Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.
Законодателство

ДДС при прекратени договори за продажби на изплащане

Продажбите на излащане са честа практика при съвременната търговия с движими вещи. При тях купувачите обикновено изплащат стойността на вещите чрез равни вноски на определени интервали (най-често месечни). В съответствие с договора, по силата на койт...

Народно събрание бр.42/2017 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичните финанси. Част от промените са свързани с регламентиране на взаимоотношенията между общинските бюджети и централния бюджет. Беше записано, че размерът на бюджетните взаимоотношения между ...

Отчитане и оповестяване на инвестиционни имоти

Недвижими имоти, които се държат с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, се определят като инвестиционни имоти. Те се отчитат и оповестяват съгласно Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти1...

Въпроси и отговори

Забраните за полагане на труд за конкуренти на работодателя след прекратяване на трудовото правоотношение се приемат за недействителни в административната и в съдебната практика

Как може работодател да се защити от кражба на клиенти още при сключването на договора? Какво трябва да има към трудовия договор или като декларация впоследствие, ако работник открадне клиент или действа чрез нелоялна конкуренция, да можем да го осъд...

Изготвяне на графиците за работа при въведено сумирано изчисляване на работното време

При сумирано изчисляване на графика може ли, след като вече работодателят е дал предварителния график, а месецът е започнал, дадено лице е отработило само няколко дни от графика, излиза му извънреден труд, като след това излиза целия месец в болничен...

Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

Има ли нормативно изискване кандидатът за работа да е преминал преглед при психиатър или да представи бележка от психодиспансер, че не се води на отчет? Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са посочени в чл. 1 от Наредба ...

Обезщетението за безработица и размерът на пенсията

Три години преди придобиване право на пенсия работник отива на борсата и в период 12 месеца получава обезщетение за безработица. Как това обезщетение ще повлияе при определяне размера на пенсията му? В съответствие с чл. 9, ал. 2, т. 4 от КСО, време...

Отчитане на дълготрайни материални активи

През 2016 г. изградихме видеонаблюдение (3 бр. камери) на територията на общинското предприятие от фирма “А” на стойност 1120 лв. (стойностен праг за признаване на ДМА 1200 лв. с ДДС), заприходено по с/ка 3020 Материали, изписано на разход по с/ка 6...

Отчитане на правителствено дарение по смисъла на НСС

Н.Р. е физическо лице, регистрирано като безработно лице към Агенцията по заетостта в град Сливен, откъдето й предлагат да кандидатства за финансиране за започване на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по Закона за малките и средни...

В пресата за вас

Изисквания по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс при ликвидация на ООД

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, представя данъчните изисквания при ликвидация на ООД. Едно от първите дей­ст­вия, които прекратяващото се предприятие следва да направи в отговор на д...

Корекции по чл. 73 ЗДДС в размера на частичния данъчен кредит

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда темата за годишните корекции в справка-декларацията по ДДС. По силата на чл. 73, ал. 1 ЗДДС регистрираното лице има право на частичен данъч...

Особености при съхраняването на счетоводната информация

В бр. 11 от 2017 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира особеностите при съхраняването на счетоводната информация. Съхраняването на счетоводната информация е задача от важно значение, тъй като...

Счетоводно отчитане на дълготрайни биологични активи

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира дълготрайните биологични активи. За да може земеделският стопанин да оприличи даден актив като дълготраен биологичен актив, точка 2 от националния СС 41 поставя ...

Справочник

Заповед № ЗЦУ-1410 от 31.10.2017 г. на НАП относно: Утвърждаване на ред и формат за подаване на отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК и уведомления по чл. 143ш от ДОПК

На основание чл. 10, ал. 1, т. 1, т. 7 и т. 18 от Закона за Националната агенция за приходите, във връзка с чл. 143ф, ал. 3 и чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) НАРЕЖДАМ: 1. Отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК се подава по ...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[ta...

Определени са нови размери на удръжките по наложени запори от пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че с промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са изменени критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи. В съответствие с...

Справочна информация бр. 42/2017

Централни валутни курсове за периода 10.11 - 16.11.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия мо...

Утвърден е ред и формат за подаване към НАП на отчети по държави от членове на многонационални групи предприятия

Национална агенция за приходите Публикувана е Заповед на изпълнителния директор на НАП, която регламентира реда и формата за подаване на отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК от членовете на многонационални групи предприятия (МГП), както и на уведом...