Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 20 - 26 ноември 2017 г.
Законодателство

ДДС при прекратени договори за продажби на изплащане

Продажбите на излащане са честа практика при съвременната търговия с движими вещи. При тях купувачите обикновено изплащат стойността на вещите чрез равни вноски на определени интервали (най-често месечни). В съответствие с договора, по силата на който се осъществява дадена продаж...

Народно събрание бр.42/2017 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за публичните финанси. Част от промените са свързани с регламентиране на взаимоотношенията между общинските бюджети и централния бюджет. Беше записано, че размерът на бюджетните взаимоотношения между общинските бюджети и централни...

Отчитане и оповестяване на инвестиционни имоти

Недвижими имоти, които се държат с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, се определят като инвестиционни имоти. Те се отчитат и оповестяват съгласно Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти1. Същност на инвестиционния им...

Въпроси и отговори

Забраните за полагане на труд за конкуренти на работодателя след прекратяване на трудовото правоотношение се приемат за недействителни в административната и в съдебната практика

Как може работодател да се защити от кражба на клиенти още при сключването на договора? Какво трябва да има към трудовия договор или като декларация впоследствие, ако работник открадне клиент или действа чрез нелоялна конкуренция, да можем да го осъдим и да плати обезщетение за н...

Изготвяне на графиците за работа при въведено сумирано изчисляване на работното време

При сумирано изчисляване на графика може ли, след като вече работодателят е дал предварителния график, а месецът е започнал, дадено лице е отработило само няколко дни от графика, излиза му извънреден труд, като след това излиза целия месец в болничен, да му променим графика? На ...

Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

Има ли нормативно изискване кандидатът за работа да е преминал преглед при психиатър или да представи бележка от психодиспансер, че не се води на отчет? Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са посочени в чл. 1 от Наредба № 4/11.05.1993 г. В т. 4. от с...

Обезщетението за безработица и размерът на пенсията

Три години преди придобиване право на пенсия работник отива на борсата и в период 12 месеца получава обезщетение за безработица. Как това обезщетение ще повлияе при определяне размера на пенсията му? В съответствие с чл. 9, ал. 2, т. 4 от КСО, времето, през което лицето е получа...

Отчитане на дълготрайни материални активи

През 2016 г. изградихме видеонаблюдение (3 бр. камери) на територията на общинското предприятие от фирма “А” на стойност 1120 лв. (стойностен праг за признаване на ДМА 1200 лв. с ДДС), заприходено по с/ка 3020 Материали, изписано на разход по с/ка 6019 Други разходи за метериали...

Отчитане на правителствено дарение по смисъла на НСС

Н.Р. е физическо лице, регистрирано като безработно лице към Агенцията по заетостта в град Сливен, откъдето й предлагат да кандидатства за финансиране за започване на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по Закона за малките и средните предприятия по одобрен от т...

В пресата за вас

Изисквания по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс при ликвидация на ООД

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, представя данъчните изисквания при ликвидация на ООД. Едно от първите дей­ст­вия, които прекратяващото се предприятие следва да направи в отговор на данъчното законодателство, е да...

Корекции по чл. 73 ЗДДС в размера на частичния данъчен кредит

В бр. 10 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда темата за годишните корекции в справка-декларацията по ДДС. По силата на чл. 73, ал. 1 ЗДДС регистрираното лице има право на частичен данъчен кредит (ЧДК) по отношение н...

Особености при съхраняването на счетоводната информация

В бр. 11 от 2017 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира особеностите при съхраняването на счетоводната информация. Съхраняването на счетоводната информация е задача от важно значение, тъй като тя би подсигурявала доказател...

Счетоводно отчитане на дълготрайни биологични активи

В бр. 6 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира дълготрайните биологични активи. За да може земеделският стопанин да оприличи даден актив като дълготраен биологичен актив, точка 2 от националния СС 41 поставя няколко условия, които трябва ...

Справочник

Заповед № ЗЦУ-1410 от 31.10.2017 г. на НАП относно: Утвърждаване на ред и формат за подаване на отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК и уведомления по чл. 143ш от ДОПК

На основание чл. 10, ал. 1, т. 1, т. 7 и т. 18 от Закона за Националната агенция за приходите, във връзка с чл. 143ф, ал. 3 и чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) НАРЕЖДАМ: 1. Отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК се подава по електронен път чрез електронна...

Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация и телефони за контакти с тях

Национален осигурителен институт [[table_1]] [[table_2]] [[table_3]] [[table_4]] [[table_5]] [[table_6]] [[table_7]] [[table_8]] [[table_9]] [[table_10]] [[table_11]] [[table_12]] [[table_13]] [[table_14]] [[table_15]] [[table_16]] [[table_17]] [[table_18]] [[table_19]] [[table_...

Определени са нови размери на удръжките по наложени запори от пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че с промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са изменени критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи. В съответствие с това и във връзка с новите ми...

Справочна информация бр. 42/2017

Централни валутни курсове за периода 10.11 - 16.11.2017 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците с...

Утвърден е ред и формат за подаване към НАП на отчети по държави от членове на многонационални групи предприятия

Национална агенция за приходите Публикувана е Заповед на изпълнителния директор на НАП, която регламентира реда и формата за подаване на отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК от членовете на многонационални групи предприятия (МГП), както и на уведомления по чл. 143ш от ДОПК. НАП...