. Фирмата има сключен договор за заем с физическото лице (със същия лихвен процент като на банката). Лихвите, които внася към банката, трябва ли да се приспаднат като разход от дохода от ...

Данъчно третиране и отразяване на фактура, издадена за обработка на документи и такса за търг във връзка с покупката на автомобил втора употреба

Въпрос: Българска фирма, регистрирана в България по ЗДДС, регистрирана като дилър на автомобили и стоки втора употреба, закупува от немски сайт автомобил втора употреба. За обработка на документи и такса за търг италианска фирма, регистрирана по ЗДДС, издава фактура с основание ...

Данъчно третиране на отписаното подобрение

Въпрос: Имаме търговски обекти, в които правим подобрения за наша сметка. Ползваме данъчен кредит по разходите, свързани с тях. 1. При предсрочно прекратяване на договора за наем коригираме ползвания ДК. Разходът за ДДС ще бъде ли признат за данъчни цели? Как ще се третира подобе...

Използване на счетоводен софтуер

Въпрос: С каква нормативна база е уредено използването на счетоводен софтуер в България? Може ли българска фирма, която е 100 процента собственост на американска да води счетоводството си на тяхна счетоводна програма, която няма лиценз в България и Европа, да съхранява счетоводни...

Коригиране на грешка, допусната при издаване на фактура за облагаема доставка

Въпрос: Физическо лице с италиански произход закупува лодка през 2016 г. във Франция от френска фирма, регистрирана по ЗДДС. Лодката е платена от сметката на физическото лице. Същата се намира на френско пристанище, никога не е напускала Франция и има издаден талон за регистрация...

Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси

Въпрос: Фирмата ни има материали и продукция от 2002 (доставки), които са за бракуванe. Ще могат ли да минат като разход съгласно чл. 28, ал. 3,т. 3 от ЗКПО и да не им се начислява ДДС съгласно чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС? Отговор: Според чл. 28, ал. 2 от Закона за корпоративнот...

Облагане и документиране на доставките с ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, ще купува плодове и зеленчуци на територията на Гърция. Българската фирма не е регистрирана за целите по ДДС на територията на РГърция. Същите тези плодове и зеленчуци ще продава на фирма, регистрирана в Сърбия. Моля за ин...

Облагане маржа на цената

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава по маржа лек автомобил на физическо лице, гръцки гражданин. Гъркът има валиден гръцки ВАТ номер. Продажбата става в България. Гръцкият гражданин купува колата в София и си я кара сам в Гърция. Българската фирма му е издала фа...

Облагане на доходите от прехвърляне на произведения на изкуството

Въпрос: Фирма Х търгува с произведения на изкуството и се облага по маржа на цената. Закупува картините основно от физически лица чрез договори за консигнация или договори за покупко-продажба. Плащанията по тези договори са в брой или по сметка. Трябва ли да удържа ДОД фирмата п...

Облагане на услуги, предстнавляващи комплекс от услуги за реклама и административно посредничество при осъществяването на продажбите

Въпрос: Фирма А притежава правата върху сайт за онлайн търговия с дрехи на дребно в Гърция. Стоките, които се продават, са собственост на фирма В. Фирма В плаща на фирма А за използването на сайта, рекламата и за цялостното администриране и организиране на продажбите. До клиентит...

Определяне на данъчния финансов резултат

Въпрос: Фирмата ни притежава ДМА (фотоволтаични централи), като при въвеждането им в експлоатация са сложени на ускорена данъчна амортизация, т.е. избрана е счетоводна амортизация 30 години, а данъчната е ускорена за 5 години. Тъй като миналата 2016 г. данъчната амортизация се из...

Освободена доставка

Въпрос: Фирма е построила жилищна сграда - удостоверението за пускане в експлоатация е от 2011 г. Ще бъде продаден апартамент, за който има сключен предварителен договор за покупко-продажба. Клиентите плащат авансово сума, след няколко месеца - пак, а самото прехвърляне и окончат...

Осигуряване на ЕСК и управител, изпълняващ и други дейности във фирмата

Въпрос: Фирма ЕООД, която преди е била ООД и единият съдружник е продал дяловете си на другия съдружник през 2008 г. Тогава в ТР са публикувани два ДУ на двамата съдружници, като за възнаграждение не е посочена сума, а е написано, че допълнително ОС ще вземе решение за такова. Вс...

Осигуряване на индийски гражданин

Въпрос: Ако индийски гражданин се осигурява 12 години в България като самоосигуряващо се лице (собственик на ЕООД), след достигане на пенсионна възраст и подаване на документи ще може ли да си получава пенсията в Индия /или на банкова сметка в българска банка? Отговор: На първо...

Осигуряване на македонски гражданин

Въпрос: Във фирмата има назначен македонски гражданин, който има и българска лична карта и ЕГН. Лицето работи от един месец при нас, а преди това не е работил в България, но има три години трудов стаж в Македония. От 22.08.20017 г. до 25.09.2017 г. лицето е в болнични. Има ли пра...

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд във фирмата

Въпрос: Собственик на ЕООД е само осигуряващо се лице и полага личен труд във фирмата. Фирмата се занимава с изкупуване на земеделска продукция от регистрирани и нерегистрирани земеделски производители. Ако собственикът продаде на фирмата земеделска продукция (не е регистриран ка...

Осигуряване на физическо лице

Въпрос: Физическо лице купува парцел, на който ще бъдат построени няколко гаража. Строително-монтажните дейности по изграждането им ще бъде извършено от фирма на база на сключен договор. В него е записано, че всички строителни материали ще бъдат закупувани от лицето и ще бъдат ...

Осигуряване на физическо лице от Китай

Въпрос: Физическо лице от Китай иска да открие в България фирма, която ще извършва е-услуги. Няма статут на дългосрочно пребиваващ. Услугите ще се извършват от Китай. Следва ли да внася или не социални осигуровки? За здравното осигуряване сме наясно, че няма да възникне такова за...

Осчетоводяване учредяването на сервитут

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, учредява безвъзмездно и безсрочно сервитут на ЧЕЗ. Данъчната оценка е 700 лв. В нотариалният акт е записано, че разноските (нотариални такси, местен данък, такса за вписване) ще се поделят поравно между страните, като първоначално ще ги заплат...

Отчитане на договор за ишлеме

Въпрос: ООД с предмет на дейност производство на дамска конфекция, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за ишлеме с дружество от Гърция, също регистрирано по ЗДДС в Гърция. Гръцкото дружество си е закупило текстила от гръцка фирма, складира го в нейния си склад и го извозва до н...

Подаване на заявление за регистрация по чл. 96 от ЗДДС

Въпрос: Предстои регистрация по чл. 96 от ЗДДС на фирма, чиято основна дейност е хотелиерство. В тази връзка въпросите са следните: 1. При връчване на акта за регистрация по ЗДДС на 30.08.2017 г. как трябва да определим датата на данъчното събитие и данъчната основа за ползвана...

Признаване на ДМА

Въпрос: ЕТ има нотариален акт за придобита сграда от 1993 г. на стойност 930 000 лв. Няма акт 16 за въвеждане в експлоатация и не е заприходена в счетоводството. Сега иска да я продаде на друга фирма - свързано лице. Следва ли сградата да се заприходи на база данъчна оценка и да ...

Признаване на разходи за командировка

Въпрос: Командировано в чужбина лице си резервира нощувките чрез Airbnb (сайт като Booking, в който частни лица си предлагат апартаментите, документ за резервацията и плащанията стават единствено чрез платформата на Airbnb). Документът, който издава Airbnb, не е фактура, а докуме...

Прилагане на преференциална данъчна ставка към доставките на услуги за настаняване

Въпрос: Фирмата ни извършва хотелиерска дейност. Нашите гости се настаняват от друг хотелиер. За извършената услуга издаваме фактура с начислено 9% ДДС. Правилно ли постъпваме? Отговор: Съгласно информацията от запитването фирмата ви извършва хотелиерска дейност и по общо правил...

Продажба на автомобил, за който не е използван данъчен кредит при покупката

Въпрос: ООД закупува лек автомобил за 99 200 лв. без право на данъчен кредит съгласно чл. 70. Впоследствие го използва само за лични нужди. Не се възползва от разходи за него, включително и разходи за амортизации. Продава го за 10 000 лв. без ДДС по чл. 50, т. 1, ал. 2. Има ли п...

Ред за облагане на превозните средства втора употреба

Въпрос: Нашата фирма е регистрирана по ЗДДС, с основен предмет на дейност търговия на едро с гуми и части за леки и товарни моторни превозни средства, които внася предимно от Китай, Украйна и Сърбия. Дружеството смята да закупи употребявани леки автомобили от Германия с цел препр...

Стопанска дейност на фирма, регистрирана в регистъра за вероизповеданията

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана в регистъра за веро­из­поведанията. Дейността ни е с религиозна насоченост. Имаме книги с религиозна тематика. 1. При продажбата на тези книги дейността счита ли се за стопанска дейност? 2. Обществото дарява книгите на фирма, която има разрешите...

Третиране по ЗДДС на доставките на превозни средства

Въпрос: Ако физическо лице закупи от Германия лек автомобил и на собствен ход го докара в България, дали дължи ДДС, мита и такси при регистрация в КАТ и общината и какви документи трябва да представи при регистрацията от Германия и България? Отговор: Доставките на превозни сред...

Удостоверяването на приложимото осигурително законодателство се извършва с формуляр А1

Въпрос: Местно за България физическо лице притежава 100% акциите на три български компании. Регистрира немско (GMBH) дружество, в което е управител. В момента се осигурява като управител в България, но ще бъде назначен на трудов договор в Германия. Този труд, за който ще получа...

Писма и указания

№ 08-О-2 от 25.09.2017 г. Относно: Третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № …………...-………….. г. e заведено Ваше писмо относно изразяване на становище по повод постъпило при Вас запитване от Община …………, касаещо третиране на данък върху добавената стойност (ДДС) като възстановим/невъзстановим...

№ 12-00-423 от 25.09.2017 г. Относно: Срок на валидност на удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земи от горския фонд

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо с вх. № 12-00-423 от 31.08.2017 г., в което е поставен въпросът относно срока на валидност на удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земи от горския фонд, изисквани от Изпълнителната аген...

№ 24-35-28 от 11.09.2017 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

В Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-35-28 от 2017 г. е постъпило ваше запитване, в което са поставени следните въпроси: 1. Възможно ли е регионален представител на НАП да разпореди дължимите задължителни осигурителни вноски да се внасят ...

№ 24-39-106 от 01.09.2017 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

В Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-106 от 11.08.2017 г. е постъпило ваше запитване за изразяване на становище по компетентност. В запитването е посочено, че дружество работодател „………………“ ЕООД прекратява трудов договор с негов служител на...

№ 24-39-111 от 19.09.2017 г. Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в изпълнение на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ (Споразумение/Споразумението)

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………. г. е изложена следната фактическата обстановка: В ТД на НАП постъпват искания за издаване на становище за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за доставки в изпълнение на Споразум...

№ 3-1950 от 31.08.2017 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на място на стопанска дейност (МСД), разкрито от българско юридическо лице във Федерална република Германия, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и данъчно третиране на доставки, свързани с недвижим имот съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А“ ЕООД е регистрирано в РБългария като юридическо лице и има регистрация и по ЗДДС. Една от основните му дейности е отдаване под наем на недвижимо имущество. Дружеството има намерение да закупи земя в Германия с цел строеж на къща, която впоследс...

№ 92-00-1299 от 4.10.2017 г. Относно: Условието за ползване на облекчения по реда на данъчните закони, задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения

По повод множество случаи, в които задължени лица са претендирали данъчно облекчение под формата на отстъпка, преотстъпване на данък или освобождаване от облагане по реда на данъчните закони и впоследствие при извършена проверка или ревизия от органите по приходите се приема, че ...

Решения на съдилища

Решение № 10975 от 19.09.2017 г. по адм. дело № 5345/2017 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества, ведно с начислени съответни лихви. Липсата на отразяване в протоколите на мястото на предаване на стоките и на лицата, подписали документите от името на дружествата, не ...

Решение № 11181 от 26.09.2017 г. по адм. дело № 14587/2016 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2008 г., 2009 г. и 2011 г. и за ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗОО за 2011 г. Въпросът относно валидността на ревизионния акт, издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл. 118, ал. 2 от ДО...

Решение № 11316 от 27.09.2017 г. по адм. дело № 12051/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактура от 25.07.2011 г. с предмет предплащане на наемни вноски за периодите от 08.2011 г. до 09.2012 г. ведно с лихви за забава. Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗДДС опр...

Решение № 11322 от 27.09.2017 г. по адм. дело № 11457/2016 г.

Предмет на спора са допълнително определени задължения за ДДС с лихви за забава в резултат на извършена корекция на декларираните от данъчно задълженото лице резултати по ЗДДС за данъчни периоди 10.2013 г. и 01. и 06.2014 г. Издадените фактури с предмет услуга по договор, услуга...

Решение № 11401 от 29.09.2017 г. по адм. дело № 7622/2017 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2011 г. и ДДС за 10., 11. и 12.2011 г. със съответните лихви. Разликите между стойностите по дневника за покупки по ЗДДС и по фактурите за покупка на дърва, отчетени по сметка 303 за ревизирания период, с...

Решение № 11459 от 02.10.2017 г. по адм. дело № 7447/2016 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт. Компетентността за издаване на административен акт подлежи на доказване от административния орган във всички случаи, както и се следи от съда служебно, включително и от касационната инстанция. Заповедта, с която дадени лица са опре...

Решение № 11632 от 03.10.2017 г. по адм. дело № 12294/2016 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди декември 2010 г., декември 2011 г., декември 2012 г. и декември 2013 г., както и задължения за корпоративен данък за данъчни периоди 2011 г., 2012 г. и 2013 г. ведно с лихви. С оглед фактите по спора следва да б...

Решение № 11650 от 04.10.2017 г. по адм. дело № 7714/2016 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за ДДС на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1 във вр. с чл. 6 и 9 от ЗДДС във вр. с фактури, издадени от различни дружества. Разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС обуславя възникването на субективното публично право...

Решение № 11838 от 09.10.2017 г. по адм. дело № 13967/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 12.2011 г. и 12.2012 г., както и за осигурителни вноски за 2011 г. и 2012 г. – за ДОО, ЗОО-УПФ, за ДЗПО-ППФ и ЗО ведно със съответните лихви върху тях. Направените плащания от работодателя за застраховки покриват по...

Решение № 11974 от 10.10.2017 г. по адм. дело № 4614/2017 г.

Предмет на спора са допълнително установените задължения за 2010 г. - 2013 г. за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ, ЗОВ, ДОО, УПФ ведно със съответните лихви за забава. При наличието на представени договори за дарение, разписки за получаването на сумите, фишове за заплати и депози...

Решение № 18 от 02.02.2016 г. по гр. д. № 3124/2015 г., IV г. о.

Искът по чл. 135 ЗЗД има за предмет потестативното право на кредитора да обяви за недействителна по отношение на себе си сделка, с която длъжникът го уврежда. Това право възниква за кредитора, когато сделката е увреждаща и е безвъзмездна или възмездна, но длъжникът и третото лице...

Решение № 24 от 12.05.2016 г. по т. д. № 3135/2013 г., ТК, II т.о.

В производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на запис на заповед не е допустимо присъждането на мораторни лихви върху сумата по него, защото вземането не е ликвидно и обективирано в документа, но установяването на размера му в спорно исково производство по общия р...

Решение № 297/2015 от 09.02.2016, г. по гр. д. № 1202/2015 г., III г. о.

При обезщетяване на пропуснати ползи в резултат на непозволено увреждане, включително за случаите на обективна отговорност, приложение намира принципът за пълна репарация на всички преки и непосредствени вреди. Пропуснатите ползи за собственика от плодовете на унищожена вещ за бъ...

Решение № 421 от 17.02.2016 г. по гр. д. № 1831/2015 г., IV г. о.

Производството по чл. 422 ГПК е исково и се развива по общия ред на ГПК. Особеното при иска, предявен по реда на чл. 422 ГПК, е това, че в полза на ищеца вече има издадена заповед за изпълнение, която е и изпълнително основание за издаване на изпълнителен лист по вземането му. Пр...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.10. - 31.10.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 75 до бр. 86 от 2017 г.

ДВ, бр. 75 от 15.9.2017 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично с...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 12 от 2017 г.

Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Промени в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър Идентифициране на свързани лица съгласно МСС 24 Оповестяв...